Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 310

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regulacje prawne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
EN
A systematic increase in the demand for mineral raw materials combined with the difficulty of obtaining them from primary sources, made it necessary to use secondary ones including mineral waste. The effectiveness of the management of mineral waste stored in landfills and from current production depends on many factors. The most important ones include the legal regulations of this activity and the technical and organizational determinants of deposit exploitation, processing, and refining of minerals. The paper analyzes the current waste (including mining waste) management regulations. The technological discrepancies in these regulations, as well as missing or inaccurate classifications, were demonstrated. The interchangeable use of notions: mining/mine and extractive/extraction is a primary source of problems. It also has to be noted that accompanying and joint minerals are not defined in appropriate legislation. Attention was also paid to the omission of important issues in these regulations, e.g. product structure, construction of anthropogenic deposits, etc. It was emphasized and demonstrated with examples that the comprehensive and rational exploitation of mineral deposits, combined with processing and refining of mineral raw materials is an effective way of using mineral waste. The obtained results allowed for formulating proposals regarding legal provisions regulating waste management and the recommendation of technical and organizational solutions for the activities of mining, processing, and refining of mineral raw materials.
PL
Systematyczny wzrost zapotrzebowania na surowce mineralne spowodował, wobec trudności z ich pozyskaniem ze źródeł naturalnych, konieczność wykorzystania odpadów mineralnych. Efektywność zagospodarowania odpadów mineralnych nagromadzonych w przeszłości na składowiskach oraz pochodzących z bieżącej produkcji zależy od wielu czynników. Szczególny wpływ wywierają uregulowania prawne tej działalności oraz czynniki techniczno-organizacyjne eksploatacji złóż, przeróbki i przetwórstwa kopalin. W artykule przeprowadzono analizę obowiązujących przepisów gospodarowania odpadami, w tym odpadami wydobywczymi. Wykazano występujące w tych przepisach rozbieżności technologiczne, brak lub nieadekwatność klasyfikacji. Podstawowym źródłem problemów jest wymienne używanie pojęć: górniczy/górnictwo i wydobywcze/wydobycie. Brakuje również w odpowiednich ustawach odpowiedników pojęć: kopaliny towarzyszące oraz równoległe. Zwrócono też uwagę na pominięcie w tych przepisach istotnych zagadnień, np. struktury produktów, budowy złóż antropogenicznych itp. Podkreślono i wykazano na przykładach, że skutecznym sposobem wykorzystania odpadów mineralnych jest kompleksowa i racjonalna eksploatacja złóż kopalin, w powiązaniu z procesami przeróbki i przetwórstwa surowców mineralnych. W podsumowaniu sformułowano propozycje i postulaty dotyczące przepisów prawnych regulujących gospodarkę odpadami, a także upowszechnienie rozwiązań techniczno-organizacyjnych procesów wydobycia, przeróbki i przetwórstwa surowców mineralnych.
PL
Dostępność mieszkań jest ściśle powiązana z dostępnością terenów pod planowaną zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. W okresach kryzysowych występuje wzrost cen nieruchomości jako najpewniejszych lokat finansowych oraz spekulacje terenami. Mieszkalnictwo jest najważniejszym tworzywem miasta, a dostępność terenów pod tą zabudowę wpływa w sposób istotny na dostępność mieszkań. W wielu miastach europejskich wypracowano mechanizmy wymuszające budowę mieszkań dostępnych w różnych formułach prawno-administracyjnych. W sytuacjach kryzysowych okazały się one nieskuteczne. Proces wypracowania rozwiązań innowacyjnych jest przedmiotem analiz na przykładzie systemowo spójnej polityki mieszkaniowej Wiednia. Po kryzysie roku 2008 postępujący wzrost cen nieruchomości szczególnie gruntowych doprowadził w ciągu 10 lat do spadku procentowego udziału nowobudowanych subwencjonowanych mieszkań dostępnych. Władze kraju federalnego Wiedeń podjęły kroki prawne, zmierzające do zmiany niekorzystnych trendów. W przeciągu 2 lat do lokalnego kodeksu budowlanego wprowadzono przepisy definiujące nową kategorię zagospodarowania terenu – „mieszkalnictwo dostępne”. Uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji mieszkaniowych, jest uzależnione od realizacji 2/3 przewidzianej powierzchni użytkowej mieszkań w formule mieszkań subwencjonowanych, a więc dostępnych. Ta nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie 01.03.2019. Przewidywane jest docelowe obniżenie cen gruntów budowlanych dla mieszkalnictwa o 90%. Przez następne lata prowadzony będzie monitoring skutków powyższych zmian. Nowelizacja definiowana jest jako radykalna zmiana prawa, zapewniająca realizację programów mieszkań dostępnych.
EN
The affordability of apartment units is closely related to the availability of land for planned multifamily housing development. In crisis periods, real estate prices go up, reflecting the perception of real estate as the safest investment, and land speculation increases. Housing is the most important fabric of the city, and the availability of land for housing directly influences housing affordability. In many European cities, legal and administrative mechanisms have been worked out to force the construction of apartment buildings. In times of crisis, however, these mechanisms have proven ineffective. This article will focus on the process of elaborating innovative solutions, with Vienna’s systemically coherent housing policy as an example. In the decade following the 2008 crisis, the ongoing rise in real estate prices, especially the price of undeveloped land, led to a decrease in the proportion of new subsidized affordable housing. The leaders of the federal state of Vienna undertook legal measures to reverse this negative trend. Within two years, the local building code was updated with a provision describing a new land use category: “affordable housing”. Following this rule, the acquisition of a permit to build housing investments requires that two-thirds of the planned development’s usable area be devoted to subsidized, meaning affordable, housing. This provision in Vienna’s building code came into effect on March 1, 2019. It is expected that in the long run, the price of land for housing will drop by 90%. In the upcoming years, monitoring of the provision’s effects will be conducted. The provision is seen as a radical change in the law, ensuring the continued realization of affordable housing programs.
PL
Jakie są rezultaty postępowania w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w przypadku stosowania odpadów do rekultywacji wyrobisk? W artykule analizuję pierwsze rozstrzygnięcia organów odwoławczych.
PL
Wyroby alkoholowe w różnych formach są obecne w naszym życiu przy wielu okazjach. Gdy celebrujemy sukcesy, przeżywamy porażki czy spotykamy się z rodziną bądź przyjaciółmi. Spożycie alkoholu jest przywilejem osób pełnoletnich, a jego nadużycie, w zależności od okoliczności spożycia lub stopnia nadużycia, może wiązać się z bardziej lub mniej poważnymi konsekwencjami. Szczególnie negatywne skutki wiążą się ze spożyciem alkoholu w czasie pracy.
PL
W artykule omówiono najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów [12]. Przewidują one większe wsparcie dla prac związanych ze wzmocnieniem ścian zewnętrznych w budynkach wykonanych w technologii wielkopłytowej, zwiększają wysokość premii termomodernizacyjnej w przypadku zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz likwidują zależność poziomu wsparcia od kwoty kredytu i oszczędności energii. Wysokim wsparciem objęto realizację remontów komunalnych budynków mieszkalnych należących do gmin, w postaci 50 lub 60% premii remontowej, a także zwiększono dostępność premii kompensacyjnej.
EN
The article discusses the most important changes introduced by the amendment Act on supporting thermo-modernization and renovations. The introduced changes provide support for works related to strengthening the external walls in buildings made in large-panel technology, increase the amount of thermo-modernization bonus in the case of using renewable energy sources and eliminate dependence of the support level on the loan amount and energy savings. The implementation of municipal repairs of residential buildings belonging to municipalities is highly supported. The availability of a compensation bonus is increased.
6
PL
Na przykładzie pożarów składowiska odpadów na terenie byłych zakładów „Boruta” w Zgierzu i składowisk odpadów w Trzebini (Małopolska) przeprowadzono analizę stanu prawnego składowania odpadów i przyczyn tych pożarów. Badano także skutki uwolnienia do atmosfery, gleby i wody dużych ilości szkodliwych substancji powstających w wyniku spalania odpadów komunalnych i niebezpiecznych.
EN
Fires in landfills on the postindustrial areas at Zgierz and at Trzebinia, Poland, were presented. The legal status of waste storage and reasons of the fires were performed. The effects of release of large amts. of harmful substances produced by the incineration of municipal and hazardous waste to the atmosphere, soil and water were also studied.
PL
Omówiono najważniejsze właściwości substancji zaburzających gospodarkę hormonalną oraz aktualny stan prawny dający możliwość ich identyfikacji. Przedstawiono również założenia nowej wytycznej w realizacji strategii wobec tych substancji.
EN
A review, with 34 refs., of endocrine disrupting substances and methods for their effective identification in the environment.
8
Content available remote Ocena jakości powietrza z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych
PL
Przedstawiono przykłady obecnych i nowych możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych przez służby ratownicze i inne podmioty oraz możliwości pomiarowe czujników zanieczyszczeń powietrza o różnej budowie. Przywołano najważniejsze regulacje prawne dotyczące jakości powietrza. Przedstawiono wyniki prowadzonych badań w tym zakresie. Zamieszczono rzeczywiste mapy rozkładu zanieczyszczeń zarejestrowane przy wykorzystaniu systemu Atmon FL i oprogramowania QGIS.
EN
The contents of NO2, SO2, H2S, PM2.5 and PM10 air pollutants were detd. in 2 areas of Poland by using unmanned aerial vehicles equipped with an air measurement system. The SO2 content std. was exceeded 20 times.
9
Content available remote Nowe składowiska odpadów promieniotwórczych w Polsce
PL
Przedstawiono konieczność budowy dwóch składowisk odpadów promieniotwórczych (powierzchniowego dla odpadów nisko- i średnio- aktywnych oraz głębokiego dla odpadów wysokoaktywnych i wypalonego paliwa jądrowego). Przedstawiono podstawy prawne i założenia techniczne składowisk oraz prawdopodobne lokalizacje.
EN
A review, with 8 refs., of nuclear energy legal acts and the prospects for construction of a nuclear power plant in Poland, with particular emphasis on the location and techn. assumptions of radioactive waste repositories.
PL
Przedstawiono uregulowania prawne dotyczące możliwości zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w ochronie środowiska. Omówiono rodzaje platform pomiarowych do oznaczania czynników wpływających na jakość powietrza.
EN
A review with 46 ref., of legal aspects regarding classification and the possibility of using unmanned aerial vehicles for environmental research. Types of measuring platforms used to study factors affecting air quality were shown.
PL
Uciążliwości zapachowe to problem szczególnie dla osób mieszkających w okolicy zakładów emitujących przykre zapachy. Jest to też ogromne wyzwanie dla firm zajmujących się m.in. gospodarką odpadami, wodno-ściekową czy rolnictwem. Jak sobie z tym poradzić?
PL
Obowiązkiem każdego pracodawcy jest dbanie o dobro i bezpieczeństwo swoich pracowników. Czas pandemii nie zwalnia go z tego obowiązku, a wręcz przeciwnie. W artykule przybliżamy najważniejsze zmiany prawne dotyczące BHP w dobie rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2.
PL
W listopadzie 2019 r. ukazała się decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 2019/2010/UE ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do spalania odpadów. Dotyczy ona instalacji termicznego przekształcania odpadów wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, tj. instalacji wymienianych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości. Są to instalacje do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o wydajności przekraczającej 3 tony na godzinę lub instalacje do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych o wydajności przekraczającej 10 ton dziennie. Tak więc wszystkie istniejące obecnie w naszym kraju spalarnie odpadów komunalnych podlegają tym regulacjom.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie aspektów prawnych ochrony powietrza obowiązujących w Polce oraz krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem uciążliwości odorowej. Pozwala zauważyć, jak trudno jest ten problem jednoznacznie określić w prawie. Praca obejmuje akty prawne, ustalenia (konsultacje społeczne), akty wykonawcze w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej dotyczące ochrony powietrza ze szczególnym uwzględnieniem uciążliwości odorowej. W pracy powołano się na dyrektywy Unii Europejskiej, dyrektywy Parlamentu Europejskiego, decyzje Rady Europejskiej, w których zostały określone prawa w zakresie jakości powietrza i zarządzania jakością powietrza, a także akty prawne, ustalenia, wytyczne, decyzje odpowiednich organów zajmujących się tematyką ochrony powietrza w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Porównując przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej, krajach Unii i w Polsce można wywnioskować, iż Unia Europejska nie wyznacza konkretnych, jednolitych przepisów dotyczących uciążliwości odorowej, czyli ustawy czy rozporządzenia, które dotyczyłoby typowo tego problemu. Powstały dyrektywy dotyczące emisji do powietrza. Unia Europejska pozwoliła, aby na szczeblu lokalnym (czyli każde Państwo UE według przez siebie przeprowadzonych badań, analiz) kraje dostosowały przepisy samodzielnie.
EN
The purpose of the article is to present the legal aspects of air protection in force in Poland and European Union countries with particular emphasis on odor nuisance. It lets you see how difficult it is to clearly define this problem in law. The work includes legal acts, arrangements (public consultations), executive acts in Poland and European Union countries regarding air protection, with particular emphasis on odor nuisance. The work refers to European Union directives, European Parliament directives, European Council decisions which set out the rights in the field of air quality and air quality management, as well as legal acts, findings, guidelines, and decisions of relevant bodies dealing with air protection in selected European Union countries and in Poland. Comparing the provisions in force in the European Union, EU countries and in Poland, it can be concluded that the European Union does not set specific, uniform provisions regarding odor nuisance, i.e. a law or regulation that would typically address this problem. Directives on air emissions have been created. The European Union has allowed countries to adapt the rules themselves at local level (i.e. each EU country according to their own research, analyzes).
PL
Omawiane w artykule akty prawne i normatywne dotyczą zakresu odpowiedzialności za instalacje dźwigowe w Polsce w odniesieniu do prawa europejskiego. Omówione zostały najważniejsze ustawy, rozporządzenia oraz normy związane z projektowaniem, budową tych instalacji i eksploatacją wind w obiektach budowlanych. Opisano również dotychczasowe podejście do implementacji takich instalacji w pionowych wyrobiskach górniczych w aspekcie prawa górniczego i geologicznego. Wskazano jeden z kierunków, w jakim należy podążać w pracy naukowo-badawczej, aby doprowadzić do zmniejszenia energochłonności urządzeń dźwigowych oraz poddano pod dyskusję potrzebę zmian aktów prawnych dotyczących zabudowy tych urządzeń w szybach górniczych.
PL
W pracy omówiono aktualny stan badań dotyczący efektu neurotoksycznego fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia i ich wpływu na zdolności poznawcze u dzieci. Przedstawiono dane świadczące o możliwym oddziaływaniu wysokich stężeń fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia (>2,0 mg/l) na wartość IQ u dzieci w wieku szkolnym oraz skali i mechanizmie powyższej zależności. Dane te nie wskazują natomiast, aby ryzyko takiego działania wiązało się z wartościami stężeń fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, akceptowalnymi w świetle regulacji prawnych.
EN
The paper discusses the results of epidemiological studies on the developmental neurotoxic effects of fluoride found in drinking water. The studies indicate the possible impact of high levels of fluoride in drinking water (> 2.0 mg/l) on the IQ value in school-aged children. However, these data do not support that such risk associated with fluoride concentrations in water intended for human consumption acceptable in the light of legal regulations.
PL
Polska, stając się członkiem Unii Europejskiej, przyjęła dyrektywy i inne wytyczne prawne obowiązujące producentów i dystrybutorów kierujących wyroby na rynek wspólnoty państw, w tym także na rynek krajowy.
PL
29 października 2018 roku został przyjęty System Zarządzania Rozwojem Polski. Projektowane są w jego wykonaniu nowe regulacje (akty) planistyczne. System, jak i założenia regulacji, zawierają istotne luki i zagrożenia dla działalności geologczno-górniczej, wykorzystywania zasobów mineralnych kraju i surowców wtórnych (złoża antropogeniczne).
PL
Sytuacja przedsiębiorcy, który zamierza podjąć działalność w zakresie wydobywania kopalin, jest niezwykle trudna. Realizacja dużego projektu górniczego, licząc od złożenia pierwszego wniosku w sprawie, na rozpoczęciu wydobycia w skali przemysłowej kończąc, może zająć kilkanaście lat, spośród których większość zajmują procedury uzyskiwania wymaganych decyzji i innych rozstrzygnięć. W międzyczasie zmianom może ulec stan prawny. Niektóre spory wszczęte w ubiegłym stuleciu nie zakończyły się do dzisiaj. Podważa to zaufanie do państwa i koliduje z zasadą pewności inwestowania.
PL
Rewolucyjne zmiany w postępowaniach o wydanie decyzji środowiskowych - nowe zasady ustalania stron postępowania, wydłużanie okresu ważności decyzji środowiskowej bez etapowania inwestycji, doręczenia przez obwieszczenie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, to korzystne rozwiązania wprowadzone Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.