Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł jest wykładem wygłoszonym podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej prof. zw. dr hab. n. med. Aleksandrowi Sieroniowi. Autor omawia istotną rolę światła w diagnostyce i terapii onkologicznej. Krótko opisuje także wykorzystanie światła w walce z drobnoustrojami.
EN
This article is a lecture given during the ceremony of awarding the title of doctor honoris causa of the Silesian University of Technology | to professor Aleksander Sieroń. The author discusses the important role of light in oncology diagnosis and therapy. It also briefly describes the use of light in the fight against microbes.
PL
Kolonoskopia światła białego jest złotym standardem w diagnostyce chorób jelita grubego, jednak wciąż poszukiwane są metody, które umożliwią szybsze i bardziej precyzyjne stawianie rozpoznań. Jedną z tych metod jest obrazowanie autofluorescencyjne. Wykorzystuje ono zjawisko wzbudzania przez światło endogennie występujących w tkankach fluoroforów. Tkanki nowotworowe i zmienione zapalnie wykazują odmienną autofluorescencję niż tkanki zdrowe, co pozwala na ich różnicowanie. Istnieje wiele prac wykazujących korzyści z zastosowania autofluorescencji w diagnostyce chorób jelita grubego. Zwiększa ona współczynnik wykrywania polipów, umożliwia ocenę charakteru histopatologicznego zmiany w trakcie kolonoskopii, zwiększa dokładność oceny stopnia nasilenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego oraz ułatwia wykrywanie ognisk neoplazji u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit, a także zwiększa wykrywalność zmian o charakterze chłoniaka. Obrazowanie autofluorescencyjne przyczynia się do szybkiego i precyzyjnego postawienia rozpoznania oraz wcześniejszego włączenia odpowiedniego leczenia.
EN
White light colonoscopy is the gold standard in the diagnostics of colorectal diseases, however new methods that will allowed faster and more precise diagnosis are still sought. One of these methods is autofluorescence imaging. It uses the phenomenon of light excitation of endogenous fluorophores in tissues. Autofluorescence of normal tissue differs from that characteristic of inflamed or neoplastic tissues, which allows their differentiation. There are many studies showing the benefits of autofluorescence imaging in the diagnosis of colon diseases. It improves polyp detection rate, makes it possible to assess histopathological severity of the lesion during colonoscopy, improves the evaluation of ulcerative colitis severity, facilitates the detection of colorectal neoplasia in patients with inflammatory bowel disease, and improves the detection of lymphoma lesions. Autofluorescence imaging contributes to the fast and precise diagnosis and the early initiation of appropriate treatment.
PL
Przełyk Barretta charakteryzuje się występowaniem nieprawidłowego nabłonka walcowatego w dolnej części przełyku. Wiąże się on ze znacznym wzrostem ryzyka zachorowania na gruczolakoraka przełyku. Do niedawna jedyną metodą leczenia pacjentów z przełykiem Barretta i dysplazją dużego stopnia było postepowanie chirurgiczne. Obecnie coraz szerzej stosowane są endoskopowe metody leczenia, a wśród nich terapia fotodynamiczna. Celem pracy jest omówienie obecnego stanu wiedzy na temat wykorzystania terapii fotodynamicznej w leczeniu przełyku Barreta oraz gruczolaku przełyku.
EN
Barrett's esophagus is characterized by abnormal columnar epithelium in the lower esophagus. It binds with a significantly increased risk of developing esophagus adenocarcinoma. Until recently, the only treatment of patients with Barrett's esophagus and high-grade dysplasia was surgical operation. Currently, they are more widely used endoscopic treatment, including photodynamic therapy. The purpose of this article is to review the present state of knowledge on the use of photodynamic therapy in the treatment of Barrett's esophagus and esophageal adenocarcinoma.
EN
For many years now we have been observing a growing number of patients with amputations performed on lower extremities due to chronic wounds occurring as a result of atherosclerotic lesions in peripheral arteries, thromboembolism as well as due to chronic ischaemia in lower extremities. Modern physical medicine is systematically enhancing treatment possibilities for patients with chronic wounds by an introduction of innovative therapeutic devices into clinical practice, which often allow to prevent amputations, accelerate the healing process, and, most of all, alleviate or completely eliminate pain. The article presents the therapeutic mechanism and methodology of one of such methods – local hyperbaric oxygen therapy with the use of a device called LASEROBARIA – S, alongside a description of its therapeutic effects in the case of two patients.
PL
Od wielu lat obserwuje się wzrastającą liczbę pacjentów, u których wykonywane są amputacje w obrębie kończyn dolnych w związku z występującymi przewlekłymi ranami powstałymi na podłożu zmian miażdżycowych tętnic obwodowych, choroby zakrzepowo-zatorowej oraz w wyniku przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych. Współczesna medycyna fizykalna systematycznie poszerza możliwości lecznicze w przypadku chorych z przewlekłymi ranami poprzez wprowadzanie do praktyki klinicznej innowacyjnej aparaturę terapeutycznej, która w wielu przypadkach zapobiega amputacjom, przyśpiesza proces gojenia przewlekłych ran, ale przede wszystkim łagodzi bądź całkowicie eliminuje występujące u tych chorych dolegliwości bólowe. W artykule przedstawione zostały mechanizmy działania lecznicze i metodyka jednej z takich metod - miejscowej hiperbarycznej terapii tlenowej z użyciem urządzenia LASEROBARIA – S, a także opis jej efektów terapeutyczne w przypadku dwóch pacjentów.
PL
W pracy poddano ocenie na zwierzęcym modelu eksperymentalnym wpływ długotrwałej ekspozycji na oddziaływanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości sieciowej, generowanego przez linie przesyłowe prądu zmiennego wysokiego napięcia oraz pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej, emitowanego przez systemy telefonii komórkowej, a także łącznego ich oddziaływania na strukturę histologiczną jąder dojrzałych samców szczurów, ocenianą w mikroskopie świetlnym. Grupę kontrolną stanowiły zwierzęta poddane ekspozycji pozorowanej. Po 28-dniowej ekspozycji żadna z badanych form pola elektromagnetycznego nie spowodowała zmian struktury histologicznej jąder, widocznej w mikroskopie świetlnym.
EN
The impact of long-term exposure to the electromagnetic field of industrial frequency generated by high-voltage alternating-current transmission lines and radio-frequency electromagnetic field emitted by mobile telephony system, as well as simultaneous action of both forms of electromagnetic fields on histological structure of adult male rats testes, was studied. As a control group sham-exposed animals were examined. It was stated by means of light microscopic examination that 28-day exposure of animals to examined electromagnetic fields did not cause any changes of histological structure of testes.
EN
The paper presents the evaluation of analgesic effect or magnetostimulation and magnetoledtherapy after implantation treatment. The study was conducted on 3 groups (Z applicator, IR applicator and conventional drug therapy) of 10 patients each of whom underwent a single implantation. Magnetostimulation was carried out using Viofor JPS Delux equipment. The patients were exposed to magnetic field for approx. 15 minutes before the treatment and during the visit after 6 hours after the implantation procedure. Pain perception of patients was recorded on the Visual Analogue Scale (VAS). Results: the most intense pain was reported in the control group. The least intense pain appeared in the group with Z applicator. Patients using Z and IR applicators took analgesics less frequently and used much weaker analgesics than the control group. Pain perceived in the first group was between 0 and 2, while in the second group – between 2 and 3, and in the control group – between 3 and 5 in VAS scale. Magnetostimulation reduces patient’s demand for analgesics after implantation procedures and yielded better effects in reduction of pain in comparison with magnetostimulation with LED therapy.
PL
Celem pracy jest przedstawienie dostępnych informacji o zastosowaniu i skuteczności terapii fotodynamicznej w leczeniu zapalenia przyzębia. W literaturze przedmiotu opisano korzystny wpływ włączenia terapii fotodynamicznej (PDT) do leczenia zapalenia przyzębia. Szczególnie dużą skuteczność PDT zaobserwowano, w aspekcie zmniejszania liczebności typowych patogenów, bez konieczności stosowania antybiotykoterapii, w próbkach z jamy ustnej pobranych po przeprowadzeniu terapii fotodynamicznej oraz w badaniach przeprowadzonych w warunkach in vitro. Najczęściej obserwowanym efektem było zmniejszenie krwawienia z dziąseł, będące jednym z elementów oceny nasilenia stanu zapalnego. W badaniach na szczurach wykazano ograniczenie zaniku kostnego. Efekty tych badań zachęcają do dalszego zgłębiania możliwości zastosowania terapii fotodynamicznej w leczeniu zapalenia przyzębia.
EN
The aim of the study is to present the available information on the use and effectiveness of the photodynamic therapy (PDT) in the treatment of periodontitis. In the literature beneficial effects of including photodynamic therapy in treatment of periodontitis, are described. A particularly high efficiency of PDT was observed in terms of reducing the number of common pathogens without the use of antibiotics in samples taken from the oral cavity after photodynamic therapy, and in studies carried out in vitro. The most commonly observed effect was a reduction in bleeding gums, which is one of the criteria for assessing the severity of inflammation. Tests on rats shows reduction of bone loss. The results of these tests are encouraging to explore the possibilities of application of photodynamic therapy in the treatment of periodontitis.
PL
Terapia fotodynamiczna znajduje zastosowanie w wielu obszarach onkologii. Połączenie fotouczulacza, światła i tlenu prowadzi do powstania reaktywnych form tlenu, które niszczą patologiczne komórki. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie stanu badań przedklinicznych z wykorzystaniem naturalnego fotouczulacza –hiperycyny uzyskiwanej z dziurawca zwyczajnego. Pozytywne rezultaty uzyskano w przypadku nowotworów skóry, jamy nosowo-gardłowej, pęcherza moczowego, nerki, popromiennych włókniakomięsakach oraz w hematologii i pediatrii. Terapia fotodynamiczna może stać się bezpieczną metodą leczenia nowotworów oraz uzupełnieniem standardowego leczenia płynu.
EN
Photodynamic therapy (PDT) is used in various oncological fields. The combination of photosensitizer, light, and oxygen leads to the production of reactive oxygen species (ROS), which destroy pathological cells. Presented review informs on preclinical studies with the use of the natural photosensitizer – hypericin, derived from Hypericum perforatum. Positive results were achieved in case of tumors of skin, nasopharyngeal, bladder, kidney neoplasms, radiation-induced fibrosarcoma, in haematology and paediatrics. Photodynamic therapy can become a safe treatment method for neoplasms, as well as an additional method in conventional protocols.
PL
Terapia fotodynamiczna (PDT) jest perspektywiczną metodą leczenia wybranych chorób nowotworowych i nienowotworowych. Hiperycyna, która jest otrzymywana z dziurawca zwyczajnego, jest obiecującym fotouczulaczem w aspekcie badań klinicznych, które wykazały korzystny efekt w leczeniu schorzeń dermatologicznych, laryngologicznych, urologicznych i okulistycznych. Na podstawie powyższych badań można sądzić, iż terapia fotodynamiczna może stać się skuteczną alternatywną, a co najważniejsze, małoinwazyjną metodą leczenia onkologicznego.
EN
Photodynamic therapy is a perspective treatment of some cancer and non-cancer diseases. Hypericin, which is obtained from the plant Hypericum perforatum, is the future photosensitizer in the context of clinical trials. Positive results were obtained in the field of dermatological diseases, laryngeal (earth, nose, throat - ENT), in urology and ophthalmology. On the basis of these results, one may assume that photodynamic therapy can become an effective minimally invasive alternative method for cancer treatment.
PL
Krioterapia ogólnoustrojowa to metoda fizykalna, która wykorzystuje bodźce temperatury kriogeniczne (o temperaturze poniżej –100 C) aplikowane w krótkim czasie celem wywołania i wykorzystania fizjologicznych reakcji organizmu na zimno. Badaniami objęto 1964 pacjentów, w tym 856 kobiet (43,5%) i 1108 mężczyzn (56,4%), przydzielonych do sześciu grup badawczych. Chorych poddano serii 10 zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej wykonywanych 1 raz dziennie (od 1–3 minut) przez kolejnych 10 dni. W badanych grupach dokonywano oceny zmian wartości tętna oraz ciśnienia tętniczego krwi po każdym zabiegu krioterapii. W ocenianej grupie pacjentów największa grupę stanowili pacjenci z zespołami bólowymi kręgosłupa (53,3%). Przeprowadzona ocena tętna i ciśnienia tętniczego krwi wykazała, że odnotowywane zmiany wartości były istotne statystycznie (p < 0,01). Częstość akcji serca na początku zabiegów ulega podwyższeniu, a następnie ulegała stopniowej normalizacji do poziomów wyjściowych. Nie odnotowano zmian parametrów ciśnienia skurczowego krwi. Wyniki dotyczące oceny ciśnienia rozkurczowego krwi wykazały początkowy wzrost, a następnie spadek.
EN
Systemic cryotherapy is a physical method, which uses cryogenic stimuli in low temperatures (below –100 C) applied for a short time to cause several physiological organism reaction. The study comprised 1964 patients, including 856 females (43.5%) and 1108 males (56.4%) divided in to the six study groups. There were 53,3% patients with spinal low back pain. The 10 whole body cryotherapy procedures, once daily, lasted for 1–3 minutes, were administrated. The changes of pulse and arterial blood pressure (before therapy and after its completion) after every cryotherapy procedures, were monitored. The observed changes were statistically significant (p < 0,01). The pulse rate was higher on the beginning of therapy, and then returned to the initial values. The same behavior was observed fore diastolic pressure. There were no statistically significant changes of the systolic pressure.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono ocenę działania antyoksydacyjnego stałego pola magnetycznego (SMF) w hodowli fibroblastów. Do badań użyto komór testowych z indukcją 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 T, które wcześniej zaprezentowano na międzynarodowej konferencji BEMS w Halifax w 2011 roku. Oceniono aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD, EC.1.15.1.1), peroksydazy glutationowej (GPx, EC. 1.11.1.9), reduktazy glutationowej (GR, EC. 1.5.4.2), całkowity potencjał antyoksydacyjny i stężenie dialdehydu malonowego, jako wskaźnika szybkości peroksydacji lipidów. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w aktywności enzymów, całkowitego potencjał antyoksydacyjnego oraz stężenia dialdehydu malonowego. Podczas całego eksperymentu mierzono jednorodność stałego pola magnetycznego na badanej powierzchni wszystkich komór i nie stwierdzono różnic. Uzyskane z badań dane wskazują, że stałe pole magnetyczne o powyższych parametrach nie mają szkodliwego wpływu na procesy odnowy tkanek.
EN
Our goal was to evaluate the antioxidant activity of the static magnetic field (SMF) in the fibroblasts’ culture. We used the test chambers with the induction 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 T, previously presented in BEMS Meeting in Halifax. We evaluate the activity of superoxide dismutase (SOD, EC.1.15.1.1), glutathione peroxidase (GPx, EC. 1.11.1.9), glutathione reductase (GR, EC. 1.5.4.2), total antioxidant potential and malone dialdehyde concentration, as an indicator of lipid peroxidation rate. No statistically significant differences in the enzymes activity, total antioxidant potential and malone dialdehyde concentration were revealed. During the experiment the homogeneity of SMF in all chambers was measured, no differences were detected. Our data suggest that SMF in above parameters have no harmful influence on the regenerating tissues.
PL
Celem badań była próba korelacji parametrów termicznych obliczonych na podstawie termogramów powierzchni ciała ludzkiego wykonanych w trakcie badań wydolnościowych sportowców, jak również mocy liczonej według wzoru Stefana – Boltzmanna z parametrami uzyskanymi z aparatury używanej w testach progresywnych. Otrzymane wyniki pokazały wysokie wartości korelacji poszczególnych parametrów, co może świadczyć o dużym potencjale możliwości zastosowania termowizji w sporcie jako metody wspomagającej planowanie treningów.
EN
The aim of the studies was to determine and compare the temperature parameters as well as the organisms radiation power calculated with use of the Stefan-Boltzman law with the standard parameters calculated by apparatus normally used during efficiency tests. All the studies were made by a thermovision camera Flir Systems A40 (temperature sensitivity was 0,07K). The group of subjects was tested in the Sports Diagnostic Center, Diagnostics, in Wisła. The results of the studies showed almost full correlation between the mean radiation power loss of organism calculated with the Stefan-Boltzman law and the mean power set on the controller of ergometer. Moreover, other very important parameter called the coefficient of respiratory exchange was described by almost full correlation coefficient with the mean power loss from organism during training. Other temperature parameters were also highly correlated with the parameters obtained from the ergometer controller. It seems that thermovision may be a useful tool in sportsmen efficiency evaluation. Maybe, it could be possible to use this technique as a complementary or even as a substitution of some standard methods used in planning of training cycle. However, the conclusion must be drawn very carefully due to the small statistic group of volunteers.
PL
W ostatnich latach pojawia się coraz więcej publikacji naukowych dotyczących wykorzystania stałych pól magnetycznych w medycynie. Prowadzi się również wieloośrodkowe badania mające na celu określenie ich efektywności oraz bezpieczeństwa stosowania. Czynnikiem aktywnym tej metody jest pole magnetyczne, dlatego też najważniejszą kwestią jest określenie wpływu stałych pól magnetycznych na organizm żywy, w szczególności organizm człowieka. W pracy podjęto próbę usystematyzowania aktualnej wiedzy dotyczącej tej formy terapii w ramach prowadzonych zabiegów z zakresu medycyny fizykalnej.
EN
In recent years more scientific publications relating to the practical use of static magnetic fields in medicine have appeared. Multi-centre research is being conducted with the aim of qualifying the efficiency and safety of its application. The active factor of this method is the magnetic field, therefore the most important question is to qualify the influence static magnetic fields have on living organisms, in particular the human body. In this work the authors systematize the current knowledge relating to this form of therapy in the framework of treatments within the range of physical medicine.
PL
Angiogeneza zwana również neowaskularyzacją jest wieloetapowym procesem tworzenia nowych naczyń krwionośnych w miejscu już istniejących, regulowanym przez czynniki pobudzające (proangiogenne) oraz hamujące (antyangiogenne). Nowotworzenie naczyń zachodzi w procesach fizjologicznych oraz w stanach patologicznych organizmu. W wyniku zaburzenia równowagi między czynnikami proangiogennymi, aktywującymi proces tworzenia nowych naczyń a czynnikami hamującymi (antyangiogennymi) dochodzi do przewagi aktywacji czynników angiogennych oraz nadmiernej angiogenezy, co sprzyja rozwojowi guza nowotworowego. W wyniku niedotlenienia (hipoksji) tkanki dochodzi do aktywacji czynników angiogennych, w tym przede wszystkim czynnika odgrywającego kluczową rolę w progresji nowotworowej – VEGF (ang. Vascular Endothelial Growth Factor). VEGF jest białkiem uważanym za główny czynnik odpowiedzialny za proces angiogenezy oraz wzrost przepuszczalności naczyń krwionośnych; nazywany jest również czynnikiem przepuszczalności naczyniowej. Najważniejszym czynnikiem indukującym proces angiogenezy oraz wydzielanie czynnika VEGF przez komórki nowotworowe jest niedotlenienie (hipoksja) panujące w mikrośrodowisku guza. VEGF jest złym czynnikiem prognostycznym odpowiadającym za progresję oraz aktywację tworzenia przerzutów wielu guzów litych. Zmniejszenie wydzielania czynnika VEGF ma istotne znaczenie w zahamowaniu procesu angiogenezy, a także potencjału metastatycznego komórek nowotworowych, które wcześniej nie uległy zniszczeniu na drodze apoptozy lub nekrozy.
EN
Angiogenesis, also called neovascularization is a multistep process of forming new blood vessels and it is regulated by stimulating factors (proangiogenic) and inhibitors (anti-angiogenenic). Neovascularization occurs in physiological processes and in pathological states of the organism. As a result of an imbalance between proangiogenic factors activating the process of creating new blood vessels and inhibitors (anti-angiogenic) comes to lead the activation of angiogenic factors and excessive angiogenesis, which promotes tumor growth. As a result of hypoxia an activation of tissue angiogenic factors occurs, including, in particular, the key factor in tumor progression - VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor). VEGF is a protein considered to be the main factor responsible for process of angiogenesis and an increased vascular permeability’ It is also known as a vascular permeability factor. The most important factor that induces angiogenesis and VEGF secretion by cancer cells is hypoxia in the tumor microenvironment. VEGF is a poor prognostic factor responsible for the progression and metastasis activation of many solid tumors. Decreased levels of VEGF is important in the inhibition of angiogenesis and metastatic potential of tumor cells that have not been destroyed by apoptosis or necrosis.
PL
Rak jelita grubego jest drugą przyczyną zgonów w populacji pacjentów onkologicznych. Pomimo ciągłego rozwoju metod diagnostycznych, wprowadzania programów badań przesiewowych, systematycznej kontroli pacjentów będących już po interwencji chirurgicznej lub chemioterapii, osiągane finalne efekty przeżycia chorych z rakiem jelita grubego nie są zadowalające. Przyczyną tak niesatysfakcjonujących wyników jest częste wykrywanie choroby już w zaawansowanym stadium, gdyż u co trzeciego chorego w momencie rozpoznania raka jelita grubego potwierdzone są przerzuty. Powszechnie stosowane, celem detekcji zmian nowotworowych i późniejszej kontroli nawrotu choroby, markery CEA i CA 19-9 nie są wystarczające. Z tego powodu konieczne są dalsze poszukiwania znaczników, które w połączeniu z dotychczas stosowanymi elementami diagnostycznymi, umożliwią z wysoką czułością i swoistością wykrycie raka, wznowy i progresji choroby oraz pozwolą przewidzieć przebieg, a także prawdopodobną odpowiedź na standardowe leczenie. Oparcie podejmowanych decyzji na takich danych i kwalifikowanie pacjenta do niestandardowego schematu leczniczego umożliwi w większym stopniu wdrożenie zindywidualizowanej terapii, która powinna odgrywać podstawową rolę w leczeniu.
EN
The colorectal cancer (CRC) is the second cause of death in the entire population of oncological patients. Despite of the development of diagnostic methods, screening programs, monitoring of patients after surgery or chemotherapy, results of survival rates are not satisfactory. The reason is that frequently the detection of the disease takes place already at the advanced stage, as every third patient at the time of diagnosis of CRC has already metastases. CEA and CA 19-9 markers are commonly used to detect cancer and to monitor the disease recurrence, are not sufficient. For this reason it becomes necessary to introduce new additional markers that will enable a higher sensitivity and specificity for detecting cancer, it’s recurrence and progression and will be helpful to predict the course of disease and response to standard therapy. Basing on an advanced diagnosis, an individualized therapy implementation will be possible. This approach should play a key role in the proper treatment.
PL
W artykule przedstawiono badania i eksperymenty numeryczne, będące podstawą opracowanego algorytmu łączenia, do formy mozaiki, obrazów z kapsuły endoskopowej. Warunkiem stosowania algorytmu jest, aby łączone obrazy posiadały wspólny obszar, w którym wyznaczana jest odpowiedniość punktów, pozwalająca z kolei na wyznaczenie parametrów transformacji kompensującej ruch kapsuły występujący pomiędzy chwilami, w których pozyskane były mozaikowane obrazy. Opracowany algorytm, w przypadku obrazów z kapsuły endoskopowej, okazał się szybszy i porównywalnie dokładny jak komercyjny algorytm GDB-ICP.
EN
This paper presents numerical research and experiments giving rise to developed algorithm to connect into form of mosaic, images from the capsule endoscopy. In order to apply the algorithm, combined images must have a common area where the correspondence of points is determined. That allows to determine the trans-formation parameters to compensate movement of the capsule that occurs between moments when the mosaic images were acquired. The developed algorithm for images from the capsule endoscopy has proved to be faster and comparably accurate as commercial GDB-ICP algorithm.
PL
W pracy oceniano oddziaływanie wolnozmiennych pól magnetycznych stosowanych w formie magnetoterapii na zachowanie się parametrów zmienności rytmu zatokowego oraz parametrów uśrednionego EKG wysokiego wzmocnienia u 32 pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym. W trakcie cyklu 15 codziennych zabiegów magnetoterapii obserwowano przywrócenie równowagi układu wegetatywnego poprzez obniżenie nadmiernej aktywności współczulnej oraz redukcję ryzyka powstania późnych potencjałów komorowych, co wskazuje na przydatność magnetoterapii jako metody wspomagającej leczenie farmakologiczne tych chorych.
EN
In the study the impact of extremely-low-frequency variable magnetic fields applied as magnetotherapy on parameters of heart rate variability and signal averaged electrocardiography was estimated in 32 patients with diabetes type 2 and arterial hypertension. During a cycle of 15 daily magnetotherapy procedures, the restoration of vegetative system balance due to decreasing of excessive sympathetic activity and reduction of risk of creation of late ventricular potentials was observed, that indicates potential usefulness of magnetotherapy as a method assisting pharmacological treatment in those patients.
EN
The analysis of effectiveness of deep brain stimulation and pharmacological treatment in Parkinson disease is presented. It is based on an examination of discriminative properties of distinctive motion features. The feature extraction and selection of kinematical motion data is carried out. The attribute ranking with entropy based attribute evaluation and greedy hill climbing search with assessment of an average inner class dissimilarity are applied. The obtained results show that deep brain stimulation has greater impact on investigated motion activities.
PL
W pracy zaprezentowano analizę skuteczności stymulacji prądowej jądra niskowzgórzowego oraz leczenia farmakologicznego w chorobie Parkinsona. W tym celu badano właściwości dyskryminacyjne, charakterystycznych cech ruchu. Dla danych kinematycznych przeprowadzono ekstrakcję, a następnie selekcję cech. Zastosowano ranking atrybutów bazujący na entropii i zachłanne przeszukiwanie wspinaczkowe z oceną średniej odległości wewnątrzgrupowej. Uzyskane wyniki wykazują większy wpływ stymulacji prądowej na badane czynności ruchowe. (Skuteczność leczenia w chorobie Parkinsona na podstawie selekcji charakterystycznych cech ruchu).
19
Content available remote A computer-based imaging system for multispectral inspection of skin cancer
EN
Multi-band imaging computer-based system, self-designed and self-constructed, based on a liquid-crystal filter with spectral transmittance driven in 400 nm - 740 nm wavelengths range is presented. Performed tests of images dimensionality reduction, which base on different types of principal component analysis, indicated onto flexibility and usefulness of the described approach for skin cancer diagnosis.
PL
W artykule opisano samodzielnie zaprojektowany i wykonany, wspomagany komputerowo, oparty na transmisyjnym filtrze ciekłokrystalicznym pracującym w zakresie długości fal od 400 nm do 740 nm, układ do obrazowania wielospektralnego. Przeprowadzone testy redukcji wymiarowości obrazu, w oparciu o różne rodzaje analizy jego składowych głównych, wskazały na użyteczność zastosowanego podejścia w diagnostyce raka skóry. (Komputerowy system wielospektralnej analizy danych obrazowych raka skóry).
PL
Zmienne pola magnetyczne o niskich wartościach indukcji znalazły szerokie zastosowanie kliniczne, m.in. w leczeniu zespołów bólowych o różnej etiologii, chorób układu nerwowego, zaburzeń krążenia obwodowego, trudno gojących się ran i owrzodzeń oraz przewlekłych chorób zwyrodnieniowych i zapalnych układu kostno-stawowego. W dostępnej literaturze brakuje prac eksperymentalnych, przedstawiających wpływ zmiennych pól magnetycznych o niskich wartościach indukcji na strukturę poszczególnych elementów narządu ruchu zwierząt doświadczalnych w stanach fizjologii i patologii. Celem pracy była ocena wpływu magnetostymulacji na morfologię stawu biodrowego oraz okolicznych mięśni szkieletowych i kości udowej u szczurów z eksperymentalnie wywołanym miejscowym ostrym stanem zapalnym. Badaniami objęto 240 samców szczurzych, podzielonych na 4 grupy. Grupy I (kontrola bez stanu zapalnego) i III (kontrola ze stanem zapalnym) liczące po 24 szczury poddano ekspozycji pozorowanej. Grupy II (bez stanu zapalnego) i IV (z indukowanym stanem zapalnym) liczące po 96 szczurów, podzielono na 4 równe podgrupy, poddawane przez 14 dni codziennej, 36-minutowej ekspozycji w zmiennym polu magnetycznym o wartościach indukcji odpowiednio: 10, 60, 120 i 360 µT. W 7. i 14. dniu ekspozycji w polu oraz 7. i 14. dniu po jej zakończeniu, podczas sekcji pobierano prawy staw biodrowy, który po utrwaleniu w 10-procentowym roztworze formaliny i rutynowym barwieniu poddano ocenie histopatologicznej. Badania makroskopowe i mikroskopowe nie wykazały istotnych różnic morfologicznych badanych narządów zwierząt z indukowanym eksperymentalnie miejscowym ostrym stanem zapalnym, eksponowanych na działanie pola magnetycznego w porównaniu z grupą kontrolną, poddawaną ekspozycji pozorowanej, bez względu na wartość indukcji stosowanego pola magnetycznego. Uzyskane wyniki wskazują, że ekspozycja w zmiennym polu magnetycznym o niskich wartościach indukcji, stosowanym w magnetostymulacji nie powoduje istotnych zmian w strukturze mięśni oraz stawu biodrowego i głowy kości udowej szczurów z indukowaną eksperymentalnie miejscową, ostrą reakcją zapalną.
EN
The variable magnetic field with low values of induction found broad clinical application among others in treatment of pain syndromes of various etiology, diseases of nervous system, disturbances of cerebral circulation, chronic wounds and ulcers, as well as chronic degenerative and inflammatory diseases of muscular-skeletal system. In attainable literature there is lack of experimental researches introducing the effect of variable magnetic field with low value of induction on structure of particular element of motor system in physiologic and pathologic conditions. The aim of the study was to estimate the effect of magnetostimulation on morphology of hip joint, thigh bone and surrounding muscles in rats with experimentally-induced acute topical inflammation. Experiment was carried out on 240 male rats divided into 4 groups. Groups I (control without topical inflammation) and III (control with topical inflammation) consisting of 24 rats were exposed to sham-exposure. Experimental groups II (without topical inflammation) and IV (with topical inflammation) consisting of 96 rats, were divided into 4 equal subgroups exposed during 14 days to daily, 36-minute lasting exposure to variable magnetic field with induction values of: 10, 60, 120 and 360 µT, respectively. At 7th and 14th day of exposure cycle, as well as at 7th and 14th day after its completion, the right hip joint was collected during the autopsy, and subjected to fixation in 10 per cent solution of formaldehyde and staining, then submitted to histological examination. Both macroscopic and microscopic examination did not show any significant differences in morphology of analyzed organs in rats with experimentally-induced topical inflammation exposed to variable magnetic field, in comparison with control animals exposed to sham-exposure, regardless of induction value of applied magnetic field. The obtained results indicate that exposure to variable magnetic field with low value of induction applied in magnetostimulation does not develop any significant changes in structures of muscles, hip joint and head of thigh bone in rats with induced acute topical inflammation.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.