Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mieszanina
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań stabilności fazowej dwóch gatunków ropy naftowej, które posłużyły do opracowania procedury znajdowania kompatybilnej mieszaniny. Metoda polegała na wykreśleniu zależności między parametrem Heithausa a zawartością poszczególnych grup węglowodorów, a następnie wyznaczeniu optymalnego składu. Przewidywane wyniki weryfikowano za pomocą zmodyfikowanego testu filtracji na gorąco.
EN
The colloidal stability index (Heithaus parameter) was detd. for 2 types of crude oil differing in phys.-chem. properties and for their mixts. (25, 50 and 75% by mass) by turbidimetry. The relationship between the Heithaus parameter and content of particular hydrocarbon groups was plotted and the optimal mixt. compn. was detd. The result of prediction by using the developed model were confirmed by a modified hot filtration test.
EN
The effect of small polyamide additives modified with polyvinylpyrrolidone and montmorillonite on polypropylene technological properties and heat resistance has been researched in the work. It has been determined that the melt flow index of the obtained composites increases by more than 2 times in comparing with pure PP. It has been shown that adding a small amount of polyamide modified by montmorillonite-polyvinylprolidone mixture to polypropylene significantly increases heat resistance of the material. The displacement of the beginning of thermal-oxidation destruction and burning samples into the range of higher temperatures on 114-123oC, dependently on the modified polyamide content has been observed.
3
Content available remote Contaminants in circulating refrigerant
EN
Contaminants are inventible in the refrigeration cycle. Lubricant, water and moist air are the main contaminants in circulated refrigerant. This paper attempts to show how the presence of such contaminants influences the thermodynamic parameters of the refrigerating cycle and the mixture, which comes at the beginning.
PL
Zanieczyszczenia w czynniku ziębniczym obiegu ziębniczego są nieuniknione. Obecność substancji smarnej, wody, powietrza wilgotnego to główne zanieczyszczenia czynnika obiegowego obiegu ziębniczego. W artykule przedstawiono wpływ obecności wymienionych zanieczyszczeń na podstawowe parametry obiegu ziębniczego, a w szczególności na entalpię właściwą powstałej mieszaniny.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań separacji mieszanin tworzyw polimerowych na podstawie różnicy twardości. W metodzie tej rozdział następuje za pomocą specjalnie wyprofilowanych igieł, dzięki czemu zminimalizowany jest wpływ zanieczyszczeń powierzchniowych wsadu na funkcjonalną sprawność procesu. Wpływ grubości elementów na proces rozdziału był badany dla siedmiu różnych sił nacisku igieł. Zbadano skuteczność separacji dla czterech różnych mieszanin PP/ABS o różnych grubościach rozdzielanych elementów: a) 1,5 mm, b) 2,3 mm, c) 3 mm, d) 4 mm. Najlepszą dokładność oraz efektywność rozdziału mieszanin o większej grubości próbek można osiągnąć prowadząc proces przy wyższych siłach nacisku igieł. Dla mieszanin o mniejszej grubości elementów równie korzystne wartości zmiennych DA, DP, EA, EP osiągano stosując niższe siły nacisku igieł.
EN
The work presents results of research on separation of polymers as based on differences between thicknesses. According to this method, separation is effected with the use of specially profiled needles, which minimize influence of surface contamination of input materials onto functional efficiency of the process. The influence of thickness of elements onto the process of separation was examined for seven various needle pressure forces. Efficiency of separation was examined for four different PP/ABS mixtures of various thicknesses of separated elements: a) 1,5 mm, b) 2,3 mm, c) 3 mm, d) 4 mm. It is possible to obtain the best accuracy and efficiency of separation for mixtures with greater thickness of samples and for higher pressures forces of needles. For mixtures with lower thicknesses of elements it was possible to obtain equally favourable values of DA, DP, EA, EP variables using lower pressure forces of needles.
EN
The objective of the paper was, inter alia, to determine the impact of coffee grounds on the heat of combustion of their combination with other biological materials. Research on the heat of combustion and calculations of the calorific value were carried out with the use of a KL-12 Mn calorimeter according to the technical specifications and standards PN-81/G–04513 i PN-ISO 1928:2002. Coffee grounds, tea grounds, pine wood and yellow wheat straw were used in the research. The heat of combustion of particular substrates was determined and then their mixtures with coffee grounds in the following proportion were prepared: 75% substrate – 25% coffee grounds, 50% substrate – 50% coffee grounds, 25% substrate – 75% coffee grounds. Calorific value of particular substrates was increasing with the amount of added coffee grounds. Their biggest flow was reported in the mixture of 50%/50% of coffee grounds and wheat straw and the smallest in case of coffee grounds and wood on account of a similar calorific value of both substrates.
PL
Celem badań było m.in. określenie wpływu zawartości fusów kawy na ciepło spalania ich mieszaniny z innymi materiałami biologicznymi. Badania ciepła spalania i obliczenia wartości opałowej przeprowadzono za pomocą kalorymetru KL-12Mn zgodnie ze specyfikacją techniczną i normami PN-81/G–04513 i PN-ISO 1928:2002. Do badań wykorzystano fusy kawy, fusy herbaty, drewno sosnowe oraz słomę pszenną żółtą. Określono ciepło spalania poszczególnych substratów, a następnie przygotowano ich mieszaniny z fusami kawy w stosunku: 75% substratu – 25% fusów kawy, 50% substratu – 50% fusów kawy, 25% substratu – 75% fusów kawy. Wartość opałowa poszczególnych substratów wzrastała wraz z ilością dodawanych fusów kawy. Największy ich wpływ odnotowano w mieszaninie 50%/50% fusów kawy i słomy pszennej, a najmniejszy w przypadku fusów kawy i drewna ze względu na zbliżoną wartość opałową obu substratów.
PL
Do opracowania metodyki badawczej zastosowano wzorce materiałów, w tym wzorce krzemianów warstwowych, z których sporządzono mieszaniny o ustalonym składzie. Przygotowanie próbek obejmowało separację grawitacyjną w celu możliwie najwyższego stopnia oczyszczenia zakupionych wzorców z domieszek minerałów nieilastych. Wyseparowane próbki były analizowane metodą dyfrakcji rentgenowskiej, a ich obraz dyfrakcyjny został zapisany jako wzorzec i wykorzystany w późniejszych badaniach przygotowanych mieszanin wieloskładnikowych. Próbki wzorcowe i mieszaniny były analizowane z wykorzystaniem posiadanego oprogramowania TOPAS v4.2 i TOPAS v5.0 oraz DIFFRAC EVA, co pozwoliło na użycie metody Rietvelda oraz innych metod polegających na dopasowywaniu obliczonego obrazu dyfrakcyjnego względem zmierzonego, na podstawie udokładnianych parametrów strukturalnych. Wykazano, że metoda PONKCS w połączeniu z tradycyjnie stosowaną w rentgenowskiej ilościowej analizie fazowej metodą Rietvelda pozwala na efektywne i stosunkowo precyzyjne oznaczenie zawartości zdefektowanych minerałów ilastych w mieszaninach wieloskładnikowych.
EN
In order to define the proper analytical methodology a set of standards including layer silicates was used, from which the mixtures of known composition were prepared. Sample preparation included gravity separation aimed to purify purchased standards from non-clay admixtures. Separated samples were analyzed by roentgen diffraction technique (XRD) and their diffraction signal was saved and used in the later analyses of prepared multicomponent mixtures. Standard samples and prepared mixtures were analyzed with TOPAS v4.2, TOPAS v5.0 and DIFFRAC EVA software which allowed for implementation of the Rietveld method as well as other techniques relying on fitting of the calculated to measured diffraction profile due to the adjustment of the refinable parameters. It was shown that the PONKCS method combined with the traditional Rietveld refinement allows for effective and relatively precise measurement of the quanitity of the highly defected clay minerals in the multicomponent mixtures.
PL
W artykule przedstawiono wstępną ocenę wybranych parametrów wtrysku i tłoczenia mieszanin oleju rzepakowego z niereaktywnym rozpuszczalnikiem. Zastosowano dodatek heksanu w ilości 5%, 10% i 20% w mieszaninie objętościowej z olejem rzepakowym. Uzyskane wyniki porównano do wyników uzyskanych przy zasilaniu silnika o ZS olejem napędowym. Sporządzono charakterystyki obrazujące przebieg kąta występowania początku wtrysku, kąta występowania końca wtrysku, kąta trwania wtrysku oraz maksymalnego ciśnienia wtrysku. Badania prowadzono w warunkach charakterystyki zewnętrznej eksploatacyjnej.
EN
The article presents a preliminary assessment of the selected parameters of rapeseed oil mixtures injection and pressing of non-reactive solvent. Hexane additive is used in an amount of 5%, 10% and 20% by volume of a mixture of rapeseed oil. The results were compared to the results obtained with the diesel engine powered by diesel oil. Characterizations have been made illustrating the process of the beginning of the injection angle, the ending of the injection angle, the duration of injection and the maximum pressure of the injection. The research has been conducted in the conditions of external exploitative characteristics.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym. Zastosowano dodatek heksanu w ilości 5%, 10% i 20% w mieszaninie objętościowej z olejem rzepakowym. Uzyskane wyniki porównano do wyników uzyskanych przy zasilaniu silnika o ZS czystym olejem rzepakowego oraz olejem napędowym. Określono wielkość emisji składników toksycznych spalin i porównano te wartości z wartościami uzyskanymi przy zasilaniu silnika olejem napędowym przy różnych prędkościach obrotowych silnika.
EN
The article shows the selected parameters of the emissions of toxic fumes. Some technical aspects of adapting hexane mixture with rapeseed oil to power a diesel engine. Hexane additive is used in an amount of 5%, 10% and 20% by volume of a mixture of rapeseed oil. The results were compared to the results obtained with the diesel engine clear rapeseed oil and diesel oil. The amount of the emission of the toxic ingredients of the exhaust fumes were determined and compared to the quantities obtained by powering the engine with diesel oil at different rotational speed of the engine.
PL
W pracy przedstawiono parametry eksploatacyjne chłodziarki Joule'a Thomsona (J-T) pracującej w układzie zamkniętym i napełnionej mieszaniną gazów. Chłodziarki takie są przedmiotem intensywnych badań w wielu laboratoriach w szczególności w USA i Azji. Zastąpienie czynnika roboczego, jakim jest czysty azot, mieszanina azotu oraz węglowodorów wpływa na obniżenie ciśnienia roboczego do ciśnienia możliwego do osiągnięcia przez komercyjnie dostępne kompresory chłodnicze. Chłodziarki takie są niezawodne, relatywnie tanie i charakteryzują je moce chłodnicze rządu kilku W przy temperaturze ok. 90 K. Generowana moc chłodnicza może być wykorzystana do kriostatowania niewielkich urządzeń, magnesów wykonanych z wysokotemperaturowych nadprzewodników, w zastosowaniach kriomedycznych oraz do skraplania niewielkich ilości gazów takich jak azot, argon, tlen lub metan.
EN
The paper presents working parameters of Joule-Thomson (J-T) cryocooler supplied with nitrogen-hydrocarbons mixture and working m a closed cycle. Nowadays, the development of the J-T coolers has become the matter of the intensive research programs, particularly in the USA and Asia. Industrial applications of this kind of coolers are significantly limited by high values of the working pressure for pure nitrogen. Supplying the cryocooler with nitrogen-hydrocarbons mixtures allows to reduce the working pressure down to the level achievable by commercially available compressors. The J-T coolers are characterized by high reliability and relatively low investment costs. The described system produces a few Watts of cooling power at temperature around 90 K. The cooling power can be used to cool down the high-temperature superconducting magnets, for cryomedical applications and to liquefy a small amount of nitrogen, argon, oxygen or methane.
PL
W pracy przedstawiono nowy sposób rozdziału mieszanin tworzyw przy użyciu eksperymentalnego separatora igłowego wykorzystując różnice w ich twardości. Określono wpływ procesu na jakość rozdziału materiałów.
EN
The paper presents a new method for resolving mixtures of materials using experimental separator needle using differences in their hardness. The effect of the process on the quality of the separation of materials.
EN
Field experiments were carried out in the years 2008-2010 in the Institute of Plant Protection - National Research Institute in Poznan (Poland). The experiments were established on two population cultivars of winter oilseed rape: ‘Californium’ and ‘Monolit’, in 4 replications, using randomized block design. The aim of the study was to assess the influence of tebuconazole (Brasifun 250 EC) and marine algae extract (Kelpak SL) applied separately or in the mixture on plants of two win-ter oilseed rape cultivars. Kelpak SL was used once or twice, in different growth stages of the crop. A mixture of the both examined preparations was applied only in one growth stage of winter oilseed rape. The effect of tebuconazole, marine algae extract and the mixture of the both substances on winter rape plants was much more determined by weather conditions of plant vegetation than by the cultivar factor. The mixture of tebuconazole and algae, similarly as algae alone, did not influence plant height. Only tebuconazole applied separately showed a growth retardant effect on winter oilseed rape. In the mixture the retardant effect of tebuconazole was inhibited by the addition of algae extract. All the experimental combinations were characterized by a greater leaf chlorophyll content. The examined substances applied separately or in a mixture considerably increased crop yielding.
PL
Ścisłe doświadczenia polowe prowadzono w latach 2008-2010 w Instytucie Ochrony Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu (Polska). Doświadczenia założono w dwóch odmianach populacyjnych rzepaku ozimego: Californium i Monolit, w 4 powtórzeniach, metodą bloków losowanych. Celem badań była ocena możliwości łącznego stosowania biostymulatora, będącego wyciągiem z alg (Kelpak SL) z popularnie stosowanym fungicydem - tebukonazolem (Brasifun 250 EC). Kelpak SL stosowano jednorazowo lub dwukrotnie, w różnych fazach rozwojowych rośliny uprawnej. Mieszaninę obu badanych preparatów aplikowano tylko w jednej fazie rozwojowej rzepaku. Działanie tebukonazolu, ekstraktu z alg morskich i mieszaniny obu substancji na rośliny rzepaku ozimego było w większym stopniu determinowane warunkami pogodowymi towarzyszącymi wegetacji roślin aniżeli czynnikiem odmianowym. Mieszanina tebukonazolu z algami, podobnie jak i same algi nie wpływały na wysokość roślin. Działanie skracające rzepak wykazał tylko tebukonazol aplikowany oddzielnie. W mieszaninie retardacyjne działanie tebukonazolu było hamowane przez dodatek wyciągu z alg. Wszystkie badane kombinacje doświadczalne charakteryzowały się większą zawartością chlorofilu w liściach. Badane substancje stosowane oddzielnie lub w mieszaninie znacznie zwiększały plonowanie rzepaku.
12
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku metylocelulozy na hydratację mieszaniny alitu z glinianem trójwapniowym, a także z dodatkiem gipsu. Doświadczenia wykazały, że dodatek metylocelulozy do tej mieszaniny powoduje znaczne spowolnienie hydratacji alitu i refleksy portlandytu pojawiają się dopiero po 24 godzinach. Nawet po 168 godzinach ich intensywność jest mniejsza niż w próbce bez dodatku metylocelulozy, co dotyczy także reakcji glinianu trójwapniowego z wodą. W przypadku dodatku gipsu do mieszaniny alitu z C3A wpływ metylocelulozy jest znacznie słabszy, jednak także wyraźnie zaznaczony. Natomiast dodatek gipsu przyspiesza hydratację alitu w mieszaninie z C3A, zarówno bez jak i z domieszką metylocelulozy.
EN
The paper presents the experimental results of the methylcelulose effect on the hydration of the mixture of alite and tricalcium aluminate, also with gypsum addition. The experiments have shown that the methylcellulose admixture is hampering the hydration of alite, and the peaks of portlandite on the XRD pattern are appearing only after 24 hours. Even after 168 hours their intensity is lower than in the sample without this admixture, which is relating also to the reaction of C3A with water. In the case of gypsum addition to the mixture of alite with C3A the influence of methylcellulose is much lower, however, also well marked. The gypsum addition is accelerating alite hydration in the mixture with C3A, in both cases: with and without metylcelulose admixture.
13
PL
Niniejsze opracowanie jest kontynuacją prowadzonego przez autorów programu badań nad aktywatorami spalania alternatywnych paliw gazowych, wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych. Zaprezentowano w nim wybrane parametry dynamiczne samochodu napędzanego mieszaniną LPG i eteru dwumetylowego, którego udział masowy zawierał się w zakresie od 5 do 26%. Dla każdej z mieszanin określono również zużycie energii oraz sprawność jej przetworzenia w układzie napędowym badanego pojazdu, napędzanego czterocylindrowym silnikiem o pojemności skokowej 1.6 dm³.
EN
This paper present is continuing of research programme about gaseous fuels combustion activators which are used for vehicle feeding. The article presented chosen vehicle dynamic parameters gained by mixing LPG and DME for range of mixture from 5 up to 30%. The vehicle was powered by 1.6 SI engine adapted to gaseus fuels feeding. The work presents results of used energy and it convert efficiency at the driveline system fitted four cylinders SI engine with 1.6 cm³ capacity.
14
Content available remote Ocena stopnia segregacji mieszaniny w klasyfikatorze pneumatycznym
EN
This paper presents a test stand at which research was performed. Undertaken to determine the degree of segregation of the binary mixtures.
PL
Przedstawiono wyniki badań, których celem było sprawdzenie w jakim stopniu wartości własności użytkowych mieszanin uzyskanych przez dodanie do surowego oleju rzepakowego różnych dodatków uzdatniających różnią się od wartości tych właściwych olejom napędowym. Bazowym składnikiem badanych mieszanin był olej rzepakowy pozyskiwany ze średniooleinowych odmian najpowszechniej uprawianych w kraju. Dodatkami uzdatniającymi, dodawanymi w różnych proporcjach były benzyna, olej napędowy i bioetanol. Oceny własności badanych mieszanin dokonano w specjalistycznym laboratorium paliwowym, zgodnie z obowiązującymi normami.
EN
The article presents the results of studies whose aim was to test how the performance properties of mixtures obtained by adding various enhancing additives to the crude rapeseed oil treatment differ from the values of these properties presented by diesel fuels. The basic component of the tested mixtures was rapeseed oil obtained from the average oleic varieties most commonly grown in the country. The enhancing additives, being added in different proportions were: petrol, diesel oil and bio-ethanol. Property assessment of the tested mixtures has been made in the specialized fuel laboratory in accordance with the applicable standards.
EN
In the paper the results of analysis of an integrated gasification combined cycle IGCC polygeneration system, of which the task is to produce both electricity and synthesis gas, are shown. Assuming the structure of the system and the power rating of a combined cycle, the consumption of the synthesis gas for chemical production makes it necessary to supplement the lack of synthesis gas used for electricity production with the natural gas. As a result a change of the composition of the fuel gas supplied to the gas turbine occurs. In the paper the influence of the change of gas composition on the gas turbine characteristics is shown. In the calculations of the gas turbine the own computational algorithm was used. During the study the influence of the change of composition of gaseous fuel on the characteristic quantities was examined. The calculations were realized for different cases of cooling of the gas turbine expander's blades (constant cooling air mass flow, constant cooling air index, constant temperature of blade material). Subsequently, the influence of the degree of integration of the gas turbine with the air separation unit on the main characteristics was analyzed.
17
Content available remote Odpowiedniość równań mikropolarnej teorii mieszanin i termodyfuzji
EN
The mass and momentum balances in micropolar mixture theory and thermodiffusion is analysed. One can conclude that not only local and global mass balances should be fulfilled but also local and global inertia moment should be considered. As the consequence we should make similar generalization in reminding balance.
19
Content available remote Badania zmian objętości mieszanin benzyny silnikowej z etanolem
PL
Przedstawiono wyniki badań zmian objętości złożonych mieszanin węglowodorowo-etanolowych i mieszanin węglowodorowo-eterowo-etanolowych. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów gęstości i wykonanych następnie na ich podstawie obliczeń z wykorzystaniem aplikacji Excel wykazano, że objętość tych mieszanin wykazuje odchylenia od addytywności. Odchylenia od addytywności objętości mieszanin benzyny silnikowej z etanolem mogą istotnie utrudniać rozliczenia paliw stanowiących przedmiot obrotu handlowego.
EN
EtOH was added (2–10% by vol.) to com. gasoline, optionally contg. also EtOCMe₃, to det. contraction of vol. during mixing and d. of the blends.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań wpływu szczeliny tarczowej wytłaczarki śli-makowo-tarczowej na jednorodność i właściwości mechaniczne mieszanin LDPE i recyklatu. W żadnym z analizowanych przypadków wytłaczania klasycznego i ślimakowo-tarczowego, nie nastąpiło idealne wymieszanie. W przypadku klasycznej wytłaczarki regranulat gromadził się w postaci cienkich warstw w zewnętrznej części wytłoczyny, natomiast po wytłaczaniu ślim.-tarczowym materiał jest bardziej jednorodny. W wytłaczarce ślim. -tarcz, jest możliwość uzyskania lepszej jednorodności tworzywa. Słowa kluczowe: wytłaczanie, wytłaczarka ślimakowo-tarczowa, mieszanina, recyklat, jednorodność, właściwości mechaniczne
EN
The paper presents results of research on disc-chine influence on homogeneity and mechanical properties of LDPE mixtures and their recyclate. Perfect mixing was not observed in all tested cases of classical and screw-disc extrusion. In the classical extruder regranulated product was accumulated in a form of thin layers in the outer part of residue, while in screw-disc extrusion material was more homogeneous. In a screw-disc extruder it is possible to obtain better homogeneity.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.