Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  VAT
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Podatki są nieodzownym elementem działalności zarobkowej człowieka. Z uwagi na to, że spotkać się można z różnymi opiniami na temat dochodów podatkowych Polski, często bez oparcia na wiarygodnych i usystema-tyzowanych danych, w niniejszym artykule zostały zgromadzone i przedstawione rzeczywiste dane dotyczące podatków państwowych. Celem pracy była analiza dochodów podatkowych budżetu Polski w latach 2009-2015. Dokonano analizy struktury i dynamiki dochodów podatkowych opierając się na wybranych metodach statystycznych.
EN
Taxes are indispensable elements of human financial activities. Due to the fact that there are many different opinions about Poland’s tax revenue being said often without any support of credible and systematized data, this article has collected and presented real data about the national taxes. The paper aimed at analyzing in details tax revenues in Poland’s budget in 2009-2015. It has conducted the analysis of the structure and the dynamics of tax revenues using selected statistical methods.
PL
Niniejsza publikacja porusza zagadnienia wpływu mechanizmu podzielonej płatności na sytuację generalnych wykonawców w branży budowlanej. Zmiana przepisów od 1 lipca 2018 r. powoduje możliwość dokonania zapłaty przez nabywcę, np. zamawiającego, za zakupione usługi budowlane na dwa konta. tj. kwotę netto na rachunek bieżący generalnego wykonawcy i podatek VAT na odrębny rachunek VAT.
EN
This publication deals with the impact of the split payment mechanism on the situation of general contractors in the construction industry. The amendment of the regulations from July 1, 2018 makes it possible for the purchaser. e.g. the ordering party, to pay for purchased construction services into two accounts, i.e. the net amount into the current account of the general contractor and VAT tax into a separate VAT account.
3
Content available remote VAT : odwrotne obciążenie zmorą podatników
PL
Podstawowa definicja podatnika w Ustawie z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221, tj. z dn. 24.06.2017 r.; dalej: ustawa o VAT) znajduje się w art. 15. Nie wchodząc zbyt głęboko w szczegóły, ustawa o VAT stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, tj. wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
PL
Niniejsza publikacja porusza zagadnienia wpływu mechanizmu odwróconego obciążenia VAT na sytuację generalnych wykonawców i podwykonawców w branży budowlanej. Zmiana przepisów od 1 stycznia 2017 r. spowodowała zmianę metody poboru VAT i obciążenie obowiązkiem zapłaty VAT usługobiorcy, na rzecz którego dokonywana jest usługa objęta tym mechanizmem.
EN
This article discusses the impact of reverse charge on VAT on general contractor and subcontractor's situation in the construction industry. The change of regulations from January 1, 2017 resulted in a change of the method of VAT collection and the obligation to pay VAT by the recipient of the construction services.
5
Content available remote Bitcoin - podatki, legalność, bezpieczeństwo transakcji
PL
Założeniem pracy jest wykazanie różnic w postrzeganiu legalności transakcji z wykorzystaniem waluty wirtualnej Bitcoin oraz analiza szerokiego spektrum idei, służących uregulowaniu kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług, tychże transakcji. W artykule postarano się ustalić czy obecnie na świecie istnieje tendencja do ujednolicania stanowiska w kontekście legalności, bezpieczeństwa oraz opodatkowania transakcji z wykorzystaniem protokołu Bitcoin. Przeanalizowano stan prawny na rok 2015 odnoszący się do ów zagadnienia oraz ukazano ewolucję jego zmian w perspektywie ostatnich lat, na obszarach takich jak: Ameryka Północna, Australia, Azja oraz Europa.
EN
The goal of the work is to demonstrate the differences in the perception of the legality of transactions with the use of virtual currency Bitcoin and the analysis of a number of ideas aimed at regulating the issue of tax on goods and services offered around these transactions. In this article one may find the answer to the question whether in the contemporary world there is a tendency to harmonize positions in the context of the legality, safety and taxation transactions using Bitcoin protocol? In the article there has been analyzed the legal status of 2015 relating to this issue and shown the evolution of changes in recent years, in areas such as: North America, Australia, Asia and Europe.
PL
Spór o opodatkowanie VAT odszkodowania otrzymanego przez zakład energetyczny za nielegalny pobór energii jest w historii polskiego prawa podatkowego wyjątkowo burzliwy. Przez wiele lat organy podatkowe stały na stanowisku, że nie ma znaczenia, czy do przeniesienia własności energii doszło w sposób legalny, czy też nielegalny, lecz ważne jest, że zakład energetyczny otrzymał za to wynagrodzenie. Jeżeli wynagrodzenie za nielegalny pobór energii zostało z góry określone w taryfie to stanowi podlegające opodatkowaniu VAT wynagrodzenie za dostawę towarów. Stanowisko to zaczęło stopniowo się zmieniać pod wpływem korzystnych dla podatników rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego. I kiedy wydawało się, iż spór został już ostatecznie rozstrzygnięty fiskus pokazuje, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
PL
Dostawy poprzez magazyn konsygnacyjny cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Duży wpływ na zainteresowanie tym rozwiązaniem mają uproszczenia podatkowe, jakie zapewnia podmiotom dostarczającym komponenty do takiego magazynu z krajów Unii Europejskiej (UE) dostawa towarów poprzez magazyn konsygnacyjny.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie w kontekście obowiązującego prawa zasad tworzenia, organizowania i funkcjonowania magazynów konsygnacyjnych oraz możliwości skorzystania z tej instytucji przez firmy logistyczne. Dla osiągniecia zakładanego celu zastosowana została metoda analityczno- prawna, której celem podstawowym jest analiza tekstów prawnych, jak również metoda analizy systemowej w ujęciu instytucjonalnym, gdzie instytucja magazynu konsygnacyjnego rozumiana jest jako zespół norm prawnych określających konkretne zjawisko lub wyodrębnioną strukturę organizacyjną [4]. W publikacji wykorzystana została również metoda socjologiczna. Posiłkowo została wykorzystana również metoda indywidualnych przypadków, która opiera się na analizie konkretnych, wyodrębnionych zdarzeń. Analiza została dokonana głównie w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy Prawo farmaceutyczne oraz informacje zaczerpnięte z indywidualnych interpretacji podatkowych. W polskim prawie o podatku VAT dostrzeżono jedynie rozwiązanie call-off-stock. W branży logistycznej usługa magazynowania jest biznesem, który może prowadzić strona trzecia, czyli na przykład operator logistyczny. Działalność magazynowa może mieć także walory handlowe. Zatem rozwiązanie consignment stock jest bardzo ważne dla firm logistycznych ale przez rozwiązania podatkowe nie zostało dostrzeżone.
EN
Aim of the article is to present applicable legal provisions in terms of creating, organizing and operating consignment warehouses as well as usage possibilities of such solution by logistics companies. Research methodology: To achieve assumed aim, analytical-legal methodology was used. Basic goal was to analyze legal provisions as well as conduct systemic analysis in institutional terms, with consignment warehouse understood as a set of legal norms that determine specific phenomenon or a separate organizational structure [4]. Sociological method was also included in publication. Additionally method of individual cases was used, which base on analysis of concrete, separate events. Analysis was conducted on basis of The Goods and Services Tax Act, Pharmaceutical Law and information from individual tax interpretations. Conclusions: In Polish VAT law, only a call-off-stock solution was identified. In logistics branch, the warehousing service is a business which might be conducted by a third party e.g. logistics operator. Moreover warehousing might also have commercial value, thus consignment stock solution is essential for logistics entities, however such taxation solution was not identified.
PL
Podatek VAT od wielu lat odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu dochodów podatkowych, ponieważ jako podatek obciążający wydatki konsumpcyjne nie podlega wahaniom koniunkturalnym. Trudności interpretacyjne mogą sprawiać jedynie częste nowelizacje ustawy, regulującej tę daninę. Przykładowo, 1 stycznia 2011 roku weszły jednocześnie w życie zmiany ustawy o VAT wprowadzone sześcioma ustawami, a mianowicie: • z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 226, poz. 1476); • z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578); • z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 247, poz. 1652), ustawa ta zresztą wprowadza dodatkowo zmiany w ustawie o VAT, które weszły w życie 27.12.2010 oraz które wejdą w życie z dniem 1.02.2013; • z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 257, poz. 1726); • z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 195, poz. 1504); • z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 215, poz. 1666). W szczególności jedna z nowelizacji (wprowadzona ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z dnia 26 listopada 2010 r.) zwiększyła stawki tego podatku. Nowelizacja powyższa ponownie ujawniła istnienie niekorzystnego zjawiska w sferze rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami a ich kontrahentami, tak konsumentami, jak i przedsiębiorcami. Autorzy, w niniejszym opracowaniu, celowo posługują się znamieniem „ponowności”, ponieważ analogiczny problem powstał w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej i podwyższeniem 1 maja 2004 roku stawek VAT. Celem artykułu jest określenie wpływu zmian stawek podatku VAT na zawierane przez przedsiębiorców umowy. W ramach jego realizacji konieczne będzie poddanie analizie samego pojęcia ceny i cenotwórczego charakteru podatku VAT. Przygotowując materiały źródłowe na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono przeglądową analizę literatury przedmiotu, część danych i informacji zebrano za pomocą wywiadu bezpośredniego.
EN
One of the most important taxes in polish legal system is the Value Added Tax, called in Poland the “Tax on Goods and Services” (the name of which was the subject of dispute in the literature). This tax, because of the simplicity of construction, is a powerful source of state’s income. Difficulties for taxpayers in the application of this tax makes a number of changes in the laws, for example, on the day of 1.01.2011 simultaneously entered into force amendments to the VAT Act introduced by six other laws. With so much revisions, entrepreneurs and consumers faced with the need to adapt to the current changes, and (what this entails) realignment of economic contracts to the newly created rules. Therefore, we need to realize that VAT "creates money", which implies that the impact of this tax on the market structure of supply and demand. Consumers (individuals enter into legal relations with business-professionals) are the weaker party in the market and because of this asymmetry requires special protection, especially by the Office of Competition and Consumer Protection. In the case of agreements with consumers, the risk of changes in VAT can’t be transferred on them. The records of this type are not authorized contractual clauses. At the same time the lack of such a provision (to alleviate the effects of increasing the rate of VAT) in the contracts concluded by entrepreneurs is an obvious example of the lack of due diligence on the care of their interests, so much required of the professional bodies involved in business activities.
PL
W niniejszym artykule wskazano na zagrożenie,jakim jest tzw. karuzela VAT dla funkcjonowania zdrowej konkurencji. Wyłudzanie podatku VAT to nie tylko uszczuplanie dochodów Skarbu Państwa, to także wiele innych konsekwencji, o których nie zawsze się wspomina. Opracowanie w pierwszej kolejności identyfikuje problem, następnie przedstawia teoretyczne mechanizmy wyłudzeń na podstawie przeglądu literatury. W kolejnej części ukazuje wybrane orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) i sądów krajowych. Jest to nowy wklad - wyroki analizowane są pod kątem ochrony interesów nieumyślnych partycypantów karuzel podatkowych. Na podstawie doświadczenia rynkowego oraz analizy dotychczasowych orzeczeń sądowych sformułowano praktyczne wskazówki redukujące ryzyko uczestnictwa w karuzelach podatkowych. Następnie przedstawiono studium przypadku - analizę branży folii typu stretch i występujących nieprawidłowości. Na podstawie tego przykładu objaśniono konsekwencje, jakie występują w wyniku dotknięcia danego sektora plagą karuzeli podatkowych. Dodatkowo zaprezentowano model półkaruzeli podatkowej na podstawie zaobserwowanych zjawisk na badanym rynku. W ostatniej części pracy zaproponowano działania, jakie mogą podejmować organy państwowe w celu przeciwdziałania nadużyciom prawa oraz przeanalizowano proponowane w dotychczasowej literaturze rozwiązania problemu.
EN
Article describes problems caused by missing trader intra-community fraud by usage of VAT fraud carousels in EU intra-community transactions. It relates to Richard Ainsworth (2006), Konstantin Pashev (2007), Marius-Cristian Frunza (2012) theoretical frameworks and McKinsey Global Institute (2004) studies. Not only treasury loses are covered but strong impact is put to disruption of free markets mechanisms, lowering margins in whole business sectors and serious threats for professional companies. Literature review showed that majority of authors are concentrated on treasury loses, law aspects, fraud schemes or eventually market perturbations while threat of huge potential loses for fair firms aspect is omitted. Analysis links practical approach important for entrepreneurs with current court sentences, tax controls and Incoterms delivery clauses. Showing destructiveness done by criminals to other market players was the key aim of the article. Theoretical frameworks were upgraded by new model – half carousel. Practical list with advices for managers and possible actions for governments were presented. Sector of polyethylene stretch film for pallet wrapping in Poland was used as example for analyzing disruptive impact on markets of VAT fraud carousels.
PL
Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej polskie prawo podatkowe zostało w wysokim stopniu zharmonizowane z prawem unijnym w zakresie podatków akcyzowych i podatku od wartości dodanej. W artykule omówione uregulowania podatkowe dotyczące transgranicznego handlu energią elektryczną w Unii Europejskiej. Omówiono zagadnienia wynikające z prawodawstwa unijnego, prawodawstwa krajowego oraz umów o unkaniu podwójnego opodatkowania.
EN
Since the UE accession of the Republic of Poland to the European Communities in May 2004, Polish law and regulations have obtained a high degree of the harmonization with the underlying EU law source in many of the areas. The paper describes legislation regarding the international energy trading market in the European Union. There are described regulations related to EU directives, double taxation treaties and Polish law.
PL
Przedmiotem artykułu jest omówienie problematyki podatkowej związanej ze zjawiskiem kradzieży energii elektrycznej. Dotyczy to szczegónie konsekwencji na gruncie podatku od towarów i usług (VAT). Kradzież energii elek-trycznej jest zjawiskiem coraz cześciej spotykanym w państwach Unii Europejskiej. Zjawisko stało się kłopotliwe, już nie tylko z punktu widzenia samej straty ekonomicznej, ale z konsekwencji, które wynikają dla okradanych zakładów energe-tycznych. Artykuł wskazuje na rozbieżności oceny skutków podatkowych ze strony organów podatkowych i samych zainteresowanych zakładów energetycznych w kontekście orzecznictwa krajowego poszczególnych państw UE oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
EN
The paper deals with the problem of electric energy theft. It mainly concerns the consequences in terms of VAT. The electric energy theft is more and more frequent in the EU countries. It started to be trouble¬some not only because of the financial losses but also because of the consequences for the electric companies in question. The article shows the differences in evaluation of the tax consequences of the fiscal institutions and companies in question. The publication shows the tax consequences of the theft of electric energy in the con¬text of the domestic jurisdiction and the European Union Court of Justice.
14
Content available remote Refaktury (cz. II)
PL
Współczesny obrót gospodarczy charakteryzuje się wysokim stopniem specjalizacji. Jego poszczególni uczestnicy należą do wyspecjalizowanych podmiotów gospodarczych, obsługujących wybrane segmenty rynku. Konsumenci zgłaszają często popyt na usługi kompleksowe, stąd sprzedawcy towarów lub usługodawcy, będący głównymi kontrahentami określonej jednostki, zmuszeni są korzystać z pomocy innych podmiotów - dostawców usług pomocniczych, stosowanych w procesie realizacji kompleksowej usługi na rzecz finalnego odbiorcy (podwykonawców). W artykule omówiono istotę, przesłanki i przedmiot refakturowania oraz zasady naliczania VAT i podatku dochodowego w odniesieniu do tej formy rozliczeń.
EN
Contemporary trade turnover is characterized by a high level of specialization. The particular participants of the economic turnover are specialized enterprises. They function in the chosen market segments. Customers often demand complex articles or services. Hence, sellers have to use the subcontractors` services. The goal of this article is presentation of institution of reinvoicing against a background of regulations in force.
15
Content available remote Refaktury (cz. I)
PL
Współczesny obrót gospodarczy charakteryzuje się wysokim stopniem specjalizacji. Jego poszczególni uczestnicy należą do wyspecjalizowanych podmiotów gospodarczych, obsługujących wybrane segmenty rynku. Konsumenci zgłaszają często popyt na usługi kompleksowe, stąd sprzedawcy towarów lub usługodawcy, będący głównymi kontrahentami określonej jednostki, zmuszeni są korzystać z pomocy innym podmiotów - dostawców usług pomocniczych, stosowanych w procesie realizacji kompleksowej usługi na rzecz finalnego odbiorcy (podwykonawców). W pierwszej części artykułu omówiono istotę, przesłanki i przedmiot refakturowania oraz zasady stosowania VAT w odniesieniu do tej formy rozliczeń.
EN
Contemporary trade turnover is characterized by a high level of specialization. The particular participants of the economic turnover are specialized enterprises. They function in the chosen market segments. Customers often demand complex articles or services. Hence, sellers have to use the subcontractors` services. The goal of this article is presentation of institution of reinvoicing against a background of regulations in force.
PL
Obecny stan zaawansowania prac nad przepisami nowelizującymi regulacje dotyczące stawek VAT pozwala sądzić, że zmiany te zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2011 r. Zmiany stawek będą dotyczyły wszystkich artykułów spożywczych, w tym np. z 22 do 23% wzrośnie stawka VAT na kawę, herbatę i słodycze, a z 3 do 5% wzrośnie stawka przy sprzedaży surowych warzyw, olei spożywczych i mięsa. Jeszcze w innych przypadkach stawka VAT spadnie o 2 punkty – z 7 do 5% (np. na wyroby mleczarskie, makaron, napoje owocowe i warzywne). Zmiany stawek VAT będą dotyczyć także produktów oferowanych przez branżę piekarniczo-cukierniczą, czyli pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich (kategoria 15.81.1 w stosowanej obecnie do celów VAT klasyfikacji PKWiU z 1997 r.).
PL
W artykule przedstawia się wyniki analizy zróżnicowania stawek podatku VAT w Polsce na tle krajów UE oraz ekonomiczne skutki obniżenia stawek tego podatku. Analiza stawek podatku VAT w krajach UE jest istotna głównie dlatego, że różnice stawek odbijają się na konkurencyjności produktów i usług, w zależności od kraju ich wytworzenia.
EN
This article presents the results of an analysis of VAT tax rate diversification in Poland relative to UE countries as well as the economic effects of lowering these tax rates. An analysis of VAT tax rates is essential mainly because differences in rates are reflected in the competitiveness of products and services depending on the country of origin.
PL
W związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej polskie ustawodawstwo w zakresie podatku VAT zostało zmienione, tak aby dostosować je do przepisów określonych w dyrektywach dotyczących podatku VAT w Unii Europejskiej. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nastąpiła radykalna zmiana zasad opodatkowania podat-kiem VAT wymiany handlowej pomiędzy podatnikami VAT w Polsce a podatnikami tego podatku w poszczególnych państwach Unii Europejskiej, co jest związane ze zniesieniem granic celno-podatkowych pomiędzy Polską jako członkiem Unii Europejskiej a pozosta-łymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
EN
In connection with Poland's entry to the European Union Polish legislation in the field of VAT tax has been changed in order to adjust it to the European Union precepts. Poland's entry to the European Union is connected with a radical change of taxation precepts of trade exchange between Polish VAT taxpayers and VAT tax payers in countries of the European Union. It is strictly related to the abolition of customs-tax borders between Poland and membership countries of the European Union.
19
Content available Wpływ podatku VAT na koszty mechanizacji
PL
Wprowadzenie nowych stawek podatku VAT spowodowało zwiększenie kosztów mechanizacji produkcji rolniczej 9,6-12,5% (średnio o 10,9%), w zależności od grupy obszarowej lub typu produkcyjnego gospodarstw. Koszty eksploatacji środków mechanizacji wzrosły przeciętnie o 12,5% (11,6-13,5%), w tym w największym stopniu w gospodarstwach najmniejszych. Na tak znaczącą zmianę wartości kosztów dominujący wpływ miał wzrost kosztów utrzymania maszyn, a zwłaszcza kosztu amortyzacji.
EN
Introduced new rates of value-added tax resulted in an increase of farm mechanization costs by 9.6% to 12.5% (by 10.9% on an average), depending on the acreage group and type of agricultural production of the farms. Operating costs of the farm machinery increased on an average by 12.5% (ranging from 11.6% to 13.5%), to highest degree on the small farms. Such significant change in the costs resulted mainly from increasing costs of machine maintenance (fixed costs) and depreciation costs in particular.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.