Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  porady praktyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Trudne detale tarasów i balkonów. Cz. 2. Dylatacja brzegowa
PL
W drugiej części artykułu o trudnych detalach tarasów i balkonów omówiono problemy związek z wykonaniem dylatacji brzegowej. Przedstawiono schematy układu warstw i wykonania detali konstrukcji z powierzchniowym i drenażowym odprowadzaniem wody.
EN
The second part of the article on the difficult details of terraces and balconies discusses problems related to the performance of edge expansion joints. It also presents diagrams of the arrangement of layers and the performance of details of the structure with surface water disposal and inner drainage.
2
Content available remote Trudne detale tarasów i balkonów. Cz. 1. Próg drzwiowy
PL
W pierwszej części artykułu o detalach tarasów i balkonów przedstawiono problemy związane z projektowania progu drzwiowego. Zwrócono uwagę na wysokość progu i warianty uszczelnienia. Pokazano częste błędy wykonawcze oraz rysunki poprawnie zaprojektowanych detali.
EN
The first part of the article on the details of terraces and balconies presents problems related to threshold design. It points out the issue of the height of the threshold and possible weatherseal options. The article also presents frequently occurring examples of faulty performance, as well as drawings of properly designed details.
3
Content available remote Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających
PL
W artykule scharakteryzowano właściwości krystalicznych zapraw uszczelniających, a także szczegółowo opisano sposób wykonania powłok wodochronnych. Podano wymagania stawiane zarówno wyrobom do hydroizolacji betonów, jak i samemu podłożu.
EN
The article describes the properties of crystalline sealing mortar and specifies in detail the method of performing a waterproofing coating. It also specifies the requirements for both concrete waterproofing products and the very substrate.
PL
W artykule omówiono konstrukcje balkonów i tarasów z różnym rodzajem uszczelnienia. Porównano układy warstw i możliwość wyboru materiałów na warstwę użytkową. Wskazano zalety i wady wariantów z uszczelnieniem drenażowym i podpłytkowym. Podano także najważniejsze zasady prawidłowego projektowania tych konstrukcji.
EN
The article discusses balcony and terrace structures with a different type of waterproofing. Layer layouts and the choice of materials for the wear layer are compared. The advantages and disadvantages of variants of drainage and under-tile waterproofing are presented. The most important principles of correct design of these structures are described.
PL
W drugiej części artykułu o wariantach balkonów i tarasów z uszczelnieniem drenażowym i podpłytkowym omówiono problem trudnych miejsc. Podano wymogi dotyczące minimalnych wysokości warstw konstrukcji. Przedstawiono także przykłady błędów wykonawczych.
EN
The second part of the article on the options concerning balconies and terraces, i.e. drainage sealing and undertile sealing, describes the problem of difficult areas. It specifies the requirements concerning the minimum heights of the layers of structure. The article also presents examples of faulty performance.
6
Content available remote Badania szczelności budynków z wykorzystaniem kamery termowizyjnej
PL
W artykule przedstawiono problem lokalizacji przecieków powietrza przez obudowę budynku. Zaproponowano użycie kamery termowizyjnej podczas badań szczelności budynku metodą pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora. Badania przeprowadzono w okresie letnim.
EN
The article presents the problem of air leak detection within the building envelope. It suggests using a thermal imaging camera during the initial leak test using the method of measuring air permeability of a building with a fan. The entire research was conducted during the summer season.
PL
W artykule omówiono problem gromadzenia się wilgoci i wyciekania wody w dachach wykonanych ze stalowych blach trapezowych z ułożoną na nich termoizolacją i pokryciem. Wyjaśniono zjawiska związane w różnicą temperatury, wilgotnością względną i powstawaniem skroplin.
EN
The article discusses the problem of accumulation of moisture and water leakage in roofs made of trapezoidal steel sheet, complete with thermal insulation and roof covering placed on top. It explains the phenomena related to the temperature differential, relative humidity and the formation of condensate.
8
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 98. Komin – słaby punkt dachu
PL
W artykule omówiono główne problemy związane w wykonawstwem i projektowaniem kominów. Wymieniono najczęstsze błędy skutkujące przeciekaniem dachów. Omówiono różne techniki oraz standardy połączeń tych konstrukcji z pokryciem. Pokazano także przykłady kominów obudowanych, mających szczelne połączenia z membraną wstępnego krycia oraz z pokryciem.
EN
The article discusses major problems related to chimney construction and design. It specifies the most common errors resulting in roof leakage and discusses various techniques and standards of connecting these structures to the roof covering. The article also presents examples of enclosed chimneys which have been tightly connected to both the trussing sheet and the roof covering.
PL
W artykule omówiono dodatkowe funkcje, jakie w budynkach mogą pełnić wysokoparoprzepuszczalne mebrany wstępnego krycia.
EN
The article discusses additional functions that highly vapour-permeable trussing sheet may perform in buildings.
10
Content available remote Technologia wykonywania gładzi gipsowych
PL
W artykule omówiono rodzaje dostępnych na rynku tynków wewnętrznych z uwzględnieniem wyrobów przeznaczonych do uzyskania gładkiej powierzchni – gładzi gipsowych. Opisano sposób przygotowania podłoża oraz zaczynu gipsowego. Przedstawiono szczegóły różnych metod aplikacji oraz sposoby oceny jakości wykonanej gładzi.
EN
The article discusses the available in the market types of plaster for use in interiors taking into account the products designed to achieve a smooth surface – gypsum plaster. The method of surface and gypsum slurry preparation is described. Details of various application methods and ways to assess the quality of plaster were presented.
11
Content available remote Przyklejanie okładzin ceramicznych na trudnych podłożach
PL
W artykule omówiono sposoby postępowania z trudnymi podłożami, na których mają być przyklejane okładziny ceramiczne. Scharakteryzowano również kleje przeznaczone do takich zastosowań.
EN
The article discusses procedures to follow in the case of difficult substrates, to which ceramic tile cladding is to be glued. It also describes the adhesives intended for such applications.
12
Content available remote Odtwarzanie izolacji poziomej i pionowej podczas renowacji obiektów zabytkowych
PL
W artykule podano sposoby wykonywania izolacji wtórnych oraz zwrócono uwagę na właściwe prowadzenie prac towarzyszących.
EN
The article enumerates ways how to execute secondary insulations and focuses on how to properly conduct any associated works.
13
Content available remote Klej do styropianu czy klej do siatki?
PL
W artykule omówiono zmiany w technologii ociepleń spowodowane zmieniającymi się wymaganiami ochrony cieplnej, a także potrzebą wykonywania napraw istniejących ociepleń. Scharakteryzowano kleje stosowane w systemach ociepleń – kleje do styropianu oraz kleje do siatki – oraz omówiono różnice w ich jakości. Przedstawiono propozycję zmiany tego stanu rzeczy.
EN
The article discusses changes of insulation systems technologies caused by new regulations and need to repair existing insulation systems. Different EPS adhesives have been described with indicating differences in their quality. A proposal to solve the problem have been presented.
PL
W artykule omówiono wymagania dotyczące balkonów pod kątem cieplno-wilgotnościowym. Dokonano szczegółowych obliczeń nietypowych konstrukcji balkonów pod kątem wielkości kondensacji wilgoci w przegrodzie.
EN
The article discusses the requirements for balconies as regards thermal and humidity properties. Detailed calculations of condensation of humidity in the partition for unusual balcony structures was made.
PL
W artykule zwrócono uwagę na konieczność uwzględniania zagadnień cieplno-wilgotnościowych w projektowaniu balkonów i tarasów. Podano przykłady uszkodzeń będących skutkiem pomijania tych kwestii przez projektantów i wykonawców.
EN
The article notices the necessity of taking into account thermal and humidity issues in designing of balconies and terraces. Examples of damages resulting from omitting these issues by designers and constructors are presented.
PL
W artykule opisano odpowiedzialność prawną uczestników procesu budowlanego oraz zasady rządzące relacją inwestor–wykonawca. Omówiono także przyczyny i skutki budowy podwójnych dachów i konsekwencje zmian materiałowo-konstrukcyjnych w projekcie dachu.
EN
The article describes the legal responsibility of the participants of the construction process and the rules governing the investor-contractor relationship. Also the causes and consequences of constructing double roofs and the consequences of changes in material and structural design of the roof are discussed.
17
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 89. Zalety wentylacji dachu
PL
W artykule opisano schematy wentylowania dachów i pokryć. Omówiono korzyści stosowania tych rozwiązań oraz podkreślono skutki niewentylowania występujące latem i zimą. Szczególną uwagę zwrócono na problem powstawania sopli, a także na zależność między wentylowaniem dachów i pokryć a standardem energetycznym budynku.
EN
The article describes designs of roof and roofing ventilation. The advantages of using these solutions are discussed and the consequences of lack of ventilation in summer and winter are highlighted. Particular attention was put to the problem of the creation of icicles and to the relationship between ventilation of roofs and roofing and the energy standards of buildings.
PL
W artykule omówiono zjawisko promieniowania cieplnego oraz związane z nim pochłanianie i odbicie. Opisano funkcje odblaskowych pokryć dachowych i paroizolacji. Poddano analizie skuteczność metalizowanych membran wstępnego krycia, a także zwrócono uwagę na konieczność precyzowania informacji handlowych dotyczących materiałów budowlanych.
EN
The article discusses the phenomenon of heat radiation and related absorption and reflection. The functions of reflective roofing and parainsulation were described. The effectiveness of metal coated membranes was analysed and attention was drawn to the necessity of making commercial information regarding construction materials more precise.
19
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 87. Wpływ temperatury na trwałość dachów
PL
W artykule omówiono skutki działania temperatury na pokrycia dachowe i na warstwy podkładowe dachu. Opisano zjawisko rozszerzania liniowego materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem blach płaskich, blachodachówek i obróbek blacharskich. Zwrócono uwagę na znaczenie wentylacji dachu i pokrycia.
EN
The article discusses the effects of the influence of temperature on roof covering and base roofing. It describes the phenomenon of linear expansion of materials, with particular consideration given to flat sheet, metal roofing tiles and flashings. The article also points out the importance of ventilation of both the roof and the covering.
20
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 86. Wiarygodność eksponatów handlowych
PL
W artykule omówiono dwa przykłady eksponatów porównujących własności materiałów budowlanych: pianek natryskowych i wełny mineralnej oraz różnych rodzajów membran. Zwrócono uwagę na błędy w założeniach obu porównań, a także na konsekwencje stosowania podobnych metod marketingowych. Opisano znaczenie paroizolacji w systemach dachowych z wełną mineralną i piankami PIR/PUR.
EN
The article discusses two examples of exhibits that compare the properties of construction materials: spray foam and mineral wool, as well as various types of membranes. It points out the errors in the assumptions of both comparisons, as well as the consequences of using similar marketing methods. The article also describes the importance of vapour barrier in the roof systems that utilise mineral wool and PIR/PUR foam.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.