Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lithium-ion batteries
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A sequence of N-doped carbon materials has been synthesized using poly(acrylonitrile)-ionic liquid copolymers as carbon precursors. The nitrogen content and configuration in carbon materials has been changed regularly within a certain range by adjusting the proportion of ionic liquids. We found that the capacity and rate performance increased dramatically after the introduction of ionic liquids, which was attributed to incorporation of higher amount pyridinic-N, pyrrolic-N into the carbon materials. Besides, with the increase of the graphitic-N, the initial Coulombic efficiency decreased from 58.5 % to 53.47 % and the RSEI raised from 66.34 W to 140.96 W, which was attributed to the higher cohesive energy of Li dimmer than adsorption energy of graphitic-N with Li, since more lithium clusters during the formation of SEI film were formed. The electrochemical tests also revealed the negative role of graphitic-N in the capacity. Therefore, this work provides a feasible method to design the nitrogen content and configuration of the N-doped carbon materials.
EN
We present shakedown theorems applying to cyclically loaded media in which plastic flow and diffusion of guest atoms are coupled. The presented theorems are in the spirit of Melan and Koiter theorems in plasticity. They allow one to estimate the loading parameters for which elastic shakedown occurs, i.e. for which the plastic strain stabilizes to a time-independent limit. An application related to lithium-ion batteries is presented.
PL
W artykule przedstawiono problematykę analizy trwałości akumulatorów litowo-jonowych na przykładzie ogniw typu NMC w aspekcie zastosowania w pojazdach elektrycznych. Omówiono wybrane metody modelowania stanu zużycia akumulatorów elektrochemicznych, wymieniono ich zalety i wady oraz przedstawiono koncepcję wyznaczania stanu degradacji akumulatorów pracujących w dynamicznie zmiennych warunkach obciążenia. Zaprezentowano zależności umożliwiające obliczanie liczby cykli pracy ogniw NMC oraz dokonano identyfikacji parametrów modelu z wykorzystaniem algorytmu genetycznego. Uzyskane wyniki skomentowano we wnioskach.
EN
The article presents the problems of durability analysis of lithium-ion cells on the example of NMC type batteries in the aspect of use in electric vehicles. Selected methods of modelling the ageing processes of electrochemical batteries were discussed, their advantages and disadvantages were presented and the concept of determining the degradation process of batteries working in dynamically changing load conditions was presented. The dependencies to calculate the number of NMC cell cycles were presented and model parameters were identified using the genetic algorithm.
PL
Ogniwa do baterii litowo-jonowych, główny element składowy baterii do samochodów elektrycznych, stały się strategicznym towarem rynkowym. Popyt na baterie/ogniwa przewyższa podaż (rynek dostawcy), tworząc jeden z najszybciej rosnących globalnie rynków. Technologię ich masowej produkcji opanowały Chiny, Korea, Japonia oraz USA. Szacuje się, że Europa mado nadrobienia dystans ok. 10 lat.
EN
The aim of these studies was to obtain single phase cubic modification of Li7La3Zr2O12 by mechanical milling and annealing of La(OH)3, Li2CO3 and ZrO2 powder mixture. Fritsch P5 planetary ball mill, Rigaku MiniFlex II X-ray diffractometer, Setaram TG-DSC 1500 analyser and FEI Titan 80-300 transmission electron microscope were used for sample preparation and investigations. The applied milling and annealing parameters allowed to obtain the significant contribution of c-Li7La3Zr2O12 in the sample structure, reaching 90%. Thermal measurements revealed more complex reactions requiring further studies.
PL
W artykule przedstawiono problematykę modelowania pracy oraz zużycia akumulatorów w pojazdach elektrycznych. Omówiono podstawowe metody modelowania pracy akumulatorów elektrochemicznych oraz szacowania ich zużycia podczas rozładowania zmiennego w czasie. Zaprezentowano symulację, w której analizowano zachowania się akumulatorów LiFeMnPO4 podczas obciążenia charakterystycznego dla pojazdów elektrycznych. Przedstawiono uzyskane wyniki i skomentowano.
EN
This paper presents issues of modelling of the operation and wear of batteries in electric vehicles. The basic methods of electrochemical batteries operation modelling and estimating of wear during discharge variable in time were discussed. The simulation was carried out to analyse the LiFeMnPO4 batteries operation during load typical for EV. The obtained results were presented and commented.
EN
The second decade of the 21st century is a period of intense development of various types of energy storage other than pumped-storage hydroelectricity. Battery and thermal storage systems are particularly rapidly developing ones. The observed phenomenon is a result of a key megatrend, i.e. the development of intermittent renewable energy sources (IRES) (wind power, photovoltaics). The development of RES, mainly in the form of distributed generation, combined with the dynamic development of electric mobility, results in the need to stabilize the grid frequency and voltage and calls for new solutions in order to ensure the security of energy supplies. High maturity, appropriate technical parameters, and increasingly better economic parameters of lithium battery technology (including lithium-ion batteries) result in a rapid increase of the installed capacity of this type of energy storage. The abovementioned phenomena helped to raise the question about the prospects for the development of electricity storage in the world and in Poland in the 2030 horizon. The estimated worldwide battery energy storage capacity in 2030 is ca. 51.1 GW, while in the case of Poland it is approximately 410.6 MW.
PL
Druga dekada XXI wieku to okres intensywnego rozwoju magazynowania energii elektrycznej w formach innych niż elektrownie szczytowo-pompowe. Szczególnie szybko rozwijającym się segmentem magazynowania są technologie bateryjne oraz cieplne. Obserwowane zjawisko jest pochodną kluczowego megatrendu, tj. rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) o nieciągłym charakterze pracy (wiatr, fotowoltaika). Rozwój OZE, przebiegający głównie w modelu rozproszonym, w połączeniu z dynamicznym rozwojem elektromobilności, skutkuje potrzebą stabilizacji parametrów sieci elektroenergetycznej (napięcie, częstotliwość) oraz wymusza podejmowanie nowych rozwiązań w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii. Technologią znajdującą się w odpowiednim stadium dojrzałości, o odpowiednich parametrach technicznych oraz coraz lepszych parametrach ekonomicznych, są baterie litowe (w tym litowo-jonowe), co skutkuje szybkim wzrostem mocy zainstalowanej tego typu magazynów. Przytoczone powyżej zjawiska pozwoliły postawić pytanie o perspektywy rozwoju magazynowania energii elektrycznej na świecie i w Polsce w horyzoncie roku 2030. Oszacowana w niniejszym artykule globalna moc magazynów bateryjnych na świecie w roku 2030 to około 51,1 GW, podczas gdy analogiczna wartość dla Polski wynosi około 410,6 MW.
EN
The paper presents fast method of identifying industrial and general use rechargeable batteries condition and defects exemplary lithium-ion cells. The proposed method is based on measuring a internal battery electrical impedance for selected frequency points and the next the results are compare with reference characteristics. Diagnostic process is performed for a few minutes when the battery is charging or discharging. So far used, the most popular methods require controlled charging and discharging cells to determine approximately of their capacity and need a long time of the diagnostic process (about few hours to over a dozen hours). The new method allows the dramatically reduction of measurement time and in effect reduces financial work costs of service. The paper shows a various setup systems with commonly use RLC impedance bridges were used in the research. The analysis of measurements allowed to determine the specific spectral function, which indicates rechargeable battery condition. Moreover, it is also possible to apply the obtain method to another electrochemical cell type.
PL
Wzrastająca corocznie liczba samochodów elektrycznych i hybrydowych wymusza na ich producentach opracowywanie nowych technologii w zakresie recyklingu. Istotnym elementem nowego typu pojazdów z punktu widzenia ekologii i ochrony zasobów naturalnych, są akumulatory litowo-jonowe stosowane do zasilania samochodów hybrydowych. Zużyte baterie litowo-jonowe są stosunkowo nowym odpadem, dlatego większość procesów ich odzysku i recyklingu pozostaje w sferze badań laboratoryjnych. W zaprezentowanym artykule dokonano przeglądu metod recyklingu wyeksploatowanych akumulatorów litowo-jonowych, stosowanych w skali przemysłowej, jak i dopiero znajdujących się w fazie testów laboratoryjnych. Przedstawiono również budowę baterii litowo-jonowych oraz charakterystykę rynku pojazdów hybrydowych, zarówno w Polsce, jak i na świecie.
EN
The increase of the amount of hybrid and electric vehicles results in the development of their new recycling technologies. From the environmental and protection of natural resources point of view, the substantial element of hybrid electric vehicles is lithium-ion battery. These batteries are commonly used to power new types of cars. However, used lithium-ion batteries are relatively new kind of waste. For this reason, the most of recycling and recovery processes are in laboratory research. This article shows the review of recycling methods of lithium-ion batteries, which are used both on industrial scale and in laboratories. This paper also presents a composition of lithium-ion batteries and the characteristic of automotive market both in Poland and in the world.
PL
W artykule przedstawiono porównanie akumulatorów litowo-jonowych z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej. Rozwój źródeł odnawialnych, generacji rozproszonej i tzw. sieci inteligentnych wymaga zastosowania wielu zasobników energii. Autorzy omówili wymagania dla akumulatorów wykorzystywanych w zasobnikach. Przedstawiono tezę, że akumulatory ołowiowe nie mogą spełnić współczesnych wymagań. Następnie opisana została zasada działania ogniw litowo-jonowych oraz najważniejsze rodzaje ogniw. Porównano ich parametry i skonfrontowano z parametrami ogniw ołowiowych. Szczególny nacisk został położony na żywotność cykliczną, odporność na temperaturę i małe wymagania eksploatacyjne, w tym możliwość stosowania w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia. W podsumowaniu wspomniano metodę LCC, jako najlepsze narzędzie porównywania całkowitych kosztów zakupu i eksploatacji ogniw różnych typów.
EN
The article presents a comparison of lithium-ion batteries with lead acid in the context of applications in distributed energy resources. The development of renewable energy, distributed generation and so called smart grids requires a lot of energy storage to be installed. The authors discuss the requirements for batteries used in the battery energy storage systems. There was a thesis that lead-acid batteries cannot meet modern requirements. Then authors describe the principle of operation of the lithium-ion cells and the most important types of li-ion cells. Authors compared their parameters and confronted with parameters of lead-acid ones. Particular emphasis was placed on the cyclic lifetime, resistance to high operation temperature and low maintenance requirements, including the ability to be used in rooms for general use. In summary LCC method was mentioned as the best tool for comparing the total cost of purchasing and operating of various types of cells.
PL
W artykule zostały omówione autonomiczne napędy jakie są używane w trolejbusach m.in. silnik spalinowy z generatorem, baterie trakcyjne tj. baterie litowo-polimerowe lub litowo-jonowe, a także superkondensatory. Dodatkowo artykuł przybliża proces wdrażania trolejbusów z dodatkowym napędem w mieście Lublin oraz opisuje środki transportu wykorzystujące dodatkowy napęd. Przybliżono także wyniki badań, które zostały zlecone przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie w celu uzyskania danych odzwierciedlających aspekt ekologiczny tego typu rozwiązania.
EN
Autonomous drives that are used in trolleybuses, among others, internal-combustion engine with a generator, traction batteries, that is, lithium polymer batteries or lithium ion batteries and supercapacitors were discussed in this article. In addition, the article also describes the process of implementation of trolleybuses with an additional drive of Lublin and describes means of transport using additional drive. Research results that were commissioned by the Public Transport Authority in Lublin in order to obtain data reflecting ecological aspect of such solution were also presented.
12
Content available remote Monitorowanie oraz balansowanie ogniw akumulatora łodzi solarnej
PL
AGH „Solar Boat” jest akademickim projektem łodzi solarnej. Energia pozyskana z paneli fotowoltaicznych magazynowana jest w akumulatorze litowo-jonowym, wymagającym układu Battery Management System. Zabezpiecza on ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeładowaniem, a także wyrównuje rozbieżności pomiędzy poziomami naładowania poszczególnych cel w akumulatorze. Aby efektywnie balansować ogniwa, niezbędne jest prawidłowe określenie ich stanu naładowania. Proces komplikuje nieliniowa zależność napięcia wykazywanego przez baterię od poziomu naładowania, pojemność oraz impedancja wewnętrzna ogniwa i temperatura pracy akumulatora. Budowa układu BMS składa się z doboru układu scalonego zarządzającego akumulatorem, stworzenia obwodów monitorujących oraz balansujących cele przy współpracy z głównym układem logicznym, przygotowania adaptera ogniw oraz komunikacji pomiędzy układem logicznym i komputerem, a następnie odpowiedniej konfiguracji układu.
EN
AGH Solar Boat is an academic project of solar boat. The energy obtained from photovoltaic panels is stored in the lithium-ion battery that requires the Battery Management System. It protects the cells against excessive discharge and overload, as well as balancing divergences between the levels of charge of each cell in the battery. Determining the correct state of charge indicator is necessary to effectively balance the cells. The process is complicated because of non-linear dependence of voltage exhibited by the battery at different charge level, the capacity and the internal impedance of the cell and working temperature of the battery. Construction of BMS consists of a selection of integrated circuit battery management, create a circuit monitoring and balancing the cells in cooperation with the main chip, preparation cells adapter and communication between microcontroler and computer, then configuration the appropriate system.
PL
W artykule przedstawiono porównanie akumulatorów litowo-jonowych z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej. Rozwój źródeł odnawialnych, generacji rozproszonej i tzw. sieci inteligentnych wymaga zastosowania wielu zasobników energii. Autorzy omówili wymagania dla akumulatorów wykorzystywanych w zasobnikach. Przedstawiono tezę, że akumulatory ołowiowe nie mogą spełnić współczesnych wymagań. Następnie opisana została zasada działania ogniw litowo-jonowych oraz najważniejsze rodzaje ogniw. Porównano ich parametry i skonfrontowano z parametrami ogniw ołowiowych. Szczególny nacisk został położony na żywotność cykliczną, odporność na temperaturę i małe wymagania eksploatacyjne, w tym możliwość stosowania w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia. W podsumowaniu wspomniano metodę LCC, jako najlepsze narzędzie porównywania całkowitych kosztów zakupu i eksploatacji ogniw różnych typów.
EN
The article presents a comparison of lithium-ion batteries with lead acid in the context of applications in distributed energy resources. The development of renewable energy, distributed generation and so called smart grids requires a lot of energy storage to be installed. The authors discuss the requirements for batteries used in the battery energy storage systems. There was a thesis that lead-acid batteries cannot meet modern requirements. Then authors describe the principle of operation of the lithium-ion cells and the most important types of li-ion cells. Authors compared their parameters and confronted with parameters of lead-acid ones. Particular emphasis was placed on the cyclic lifetime, resistance to high operation temperature and low maintenance requirements, including the ability to be used in rooms for general use. In summary LCC method was mentioned as the best tool for comparing the total cost of purchasing and operating of various types of cells.
PL
W kontekście sformułowanej potrzeby działania stosunkowo niewielkich sił ratowniczych i ewakuacyjnych w obszarach oddalonych od miejsca bazowania, w artykule zawarto koncepcję mobilnego systemu zasilania na bazie akumulatorów współpracujących z ogniwami paliwowymi, doładowywanych z alternatywnych źródeł energii. Założono, że system składał się będzie z przenośnych modułów o hybrydowej konstrukcji elektrycznej umożliwiających długotrwałe zasilanie sprzętu osobistego ratownika, oraz modułu mobilnego, kompatybilnego mechanicznie i elektrycznie z modułami przenośnymi, zapewniającego uzyskanie dużej mocy dla zasilania urządzeń wspierających akcję ratowniczą. Moduł mobilny umożliwia także doładowywanie systemu z alternatywnych źródeł energii. Niniejszy artykuł zawiera wyniki analizy i doboru ogniw paliwowych oraz elementów niezbędnych do ich optymalnego działania. Zaprezentowano w nim praktyczną implementację powyższych badań.
EN
The article presents a concept of a mobile power source system applied to small rescue and extract forces operating in remote places, with no base support. The proposed system integrates both batteries and fuel cells with rechargeable option using alternative power sources. It was assumed that the system would be composed of hybrid personal modules allowing long term power supply to personal equipment of a rescuer and a mobile module compatible mechanically and electrically with the personal modules. This combination will ensure high energy output for the equipment used in rescue missions. Moreover, the mobile module will enable charging of the whole system from alternative power sources. The article contains results of analytics and research on fuel cells and elements that are essential for optimal operation of the stacks. It presented in the practical implementation of the above tests.
EN
In this work the selective transport of cobalt(II) and lithium(I) ions from aqueous chloride solutions through polymer inclusion membranes (PIMs) is presented. Triisooctylamine (TIOA) has been applied as the ion carrier in membrane. The effects of various parameters on the transport of Co(II) and Li(I) were studied. The obtained results show that Co(II) ions were effectively removed from source phase through PIM containing 32 wt.% TIOA, 22 wt.% CTA (cellulose triacetate) and 46 wt.% ONPOE (o-nitrophenyl octyl ether) or ONPPE (o-nitrophenyl pentyl ether) into deionized water as the receiving phase. The results indicate that there is a possibility of polymer inclusion membranes application to recover Co(II) and Li(I) from aqueous chloride solutions.
EN
In this work a selective transport of Co(II) and Li(I) ions from acidic chloride solutions through polymer inclusion membranes (PIMs) with Cyanex 301 has been studied. The effect of composition of the polymer membrane has been investigated. The obtained results show that around 98% of Co(II) was transported from the source phase containing 0.01 M Co(II) and 0.01 M Li(I) at pH 4.0 through PIM after 12 h into 3.0 M HCl. The membrane containing 18 wt.% cellulose triacetate (CTA), 32 wt.% Cyanex 301 and 50 wt.% o-nitrophenyl octyl ether (ONPOE) showed very good stability, suggesting that there is a possibility of application of the membrane for Co(II) recovery from acidic leach liquor solutions of spent lithium ion batteries (LIBs).
17
Content available remote Glycerol-assisted solution combustion synthesis of improved LiMn2O4
EN
Spinel LiMn2O4 has been synthesized by a glycerol-assisted combustion synthesis method. The phase composition and morphologies of the compound were ascertained by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscope (SEM). The electrochemical characterization was performed by using CR2032 coin-type cell. XRD analysis indicates that single phase spinel LiMn2O4 with good crystallinity has been obtained as a result of 5 h treatment at 600 A degrees C. SEM investigation indicates that the average particle size of the sample is 200 nm. The initial discharge specific capacity of the LiMn2O4 is 123 mAh/g at a current density of 30 mA/g. When the current density increased to 300 mA/g, the LiMn2O4 offered a discharge specific capacity of 86 mAh/g. Compared with the LiMn2O4 prepared by a conventional solution combustion synthesis method at the same temperature, the prepared LiMn2O4 possesses higher purity, better crystallinity and more uniformly dispersed particles. Moreover, the initial discharge specific capacity, rate capability and cycling performance of the prepared LiMn2O4 are significantly improved.
EN
The aim of this work was to review the current status of recycling techniques and technologies concerning spent lithium-ion batteries (LIBs). At first existing types of lithium containing batteries were described, then the major properties of LIBs were discussed. Then all kinds of single recycling processes of the spent LIBs were summarized and some examples of typical combined processes were presented.
PL
Celem podjętej pracy było dokonanie przeglądu aktualnego stanu techniki recyklingu i technologii dotyczących akumulatorów litowo-jonowych (LIBS). W pierwszej kolejności opisano istniejące typy baterii litowych, a następnie omówiono główne właściwości LIBS. Podsumowano wszystkie typy jednoetapowych procesów recyklingu zużytych ogniw litowo-jonowych, a także zaprezentowano kilka obiecujących procesów wieloetapowych.
19
Content available remote Improvement of LiCoO2 cathodes by using Ag2V4O11 as an additive
EN
LiCoO2/Ag2V4O11 composites were fabricated as cathode materials for lithium ion batteries by mechanical mixing of commercial LiCoO2 and Ag2V4O11 powders. The underlying principle of this idea was that the metallic silver particles were formed and acted as a conducting matrix when Ag2V4O11 cathode was electrochemically reduced which could significantly increase the electronic conductivity and decrease the polarization of cathode materials. The structure, morphology and electrochemical performance of bare LiCoO2 and LiCoO2/Ag2V4O11 composites were analyzed by XRD, SEM and charge-discharge test of CR2016 coin cells. The results show that a low amount of Ag2V4O11 additive can effectively enhance the discharge capacity and cycleability of LiCoO2. The composite containing 3 wt. % of Ag2V4O11 exhibits a higher discharge capacity and better cycle life than bare LiCoO2.
20
Content available remote A new composite, Co-Sn metal oxide anode for lithium ion batteries
EN
The structural and morphological evolution of cobalt-tin (Co-Sn) metal composite oxides, synthesized by the decomposition of CoSn(OH)6 precursor at various temperatures, were investigated by X-ray diffraction (XRD) and high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM). The precursor was also studied by thermal analysis (TG/DTA). The electrochemical performance of nanosized Co-Sn composite metal oxides was investigated to evaluate their suitability for use as anode materials for Li ion batteries. The results revealed that the samples heat-treated at low temperatures consisted of amorphous CoSnO3, and the samples heat-treated at high temperatures comprised crystalline Co2SnO4 and SnO2. The charge capacity and cyclability were sensitive to the structure and composition of the electrode active materials. The samples heat-treated in the phase transition temperature range exhibited relatively worse electrochemical properties.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.