Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 125

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wibroizolacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia przypadek typowego fundamentu młota matrycowego MPM 5000, którego zły stan techniczny uniemożliwiał dalszą pracę młota. Opisano rozważane możliwości przebudowy wyeksploatowanego obiektu oraz zrealizowane ostatecznie dostosowanie wnętrza skrzyni po użytkowanym w sąsiedztwie dużo mniejszym młocie matrycowym MPM 1000. Przedstawiono zalety wynikające z adaptacji typowych skrzyń fundamentowych mniejszych młotów matrycowych do umieszczania w nich znacznie większych urządzeń, co umożliwia wzrost wydajności kuźni oraz pozwala na skrócenie do minimum przerwy produkcyjnej wynikającej z przebudowy fundamentu.
EN
The article presents the case of a typical MPM 5000 matrix hammer foundation, the poor technical condition of which prevented further hammer operation. The considered possibilities of rebuilding the exploited object are described, as well as the finally completed adaptation of the inside of the box from a much smaller MPM 1000 matrix hammer used in the vicinity. The advantages of the adaptation of typical foundation boxes of smaller die hammers to accommodate much larger devices are presented, which enables an increase in the efficiency of the forge and allows to shorten the production break resulting from the reconstruction of the foundation to a minimum.
PL
W artykule przedstawiono badania kompozytu na bazie granulatu ze zużytych opon samochodowych. Kompozyt zawiera również tworzywo sztuczne, które pełni rolę spoiwa. Zbadano niektóre właściwości przedmiotowego kompozytu oraz przedstawiono sposoby jego wykorzystania. Szczególną uwagę poświęcono wykorzystaniu tego materiału do wytwarzania ekranów tłumiących hałas a także wibroizolacji w przemyśle przetwórstwa spożywczego. Ten rodzaj zagospodarowania odpadów gumowych łączy w sobie dwa pozytywne aspekty: pierwszy to ekologiczny aspekt ochrony środowiska poprzez zmniejszanie odpadów gumowych, drugi to ochrona przed hałasem i drganiami.
EN
The paper presents research on a composite based on granulate obtained from worn-out car tires. The composite also contains plastic, which acts as a binder. Selected properties of the composite were investigated and methods of its utilization were presented. Particular attention was paid to the use of this material for manufacturing the road noise control barriers as well as vibration isolation elements for the food processing industry. This type of disposal of rubber waste combines two positive aspects: ecological aspect of environmental protection (through the reduction of rubber waste) as well as protection against noise and vibrations.
3
EN
The vibroacoustic impacts in the urban agglomeration constitute an important element worsening the comfort of working and resting conditions for the residents. The industrialized zones can be identified as the main surface sources of these impacts, but outside these areas there is a significant number of linear sources such as communication routes. In described areas the point industrial sources and the point moving sources with random or periodic repeatability, which are single journeys of means of transport, can be identified. Dynamic interactions occurring between the superstructure and the exploited transport infrastructure are an important phenomenon and are subject to continuous analysis, due to the multitude of applied solutions of vibroisolation systems. Statistics show that the exposure of urban residents accounts for about 60% of the total population exposed to vibroacoustic impacts. In the paper the attention was paid to the impacts emitted to the environment for selected types of vibroisolation solutions for a selected tramway track and with the same enforcement. A detailed analysis of the impact occurring in the area of the tram line was made. The research used software prepared by the authors in the Matlab environment.
PL
Oddziaływania wibroakustyczne w aglomeracji miejskiej stanowią ważny element pogarszający komfort warunków pracy i odpoczynku dla mieszkańców. Jako główne powierzchniowe źródła tych oddziaływań wskazać można strefy uprzemysłowione, ale poza tymi obszarami występuje znacząca liczba źródeł liniowych w postaci szlaków komunikacyjnych. We wskazanych miejscach zidentyfikować można punktowe źródła przemysłowe oraz punktowe źródła ruchome o losowej lub okresowej powtarzalności, które stanowią pojedyncze przejazdy środków transportu. Interakcje dynamiczne zachodzące pomiędzy suprastrukturą oraz eksploatowaną infrastrukturą transportową są zjawiskiem ważnym i podlegają ciągłym analizom, ze względu na mnogość stosowanych rozwiązań systemów wibroizolacji. Statystyki wykazują, iż narażenie mieszkańców miast stanowi około 60% całkowitej populacji społeczeństwa łącznego narażenia na oddziaływania wibroakustyczne. W pracy poddano uwadze oddziaływania emitowane do środowiska dla wybranych typów rozwiązań wibroizolacji wybranego torowiska tramwajowego z zachowaniem tego samego wymuszenia. Poddano szczegółowej analizie oddziaływania występujące w otoczeniu torowiska. W badaniach wykorzystano autorskie oprogramowanie w środowisku Matlab.
EN
The paper presents an attempt to unify the issue of acoustic vibro-insulation used in the design of buildings and its impact on the building structure based on a calculation example. While the methodology of selection and methods of acoustic insulation of buildings from airborne traffic noise, as well as methods of limiting the structure vibrations to acceptable levels are widely recognised and applied, there is no generally accepted methodology of limiting the secondary noise that can be generated in buildings as a result of vibrations transmitted through the ground to the foundations and structure of the building (so-called ground-borne noise or re-radiated noise).
PL
W pracy przedstawiono próbę ujednolicenia zagadnienia wibroizolacji akustycznej stosowanej przy projektowaniu budynków i jej wpływ na konstrukcję budynku w oparciu o przykład obliczeniowy. O ile metodologia doboru i sposoby izolacji akustycznej budynków od hałasów komunikacyjnego przenoszonego przez powietrze, jak też metody ograniczenia drgań konstrukcji do dopuszczalnych poziomów są powszechnie rozpoznane i stosowane, brak jest natomiast ogólnie przyjętej metodyki ograniczenia wtórnego hałasu, który może powstawać w budynkach wskutek drgań przenoszonych poprzez grunt na fundamenty i konstrukcję budynku (tzw. drgania materiałowe, ang. ground-borne noise lub re-radiated noise).
EN
The problem of propagation of vibration waves caused by the movement of rail vehicles in the ground is extremely important from the point of view of environmental protection against negative effects of dynamic impacts caused by rail transport. Therefore, there is a need to develop new methods for analyzing dynamic phenomena related to rail vehicle traffic. One of the methods that can be used to evaluate dynamic interactions is modeling using finite elements. The article presents a dynamic analysis of the track structure model and the impact of the application of its vibroisolation system on the level of ground vibration amplitude associated with the propagation of vibration waves from the track. The application of the finite element method allows for the analysis of the behavior of engineering structures in variable operating conditions dependent primarily on the speed of movement of vehicles on the track. Such analysis includes the use of a number of physical values that can be used to assess the impact of vibration on any engineering object. These values include, above all, acceleration at any measuring point on the measurement cross-section from the track to the engineering construction, e.g. a residential or industrial building as well as displacement or stress, which are dependent on the speed of the rail vehicle. Comparison of these values with generally available criteria and standards allows at the stage of designing the engineering structure for appropriate modifications to the substructure construction to limit the amplitude of the vibrations transmitted to the environment. These modifications consist mainly of the use of an appropriate vibroisolation system in the form of, for example, slabs or mats laid in the rail layer or pads underneath. Correct execution of the simulation requires careful preparation of the numerical model as well as a series of input data. The input data relate mainly to accurate material data concerning both engineering structures (bridges, viaducts, tunnels), rolling stock and soil parameters. Such data allow to prepare a spectrum of forces loading the modelled section of the track. This approach to the design process is particularly important due to the inability to modify the track after built it.
PL
Problem rozchodzenia się fal drganiowych powodowanych ruchem pojazdów szynowych w gruncie jest niezwykle istotny z punktu widzenia ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami oddziaływaniami dynamicznych powodowanych przez transport szynowy. W związku z tym istnieje konieczność opracowania nowych metod analizy zjawisk dynamicznych związanych z ruchem pojazdów szynowych. Jedną z metod, którą można wykorzystać do oceny oddziaływań dynamicznych jest modelowanie z wykorzystaniem elementów skończonych. W artykule przedstawiono analizę dynamiczną modelu konstrukcji torowiska oraz wpływu zastosowania jego systemu wibroizolacji na poziom amplitudy drgań gruntu związanej z propagacją fal drganiowych od torowiska. Zastosowanie metody elementów skończonych pozwala na analizę zachowania się konstrukcji inżynierskich w zmiennych warunkach eksploatacyjnych zależnych przede wszystkim od prędkości ruchu pojazdów po torowisku. Analiza taka obejmuje użycie szeregu wartości fizycznych, które mogą służyć do oceny wpływu drgań na dowolny obiekt inżynierski. Do takich wielkości możemy zaliczyć przede wszystkim przyspieszenia w dowolnym punkcie pomiarowym na przekroju pomiarowym od torowiska do konstrukcji inżynierskiej np. budynku mieszkalnego czy przemysłowego jak również przemieszczenia lub naprężenia, które są zależne od prędkości pojazdu szynowego. Porównanie tych wartości z ogólnie dostępnymi kryteriami oraz standardami pozwala na etapie projektowania konstrukcji inżynierskiej na odpowiednie modyfikacje konstrukcji podtorzy celem ograniczenia wartości amplitudy drgań przekazywanych do środowiska. Modyfikacje te polegają głównie na zastosowaniu odpowiedniego układu wibroizolacji w postaci np. płyt lub mat układanych w warstwie torowiska lub podkładek podszynowych. Poprawne wykonanie symulacji wymaga dokładnego przygotowania modelu numerycznego jak i szeregu danych wejściowych. Dane wejściowe dotyczą przede wszystkim dokładnych danych materiałowych dotyczących zarówno konstrukcji inżynierskich (mosty, wiadukty, tunele), parametrów taboru jak i gruntu. Takie dane pozwalają przygotować widmo sił obciążających modelowany odcinek torowiska. Takie podejście do procesu projektowania jest szczególnie istotne ze względu na brak możliwości modyfikacji wybudowanego torowiska po zakończeniu prac budowlanych.
PL
W artykule omówiony został problem ograniczenia osiadania studzienek kanalizacyjnych montowanych w drogach, w szczególności dotyczący dróg osiedlowych.
EN
The article discusses the problem of limiting the settlement of sewage sumps installed in roadways, in particular for municipal roads.
EN
In rotating machinery, unattenuated excessive torsional vibration leads to damage and excessive wear. This type of vibration, which is transferred from one structure to another can be estimated using torsional transmissibility factor (TTF). The value of the TTF describes the ratio of output to input and reaches its peak at the natural frequency. Hence, the ability to vary coupling stiffness of two rotating shafts will allow the control of the TTF towards better performance and preventions from fatigue loading. Traditionally, passive rubbers are used as a flexible coupling in between two shafts. However, the constant passive stiffness of the material limits its performance. To address this issue, an adaptive coupling based on magnetorheological elastomer (MRE) is proposed to achieve better TTF at varying frequencies. Mathematical modelling, simulation study and experimental results of MRE for torsional vibration isolation are presented in this work. Natural frequency obtained from the TTF shows an increase of about 3 Hz when current changed from 1 to 6 A.
PL
Zagadnienie wibroizolacji stanowisk pracy operatorów maszyn ma istotne znaczenie w świetle wymagań wynikających ze spełnienia obowiązujących norm z zakresu ergonomii i higieny pracy. Dotyczy to również maszyn górniczych, w tym – kombajnów chodnikowych. Silnie dynamiczny charakter realizowanego przezeń procesu roboczego sprawia, że intensywne drgania przenoszone są poprzez węzły konstrukcyjne na stanowisko operatora. W celu ograniczenia narażenia operatora na drgania niezbędne jest określenie wielkości i charakteru tych drgań w aspekcie dziennej ekspozycji na drgania oraz występowanie w ich spektrum szkodliwych, niebezpiecznych dla człowieka składowych. Identyfikacja wpływu procesu roboczego na intensywność drgań oraz określenie możliwości ich redukcji, a także określenie wymaganych charakterystyk leży u podstaw doboru układu wibroizolacji stanowiska operatora. W artykule przedstawiono wybrane wyniki obszernych badań komputerowych, które pozwoliły na ocenę stopnia narażenia operatora wysięgnikowego kombajnu chodnikowego na drgania. W przebiegach przyspieszenia drgań wyodrębnione zostały główne ich składowe, których częstotliwości skonfrontowane zostały z częstotliwościami rezonansowymi organów człowieka. Pokazany został wpływ wartości parametrów procesu urabiania na wartość skuteczną oraz dzienną ekspozycję na drgania. Określone zostały możliwości redukcji drgań poprzez dobór własności tłumiących mocowania siedziska operatora kombajnu. W badaniach symulacyjnych wykorzystany został oryginalny, zweryfikowany doświadczalnie model matematyczny wysięgnikowego kombajnu chodnikowego z głowicami poprzecznymi.
EN
The issue of vibration isolation of machine operator working stations is significant in terms of requirements resulting from meeting the applicable standards of ergonomics and occupational health. This also applies to mining machines, including roadheaders. Due to the highly dynamic nature of the working process executed by the machine, intense vibrations are transmitted via construction nodes to the operator station. In order to limit the exposure of the operator to vibrations, it is necessary to determine the magnitude and nature of those vibrations in terms of daily exposure to vibrations and their occurrence in the spectrum of components which are harmful and dangerous for a human. Identification of the impact of the working process on the intensity of vibrations and determination of possibilities to reduce them, as well as determination of required characteristics, constitute a basis for selection of a operator station’s vibration insulation system. This paper presents selected results of extensive computer studies, which allowed to assess the degree of exposure of a boom roadheader operator to vibrations. In the waveforms of acceleration of vibrations, their main components have been isolated, the frequencies of which have been confronted with resonance frequencies of human organs. The results showed the impact of the values of parameters of the cutting process on the effective value and daily exposure to vibrations. The possibilities to reduce vibrations by selecting damping properties of mounting the roadheader operator’s seat have been determined. The simulation research used the original, experimentally verified mathematical model of boom roadheader with transverse cutting heads.
PL
Na jakość eksploatowanej nawierzchni na przejazdach kolejowo-drogowych wpływa niezawodności i trwałości eksploatacyjna przejazdu oraz podatności utrzymaniowo-naprawcza i charakterystyka ekonomiczna. Wpływ podatności utrzymaniowo-naprawczej i charakterystyk ekonomicznych przejazdów kolejowo - drogowych, został podkreślonych w nowych wytycznych stosowania przejazdów na sieci PKP PLK. Wykazując preferencje stosowania nawierzchni podsypkowych w obszarach miejskich cichych oraz na liniach o najwyższej intensywności obciążenia ruchem kolejowym. W obszarach miejskich wprowadzono preferencję stosowania nawierzchni przejazdów podsypkowych z materiałami wibroizolacyjnymi w celu redukcji drgań i wibracji eksploatacyjnych.
EN
An analysis of level crossing quality on Polish railway lines was conducted. Describes the use of the guidelines in force at the level crssing railway lines. Analysis of the guidelines for the application of level crssing has shown the application to prefer the use of level crssing with ballast. An analysis of vibration isolation in level crssing was performed.
PL
Niniejsza praca poświęcona jest zagadnieniu jakości nawierzchni rozjazdów kolejowych. W referacie przedstawiono zagadnienie jakości nawierzchni kolejowej w aspekcie rozjazdów kolejowych z podkładami pod podkładowymi. Przedstawiono wyniki badań z odcinka badawczego z rozjazdami z materiałami wibroizolacyjni w podrozjazdnicach zlokalizowanego na stacji Siedlce. W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, numerycznych i terenowych obrazujące wpływ podkładek pod podkładowych na trwałość rozjazdu.
EN
Research quality railroad crossing with under sleeper pad. The quality of the railway track is influenced by a number of factors, such as durability, reliability, swelling and cost. The article made use of impact assessment under sleepers pad (USP) on the quality of rail track. The author has presented laboratory research, computer research and dynamic study of turnouts with USP. The impact of the USP on the quality of turnouts was assessed. Research results have shown an increase in the quality of turnouts with USP.
11
Content available remote Pneumatyczne semiaktywne zawieszenie siedziska maszyny roboczej
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z poprawą własności wibroizolacyjnych semiaktywnego elektropneumatycznego zawieszenia siedziska maszyny roboczej. Skonstruowano system sterowania siłą sprężyny pneumatycznej zamontowanej w seryjnie produkowanym zawieszeniu siedziska. Zaproponowano wyjściową funkcję sterującą zaworem ciśnieniowym pneumatycznego układu zasilającego siłownik mieszkowy. Opracowane rozwiązanie umożliwiło przeprowadzenie badań dynamicznych sprężyny pneumatycznej wykorzystanej w semiaktywnym układzie zawieszenia.
EN
Presented are issues related to improvement of the vibration isolating properties of semi-active seat suspension. It shows the practical implementation of the force control system for pneumatic spring which was mounted in mass-produced seat suspension. Output control function for pressure valve of pneumatic supply system was proposed. The developed solution allowed to carry out the research of air spring applied to a semi-active suspension system.
PL
W artykule omówiony zostały badania symulacyjne rozchodzenia się fali drganiowej od wibroizolowanych i nie wibroizolowanych torowisk tramwajowych na przykładzie aglomeracji śląskiej. Opracowano model numeryczny podłoża i przeprowadzono symulację drgań w przypadku drgań torowiska wibroizolowanego oraz torowiska posadowionego na podłożu betonowym. Jako wejście do modelu numerycznego wykorzystano pomiary drgań wykonanych wcześniej. Przeprowadzono symulację i oszacowano wpływ oddziaływań dynamicznych na konstrukcję budynku znajdującego się w pobliżu torowisk i w oparciu o skale SWD oceniono stan zagrożenia konstrukcji. Symulacja potwierdziła że fala drganiowa w gruncie ma charakter fali Rayleigha.
EN
The article discusses simulation of vibration wave propagation in the ground for tram tracks viroisolated and nonvibroisolated on the example of the Silesian agglomeration. The numerical model of the ground was developed and the vibration simulation was performed in the case of vibration of the vibration rail track and the track laid on the concrete substrate. As a input to the numerical model, results of measurements of vibrations made earlier were used. The simulations were carried out and the impact of dynamic loads on the construction of a building near the track and on the basis of SWD scales was assessed. Simulation confirmed that the vibration wave in the ground is a Rayleigh wave type.
PL
Prawidłowy dobór materiałów elastomerowych mogących mieć zastosowanie w systemach wibroizolacji wymaga wyznaczenia wartości parametrów fizyko-mechanicznych materiału. Podstawową wyznaczaną wielkością jest statyczny moduł Younga będący miarą sprężystości materiału elastomerowego. W artykule przedstawiono porównanie metod wyznaczania statycznego modułu Younga dla próbek materiału elastomerowego. Przedstawiono metodykę badań oraz ich wyniki.
EN
Proper selection of elastomeric materials that may be used in vibration isolation systems requires the determination of the physico-mechanical parameters of the material. The basic determinant is the static Young's modulus, which is the measure the elasticity of the elastomeric material. The article presents a comparison of methods for determining static Young's modulus for samples of elastomeric material. The research methodology and results are presented.
PL
Prawidłowy dobór materiałów elastomerowych mogących mieć zastosowanie w systemach wibroizolacji wymaga wyznaczenia wartości parametrów fizyko-mechanicznych materiału. Podstawową wyznaczaną wielkością jest moduł Younga będący miarą sprężystości materiału elastomerowego. W artykule przedstawiono porównanie metod wyznaczania modułu Younga dla próbek materiału elastomerowego. Przedstawiono metodykę badań oraz ich wyniki.
EN
Proper selection of elastomeric materials that may be used in vibration isolation systems requires the determination of the physico-mechanical parameters of the material. The basic determinant is the Young's modulus, which is the measure the elasticity of the elastomeric material. The article presents a comparison of methods for determining Young's modulus for samples of elastomeric material. The research methodology and results are presented.
PL
Prawidłowy dobór materiałów elastomerowych mogących mieć zastosowanie w systemach wibroizolacji wymaga wyznaczenia wartości parametrów fizyko-mechanicznych materiału. Podstawowymi wyznaczanymi wielkościami są moduły Younga będące miarą sprężystości materiału elastomerowego oraz współczynniki tłumienia materiału. W artykule przedstawiono metodę wyznaczania dynamicznego modułu Younga dla próbek materiału elastomerowego oraz współczynnika tłumienia w oparciu o pętlę histerezy. Przedstawiono metodykę badań oraz ich wyniki.
EN
Proper selection of elastomeric materials that may be used in vibration isolation systems requires the determination of the physico-mechanical parameters of the material. The basic determinant is the Young's modulus, which is the measure the elasticity of the elastomeric material and damping ratio of the material. The article presents a method for determining dynamic Young's modulus and damping ratio for samples of elastomeric material. The research methodology and results are presented.
PL
Celem pracy jest opracowanie koncepcji elementów układu wibroizolacji z wykorzystaniem pola magnetycznego magnesów stałych i określenie wpływu tego pola na parametry fizyko-mechaniczne wybranego typu elastomeru, który poddany był obciążeniu statycznemu i dynamicznemu w szerokim zakresie prędkości w temperaturze pokojowej.
EN
The aim of the work is development of the concept of the vibration isolation system with application of the magnetic field of solid magnets and determination of the influence of this field on the physico-mechanical parameters of the selected type of elastomer, which was subjected to static and dynamic load over a wide range of velocity at room temperature.
PL
W artykule omówiony zostały badania symulacyjne wibroizolowanych torowisk tramwajowych na przykładzie aglomeracji śląskiej. Opracowano model numeryczny podłoża i przeprowadzono symulację drgań w przypadku drgań torowiska wibroizolowanego oraz torowiska posadowionego na podłożu betonowym. Jako wejście do modelu numerycznego wykorzystano pomiary drgań wykonanych wcześniej. Przeprowadzono symulację i porównanie wyników w oparciu o konstrukcję budynku znajdującego się w pobliżu torowiska. Wyniki symulacji potwierdzają zasadność stosowania wibroizolacji z materiałami elastomerowymi których własności fizyko-mechaniczne są prawidłowo zbadane, a parametry fizyczne i geometryczne prawidłowo dobrane.
EN
The article discusses simulation studies of vibroisolated tram tracks on the example of Silesian agglomerations. The numerical model of the substrate was developed and the vibration simulation was performed in the case of vibroisolation of tram tracks and the track laid on the concrete substrate. The measurements of vibrations made earlier were used as a input to the numerical model. A simulation and comparison of the results was made for the construction of a building near the track. The results of the simulation confirm the validity of the use of vibroisolation with elastomeric materials whose physico-mechanical properties are properly examined and the physical and geometrical parameters properly selected.
PL
W referacie przedstawiono przegląd problemów związanych z modelowaniem oraz badaniami doświadczalnymi efektywności wibroizolacji w nawierzchniach kolejowych. Uwzględniono szereg norm laboratoryjnych oraz zaleceń i przepisów kolejowych kolei europejskich. Wskazano czynniki mające wpływ na modelowanie wibroizolacyjności nawierzchni kolejowych oraz podano miary stosowane w normatywach. Zwrócono uwagę na niedostatki polskich przepisów PKP PLK S.A. w zakresie zarówno teoretycznym jak i praktycznym dotyczącym wymagań dla elementów sprężystych, które są stosowane coraz częściej na naszych liniach kolejowych.
EN
In the paper a review has been presented of problems arising during modeling and carrying out in-situ measurements of vibration attenuation of rail tracks equipped with elastic insertions. Several laboratory standards have been mentioned as well as standards concerning modelling and in-situ measurements that are used by European railways. The standard measures of insertion loss have been given and some factors that influence the predictions of insertion loss have been pointed out. The deficiency of Polish State Railways’ regulations has been shown both as to the theoretical aspects of track modeling and to the requirements the suppliers should fulfill while offering their products.
PL
W artykule przedstawiono przegląd przepisów europejskich oraz badań normatywnych dotyczących sprężystych elementów takich jak Sprężyste Podpory Podkładów (SPP) oraz Maty Podtłuczniowe (MP) w nawierzchniach kolejowych. Są to powszechnie stosowane elementy przez zarządy wiodących kolei w Europie: niemieckie, austriackie, szwajcarskie czy francuskie, a także japońskie (które nie są omawiane w artykule). Istnieją także dobrze opracowane procedury badawcze tych elementów oraz metody oceny efektywności ich wbudowania. Doświadczenia europejskie sięgają prawie 30 lat. Na podstawie wykonanego przeglądu Autor sporządził propozycję dla kolei polskich z uwzględnieniem specyfiki podziału na kategorie linii na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz innych elementów. Zadaniem autora należy zapoczątkować racjonalizację wykorzystania tych elementów na naszej kolei.
EN
In the paper a review of European standards and regulations is presented with regard to Under Ballast Mats and Under Sleeper Pads in their application to railway tracks. Apart from that the 30 year experience in their use is briefly summarized. The following railways are mentioned: German railways, Austrian railways, Swiss railways and French railways. It has been pointed out that there is enormous experience gathered by these railways, which might be used in view of the development of Polish railways on the PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. network in order to rationalize their use and provide a solid base for decent competitiveness on the market among the producers of the mentioned elastic elements.
PL
W artykule omówiono komputerową metodę wspomagającą dobór właściwości wibroizolacyjnych układów redukcji drgań. Wykorzystując przedstawioną w niniejszej pracy procedurę możliwe jest ukształtowanie nieliniowych charakterystyk układu w taki sposób, aby uzyskać dużą skuteczność działania zawieszenia względem przeciwstawnych kryteriów oceny. Zaprezentowana strategia postępowania stanowi efektywne narzędzie do wspomagania procesu projektowania układów redukcji drgań, których wykorzystanie zostało przewidziane do ochrony operatorów maszynach roboczych.
EN
The article discusses a method for evaluating the vibroisolation properties of suspension systems. Using the procedure presented in this paper it is possible to shape the non-linear characteristics of the system in order to obtain its high efficiency relative to the opposing evaluation criteria. The presented approach is an effective tool to assist the design process of vibration reduction systems that are used to protect operators of the working machines.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.