Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 85

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  narzędzie skrawające
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The paper presents the results of investigations on the tribological properties of cutting tools after ion implantation. The research focused on the inserts made out of nitride ceramics IS9 (Si3N4 with additives) and combined ceramics IN22 (Al2O3 + TiCN) available on the market. The inserts rake surfaces were covered with yttrium and rhenium coatings by means of ion implantation with different dozes. Both unimplanted and coated surfaces underwent tribological tests of the block-on ring type. The experiments demonstrated that, in general, ion implantation with rhenium (Re+) and yttrium (Y+) provided a decrease in surface friction forces. In the case of IN22 ceramics, both rhenium and yttrium ions improved wear resistance of cutting inserts. On the other hand, Re+ implantation provided the best wear resistance of the IS9 ceramics.
PL
Artykuł opisuje wyniki badań właściwości tribologicznych narzędzi skrawających po implantacji jonów. Badania dotyczyły narzędzi wykonanych z ceramiki azotkowej IS9 (Si3N4 + dodatki) i ceramiki mieszanej IN22 (Al2O3 + TiCN), dostępnych na rynku. Na powierzchnie natarcia naniesiono powłoki itru i renu metodą implantacji jonów o różnych dawkach. Pokryte i niepokryte powierzchnie zostały poddane testom tribologicznym w parach typu rolka–klocek. Badania wykazały, że generalnie implantacja jonów renu (Re+) i itru (Y+) zmniejsza siły tarcia na powierzchni. W przypadku ceramiki IN22 iony zarówno renu, jak i itru zwiększyły odporność płytek skrawających na zużycie. Z drugiej strony, najlepszą odporność na zużycie ceramiki IS9 zapewniły jony renu.
PL
Nowa odmiana fizycznego osadzania z fazy gazowej PVD (physical vapour deposition), polegająca na zastosowaniu filtrowanego łuku FAD (filtered arc deposition), umożliwia uzyskanie powłok o bardzo małej chropowatości, bez kropelek. Otrzymane warstwy wykazują bardzo dużą twardość i lepsze właściwości skrawne przy szybkościowym frezowaniu wstępnie hartowanej stali nierdzewnej.
PL
W pracy dokonano oceny wpływu modyfikacji powierzchni metodą implantacji jonów itru (Y+) o różnej dawce natężenia na trwałość płytek wykonanych z węglików spiekanych WC-Co pokrytych powłoką TiN. W celu dokonania oceny wpływu implantacji jonów wykonano próby skrawania wałków ze stopu Ti-6Al-4V płytkami zwykłymi oraz poddanymi zabiegowi implantacji. W czasie toczenia mierzono składowe siły skrawającej, natomiast po zakończeniu oceniono zużycie ostrzy. Wyniki potwierdziły korzystny wpływ implantacji jonów itru na trwałość ostrzy, ale tylko w przypadku mniejszych dawek (1×1017 jon/cm2). Podwojona dawka jonów nie tylko nie polepszyła właściwości płytek, ale w niektórych przypadkach nawet pogorszyła.
EN
In the paper, the issue of the WC-Co cutting tools wear resistance was addressed. The cemented tungsten carbide with TiN coatings tool inserts were exposed to the ion implantation with yttrium ions Y+ of different dozes. In order to assess the impact of the ion implantation, the samples made out of the Ti-6Al-4V alloy were turned with the standard cutting tools and with the inserts after ion implantation. During the cutting, the forces were measured, and the wear of tools was evaluated afterwards. The results confirmed better wear resistance of the ion implanted inserts, but only in case of smaller dozes of yttrium ions (1×1017 ion/cm2). Doubled doze of implanted ions gave no improvement of the cutting tool performance, and even worsened some parameters.
PL
Współczesna technologia dąży do maksymalnej efektywności wytwarzania z zachowaniem odpowiedniej dokładności wytwarzanych elementów. Załamywanie krawędzi realizowane standardowymi metodami może być czasochłonne. Fazowanie narzędziami samoczynnymi, dostępnymi na rynku, nie gwarantuje odpowiedniej dokładności wymiarów i właściwości fazek, szczególnie w produkcji seryjnej. W pracy przedstawiono ideę fazowania narzędziem posiadającym ostrze z płozą ślizgową, napinane sprężyną śrubową. Pokazano proces konstrukcji tego narzędzia. Zaprezentowano jego końcową wersję oraz wybrane wyniki fazowania tym narzędziem. Pokazano główne zalety takiego fazownika wraz z jego wadami, a także zasugerowano możliwe dalsze usprawnienia konstrukcji narzędzia, które mogą wady te wyeliminować.
EN
Modern technology strives to maximum productivity while maintaining the correct accuracy of manufactured components. Chamfering of the edges by standard methods increases the production time. Chamfering with self-acting tools available on the market does not guarantee the proper dimensions and properties of the chamfer, especially in mass production. This paper presents the idea of chamfering by the tool with a sliding blade and tensioned with helical spring. The construction processes of this tool have been shown. Its final version and selected chamfering results are presented. The main advantages of such a chamfer with its disadvantages are shown, and further possible improvements to the design of the tool, which can eliminate disadvantages, are suggested.
PL
Problemem, który może generować znaczne koszty oraz zwiększać czasochłonność procesów technologicznych, są czynności związane z fazowaniem i gratowaniem krawędzi obrobionych wcześniej przedmiotów. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku obróbki masowej, kiedy ważne jest utrzymanie wysokiej efektywności wytwarzania. Dotychczas stosowane narzędzia do fazowania krawędzi, których konstrukcja opiera się na sprężyście umocowanych ostrzach, mają tę wadę, że wielkość i regularność wykonywanej fazy są uzależnione od zakłóceń losowych, np. zmiennych właściwości materiału półfabrykatu. Problem ten nasila się w przypadku kształtowania przedmiotów z materiałów plastycznych lub kompozytowych w obecności nieregularnych wypływek i zadziorów. W pracy omówiono proces konstrukcji i finalną wersję narzędzia do fazowania, wykonanego w wariancie z ostrzem ze zintegrowaną płozą ślizgową i napinanego sprężyną piórową. Omówiono wybrane wyniki fazowania tym narzędziem.
EN
One of the problems that generate significant costs and increase the time consuming process of the process is the chamfering and deburring the edges of previously machined objects. In the case of mass processing it is particularly important to maintain high efficiency of production. The size and regularity of the made phase subjected to random disturbances such as the variable properties of the material of the semi-finished product are indicated as disadvantages of existing tools for chamfering the edges which design is based on the elastically mounted blades. This problem arises when objects made from plastic or composite materials are machined in the presence of irregular spikes and burrs. This article discusses the construction process and presents the final version of the chamfering tool with a blade with integrated sliding skid tensioned by leaf spring. The selected chamfering results obtained with this tool are discussed.
PL
Jednym z problemów, które generują znaczne koszty oraz zwiększają czasochłonność procesów technologicznych, są czynności związane z fazowaniem krawędzi obrobionych wcześniej przedmiotów. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku obróbki seryjnej i masowej. Dostępne na rynku rozwiązania konstrukcyjne narzędzi do fazowania z ostrzami sprężystymi nie dają możliwości regulowania wielkości wykonywanych fazek. W pracy zamieszczono nową konstrukcję fazownika, w którym płytka skrawająca jest zamocowana w kasetce napinanej sprężyną. W celu możliwości regulowania wielkości fazki w kasetce została zaprojektowana płoza ślizgowa. Omówiono również zalety i wady prezentowanej konstrukcji wraz z możliwościami dalszych usprawnień.
EN
The chamfering of the edges of previously machined parts is one of the problems that generates significant costs and increases the time consuming process. This problem is particularly important in lot and mass processing. The chamfering tools with resilient blades available on the market do not offer the ability to adjust the size of the chamfer. In this paper a new chamfering tool design, in which the cutting insert is fixed in a spring-loaded cassette is presented. In order to adjust the size of the chamfer, a sliding skid has been designed in the cassette. The advantages and disadvantages of the presented construction along with the possibilities of further improvements are also discussed.
EN
In this article is present drilling process in clad material. For this process was use and comparison two different catting tools. There are show too the results of force and surface quality in hole making.
PL
W artykule scharakteryzowano procesy gratowania krawędzi i polerowania powierzchni z wykorzystaniem narzędzi z materiałów ceramicznych bazujących na tlenku glinu. Opisano konstrukcje podstawowych typów narzędzi oraz praktyczne przykłady zastosowania w przemyśle. Oceniono wpływ parametrów obróbki na chropowatość powierzchni obrobionej.
EN
The paper describes edges deburring processes and polishing of the surface using ceramic tools based on aluminum oxide. The construction of basic types of tools and their practical industrial applications were described. The effect of machining parameters on surface roughness was evaluated.
9
Content available remote Structures of diamond tool composites
EN
Presented are structures and examples of applications of diamond tool composites. They are widely used as cutting tools, bonded abrasive tools and dressing tools.
PL
Przedstawiono budowę i przykłady zastosowania diamentowych kompozytów narzędziowych. Są one szeroko używane w produkcji narzędzi skrawających, spojonych narzędzi ściernych i obciągaczy.
EN
Manufacturing and geotechnical engineering utilise a number of machining tools. In their construction, a significant role is played by brazed joints, thanks to which the machining element can be made of WC/Co materials. The metal-ceramics material is joined with steel or cast steel elements with the use of filler metal, based on copper alloys. The components of filler metals are different depending on technological requirements. These may be the alloys of copper, silver, zinc, nickel, cobalt, and manganese. The article presents various techniques of brazing 40HM steel and WC/Co material with filler metal not containing zinc Cu87Mn10Co3. The experimental joints were made with the use of distance rods, steel mesh, and nickel mesh. The impact of the material that provides repeatability of the geometry of the brazing process was tested on the strength of a joint that is subjected to shear stress. The impact of distance elements is mostly positively assessed; however, in some data from publications, the impact of steel mesh is assessed negatively. In order to assess the correctness of joints, x-ray computer tomography was conducted.
PL
Przemysł przetwórczy oraz geotechnika wykorzystują w swojej działalności olbrzymie ilości narzędzi skrawających. W ich konstrukcji znaczącą rolę odgrywa połączenie lutowane, dzięki któremu element skrawający może być wykonywany z materiałów typu WC/Co. Materiał metalowo-ceramiczny łączony jest z elementami stalowymi lub staliwnymi przy wykorzystaniu lutowi wysokotemperaturowych, bazujących na stopach miedzi. Składniki lutowi są różne i, w zależności od wymagań technologicznych, mogą to być stopy: miedzi, srebra, cynku, niklu, kobaltu oraz manganu. W artykule przedstawiono różne techniki wykonania połączenia lutowanego stali 40HM i materiału WC/Co lutowiem bezcynkowym Cu87Mn10Co3. Doświadczalne połączenia wykonywano z wykorzystaniem dystansowych drutów stalowych, siatek lutowniczych stalowych oraz niklowych. Zbadano wpływ materiału zapewniającego powtarzalność geometrii procesu lutowniczego na wytrzymałość połączenia poddanemu naprężeniu ścinającemu. Wpływ elementów dystansujących jest przeważnie oceniany pozytywnie, jednak w niektórych danych literaturowych [5] wpływ siatki stalowej oceniany jest negatywnie. Do określenia poprawności wykonanych spoin wykorzystano rentgenowski tomograf komputerowy.
11
Content available remote Cutting performance of alumina-graphene oxide composites
EN
This paper discusses the influence of graphene oxide (GO) addition to alumina matrix and its impact on mechanical and cutting performance of obtained composites. The composites were prepared via powder metallurgy processing using the SPS method to consolidate powder mixtures. Applied method due to lowering the sintering temperature and time (in comparison to conventional sintering methods) leads to limiting the grain growth of alumina matrix. It has great impact on physical properties of produced sinters. Physical properties of Al2O3-GO composites such as density, hardness, Young’s modulus and fracture toughness were analyzed. The maximum value of KIC = 3.3 MPa*m0.5 was reached for Al2O3+1 wt. % GO and for that sinter dry machining tests (performed on hardened 145Cr6 steel) were made. The results show that produced cutting tools are characterized with good cutting performance comparable with commercial cutting tool.
PL
W artykule omówiono wpływ dodatku tlenku grafenu (GO) do osnowy Al2O3 na właściwości wytrzymałościowe i skrawne otrzymanych kompozytów. Materiały zostały wytworzone metodą metalurgii proszków, z wykorzystaniem do konsolidacji mieszanin proszkowych metody spiekania SPS. Zastosowana metoda pozwala na obniżenie temperatury oraz czasu spiekania (w porównaniu do konwencjonalnych metod spiekania), co prowadzi do ograniczenia rozrostu ziarna osnowy kompozytu. Ma to istotny wpływ na właściwości wytworzonych spieków. Właściwości fizyczne kompozytów Al2O3-GO, takie jak gęstość, twardość, moduł Younga i odporność na kruche pękanie zostały zbadane. Maksymalną wartość KIC = 3,3 MPa*m0.5 osiągnięto dla kompozytu Al2O3 + 1 wag.% GO i ten materiał został poddany próbom skrawania. Wyniki prób skrawania pokazują, że wytworzone kompozyty charakteryzują się właściwościami skrawnymi porównywalnymi z tymi otrzymanymi dla narzędzi komercyjnych.
12
Content available remote Regeneracja narzędzi do obróbki skrawaniem : Wybrane aspekty
PL
Metody regeneracji narzędzi są ciągle rozwijane celem zwiększenia efektów ekonomicznych produkcji i spełnienia coraz wyższych wymagań ekologicznych. W artykule zajmiemy się zagadnieniami ostrzenia narzędzi skrawających oraz regeneracji narzędzi skrawających powlekanych.
13
Content available remote Badania charakterystyk procesu skrawania materiałów bimetalicznych
EN
Drilling is very difficult, and complicated machining process in competitive material. It is important to the correct selection of cutting tools. The second step is to determine the appropriate technological parameters. In this article we can find some answer of these questions.
14
PL
Omówiono znaczenie powłok na narzędziach skrawających w procesach obróbki materiałów trudnoobrabialnych takich, jak: stale i żeliwa utwardzone, stale nierdzewne, zwłaszcza austenityczne, stopy tytanu i stopy na bazie niklu oraz niektóre stopy aluminium, zwłaszcza o wysokiej zawartości krzemu. Scharakteryzowano powłoki nanoszone na narzędzia stosowane w obróbce materiałów trudnoobrabialnych i podano przykłady stosowanych parametrów obróbki. Przedstawiono wybrane przykłady obróbki materiałów trudnoobrabialnych.
EN
The importance of coatings on cutting tools in machining processes of difficult-to-machine materials such as hardened steels and cast irons, stainless steels, particularly austenitic, alloys of titanium, of nickel and some of aluminium, particularly with high silicon contents is discussed. The coatings on tools used in such operations were characterised and examples are given of cutting parameters. Examples of machining of difficult-to-machine materials are presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem noży tokarskich na początku XX w. Omówiono zastosowanie metod metalurgicznych i spawalniczych do uzyskania odpowiedniej trwałości narzędzia przy najkorzystniejszych warunkach ekonomicznych procesu.
EN
The paper presents the issues of tools for machining manufacturing in the early twentieth century. Moreover, it describes the use of metallurgical and welding methods to achieve a longer tool life at the most favorable economic conditions of the process.
19
Content available remote Nowe kierunki w pomiarze geometrii narzędzi skrawających
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.