Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozkład obciążeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono problem wpływu doboru metody oceny oddziaływań poziomych na wartość obciążenia tarcz ściennych budynku o drewnianej konstrukcji szkieletowej. Ponadto przedstawiono przykład obliczeniowy budynku o niesymetrycznym układzie ścian usztywniających, w przypadku którego przeprowadzono rozdział obciążeń metodami analitycznymi oraz metodą numeryczną.
EN
This article presents the problem of distribution of lateral loads on the shear walls in a wood frame buildings. The paper presents methods of lateral load distribution and their comparison on the example of a building with an eccentric location of shear walls. The results obtained from the analytical methods were compared with the results obtained from numerical calculations made using the finite element method.
PL
W pracy zawarto rozważania dotyczące stosowania przypadków normowych obciążenia śniegiem dachów płaskich z attykami według normy Eurokod 1. Przedstawiono sposób wyznaczania obciążeń śniegiem zgodny z normą PN-EN 1991–1-3:2005 wraz z późniejszymi zmianami. Przeprowadzono analizę porównawczą wytężenia stropodachów dla trzech przypadków obciążenia. Analizę porównawczą przeprowadzono numerycznie z wykorzystaniem oprogramowania systemowego ABC 6.15. Analizie poddano płaski stropodach, monolityczny, żelbetowy, krzyżowo-zbrojony. Przedstawiono wyniki momentów zginających dla trzech przypadków obciążenia śniegiem. W pracy odniesiono się również do typowych stosowanych w Polsce stropodachów prefabrykowanych typu TERIVA.
EN
The present work contains considerations related to application of norm cases, related to snow-load on flat roofs with attics, according to the provisions of the Eurocode 1 norm. The snow-load determination method has been presented. The method has been developed in line with the PN-EN 1991-1-3:2005 norm, along with the further amendments. In the further part of the article, the summarizes the comparative stress analysis for flat roofs, for three load cases. The analysis contained in the article has been carried out numerically, with the use of the ABC 6.15 software. A flat monolithic, ferro-concrete crossreinforced roof is the subject of that analysis. The work also presents the results for the bending momentum values, for three snow-load cases. The work also makes a reference to the typical TERIVA flat roofs that are widely and commonly applied in Poland.
PL
Przedstawiono wpływ sposobu odwzorowania sztywności poprzecznej przęsła z belek typu Płońsk, obciążonego normowym modelem taboru drogowego, na rozdział poprzeczny obciążenia, deformacje przęsła, przemieszczenia pionowe i momenty zginające w belkach. Porównano wyniki obliczeń i sformułowano wnioski dotyczące przydatności poszczególnych siedmiu modeli do projektowania.
EN
Lateral distribution of the standard design load determined based on seven different numerical models are presented and discussed taking into account their usefulness to design of the bridges of “Płońsk” type or similar types.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie pozwalające na ograniczeniu wad i niedogodności w znanych rozwiązaniach konstrukcji obudowy, a także zwiększenie jej nośności i jej odporności na nierównomierny rozkład obciążeń. Wymagania takie spełnia obudowa nowej generacji wykonana w sposób modułowy, z zastosowaniem dodatkowego sprężenia między poszczególnymi modułami zarówno w osi pionowej, jak i poziomej. Proponowana obudowa wykorzystana może być między innymi w podziemnych zbiornikach retencyjnych. W artykule przedstawiono przykład zastosowania takiej obudowy na podstawie projektu koncepcyjnego zbiornika retencyjnego w kopalni węgla kamiennego.
EN
This paper presents a solution allowing reducing defects and drawbacks in the known solutions of the lining's structure and also increasing in its bearing capacity and its resistance to uneven load distribution. Such requirements are satisfied by a new generation lining, constructed in a modular manner, with the use of an additional compression between the individual modules in both the vertical and horizontal axis. The proposed lining can be used, inter alia, in underground retention reservoirs. The article presents an example of the use of such a lining on the basis of the conceptual design of a retention reservoir in a hard coal mine.
PL
Scharakteryzowano podstawowe właściwości przęseł płytowych mostów betonowych. Omówiono obliczenia dwuprzęsłowego skośnego wiaduktu płytowego za pomocą dziewięciu różnych modeli obliczeniowych uproszczonych i dokładnych. Wyniki obliczeń porównywano z odpowiednimi wynikami badań. Sformułowano pewne ogólne i szczegółowe wnioski dotyczące analizowanych modeli obliczeniowych na podstawie wspomnianego porównania.
EN
The basic properties of the spans of slab concrete bridges are briefly characterized. Calculations of two-span continues slab skew bridge using nine various models, simplified and accurate, are performed. The results of calculation are compared with the relevant test results. Some particular and general conclusions concerning the analyzed models are formulated based on the above comparison.
PL
Przedstawiono wybrane aspekty przeglądu wybudowanych na całym świecie i w Polsce mostów typu extradosed. Omówiono niektóre parametry konstrukcyjne, w szczególności dotyczące systemów statycznych, ukształtowania konstrukcji nośnych i pylonów z siodłami lub tradycyjnymi zakotwieniami, sytuowania zakotwień w dźwigarach, jak również aspektów ekonomicznych w porównaniu z innymi typami mostów o podobnych rozpiętościach przęseł. Zamieszczono również dostrzegalne kierunki rozwoju mostów extradosed.
EN
A review of selected aspects of extradosed bridges erected all over the world and in Poland is presented. Some structural characteristics, such as static system, shaping of superstructure and pylons with saddles or traditional anchoring, anchorage arrangement in the superstructure, are discussed and exemplified. Economic problems are also analyzed and compared to those concerning other types of bridges with the approximately the same spans. The development trends of extradosed bridges are presented too.
PL
Wybrana metoda elastooptyczna badań doświadczalnych „zamrażania naprężeń" umożliwia „zatrzymywanie" stanu naprężeń w elementach konstrukcyjnych w temperaturze otoczenia (poniżej 30°C), które zostały poddane obciążeniom w wyższych temperaturach. Elementy konstrukcyjne, które mają być poddane obciążeniom wywołującym stan naprężeń, zostały wykonane z żywicy epoksydowej. Wywołany stan naprężeń w wyższej temperaturze w danym elemencie po schłodzeniu do temperatury pokojowej jest „pamiętany" nawet przez kilkanaście lat. Stąd metodę tę nazwano „zamrażaniem naprężeń". Cały proces postępowania wywoływania naprężeń i ich zapamiętywania podczas takich badań zostanie przedstawiony na przykładach elementów uzębionych przekładni ślimakowych.
EN
Silent running and large gear ratio on one step make worm gears one of the most popular types of reduction gears. The problem to be solved in the present paper was finding distributions of stresses in the toot root and in the place of their mating. The photo-elastic method of stress freezing has been used to solve this problem. lnvestigation models have been made of epoxy resin. In the paper the manner of freezing stresses along with accompanying technological regimes has been described in detail. Basing on the results obtained calculations have been made and directions of action of the main stresses and their values have been found. The results obtained have been discussed and the conclusions resulting from the investigations have been presented.
8
Content available remote Prototypowa konstrukcja silosu o wiotkim płaszczu do składowania biomasy
EN
A serious problem that needs to be taken into account in the design of silos for storage of biomass is to ensure interference-free process of discharge. Due to specific properties of the biomass, resulting in the vaulting in the silo chambers and their dangerous phenomena of crumps, the need for such exploration of structures that would eliminate these unfavorable operation effects is very timely. One of such structures is to use the concept of flaccid, textile, cylindrical shells in flat-bottened silos. Such flaccid shells might be used in existing already silos for biomass. The results of own experimental investigations show good efficacy of the proposed solution.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące naprężeń kontaktowych występujących w warstwie wierzchniej zębów kół zębatych. Analizowano koła zębate występujące w rzeczywistej przekładni stosowanej w układzie napędowym ładowarek kołowych i ciągników gąsienicowych. W specjalistycznych obliczeniach inżynierskich nierównomierny rozkład obciążenia wzdłuż linii styku zębów określany jest za pomocą współczynnika KHβ. Wyznaczono wartości liczbowe tego współczynnika w zależności od klasy dokładności wykonania kół zębatych, a tym samym dokonano wartościowania stosowanej technologii w procesie obróbki wykończeniowej. W końcowej fazie pracy przeprowadzono obliczenia naprężeń kontaktowych oraz grubości filmu olejowego w strefie międzyzębnej, które umożliwiają konstruktorowi dokonanie prognozy trwałości i niezawodności zespołów napędowych na etapie projektowania z uwzględnieniem czynników technologicznych.
EN
The paper presents issues concerning the contact stresses occurring in the surface layer of the teeth of gears. We analysed the gears found in the actual gear used in the drive wheel loaders and crawler tractors. Engineering calculations of uneven load distribution along the contact line of the teeth are determined by the factors KHβ. Assigned numerical values to these factors, depending on the accuracy performance of gears, are used for evaluating the technology used in the process of finishing. The final phase of the calculations of contact stresses and oil film thickness in the area of inter tooth, taking into account technological factors, allow the designer to make predictions concerning the durability and reliability of the propulsion systems at the design stage.
EN
The dynamic response of a long-span arch soil-steel composite railway bridge is studied. The bridge has a span of 11 m and a rise of 4.3 m. Strains, displacements and vertical ballast accelerations were measured during passages of a locomotive at different speeds. The results indicate that the speed of the locomotive has a large influence on the displacements, thrusts and moments. The structure was found to be safe when measured values of moments and thrusts were compared with the live load calculations according to design codes. However, dynamic amplification factors as high as 1.45 were obtained for the moments at the quarter point and this is found to be much greater than the values specified in bridge design codes. Despite this, due to the high damping involved, bridges of this kind are believed to be less sensitive to resonance problems from passing trains.
PL
Zbadano dynamiczne reakcje kompozytowego stalowo-ziemnego mostu kolejowego o dużej rozpiętości. Most ma rozpiętość 11 m i wysokość 4,3 m. Dokonano pomiaru odkształceń, przemieszczeń i pionowych przyspieszeń zasypki podczas przejazdów lokomotywy z różnymi prędkościami. Rezultaty wskazują, że prędkość lokomotywy ma znaczny wpływ na przemieszczenia, siły osiowe oraz momenty. Stwierdzono, iż konstrukcja jest bezpieczna po porównaniu zmierzonych wartości momentów i sił osiowych z obliczeniami obciążeń zmiennych zgodnie z przepisami projektowymi. Jednakże, uzyskano współczynniki wzmocnienia dynamicznego wynoszące nawet 1,45 dla momentów w punkcie ćwiartkowym, co znacznie przekracza wartości podane w przepisach projektowych dotyczących mostów. Mimo tego, z uwagi na występowanie wysokiego poziomu tłumienia, mosty tego typu uznaje się za mniej wrażliwe na problemy powodowane rezonansem wywoływane przez przejeżdżające pociągi.
PL
W okresie kilkunastu lat wystąpiły dość znaczne i zróżnicowane osiadania fundamentów słupów ram dwunawowej hali magazynowej, w której konstrukcja nośna dachu wykonana była z kratownic stalowych. Kratownice te stężone byty podłużnie w sposób ciągły, a więc stworzone zostały warunki do przestrzennej współpracy kratownic i elementów stężeń. Przestrzenna współpraca płaskich ram nośnych hali spowodowała niekorzystny rozdział obciążenia z połaci dachowej na poszczególne rygle kratowe ram, gdyż różnice osiadań fundamentów w sąsiadujących ramach były bardzo duże. Wiele prętów stężeń oraz niektóre pręty kratownic dachowych uległo deformacjom wskutek przeciążenia i utraty stateczności. Stan awaryjny konstrukcji dachowej został wyeliminowany po przeprowadzonych zmianach schematu statycznego stężeń i wzmocnieniu uszkodzonych prętów kratownic.
EN
In the period of more than ten years the various and significant settlement of columns' foundations in the two-span store building with steel truss roof structure have been observed. The trusses have been braced longitudinally in a continuous way, which forced the spatial interaction between trusses and their bracing members. The spatial interaction of the plane structural frames caused on unfavorable load transmission from the roof surface to the individual truss frame rafters as an effect of very big differences of foundation's settlements. Many bracing members and some of truss elements were deformed due to overloading and buckling. The failure stage of the roof structure was eliminated after the new arrangement of static bracings' scheme and the strengthening of damaged truss members were done.
PL
W referacie zaprezentowano wyniki badań eksploatacyjnych obciążeń silników napędu głównego na 17. statkach towarowych. Jako dane wejściowe wykorzystano zapisy z dzienników maszynowych, na podstawie których wyznaczono parametry eksploatacyjnego rozkładu obciążeń silników głównych w stanie eksploatacji "pływanie swobodne". Uzyskane wyniki umożliwiły wyznaczenie liniowej zależności między średnim obciążeniem silników głównych a mocą holowania kadłubów badanych statków. Moc holowania wyznaczano analitycznie, przy wykorzystaniu metod Holtropa, Kellera i zmodyfikowanej metody Admiralicji, oraz na podstawie dostępnych wyników badań modelowych. Uzyskane zależności pozwalają na szybkie prognozowanie parametrów rozkładów eksploatacyjnych obciążeń silników głównych na statkach towarowych badanych typów. Zaproponowane modele jako dane wejściowe wykorzystują podstawowe dane konstrukcyjne statku, co umożliwia wykorzystanie ich już na wstępnych etapach projektowania siłowni okrętowych, podczas wyznaczania nominalnej mocy i dokonywania doboru silnika napędu głównego.
EN
The paper presents the results of investigations of main engines load distributions in 17 cargo ships. The data about loads of main engines has been taken from the ships power plant operational documentation. On the basis of those data there has been determined parameters of main engines load distributions for ships operating during a sea passage. The results of calculations were used to obtain the linear dependence between the average loads of main engines and the towrope horsepower of investigated ships. The towrope horsepower was calculated using Holtrop's method, Keller's method and modified Admiralty formula. There were also used some available results of model basin tests. As the results of investigations there are proposed some models that enable us to determine parameters of main engines load distributions. The input data for those models are basic ship design parameters that make them useful for fast determination of main engine nominal power and engine type selection even on the very early stages of ship design.
13
Content available remote Dynamic load power distribution in mechanical systems.
EN
The analytical model of the mechanical system described allows building the spatial model of the dynamic load power distribution in the multi-input-multi-output system. The model allows determining the dissipation power distribution in the individual subsystems and transmitted powers from every subsystem, where the external excitation force has been applied, onto remaining subsystems. The most important is the possibility of determination of dissipated powers in every subsystem. It becomes the basis for construction of holistic models of dynamic loads and in consequence of diagnostic models of machines.
PL
Artykuł zawiera opis holistycznego modelu rozpływu mocy obciążeń w systemach mechanicznych, który uwzględnia ewolucyjny proces destrukcji elementów systemu. Z pomocą modelu rozpływu mocy obciążeń można badać obiekty w pięciowymiarowej czasoprzestrzeni, charakteryzowanej jako przestrzeń procesów fizycznych, w której oprócz trzech składowych przestrzennych każdego punktu w modelu dyskretnym systemu występuje czas dynamiczny procesów drganiowych oraz czas ewolucji stanu dynamicznego systemu (czas ewolucji). Ewolucyjny proces destrukcji technicznej obiektu w funkcji czasu eksploatacji odzwierciedla się poprzez wzrost odpowiednich elementów macierzy rozpływu mocy (pulsacja mocy obciążeń).
14
Content available remote Analiza możliwości wyrównania rozkładu obciążenia na szerokości koła
PL
W pierwszej części pracy przedstawiono metody wyznaczania współczynnika KHß zgodnie z normą ISO/DIS 6336. Część druga zawiera opis metod umożliwiających wyrównanie rozkładu obciążenia na szerokości koła oraz wyniki obliczeń wartości współczynnika nierównomierności rozkładu obciążenia.
EN
The effects unequal load dispose may be decrease be cog's line modification. Equal load dispose gets dinamical and endurencing properties better and makes gear more silent. This kind operation require high quality processes production and them increase gear's costs. Another way to obtain equal load dispose in uncentral laying bears. This method may decrease value of stady coefficient, especially with big size gears.
PL
W pracy sformułowano matematyczne podstawy problemu optymalizacji rozkładu obciążeń na obręczy koła kolejowego zestawu kołowego i wyznaczono zbiór rozwiązań dopuszczalnych. Weryfikację numeryczną uzyskanych wyników przeprowadzono przy zastosowaniu programu metody elementów skończonych KOLO_PC.E
EN
During working of wheel set of the railway car can observe that the distance between the wheels, measuring on the outer perimeter of wheel rim, depend on load didtribution on wheel band. This problem is important because only the short deviations are allowed and railway traffic safety depend on it. In this paper the optimization of load distribution on wheel band dependent on minimization of the displacement of wheel rim is done. The mathematical equations of solving problem for given shape function of load distribution are presented. Some permissible results are obtained. The numerical verification of results is done using finite element method program KOLO_PC.†
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.