Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 85

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  operator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The paper presents the application of the CREAM (Cognitive Reliability and Error Analysis Method) method to assess operator reliability in the backwashing of filters process at the Water Treatment Station. For this purpose, two operators were surveyed. Based on the results, the human error probability was determined, which in both cases ranges from 5∙10-5 to 1∙10-2 . The results also indicate that the surveyed operators have extensive work experience and high qualifications.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie metody CREAM (ang. Cognitive Reliability and Error Analysis Method) do oceny niezawodności operatora podczas płukania filtrów na stacji uzdatniania wody. W tym celu badaniom poddanych zostało dwóch operatorów. Na podstawie wyników określono prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez operatorów, które w obu przypadkach wynosi od 5∙10-5 do 1∙10-2. Wyniki wskazują również na duże doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje badanych operatorów.
2
Content available remote Applications of some operators on supra topological spaces
EN
In this paper, the notion of an operator γ on a supra topological space(X, μ) is studied and then utilized to analyze supra γ-open sets. The notions of μγ-g. closed sets on the subspace are introduced and investigated. Furthermore, some new μγ-separation axioms are formulated and the relationships between them are shown. Moreover, some characterizations of the new functions via operator γ on μ are presented and investigated. Finally, we give some properties of S(γ, β)-closed graph and strongly S(γ, β)-closed graph.
3
Content available remote Ortogonalne i nieortogonalne-zaburzone próbkowanie sygnałów harmonicznych
PL
Praca dotyczy próbkowania sygnałów harmonicznych za pomocą dwóch próbek, które wystarczają do pełnego zidentyfikowania sygnału. Rozpatruje się dwa rodzaje próbkowania. Próbkowanie ortogonalne, które nie zniekształca operatorów przejścia przetworników liniowych czasowo-niezmienniczych i tzw. próbkowanie nieortogonalne, zniekształcające operatory przejścia i relacje mocowe.
EN
The work is on sampling a harmonic signals using two samples that is sufficient to fully identify the signal. Two types of sampling are considered. Orthogonal sampling, which does not distort the transient time-invariant linear transducer operators and so called non-orthogonal sampling that distorts these operators, and power relations.
EN
We present several fixed point theorems for monotone nonlinear operators in ordered Banach spaces. The main assumptions of our results are formulated in terms of the weak topology. As an application, we study the existence of solutions to a class of first-order vectorvalued ordinary differential equations. Our conclusions generalize many well-known results.
5
Content available remote Czynnik niezawodności człowieka w systemach zaopatrzenia w wodę
PL
W pracy przedstawiono czynniki funkcjonowania operatora systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW). W sposób szczegółowy określono czynniki mające wpływ na błędy w podejmowaniu decyzji przez operatora. Omówiono typy zachowań operatora w systemie technicznym. Dokonano klasyfikacji niebezpiecznych zadań operatora i rodzajów błędów (aktywne i o skutkach odroczonych). Odniesiono się do aktywności operatora w systemie wodociągowym w sytuacjach kryzysowych.
EN
The work presents the operational factors of the operator of collective water supply systems (CWSS). The factors influencing making wrong decisions by the operator were defined in detail. The kinds of operator behavior in the technical system were discussed. Dangerous tasks of the operator and types of errors have been classified (active and with deferred effects). The operator’s activity in crisis situations in the water supply system was also referred to in this paper.
EN
The aim of this study is to demonstrate the applicability of contemporary optoelectronic systems supported by image processing algorithms in aviation. Optoelectronic systems can support the pilot’s work or the work of an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) operator after being installed in the cockpit of the pilot or in a ground station. The origin of the problem is related to the aspects of safe operation of the aircraft in the conditions of dynamically changing ambient light observed by the aircraft pilot or operator monitoring the monitor at the ground station and observing the image from the camera installed on the UAV. The proposed solution is to help avoid situations in which the pilot’s/operator’s situational awareness deteriorates due to strong optical phenomena.
PL
Celem niniejszego opracowania jest zademonstrowanie możliwości zastosowania współczesnych układów optoelektronicznych wspomaganych przez algorytmy przetwarzania obrazu w lotnictwie. Układy optoelektroniczne mogą wspomóc pracę pilota lub pracę operatora bezzałogowego statku powietrznego (BSP) po zainstalowaniu w kabinie pilota bądź w stacji naziemnej. Geneza problemu jest związania z aspektami bezpiecznej eksploatacji statku powietrznego w warunkach dynamicznie zmieniającego się oświetlenia otoczenia obserwowanego przez pilota samolotu lub operatora śledzącego monitor w stacji naziemnej i obserwującego obraz z kamery zainstalowanej na BSP. Zaproponowane rozwiązanie ma pomóc uniknąć sytuacji, w których świadomość sytuacyjna pilota/operatora pogarsza się na skutek silnych zjawisk optycznych.
PL
Jednym z wielu schorzeń układu ruchu związanych z wykonywaniem pracy zawodowej, których częstość występowania rośnie wraz z wiekiem i liczbą przepracowanych lat, są różnego rodzaju zespoły bólu kończyn dolnych i górnych, ramion oraz kręgosłupa. Celem podjęcia tematu artykułu była analiza wartości wskaźnika MHT (Maximum Holding Time) w aspekcie jego wpływu na układ ruchu (kończyny górne) operatora kabiny lakierniczej BC (Base Coat) podczas malowania samochodu osobowego metodą manualną. Badania przeprowadzono w oparciu o dane ze stanu rzeczywistego metodą symulacji, której wynikiem było określenie relacji między wartości MHT, a produkcyjnym planem na jedną zmianę roboczą. Wynika to z przekroczenia wymaganych wartości MHT w procesie pracy operatora pracującego w trybie pracy trójzmianowej w systemie prewencji pierwotnej (rotacja stanowisk roboczych), a nie prewencji wtórnej (modyfikacja planu dobowego ze względu na cykl okołodobowy). W podsumowaniu podano propozycję redukcji zidentyfikowanego zagrożenia oraz jego efekt w postaci minimalizacji obciążenia układu ruchu operatora, a tym samym podniesienie jakości warunków środowiska pracy.
EN
One of many disorders of the movement system associated with the performance of work, the incidence of which increases with age and the number of years worked, are various types of pain in the lower and upper limbs, arms and spine. The aim of the article was to analyze the value of the MHT (Maximum Holding Time) index in terms of its impact on the traffic system (upper limbs) of the BC paint booth operator (Base Coat) while painting a passenger car using manual methods. The research was based on real-world data using the simulation method, the result of which was to determine the relationship between the MHT values and the production plan for one work shift. It results from exceeding the required MHT values in the work process of the operator working in 3-shift operation mode in the primary prevention system (rotation of work stations), not secondary prevention (modification of the daily plan due to the circadian cycle). The summary provides suggestions for reducing the identified hazard and its effect in the form of minimizing the burden of the operator’s traffic system, and thus improving the quality of the working environment.
PL
Dynamiczny rozwój kultury technicznej sprawia, że we współczesnych czasach ludziom w każdym wieku i niemal we wszystkich sytuacjach życiowych towarzyszą obiekty techniczne. Ich powszechność związana jest z coraz lepszym stopniem przystosowania do możliwości psychofizycznych człowieka. Ich konstrukcja stawia przed użytkownikiem wymagania, które w zależności od sytuacji mogą nawet w dużym zakresie obniżać komfort ich stosowania oraz efektywność działania użytkownika. Za ten często występujący brak równowagi między: wymaganiami obiektów technicznych i oczekiwaniami użytkowników odpowiada w znacznym stopniu element pośredniczący w komunikacji między tak rozumianymi stronami, zwany interfejsem a przede wszystkim warunki towarzyszące temu procesowi, tj. kontekst sytuacyjny, który towarzyszy wspomnianej interakcji. Stosowany powszechnie reżim systemów wytwórczych i systemów jakości może zapewnić wyprodukowanie ergonomicznych obiektów technicznych spełniających normy jakościowe, ale zakres sposobów ich wykorzystania przez człowieka pozostaje nieograniczony. Zakres ten jest związany z indywidualnymi (osobniczymi) predyspozycjami i warunkami, w jakich użytkownik wykorzystuje dany obiekt techniczny. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań diagnozy ergonomicznej na stanowisku o wysokim poziomie obciążenia zadaniowego, gdzie zaobserwowano istotny wpływ kontekstu sytuacyjnego na ocenę ergonomiczności urządzeń sterowniczych. Publikacje naukowe z obszaru diagnozowania ergonomicznego systemów człowiek– technika dostarczają wiedzy pomocnej w ocenianiu istotnych czynników, które degradują ergonomiczność obiektów technicznych. Umożliwiają tym samym określenie znaczenia kontekstu sytuacyjnego dla skutecznego funkcjonowania człowieka.
EN
The dynamic development of technical culture results in people of all ages and walks of life spending most of their life in the company of technical objects. These technical objects are characterized by a determined range of adaptation to human mental and physical abilities. Their construction presents requirements that might significantly lower ease of use or user efficiency – depending on the given situation. This frequently occurring imbalance between the requirements of technical objects and the expectations of their users often results from the element intermediating in the communication between these parties. This mediator is the interface, as well as the conditions surrounding this process, i.e. the socalled situational context that accompanies this interaction. The regimen of production systems and quality systems can ensure the production of ergonomic technical objects, however the range of ways for humans to use them remains unlimited. This range is connected to individual (personal) predispositions and the conditions in which the user is using the given technical object. Scientific publications from the field of ergonomic diagnosis of human-machine systems provide knowledge that is helpful in the assessment of important factors that reduce the ergonomic quality of technical objects. They facilitate establishing the importance of the situational context for the efficient functioning of man that uses technical objects in everyday practice and initiates interactions while controlling these objects.
9
Content available remote Nowy wskaźnik Parsevala mocy nieczynnej dwójnika elektrycznego
PL
Niniejszy artykuł jest kontynuacją badań nad nową definicją współczynnika mocy biernej dwójnika, który nie zależy od częstotliwości. W artykule przedstawiono nowe sformalizowane podejście do obliczania takiej miary mocy biernej w dziedzinie dyskretnej, za pomocą transformaty Z. Współczynnik mocy biernej nazwano wskaźnikiem Parsevala przez analogię do podobnego współczynnika stosowanego w analizie harmonicznej.
EN
This article is a continuation of the study on a new definition of reactive power factor of a two–terminal, which does not depend on frequency. The article presents a new formalized approach to calculate such a reactive–power measure in discrete time domain, with the use of Z– transform. The reactive power factor has been called Parseval’s factor by analogy to a similar coefficient used in harmonic analysis.
10
Content available Application of drones in protection of state border
EN
An unmanned aerial vehicle is a flying apparatus that does not require a crewmember on board to complete a task. Its piloting is done by means of indirect control. UAVs also have the ability to perform autonomous flight on a pre-programmed flight path. The purpose of the study was to use the unmanned aircraft "Fly Eye" by WB Electronic used by the Border Guard to patrol the state border in 103 TRA zone on the section of the Republic of Poland with the Kaliningrad District of the Russian Federation. The TRA zones constitute a specially designated area for the use of the Border Guard and the army, in order to carry out flights there beyond the scope of the pattern for training purposes and to patrol the state border. The article also contains information of the Border Guard formation and the characteristics of the unmanned aerial vehicle “FlyEye”. In order to ensure the safety of the UAV flight, the test was carried out in the TRA zone, which is used for special use for the Border Guard formation and the army.
11
Content available Simulation for designing industrial cobotic systems
EN
Cobotics refers to the design, production, study, and use of work systems in which one or more operator(s) interact(s) with one or more robot(s) in a shared space or remotely. This type of system is increasingly present in industry. It aims to improve how things are produced in terms of performance and health/safety by drawing on the respective strengths of operators and robots. Cobotic systems (comprising the operator, robot and task/environment) cannot be designed and put into service without anticipating difficulties related to technical complexity, the use of the system, and the industrial process. With this in mind, this article proposes to design systems based on simulations using an interdisciplinary approach drawing on ergonomics, robotics and cognitive engineering.
PL
Cobotyka odnosi się do projektowania, produkcji, badania i korzystania z systemów pracy, w których jeden lub więcej operatorów współdziała z jednym lub więcej robotami w przestrzeni wspólnej lub zdalnie. Ten rodzaj systemu jest coraz częściej obecny w przemyśle. Ma on na celu poprawę sposobu realizacji zadań pod względem wydajności i bezpieczeństwa/ zdrowia przez wykorzystanie odpowiednich mocnych stron operatorów i robotów. Systemy Cobotic (obejmujące operatora, robota i zadania / środowisko) nie mogą być projektowane i uruchamiane bez przewidywania trudności związanych ze złożonością techniczną, wykorzystaniem systemu i procesem przemysłowym. Mając to na uwadze, niniejszy artykuł proponuje zaprojektowanie systemów opartych na symulacjach z wykorzystaniem podejścia interdyscyplinarnego opartego na ergonomii, robotyzacji i inżynierii kognitywnej.
12
Content available Model biznesu regionalnego operatora rewitalizacji
PL
Zasady i wymagania realizacji strategii zrównoważonego rozwoju akcentują znaczenie problematyki rewitalizacji. Szczególnie istotna jest skuteczna rewitalizacja regionów o dużej skali degradacji terenów poprzemysłowych, do których zalicza się województwo śląskie. Celem artykułu jest prezentacja koncepcji modelu biznesu regionalnego operatora rewitalizacji, będącej wynikiem prac badawczych, prowadzonych przez konsorcjum naukowo przemysłowe. W publikacji scharakteryzowano uwarunkowania makroekonomiczne i regionalne funkcjonowania operatora rewitalizacji. Przedstawiono strukturę modelu biznesu operatora rewitalizacji oraz źródła finansowania jego działalności.
EN
The principles and requirements of the implementation of the sustainable development strategy emphasize the importance of revitalization. Particularly important is the effective revitalization of large scale regions degradation of post-industrial areas to which the Silesian Voivodeship belongs. The aim of this article is to present the concept of the regional business model of the revitalization operator resulting from research conducted by the scientific and industrial consortium. The macroeconomic and regional conditions of the operation of the revitalization operator were characterized. The structure of the revitalization operator business model and the source of financing of its activity were presented.
PL
W niniejszym artykule omówione zostały etapy tworzenia technologii spawania seryjnego na przykładzie starszego typu zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego. W przypadku spawania manualnego to technolog ustala parametry napięciowe procesu spawania, a spawacz na podstawie obserwacji wpływa na procesy cieplne spawania poprzez zmianę trajektorii ruchu. W przypadku spawania zrobotyzowanego starszymi typami robotów technolog ustala trajektorię ruchu, a operator zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego na postawie obserwacji procesu spawania wpływa na procesy cieplne spawania. Problem jednak tkwi w tym, iż z reguły technolog nie posiada wystarczającej wiedzy na temat wpływu trajektorii ruchu końca elektrody na procesy spawania, a operator nie jest dostatecznie wyszkolony w zakresie regulacji prądem, napięciem i szybkością spawania w czasie rzeczywistym. W niniejszym artykule omówiono jak przy wykorzystaniu obrazkowej instrukcji wyjaśniającej procesy fizyczne w spawalnictwie, autorstwa Instytutu Łączenia Metali w Krakowie (Welding Journal nr 2/2016), szkolić technologów i operatorów. Przedstawione w pracy wyniki mają na celu opracowanie algorytmów do systemów wizyjnych spawania.
EN
This article presents stages for the creation of serial welding technology on the example of an older type robotized welding workstation. In case of manual welding a technologist is responsible for setting the voltage parameters of welding process while a welder during the continuous observations influences the thermal processes by modulation of motions trajectory. On the other hand, in case of welding applying the older types of robots, technologist sets the trajectory of motions, whereas the operator of the robotized workstation through the observations of the process impacts the thermal processes of welding. The problem resides in the fact that a technologist often does not resources enough knowledge concerning an impact of the end of electrode motions trajectory on the welding process effectiveness, and the operator is mostly not enough trained in a real-time regulation of welding current and travel speed. In this work we discuss the innovative methodology for training of technologists and operators with the use of a visual instruction developed by The Institute for Joining of Metals in Krakow (presented previously in Welding Journal no. 2/2016). The aim of the presented results is a creation of the algorithms for welding visual systems.
PL
Zapewnienie operatorowi odpowiednich warunków pracy (komfort termiczny i akustyczny), łatwy dostęp do wszystkich elementów sterujących oraz dostarczenie niezbędnych informacji w sposób niezaburzający koncentracji ma obecnie niebagatelne znaczenie podczas projektowania maszyn budowlanych i górniczych. Kabina jest stanowiskiem pracy operatora, w którym znajdują się urządzenia sterujące mechanizmem jazdy koparki, pracą osprzętu roboczego oraz wskaźniki ostrzegawcze i informacyjne o stanie maszyny.
EN
Providing an operator with appropriate working conditions (thermal and acoustic comfort), easy access to all controls, and the necessary information in such a way as not to disturb their concentration is currently of substantial importance when it comes to the designing of construction and mining machinery. The cabin serves as the operator’s workplace which houses devices in charge of controlling the excavator’s driving mechanism and the work of the operating equipment, as well as indicators displaying warnings and information on the condition of the machine.
15
Content available remote Badania psychotechniczne w transporcie zbiorowym
PL
Jeszcze niedawno diagnostyka psychologiczna odnosiła się wyłącznie do tych działów nauki czy też życia społecznego, które określały rodzaj oraz stopień dysfunkcji – lub patologii – w ogólnie pojętej sferze psychomotorycznej jednostki. Udział wiedzy psychologicznej szczególnie widoczny był w medycynie, szkolnictwie, procesach wychowania. Jednak w miarę rozwoju cywilizacyjnego oraz gwałtownego postępu technologicznego szeroko rozumiana diagnostyka psychologiczna stała się jednym z podstawowych narzędzi selekcyjnych, umożliwiających określenie [1]: – które z czynników psychofizjologicznych są przydatne (czasami wręcz niezbędne), a które utrudniają (lub całkowicie uniemożliwiają) wykonywanie konkretnych czynności; – jaki jest poziom nasycenia daną cechą jednostki, którą poddajemy diagnozie. Nie sposób odpowiedzialnie prowadzić selekcję osób do pełnienia funkcji wymagających specjalnych predyspozycji czy też sprawności psychofizjologicznej bez narzędzi diagnostycznych, które uwzględniają nie tylko jej specyfikę, lecz także szybki rozwój technologiczny i cywilizacyjny, kumulację coraz większej liczby zadań (czynności) w jednostce czasowej [1].
EN
Until recently, psychological diagnostics referred only to those branches of science or to social life, which defined the type and degree of dysfunction – or pathology – in the general psychomotor domain. The share of psychological knowledge was especially evident in medicine, education, and the processes of upbringing. However, as the development of civilization and the rapid technological advances, psychological diagnosis has become one of the basic selection tools for determining [1]: – which of the psychophysiological factors are useful (sometimes even necessary) and which make it difficult (or impossible) to perform specific activities – what is the level of saturation of a given feature of an individual that we diagnose. It is not possible to select people for functions requiring special predispositions or psychophysiological efficiency without the use of diagnostic tools, which take into account not only its specificity but also the rapid technological and civilization development, the accumulation of more and more tasks in the unit of time [1].
EN
The paper presents the new optimal real-time control algorithm of the power source. The minimum of the square-instantaneous current was assumed as an optimal criterion, with an additional constraint on source instantaneous power. The mathematical model of a multiphase source was applied as a voltage-current convolution in the discrete time domain. The resulting control algorithm was the recursive digital filter with infinite recursion.
PL
Już w latach 30. XX wieku H.W. Heinrich (1941) zwrócił uwagę na postawy pracowników w kontekście bhp; prowadzone wtedy przez National Safety Council badania wykazały, że 88 % wypadków zależy od zachowań pracowniczych. Tak więc profilaktyka bhp powinna skupiać się przede wszystkim na poprawie zachowań pracowniczych. Jednym z narzędzi, które może być skutecznie do tego wykorzystywane, jest audyt behawioralny. W artykule zaprezentowano nie tylko opis procedury prowadzania audytu, ale także przykładową kartę kontrolną audytu osoby obsługującej odstawczy przenośnik taśmowy w kopalni węgla kamiennego.
EN
As early as in the 30s of the XXth century H.W. Heinrich (1941) brought attention to the attitudes of workers in the context of work safety and health; the then conducted research by the National Safety Council showed that 88 % of accidents depends on the behavior of employees. Thus the prevention measures in work safety and health should focus primarily on improving the behavior of employees. One of the tools, which could be effectively used for this, is the behavioral audit. The article presents not only a description of the procedures for conducting of the audit, but also an exemplary control card of the audit of the operator the haulage belt in the hard coal mine.
EN
As shown in this paper, reliability of equipment and reliability of operator due to psychophysiological factors cannot be considered separately. This paper deals especially with air navigation system operator reliability. So the main goal was to create the operator's reliability model. As a result the information functional reliability model for the air navigation system operator has been created. This model takes into account dynamic of error changing, depending on the loading of the operator. It allows to solve the problem of determining the reliability of operator in normal and special flight conditions.
PL
W artykule zwrócono uwagę na niezawodność sprzętu i niezawodność operatora, które ze względu na czynniki psychofizjologiczne nie mogą być rozpatrywane oddzielnie. Problem ten jest szczególnie istotny w aspekcie niezawodności operatora systemu nawigacji lotniczej, dlatego głównym celem pracy było stworzenie modelu niezawodności operatora. W efekcie, stworzono funkcjonalny model niezawodność operatora systemu nawigacji lotniczej, który uwzględnia dynamikę zmian błędu w zależności od obciążenia operatora. Model pozwala rozwiązać problem określania niezawodności operatora w normalnych i specjalnych warunkach lotu.
PL
W artykule został przedstawiony fizyczny oraz matematyczny model aktywnego układu redukcji drgań z siłownikiem pneumatycznym, który może być zastosowany w układzie zawieszenia siedziska operatora maszyny roboczej. Na podstawie badań symulacyjnych i doświadczalnych wykazano małą skuteczność redukcji drgań mechanicznych pasywnego układu zawieszenia siedziska w zakresie częstotliwości 0,5 – 10 Hz dla poziomego kierunku oddziaływania drgań, zgodnego z kierunkiem ruchu maszyny roboczej. Opracowany został model aktywnego układu redukcji drgań z zastosowaniem siłownika pneumatycznego, którego skuteczność wyznaczono na podstawie badań symulacyjnych. Jako rezultaty symulacji komputerowej przedstawiono gęstości widmowe mocy przyspieszenia drgań i funkcje przenoszenia.
EN
The paper deals with physical and mathematical models of the active vibration reduction system with pneumatic actuator used for the horizontal seat suspension. In the basis of the numerical simulation, that is conducted for the excitation signal having the properties of white noise in the frequency range of 0.5 - 10 Hz, the low effectiveness of horizontal passive vibration reduction systems is shown in comparison with the active one. Appropriate selection of the model allows to obtain simulation results close to the dynamic behavior of a real system. The power spectral density of vibration acceleration and the transmissibility functions are presented as the results of computer simulations using the Matlab-Simulink software package. Analysis of the results leads to the conclusion concerning the hydraulic actuator effectiveness in application to vibration reduction systems.
PL
W artykule przedstawiono modyfikację operatorów liniowych czasowo niezmienniczych tak aby dostosować je do przetwarzania sygnałów prawie–okresowo zmodulowanych. W szczególności dotyczy to rozkładu operatora na sumę operatorów: parzystego i nieparzystego. Operatory zrealizowano w formie filtrów cyfrowych typu splotu cyklicznego z dołączonym zaburzeniem modulacyjnym.
EN
The paper presents a modification of the time–invatiant linear operators to adapt them to the almost–periodically modulated signal processing. In particular, the distribution of the operator to a sum of operators: even and odd. These operators were realized using cyclic convolution type digital filters with addition of modulation disorder.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.