Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dissipation factor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Taking under consideration, that reliable transmission of energy is fundamental to proper operation of national power grid, quality control is essential for newly installed and in-service cable connections. It is known that routine tests (insulation coordination) completely check the quality of a power cable and accessories at the manufacturer. Nevertheless, the risk of problems with the delivery and installation of accessories can affect the quality of a newly installed power cable circuit. Based on international experience gathered on various power grids over the past 20 years, this article focuses on the use of non-destructive testing for after-installation - and diagnostic tests of all types of transmission cables. This document discusses in particular various actual aspects of testing new connections as well as the condition assessment of service aged HV power cables.
PL
Wiadomo, że podczas standardowych badań fabrycznych (koordynacja izolacji) jakość elektroenergetycznych kabli, a także osprzętu kablowego jest w pełni oceniana przez producenta. Niemniej jednak ryzyko problemów z dostawą i montażem poszczególnych elementów linii kablowej może wpłynąć na jakość nowo zainstalowanej linii. Obecne normy IEC są standardami sformułowanymi głównie przez producentów i nie zawierają odpowiednich zaleceń badań linii kablowych nowo zainstalowanych oraz już eksploatowanych, które by pozwoliły wykryć wady spowodowane wyżej wymienionymi problemami. Przyjęte w tych normach procedury badań odbiorczych skutkują tym, że przebicie/uszkodzenie może wystąpić tylko w przypadku bardzo poważnych wad (bardzo rzadko). Oznacza to, że w sytuacji braku uszkodzenia badanej linii podczas próby odbiorczej nie można wykryć wady w jakimś odcinku kabla lub w osprzęcie. Dlatego, w przeciwieństwie do norm IEC, standardy IEEE 400 i IEEE 400.4 zalecają po zainstalowaniu linii kablowej przeprowadzanie prób napięciowych połączonych z monitorowaniem wyładowań niezupełnych (WNZ), np. stosując napięcie ciągłe lub tłumione napięcie prądu przemiennego (DAC). W przypadku ciągłych napięć przemiennych, z powodu wysokiego poziomu zakłóceń elektromagnetycznych pojawiających się w wyniku generowania rezonansowych napięć przemiennych (ACRT), zgodnie z IEC 60270 wykrywanie WNZ nie jest wystarczająco czułe, aby można było zastosować tą metodę do wykrywania WNZ w izolacji kabli i we wszystkich typach osprzętu kablowego (czyli w głowicach i mufach). W przeciwieństwie do metody ACRT użycie metody DAC zapewnia, oprócz przeprowadzenia próby napięciowej, również bardzo czułe i zgodne z normą IEC 60270 wykrywanie WNZ w całym systemie kablowym. W oparciu na międzynarodowych doświadczeniach – zebrane w ciągu ostatnich 15 lat z badań przeprowadzonych w różnych sieciach energetycznych, w artykule skoncentrowano się na zastosowaniu metody DAC do badań odbiorczych i diagnostyki wszystkich rodzajów kablowych linii przesyłowych. Na praktycznych przykładach przedstawiono różne ważne aspekty badania nowych linii, a także dokonywanie oceny stanu elektroenergetycznych linii kablowych, będących w eksploatacji, wynikające z wieloletniego stosowania układów probierczych DAC w praktyce.
EN
It is known that using factory routine tests (insulation coordination) the quality of a power cable as well as the accessories is fully tested at the manufacturer. Nevertheless the risk of accessories parts delivery and installation problems may influence the quality of a newly installed power cable circuit. The current IEC standards are manufacturers'standards and they do not provide adequate recommendations for after-lying testing and demonstration of above-mentioned problems. A breakdown may occur only in case of extremely serious defects during the after-laying test (very seldom). This means that in a no-breakdown situation the presence of defects in cable parts or in accessories cannot be excluded. Therefore in contrast to the IEC standards the standards IEEE 400 and IEEE 400.4 recommend partial discharge monitored testing e.g. by continuous or damped AC voltages (DAC). In case of continuous AC voltages due to the high level of EM disturbances occurring by on-site generation of resonant AC voltages (ACRT), the PD detection in accordance to IEC 60270 is not sensitive enough to be used for PD detection in cable insulation and in all types of cable accessories. In contrast to ACRT the use of DAC provides in addition to voltage withstand test also very sensitive and IEC 60270 conform PD detection of the complete cable circuit. Based on the international experiences as collected in the last 15 years at different power grids this contribution focuses on the use of DAC for after-laying testing and diagnosis of all types of transmission power cables. In particular supported by practical examples different important aspect of testing new connections as well as condition assessment of service aged power cables will be mentioned in this paper.
EN
Standard techniąues and microscopic studies (CCSEM/ SEM-EDS) together with AC electrical test and FactSage modelling were used for testing the sintering characteristics of three different Silesian's coal ashes. The thermodynamic calculations by FactSage were performed using different initial conditions in order to assess the influence of input data. Whereas the predicted solid phases differ, the results regarding slag phase formation are practically independent. For the tested samples it was found a correlation between the standard ST temperaturę (AFTs) and the results of FactSage modelling. The slagging and fouling tendencies were found inverted. The results indicate that the microstructure of the individual ash grains have an impact on the sintering process. The value of measured dissipation factor (tan S) depends on the kind of ash and the sintering temperaturę. The presented results point a promising direction for coal ash fusion behaviour and coal minerał matter transformation research.
PL
Nowoczesne metody badań i diagnostyki kablowych linii elektroenergetycznych na napięcie do 230 kV obejmują próby napięciowe, badanie wyładowań niezupełnych i pomiar współczynnika strat dielektrycznych. Od ok. 14 lat na całym świecie coraz częściej stosowane są metody diagnostyczne z wykorzystaniem tłumionego napięcia przemiennego DAC. Na podstawie prac prowadzonych w ramach CIGRÉ i standardów IEEE poświęconych wykorzystaniu napięcia probierczego DAC, w artykule opisano różne międzynarodowe doświadczenia i praktyczne wykorzystanie napięć tłumionych AC i procedur badawczych stosowanych przy badaniach odbiorczych i diagnostycznych linii kablowych na napięcie do 230 kV, co zilustrowano przykładami praktycznymi.
EN
Modern on-site testing and diagnosis of power cable lines up to 230 kV consists of voltage testing, partial discharge detection and dissipation factor measurements. Since last 14 years more and more the use of damped AC (DAC) energizing is getting worldwide attention. Having in mind new developments by CIGRE and IEEE for the use of DAC testing in this paper different international practical application of damped AC voltages and testing procedures for on-site testing and diagnosis of underground power cable lines up to 230 kV will be discussed based on general considerations and practical examples.
5
Content available remote Analiza stanu technicznego przepustów w stanie przed awaryjnym
PL
Badania diagnostyczne wykonano na przepustach typu OIP oraz RBP ze sztucznie wytwarzanymi defektami w izolacji. Zasymulowano przypadki zanieczyszczenia oraz wycieku oleju. Podczas długoterminowych testów monitorowano takie parametry izolacji jak: pojemność elektryczną, współczynnik strat dielektrycznych oraz wyładowania niezupełne. Po badaniach napięciowych przeprowadzona inspekcję wewnętrzną poprzez pocięcie i oddzielenie poszczególnych warstw izolacyjnych.
EN
Comparative diagnostic tests were performed in the laboratory on oil-impregnated paper and resin-bonded paper bushings. The bushings have undergone long-term AC tests and insulation capacitance, dissipation factor and partial discharge were continuously monitored. After the tests, the bushing was opened and the capacitive layers were inspected individually. The results are presented in the paper.
EN
In this paper organic guest host system using 2-methyl-4-nitro aniline (2-MNA) as guest material and polyether sul-fone (PES) as host material is considered for analysis. Thin and transparent film samples are prepared by using different concentration of 2-MNA. To align 2-MNA molecules in the electric field direction within polymer matrix, the films are poled for half an hour by contact electrode poling technique. Conductance and dissipation factor of films are measured at room temperature by Agilent Impedance Analyzer after poling the films. Wide frequency ranges varying from 100Hz to 10M Hz are kept for optimization. The effects of chromophoric group (2-MNA) concentration on the electrical conductance and dissipation factor is analyzed. The behavior of conductance and dielectric loss arc optimized mathematically us¬ing FMINCON (a MATLAB tool) and multiobjective differential evolution algorithm (MODEA). To optimize the relation of conductance and dissipation factor with doping concentration of 2-MNA and applied frequency, the measured data is also modeled taking conductance and dissipation factor of films as dependent variable, which are affected by two independent variables namely frequency and dose of 2-MNA. The statistical validity and predictive capability of the obtained models is also checked by determining absolute average deviation and coefficients of determination.
PL
W pracy analizowano układ organiczny gospodarz-gość, składający się z aniliny 2-metylo-4-nitro (2-MNA) będącej gościem oraz polieterosulfonu (PES) będącego gospodarzem. Przygotowano cienkie i transparentne próbki filmów dla różnej koncentracji aniliny 2-MNA. W celu ułożenia molekuł 2-MNA w kierunku pola elektrycznego w matrycy polimeru, filmy pozostawały w polu elektrycznym przez pół godziny wykorzystując polaryzację elektrody. Przewodność elektryczną i czynnik rozproszenia powłok mierzono w temperaturze pokojowej analizatorem impe-dancji Agilent po procesie polaryzacji. Do optymalizacji procesu polaryzacji stosowano szeroki zakres częstotliwości od 100 Hz do 10 MHz. Analizowano wpływ koncentracji grupy chromoforowej (2 MNA) na przewodność elektryczną i czynnik rozproszenia. Zachowanie przewodności i straty dielektryczne było matema-tycznie optymalizowane z wykorzystaniem FMINCON (narzędzia MATLABa) i wielokryterialnego algorytmu ewolucji różnicowej (MODEA). Do optymalizacji relacji przewodności elektrycznej i czynnika rozproszenia z ilością substancji 2-MNA i zastosowaną częstotliwością, dane pomiarowe również były modelowane, przyjmując przewodność i czynnik rozproszenia jako wielkości zależne, będące funkcją dwóch zmiennych niezależnych: częstotliwości i ilości 2-MNA. Statystyczna istotność i możliwości przewidywania opracowanych modeli zostały także zweryfikowane poprzez określenie średniego odchylenia bezwzględnego i współczynników determinacji.
7
Content available remote Monitorowanie online stanu technicznego izolacji silników indukcyjnych
PL
Celem publikacji jest przedstawienie nowego podejścia na rzecz monitorowania online izolacji silników. Tak więc podejście to jest dedykowane wyłącznie stojanowi silnika. W przypadku silników większych mocy, które posiadają wirniki zamocowane w łożyskach ślizgowych, ponad 60% uszkodzeń silników jest spowodowanych uszkodzeniem izolacji. Z tego względu potrzebne jest wiarygodne narzędzie umożliwiające ocenę stopnia zaawansowania osłabienia izolacji stojana. Opisywane podejście stanowi dla szeregu silników podejście alternatywne w stosunku do możliwości oceny stanu technicznego z pomocą wyładowań niezupełnych i wykorzystuje specyficzne czujniki charakteryzujące się wysoką czułością i doskonałym współczynnikiem sygnału do szumu. Czujniki podłączone do specjalizowanego monitora umożliwiają ocenę postępującej degradacji izolacji stojana w reżimie online.
EN
A goal of the paper is a presentation of new approach for condition management of aggregates driven by medium voltage electrical motors. The approach exclusively allows evaluation of stator technical condition. In the case of critical aggregates driven by motors with slide bearings over 60% of motor malfunctions is due to stator failures. Therefore, it is important to have a reliable tool that recognizes stator aging. The approach is an alternative for the partial discharge one, and uses high sensitivity current transformers. Post-processing of signals connected to this malfunction-dedicated monitor allows online information about stator aging progress.
8
EN
In this paper the results of both AC electrical measurements (dissipation factors) and pressure tests carried out during the sintering of some fuel ashes are presented. The activation energies of the particular sintering processes were calculated basing on the changes of dissipation factors and assumption that the relation is of Arrhenius type. The presented results give the reason for claiming that the AC electrical method of evaluation of the ash sintering process is promising but requires further study.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki badań elektrycznych zmiennoprądowych (pomiary współczynnika strat dielektrycznych) oraz testów ciśnieniowych prowadzonych w trakcie procesu spiekania popiołów uzyskanych z wybranych paliw. Na podstawie zmian współczynnika strat dielektrycznych oraz przy założeniu modelu Arrheniusa, obliczono wartości energii aktywacji procesów zachodzących w popiołach podczas ich spiekania. Na podstawie otrzymanych wyników oraz przeprowadzonej ich analizy, stwierdzono że metoda badań procesu spiekania popiołów, oparta na pomiarach zmiennoprądowych, jest obiecująca lecz wymaga dalszych badań.
9
Content available remote Electrical Properties of the Sintered Biomass, Sewage Sludge and Coal Ash
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości elektrycznych (rezystywności i współczynnika strat dielektrycznych) oraz testów ciśnieniowych, prowadzonych w trakcie procesu spiekania, popiołów z osadów ściekowych, węgla kamiennego i biomasy. Na podstawie zmian rezystywności i przy założeniu modelu Arrheniusa, obliczono wartości energii aktywacji procesów spiekania. Wyniki porównano z danymi literaturowymi a także ze zmianami wartości współczynnika strat dielektrycznych (dla popiołu z węgla kamiennego). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że metoda elektryczna oceny stopnia spiekania popiołów z badanych paliw jest obiecująca lecz wymaga dalszych badań.
EN
In this paper there are presented the results of the electrical experiments (resistivity and dissipation factor) and pressure drop test conducted during sintering process of the biomass ash, sewage sludge ash and coal ash. The activation energies of sintering processes were calculated based on resistivity changes and assuming the Arrhenius type relation. The results were discussed with the literature data and with the changes of dissipation factor (for coal ash). On the basis of the presented study it was found that the electrical method of evaluation the sintering process is promising but requires further study.
EN
The paper describes a diagnostic method for the evaluation of the condition of hydraulic oil with the use of the dependence between oil degradation and changes in capacitor sensor impedance components. A series of new capacitive sensors has been developed, and impedance components measurements of hydraulic oil HL-46 laboratory oxidative degradation were conducted by means of microprocessor-based LCR meter. Preliminary laboratory measurement results have shown that equivalent series resistance ESR and quality factor Q of a capacitor series circuit model are most suitable for the evaluation of the condition of oil. The measurements indicated the best capacitive sensor sensitivity.
PL
W artykule przedstawiono metodę badawczą umożliwiającą ocenę zmian stanu oleju hydraulicznego w procesie termoutleniania poprzez pomiar za pomocą mikroprocesorowego miernika LCR, zmian parametrów impedancyjnych zastępczego układu szeregowego lub równoległego czujnika pojemnościowego (określanego również jako kondensator pomiarowy) zanurzonego w oleju. Opisano konstrukcję czujnika oraz zaprezentowano wybrane wyniki wstępnych pomiarów parametrów impedancyjnych dla różnych typów i rodzajów czujników dla próbek oleju hydraulicznego HL-46 poddanych laboratoryjnemu termoutlenianiu. Wyniki pomiarów pozwoliły wytypować zarówno parametry impedancyjne, jak i wykonanie czujnika w aspekcie najlepszej detekcji zmian stanu oleju.
EN
This paper describes a new on-line method for capacitance and dissipation factor measurements of high voltage bushings, for recording grid transients and for partial discharge monitoring at power transformers. The needed accuracy for reliable detection of failures is in the range of 5 pF for capacitance and 0.1 % for dissipation factor. To overcome these shortcomings, this paper introduces an absolute method for measuring capacitance and dissipation factor of HV bushings. As for off-line measurements, the discrimination between noise and true internal discharges is the key for successful diagnosis. Strategies for sensitive partial discharge measurements under disturbed on-line conditions are described, also involving measurements in the UHF range.
PL
Artykuł opisuje nowe metody pomiaru on-line pojemności i współczynnika strat przepustów wysokonapięciowych na potrzeby, monitorowania przepięć w sieci i wyładowań niezupełnych w transformatorach energetycznych. Według statystyk awaryjności przepusty WN są jedną z głównych przyczyn awarii transformatorów, co motywuje operatorów do ciągłego monitoringu on-line stanu układów izolacyjnych. Na potrzeby wiarygodnej diagnostyki wymagana jest dokładność pomiaru pojemności rzędu 5 pF i współczynnika strat rzędu 0,1%. Aby uzyskać taką rozdzielczość, wskutek braku symetrii w sieci, nie wystarczy względne porównanie prądów mierzonych w zaciskach pomiarowych w przepustach trzech faz. Dodatkowo, ten sposób pomiaru nie pozwala identyfikować procesu starzenia przebiegającego w trzech fazach ze zbliżonym tempem. W artykule przedstawiono metodę pomiaru rzeczywistych wartości pojemności i współczynnika strat przepustów WN. Pozwala ona uzyskać dokładność podobną do pomiarów off-line nawet w warunkach eksploatacyjnych. Wyładowania niezupełne są wczesnym wskaźnikiem zbliżającego się przebicia w izolacji WN. Ich pomiar na zacisku przepustu WN umożliwia wykrycie defektów w izolacji przepustu oraz transformatora. Podobnie jak w pomiarach off-line, rozróżnienie zakłóceń od rzeczywistych wyładowań wewnętrz izolacji jest kluczem do poprawnej diagnostyki. Opisano strategie czułego pomiaru wyładowań niezupełnych w warunkach on-line, z uwzględnieniem zakresu UHF.
EN
In this paper a waveguide structure consisting of a pair of left-handed material (LHM) and dielectric slabs inserted in vacuum is investigated theoretically. Two cases of the LHM are considered, loss-less case and loss case as well as the frequency dependence of permittivity and permeability of it is taken into account. Maxwell's equations are used to determine the electric and magnetic fields of the incident waves at each layer. Snell's law is applied and the boundary conditions are imposed at each layer interface to calculate the reflected, transmitted and loss powers of the structure. Numerical results are illustrated to show the effect of frequency, angle of incidence and LHM thickness on the mentioned powers when the dissipation factor changes. The obtained results are in agreement with the law of conservation of energy.
13
Content available remote Analysis of humidity influence in a transformer model
EN
To prevent failure states of transformers, we perform different types of measurements. They shall illustrate a momentary state of the measured equipment and if necessary to draw attention in advance to changes of parameters, which have specific relationship to no-failure operation of the equipment. Water presence in oil transformer causes deterioration of its insulation and finally thermal defect of solid insulation.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu wilgoci w transformatorach olejowych na przyspieszenie starzenia się materiałów izolacyjnych. Na podstawie analizy przewidzieć można potencjalne uszkodzenia i sposoby ich eliminacji poprzez zmianę parametrów transformatora.
EN
The aim of the paper is to study the shear wave propagation in a viscoelastic layer over a semi-infinite viscoelastic half space due to irregularity in the viscoelastic layer. It is of great interest to study the propaga-tion of shear waves in the assumed medium having a non planar boundary due to its similarity to most of the real situations. The perturbation method is applied to find the displacement field. The effect of complex wave number on dissipation factor is analysed. Finally, as an application, the result obtained has been used to get the reflected field in viscoelastic layer when the shear wave is incident on an irregular boundary in the shape of parabolic irregularity as well as triangular notch. It is observed that the amplitude of this reflected wave decreases with increasing length of the notch, and increases with increasing depth of the irregularity.
PL
Znajomość wartości parametrów charakteryzujących własności mechaniczne taśm (sprężystość, tłumienie) jest istotna w racjonalnym projektowaniu przenośników taśmowych. W pracy przedstawiono metodę i wyniki laboratoryjnych badań modułu sprężystości i współczynnika rozproszenia energii dla wybranych jednoprzekładkowych taśm oraz podano wynikające z tych badań uwagi.
EN
A knowledge of parameter values characterizing mechanical properties (elasticity and damping) of belts is rather essential for a rational design of belt conveyors. In the paper the method and results of laboratory investigations of elasticity module as well as energy diffusion coefficient for the selected single flitting belts have been presented and the resulting of them remarks have been given.
EN
In this paper the focus is laid on the diagnostic methods for rotating machines with respect to condition evaluation. In an overview the diagnostic measurements were presented and discussed. The most important factors for evaluation criterions were insulation resistance, dissipation factor, partial discharge and voltage withstand test. Some of these test results deliver absolute parameters and some have to be evaluated relatively. For the condition evaluation the absolute parameters deliver the information about the compliance of threshold values (passed/failed) to guarantee save operation within the next service interval. The relative parameters are helpful to find weak points in the electric insulation system, e.g. with PD pattern recognition the source of failures can be detected. In dependence of the maintenance strategy the results of the measurements and condition evaluation give helpful information for the decision of the further operation or if there have to be done any measures as overhaul, servicing or repair.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.