Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 219

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sewage treatment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Fotokataliza jest skuteczną metodą oczyszczania wody i ścieków, umożliwiającą degradację całego spektrum zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych oraz mikroorganizmów. Pomimo intensywnych badań nad innymi fotokatalizatorami (np. ZnO, ZnS, kompozyty półprzewodnikowo-grafenowe, MoS2, WO3 i Fe2O3), tlenek tytanu(IV) (TiO2) pozostaje najpopularniejszym fotokatalizatorem ze względu na swój niski koszt, nietoksyczność i wysoką zdolność utleniania. Co więcej, fotokatalizatory TiO2 można łatwo unieruchomić na różnych powierzchniach i zastosować do oczyszczanie wody i ścieków na dużą skalę. Obecny przegląd ma na celu zwrócenie uwagi na najnowsze osiągnięcia w zakresie fotokatalizy z głównym naciskiem na wykorzystanie nanokatalizatorów. Omówiono wykorzystanie nanofotokatalizy do degradacji takich substancji niebezpiecznych, jak związki endokrynnie czynne (pestycydy, farmaceutyki fenole i inne), barwniki, mikroorganizmy oraz metale ciężkie.
EN
Photocatalysis is an effective method for water and wastewater treatment allowing degradation of a wide spectrum of organic and inorganic pollutants and microorganisms. Despite recent research into other photo-catalysts (e.g. ZnO, ZnS, semiconductor-graphene composites, MoS2, WO3 and Fe2O3), titanium dioxide (TiO2) remains the most popular photo-catalyst due to its low cost, non-toxicity and high oxidation capacity. Moreover, TiO2 photo-catalysts can be easily immobilised on various surfaces and used for large-scale in water and wastewater treatment. The present review aims to highlight the latest developments in photo-catalysis with the main focus on application of nano-catalysts. The use of photocatalysis for the degradation of hazardous substances such as endocrine active compounds (pesticides, phenols, pharmaceuticals and others), dyes, microorganisms and heavy metals is discussed.
PL
Odzysk celulozy ze ścieków jest nową technologią, która jednakże z powodzeniem została zastosowana w skali technicznej. Technologia ta dobrze wpisuje się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Większość technologii wykorzystuje do oddzielenia celulozy ze ścieków mikrosita lub sita gęste. Oddzielony od ścieków materiał poddawany jest dalszej obróbce w celu uzyskana celulozy w postaci pelletu lub proszku. Celuloza pozyskana w ten sposób może być wykorzystana np. jako dodatek do asfaltów, do wytwarzania glukozy, do wytwarzania węgla aktywnego. Niezbędne są dalsze badania nad możliwościami zastosowania tego materiału. Zastosowanie odzysku celulozy ze ścieków lub osadów ściekowych wpływa na inne procesy oczyszczania ścieków lub przeróbki odpadów w oczyszczalniach, m.in. powoduje zmniejszenie ilości wydzielanego biogazu, ale zarazem zmniejsza ilość wydzielanego osadu nadmiernego. Powinno to zostać uwzględnione przy projektowaniu systemów stabilizacji odpadów.
EN
The recovery of cellulose from wastewater is a new technology that has been successfully applied on a technical scale. This technology fits well with the assumptions of the circular economy. Most technologies use micro or fine screens to separate cellulose from wastewater. The material, separated from the wastewater is further processed to obtain cellulose in the form of pellets or powder. Cellulose obtained in this way can be used, for example, as an additive to asphalts, for the production of glucose, for the production of activated carbon. Further research into the possible applications of this material are necessary. The use of cellulose recovered from wastewater or sewage sludge affects other wastewater treatment processes or waste stabilization in sewage treatment plants, e.g. reduces the amount of released biogas, but also reduces the amount of excess sludge. This should be taken into account when designing waste stabilization systems.
PL
Fosfor jest składnikiem ograniczającym wzrost w większości ekosystemów. Wprowadzenie fosforu, jak i azotu, do wód powierzchniowych prowadzi do eutrofizacji. Dlatego też usuwanie fosforu/azotu ze ścieków komunalnych przed ich wprowadzeniem do odbiornika jest ważnym czynnikiem zrównoważenia środowiskowego. Obecnie preferowaną technologią do osiągnięcia stężeń limitowanych przepisami prawnymi w ściekach oczyszczonych jest biologiczne usuwanie fosforu. Jeśli jednak współczynniki ChZT/P w dopływie są zbyt niskie, wówczas konieczne jest wspieranie procesów biologicznych przez strącanie chemiczne w celu osiągnięcia wymagań dotyczących ilości fosforu.
PL
Nano-adsorbenty ze względu na swoją wielkość i wysoki stosunek powierzchni do objętości wykazują unikalne właściwości w porównaniu z konwencjonalnymi sorbentami, a w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zyskały duże zainteresowanie środowiska naukowego. Duża powierzchnia właściwa czyni nano-adsorbenty skutecznym narzędziem do oczyszczania wody i ścieków. W niniejszym przeglądzie podjęto próbę zaprezentowania możliwości zastosowania różnych typów nano-materiałów, takich jak metale i tlenki metali, nanorurki węglowe i grafen oraz różne nano-kompozyty polimerowe jako adsorbenty do usuwania metali ciężkich i anionów oraz substancji organicznych ze środowiska wodnego. Funkcjonalizacja nano-materiałów poprzez modyfikację chemiczną często zmienia charakter powierzchni nano-adsorbentów i znacznie poprawia zdolności adsorpcyjne.
EN
Nanomaterial adsorbents due to their size and high surface area to volume ratio exhibit unique properties in comparison with conventional ones and have gained significant attention of the scientific community in the last few decades. Large surface area makes nanomaterial adsorbents an effective tool for water and wastewater treatment. In this review, an attempt to the applicability of different types of nanomaterials, such as metals and metal oxides, carbon nanotubes and graphene, and various polymeric nanocomposites as adsorbents for removal of various heavy metals and organics from water environment is made. Functionalization by chemical modification often changes character of nanoadsorbents surface, and significantly improves adsorption abilities.
PL
Obserwuje się wprowadzenie nowych i obiecujących nanomateriałów do wytwarzania nowej generacji membran o zaawansowanych właściwościach antyfoulingowych i antyskalingowych. Membrany wykonane z tych materiałów pozwalają uzyskać znacznie wyższe strumienie wody/permeatu niż cienkowarstwowe membrany kompozytowe stosowane obecnie w procesach separacji membranowej. Nanomateriały, które są najczęściej stosowane do modyfikacji membran to: krzemionka, zeolity, metale (Ag, Zr i Ti) i tlenki metali (TiO2, ZrO2, ZnO, Al2O3), oraz materiały węglopochodne, tj. nanorurki węglowe (CNT) i materiały na bazie grafenu. W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy i wyzwania związane z przygotowaniem membran wykonanych z nanomateriałów. Nowatorskie membrany kompozytowe można podzielić na dwie kategorie: (I) membrany wykonane wyłącznie z nanomateriałów, znane również jako membrany wolnostojące oraz (II) membrany polimerowo-ceramiczne modyfikowane nanomateriałami. Omówiono perspektywę rozwoju membran opartych na nanomateriałach w odniesieniu do efektywności oraz powiększenia skali.
EN
The introduction of novel and promising nano-materials for development of next generation of membranes of advanced antifouling and anti-scaling properties as well as for disinfection and photo-catalysis, have been observed. Membranes made of these materials enable to obtain significantly higher water/permeate fluxes than thin film composite membranes currently used in membrane separation processes. Nano-materials, which are the most often applied for membrane modifications are: silica, zeolites, metals (Ag, Zr and Ti) and metal oxides (TiO2, ZrO2, ZnO, Al2O3), and carbon-based materials, i.e. carbon nanotubes (CNT) and graphene based materials. In the paper, the state of the art in progress and challenges related to preparation of membranes made of nano-materials is presented. Novel composite membranes can be divided into two categories: (I) membranes made of only from nano-materials also known as freestanding membranes and (II) polymeric/ceramic membranes modified with nano-materials. The future prospect of membranes based on nano-materials in regard to the final separation efficiency and commercial scaling up has been discussed.
PL
Współcześnie oczyszczalnie ścieków coraz częściej postrzegane są jako element gospodarki o obiegu zamkniętym. W wyniku tego na popularności zyskują technologie pozwalające na odzyskiwanie w oczyszczalniach różnego rodzaju produktów, jak np. biopolimerów. Koncepcja odzysku biopolimerów w oczyszczalniach jest stosunkowo nowa, aczkolwiek sama technologia ekstrakcji PHA z czystych kultur bakteryjnych znana jest już od lat 50. XX wieku. Szacunki wskazują, że zastosowanie w tym procesie mieszanych kultur bakteryjnych pozwala na obniżenie kosztów procesu, które są obecnie jedną z głównych barier szerszego stosowania biopolimerów w gospodarce. Niezbędne są także działania mające na celu zwiększenie społecznej świadomości zalet takiego rozwiązania. Dotychczas uruchomiono w oczyszczalniach ścieków kilka pilotażowych instalacji do pozyskiwania biopolimerów, a w najbliższej przyszłości planowane jest uruchomienie pierwszej instalacji w skali technicznej o wydajności kilku tysięcy ton rocznie.
EN
Today, sewage treatment plants are increasingly seen as part of the circular economy. As a result, technologies that allow the recovery of various types of products, such as biopolymers, are gaining popularity. The concept of biopolymer recovery in sewage treatment plants is relatively new, although the technology of PHA extraction from pure bacterial cultures has been known since the 1950s. Estimates indicate that the use of mixed bacterial cultures in this process allows for the reduction of process costs, which are currently one of the main barriers to the wider use of biopolymers in the economy. Actions are also needed to increase public awareness of the benefits of such a solution. So far, several pilot installations for obtaining biopolymers have been launched in sewage treatment plants, and in the near future it is planned to launch the first installation on a technical scale with a capacity of several thousand tons per year.
7
Content available Estrogen removal from wastewater
EN
Currently, a significant problem of water and sewage management is the presence of human hormones, especially estrogens and progestagens, consumed by women in contraceptives and then excreted from the body. While other drugs are used by a small part of the population and rather sporadically, hormonal contraception is used by a large number of women, which contributes to their high concentration in sewage. Even relatively low estrogen concentrations (compared to other drugs) can have harmful effects on the body, disturbing the hormonal balance and leading to various endocrine disorders. In this paper the types of individual estrogen groups were characterized. Next, different methods of their removal from wastewater were presented. The parameters of estrogen removal efficiency depend on which parameters. Next, the effectiveness of each method was compared, also taking into account economic aspects. The work was summarized with appropriate conclusions.
PL
Obecnie istotnym problemem gospodarki wodno-ściekowej jest obecność w ściekach ludzkich hormonów, a zwłaszcza estrogenów i progestagenów, spożywanych przez kobiety w preparatach antykoncepcyjnych i wydalanych następnie z organizmu. O ile po inne leki sięga niewielka część populacji i to raczej sporadycznie, o tyle z antykoncepcji hormonalnej korzysta olbrzymia liczba kobiet, co przyczynia się do wysokiego ich stężenia w ściekach. Nawet stosunkowo małe stężenie estrogenów (w porównaniu z innymi lekami) może mieć szkodliwe skutki dla organizmu, zaburzając w nim równowagę hormonalną i prowadząc do różnych schorzeń endokrynologicznych. W pracy scharakteryzowano rodzaje poszczególnych grup estrogenów. Następnie przedstawiono różne metody ich usuwania ze ścieków. Przedstawiono, od jakich parametrów zależy efektywność usuwania estrogenów. Następnie porównano skuteczność każdej z metod, biorąc również pod uwagę aspekty ekonomiczne. Pracę podsumowano odpowiednimi wnioskami.
EN
Municipal WWTP are exposed to the inflow of toxic substances, which may impede their proper functioning, especially of the biological part. In the case of combined or hybrid sewer systems, additionally, in wet weather, there may appear a rapid inflow of a mixture of domestic and industrial sewage, and stormwater in an amount exceeding the capacity of the devices, causing the need to discharge parts of not fully treated wastewater through the bypass channel. In such situations, the receivers are exposed to an inflow of increased amounts of pollutants. The article presents the concept of a monitoring, early warning and sustainable management system for the Lodz wastewater treatment plant, which will allow minimizing pollutant emissions to the aquatic environment.
PL
Miejskie oczyszczalnie ścieków są narażone na napływ substancji toksycznych, które mogą utrudniać ich prawidłowe funkcjonowanie, zwłaszcza części biologicznej. W przypadku ogólnospławnych lub mieszanych systemów kanalizacyjnych dodatkowo w czasie pogody mokrej może pojawić się gwałtowny dopływ mieszaniny ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych oraz wód opadowych w ilości przekraczającej przepustowość urządzeń, powodując konieczność zrzutu części nie w pełni oczyszczonych ścieków przez kanał ominięcia. W takich sytuacjach odbiorniki są narażone na napływ zwiększonych ilości zanieczyszczeń. W artykule przedstawiono koncepcję systemu monitorowania, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania łódzką oczyszczalnią ścieków, który pozwoli zminimalizować emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego.
EN
The study presents the results of an experimental method for purification of household sewage on the biofilters filled with polyurethane waste in the form of trims of upholstery foam (PUF). We assessed the removal effectiveness of organic compounds, ammonium nitrogen and total suspended solids from sewage pre-treated in a septic tank at hydraulic loading ranging from 31.8 to 229.2 mm-1. The results of five month study identified the biofilter filled with 30 cm thick foam as the most effectively removing BOD5, CODCr, N-NH4+ and total suspended solids. Average reduction in pollutant levels for this filter reached 95%, 94%, 84% and 68%, respectively. PUR foam in the form of trims of upholstery foam filling the vertical flow filters ensured favorable conditions for the development of heterotrophic and nitrifying bacteria without any need for additional aeration.
EN
In Poland, as well as worldwide, an increase in craft beer production can be observed. In the last several years, more than 150 of such breweries have appeared and according to Polish Brewery Association, their number might ultimately reach 500. Many of them emerge in the areas with no access to a central sewerage system so they have to solve the problem of waste management on their own. The article presents the results of research on the possibility of using a hybrid system for biological treatment of sewage from craft breweries. The sewage came from a craft brewery Waszczukowe located in the Podlaskie province. A laboratory scale model consisted of a trickling filter (TF) (research model Gunt CE701e) and vertical flow constructed wetland (SS-VF). Innovative filling (Certyd produced by LSA company) of TF and SS VF was applied. The conducted study included determining the changes in the sewage parameters during hybrid treatment, as well as TF and SS VF efficiency separately. The aim of the research was to show the possibility of treating sewage to a point when it was possible to discharge it to a receiver, in compliance with the Polish legal regulations. The research results might be used in designing a treatment system or sewage pretreatment in craft breweries. The average efficiency of TF operating with 100% recirculation was 76% for BOD5, 80% for COD, 26% for TN and 34% for TP, while the total treatment efficiency of a hybrid system (TF and SS-VF) was 98%, 98%, 72% and 77%, respectively. The load of TF during operation with recirculation was on average 0.38 kg BOD5 m-2d-1, 0.57 kg COD m-2 d-1. The load of SS-VF was on average 0.09 kg BOD5 m-2 d-1 and 0.12 kg COD m-2d-1. The obtained results of hybrid treatment permitted to discharge the sewage to the receiver.
EN
Municipal wastewater treatment plants are exposed to the inflow of toxic substances, which may hamper or even preclude their proper functioning, especially of the biological part. In the case of combined or hybrid sewer systems, additionally, in wet weather, there may appear a rapid inflow of a mixture of domestic and industrial sewage, and stormwater in an amount exceeding the capacity of the devices, causing the need to discharge parts of not fully treated wastewater through the bypass channel, which may reduce overall treatment effects. In such situations, the receivers are exposed to an inflow of increased amounts of pollutants, which on the one hand causes a threat to the aquatic environment, on the other, may result in administrative fines for the treatment plant resulting from non-compliance with the conditions of the water permit, as well as costs of removing the effects of failure. The article presents the concept of a monitoring, early warning and sustainable management system for the Lodz wastewater treatment plant, which will allow minimizing pollutant emissions to the aquatic environment. The system will be based on data from the municipal pluviometer network, measurement of flows in combines sewer overflows and newly built sewage quality monitoring stations equipped with on-line probes. The resulting data will allow to predict quantity and quality of inflow to the treatment plant, which will allow for an early warning about the dangers. In consequence decision-making to improve the safety of its operation will be possible.
12
Content available remote Biovac® wastewater treatment plants in the mountain national parks
EN
This paper presents characteristics of the Biovac® wastewater treatment plants operating in the mountain areas of the Polish national parks (NP): Tatrzanski NP and Babiogórski NP as well as in the West Spitsbergen NP. On the basis of the laboratory tests performed on raw sewage and the final effluent the efficiency of the wastewater treatment plants was evaluated. It was found that high COD values and rather high COD / BOD5 ratios were observed in the raw sewage during an off-peak tourist season. The research has also shown that the Biovac® treatment plants (SBR technology) showed a high level of removal of pollutants from sewage discharged from mountain hostels.
PL
W pracy dokonano charakterystyki wybranych oczyszczalni ścieków typu Biovac®, pracujących na terenach górskich parków narodowych: Tatrzańskiego, Babiogórskiego oraz Zachodniego Spitsbergenu. Na podstawie wykonanych oznaczeń analitycznych ścieków surowych oraz oczyszczonych dokonano oceny efektywności pracy oczyszczalni. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że w okresie niskiego ruchu turystycznego w ściekach surowych występują: wysokie wartości wskaźnika ChZT oraz niekorzystny stosunek wartości ChZT/BZT5. Badania wykazały ponadto, że oczyszczalnie typu Biovac®, pracujące w oparciu o technologię SBR, wykazują dużą efektywność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków pochodzących ze schronisk górskich.
PL
Ciekawą alternatywą dla małych i średnich oczyszczalni ścieków może być metoda wykorzystująca systemy trzcinowe do jednoczesnego odwadniania i stabilizacji osadów. Metoda ta ma wiele zalet – przede wszystkim charakteryzuje się niskimi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi. Dodatkowo osady po przeróbce w systemach trzcinowych mogą zostać wykorzystane przyrodniczo. Należy jednak pamiętać, że, jak każda inna, metoda ta ma także swoje wady i ograniczenia. Błędy na etapie projektowania, budowy czy rozruchu widoczne się dopiero po kilku latach eksploatacji, a jednym z najczęstszych, powodującym poważne problemy eksploatacyjne, jest zbyt duże obciążenie systemu trzcinowego dawką osadów.
EN
An interesting alternative for small and medium wastewater treatment plants can be the method using reed systems for simultaneous dewatering and stabilization of sewage sludge. This method has many advantages. First of all it has low investment and operation costs. In addition, sewage sludge after treatment in reed systems can be used in the environment as fertilizer. However, it should be remembered that this method has also drawbacks and limitations. The mistakes in the design and construction as well as operation process can be seen after a few years of operation. One of the most common problem is overloaded of the system.
PL
W artykule przedstawiono przegląd literatury dotyczący płukania filtrów pospiesznych wody. Przegląd dotyczy wyznaczania parametrów złóż filtracyjnych, takich jak współczynnik kształtu ziaren, początkowa porowatość, porowatość złoża na początku fluidyzacji, prędkość swobodnej sedymentacji ziaren, porowatość na początku fluidyzacji, wielkości ekspansji złoża i innych.
EN
A literature review concerning rapid water filter backwashing is presented. The review includes predicting parameters of filter media, such as: grain shape factors, initial bed porosity, bed porosity at the beginning of fluidization, grain shape, grain sedimentation velocity, porosity at the beginning of fluidization, expansion of filter media and others.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu oczyszczania ścieków bytowych w biofiltrach wypełnionych rozdrobnionymi mechanicznie odpadami z poliuretanu (PU) lub poli(tereftalanu etylenu) (PET). Stwierdzono, że odpady z tworzyw sztucznych mogą stanowić wypełnienie filtrów o przepływie pionowym, pracujących bez dodatkowego napowietrzania. Usuwanie zanieczyszczeń organicznych na biofiltrach zachodziło z różną intensywnością w zależności od obciążenia hydraulicznego. Po czterech miesiącach pracy biofiltry wypełnione odpadami z PU o miąższości 90 cm osiągnęły wysoką średnią skuteczność usuwania biochemicznego zapotrzebowania na tlen 81-95%. Średnia efektywność usuwania ChZT zależała od obciążenia hydraulicznego dla obydwu typów odpadów i wahała się znacznie w zakresie 28-89%. Zastosowanie odpadów z PU pozwoliło na średnie usunięcie jonów N-NH4 + w 55-64%. Dla wypełnienia z PET okazało się ono zbliżone i mieściło się w przedziale 48-69%.
EN
Mech. shredded poly(ethylene terephthalate) and polyurethane foam wastes were used as biofilter fillings. The av. efficiency of decreasing the chem. O2 demand in domestic sewage depended on the hydraulic load and fluctuated in the range 28-89%. The use of polyurethane foam allowed to decrease the biol. O2 demand by 81-95%. The N-NH4 + ions were also removed in biofilters filled with polyurethane foam and poly(ethylene terephthalate) flakes by 55-64% or 48-69%, resp.
PL
Dokonano analizy niezawodności wybranych rozwiązań technologicznych stosowanych w małych oczyszczalniach ścieków w zakresie usuwania azotu i fosforu ogólnego. Analizą objęto oczyszczalnię z osadem czynnym, ze złożem biologicznym zraszanym oraz oczyszczalnię z reaktorem hybrydowym (osad czynny i złoże biologiczne zanurzone). Analizę niezawodności wykonano z wykorzystaniem metody Weibulla. Stwierdzono bardzo niski poziom niezawodności technologicznej usuwania związków biogennych w badanych obiektach. W oczyszczalni z osadem czynnym uzyskano 24% dla azotu ogólnego i 5% dla fosforu ogólnego, w oczyszczalni ze złożem biologicznym zraszanym odpowiednio 15% i 10%, a w oczyszczalni z reaktorem hybrydowym 21% i 18%. Uzyskane wyniki wskazują, że w ściekach oczyszczonych odpływających z analizowanych obiektów, zaliczanych do grupy do 2000 RLM (równoważna liczba mieszkańców) występują przekroczenia wartości dopuszczalnych (granicznych) wskaźników biogennych, określonych przez Ministra Środowiska.
EN
Three small sewage treatment plants with activated sludge, sprinkled biol. deposit and a hybrid reactor (activated sludge and immersed trickling filter) were 5 yr long tested for reliability of N and P removal. The anal. of reliability was performed by using the Weibull method. The technol. reliability was 24% for total N and 5% for total P for the active sludge treatment plant, 15% and 10%, resp., for the plant with biol. deposit, and 21% and 18%, resp., for the hybrid reactor. The plants did not meet the required limits of the wastewater quality.
PL
Polska, w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej, zobowiązała się do spełnienia wymagań, stawianych w Dyrektywie z dnia 21 maja 1991 r. (91/271/ EWG) dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Dyrektywa zakładała podjęcie wspólnych działań mających poprawić jakość wód w UE tak, aby ich zanieczyszczenia w jednym z państw członkowskich nie wpływały na pogorszenie jakości wód w pozostałych państwach. Polska do końca 2015 r. miała osiągnąć odpowiedni poziom oczyszczania ścieków oraz rozbudować system ich zbierania w taki sposób, aby niemal każdy mieszkaniec miał do niego dostęp lub wyposażył się w ekologiczną oczyszczalnię ścieków. W artykule przeanalizowano stopień realizacji wymogów dyrektywy na dzień 31.12.2014 r., kiedy wiadomo było, iż Polska ich nie spełni. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), zakładał, że wdrażanie dyrektywy 91/271/EWG odbywać się będzie zgodnie z art. 5.4, ze względu na zaliczenie całego obszaru Polski do tzw. obszaru wrażliwego, tj. wymagającego ograniczenia zrzutów związków azotu i fosforu (zapewnienie 75% redukcji) oraz zanieczyszczeń biodegradowalnych. Alternatywą mógł być art. 5.2, który wymagał zapewnienia oczyszczania ścieków z podwyższonym standardem usuwania biogenów w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). Dlatego też analiza warunków wdrażania tej dyrektywy stanowić będzie cel niniejszego opracowania. Koszty rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej, są bardzo duże i często znacząco przekraczają możliwości budżetowe gmin. Dzięki przystąpieniu do UE Polska uzyskała możliwość otrzymania dofinansowania. Z tego względu, poszczególne Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne mogły się starać o dofinansowanie na tego typu projekty w ramach Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszy Spójności (FS) i organizowanych w ich ramach programów operacyjnych np. EFRR Infrastruktura i Środowisko. W artykule, przedstawiono zestawienie największych inwestycji, które korzystały ze środków UE. Województwo małopolskie może stanowić dobry przykład wdrażania dyrektywy. W momencie przystąpienia Polski do UE prawie 48% jego mieszkańców korzystało z sięci kanalizacyjnej, co plasowało je na 14 miejscu w stosunku do innych województw. W ciągu 10 lat wprowadzania wymogów Dyrektywy, wielkość ta wzrosła do 59,8% czyli o około 500 tys. mieszkańców i jest ona niższa o około 9% w stosunku do całego kraju (68,7%).
EN
Poland, at the time of accession to the European Union, undertook to meet the requirements set out in the Directive of 21 May 1991 (91/271 / EEC) concerning urban wastewater treatment. The directive assumed joint actions aimed at improving the quality of water in the EU, so that their pollution in one of the Member States would not affect the deterioration of water quality in other countries. Until the end of 2015, Poland was to achieve an appropriate level of wastewater treatment and to expand the collection system in such a way that almost every inhabitant would have access to it or equipped itself with an ecological wastewater treatment plant. The article analyses the degree of implementation of the directive requirements as at December 31, 2014, when it was known that Poland would not meet them. The National Program for Municipal Sewage Treatment (KPOŚK), assumed that the implementation of Directive 91/271 / EEC will take place in accordance with art. 5.4, due to the inclusion of the entire area of Poland in the so-called sensitive area, i.e. requiring the restriction of nitrogen and phosphorus compound discharges (ensuring a 75% reduction) and biodegradable contaminants. An alternative could be art. 5.2, which required providing wastewater treatment with an increased standard of biogen removal in agglomerations above 10,000 PE. Therefore, the analysis of the conditions for the implementation of this directive will be the aim of this study. The costs of developing the water and sewage infrastructure are very large and often significantly exceed the budget possibilities of municipalities. Thanks to joining the EU, Poland obtained the possibility of receiving co-financing. For this reason, individual Water and Sewage Enterprises could apply for co-financing for this type of projects under the European Regional Development Funds (EFRR) and Cohesion Funds (FS) and operational programs organized within them, eg Infrastructure and Environment. The article presents a list of the largest investments that have benefited from EU funds. The Lesser Poland Voivodeship may be a good example of the implementation of the Directive. At the time of Poland's accession to the EU, almost 48% of its residents used the sewage system, which placed them in the 14th place compared to other voivodships. Within 10 years of introducing the requirements of the Directive, this amount increased to 59.8%, ie by about 500,000. inhabitants and it is lower by about 9% in relation to the whole country (68.7%).
PL
Atrakcyjnym rozwiązaniem problemów towarzyszących narażeniu wielu oczyszczalni ścieków na wysoki ładunek zanieczyszczeń występujących w ściekach jest metoda bioaugmentacji. Polega ona na wprowadzeniu do osadu czynnego dodatkowej puli bakterii i/lub grzybów mikroskopowych o pożądanych właściwościach, charakteryzujących się zdolnością do agregacji i adhezji, produkcji substancji polisacharydowych, tworzenia biofilmu, syntezy bioflokulantów oraz synergicznie oddziałujących z mikroorganizmami autochtonicznymi, niewrażliwych na zmiany parametrów środowiskowych oraz o wysokiej tolerancji na substancje toksyczne. Inokulacja osadu czynnego takimi mikroorganizmami może nie tylko prowadzić do zwiększenia bioróżnorodności oraz biomasy mikroorganizmów bytujących w reaktorze biologicznym, przyspieszać rozkład zanieczyszczeń organicznych, usprawniać proces usuwania związków biogennych, ale także zapobiegać nadmiernemu rozwojowi bakterii nitkowatych, poprawiać właściwości sedymentacyjne osadu, przeciwdziałać pienieniu osadu oraz wspomagać proces jego regeneracji. Duże nadzieje wiąże się obecnie z opracowaniem nowych metod dostarczania komórek do osadu czynnego z użyciem nanomateriałów, perspektywami wykorzystania nanorurek węglowych jako materiałów adsorbujących związki toksyczne oraz wykorzystaniem wiedzy z zakresu modulacji zjawiska sygnalizacji zagęszczenia bakterii (quorum sensing) prowadzącego do tworzenia biofilmu. Ze względu na możliwość zastosowania bioaugmentacji na różnych etapach biologicznego oczyszczania ścieków, może ona w znaczącym stopniu usprawniać pracę oczyszczalni ścieków. Są jednak pewne ograniczenia tej metody, związane ze słabą przeżywalnością inokulantów oraz zanikiem ich aktywności po wprowadzeniu do nowego dla nich środowiska. Aby poszerzyć wiedzę w tym zakresie konieczne jest monitorowanie losu i aktywności inokulantów z wykorzystaniem nowoczesnych technik molekularnych oraz opracowanie nowych metod dostarczania komórek do ekosystemu osadu czynnego. Wyzwaniem na przyszłość jest także wdrożenie sprawdzonych w laboratorium praktyk bezpośrednio w oczyszczalniach ścieków.
EN
Bioaugmentation method is an attractive solution to problems associated with exposure of many wastewater treatment plants to high load of wastewater pollutants. This strategy involves introduction to activated sludge an additional pool of bacteria or microscopic fungi of desired properties, capable of aggregation and adhesion, production of polysaccharide substances, biofilm formation, synthesis of bioflocculants and synergistic interactions with indigenous microorganisms, insensitive to changes in environmental parameters and of high tolerance to toxic substances. Not only may inoculation of activated sludge with such microorganisms lead to the increased biodiversity and biomass of microorganisms living in a biological reactor, accelerate the decomposition of organic pollutants, improve the process of biogenic compounds removal, but also prevent excessive growth of filamentous bacteria, improve sedimentation properties of sludge, counteract sludge foaming and support the process of its regeneration. Currently, great promise is held out for the development of new methods of cell delivery to the activated sludge that employ nanomaterials, prospects of using carbon nanotubes as adsorbents of toxic compounds and use of knowledge in the field of modulation of bacterial quorum sensing leading to biofilm formation. Since bioaugmentation could be employed at various stages of biological wastewater treatment, it may significantly improve the operation of wastewater treatment plants. However, this method has some limitations, related to the poor survival rates of inoculants and disappearance of their activity after being introduced into the new environment. In order to broaden our understanding of this area, it is necessary to monitor the fate and activity of inoculants using modern molecular techniques and to develop new methods of cell delivery to the active sludge ecosystem. Yet, implementation of the practices tested in the laboratory environment directly into the wastewater treatment plants remains a challenge for the future.
PL
Problematyka zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego ma coraz większe znaczenie we współczesnym świecie. Wśród dyscyplin naukowych wyodrębniła się nawet aerobiologia, która jest interdyscyplinarną nauką zajmującą się badaniem mikroorganizmów i materiałów biologicznych związanych z powietrzem atmosferycznym, w tym ich uwalnianiem do atmosfery, transportem, rozprzestrzenianiem, depozycją, a także wpływem na rośliny, zwierzęta i ludzi. Do najczęściej analizowanych cząstek biologicznych w powietrzu należą bakterie, grzyby, wirusy, pyłki roślin, toksyny i alergeny, gdyż stanowią one największą część bioaerozolu znajdującego się w powietrzu. Odgrywają one szczególną rolę w wyjaśnieniu etiologii, patogenezy i mechanizmów szerzenia się wielu epidemii, w których ważną rolę odgrywa powietrze, a szczególnie bioaerozol, mogący zawierać drobnoustroje chorobotwórcze lub substancje o działaniu alergicznym i toksycznym. Mając to na uwadze, w pracy omówiono powstawanie, przenoszenie oraz szkodliwość aerozoli biologicznych, które powstają w takich obiektach komunalnych, jak oczyszczalnie ścieków czy zakłady przetwarzania odpadów. W tej grupie wyróżnia się aerozole pierwotne i wtórne, natomiast ze względu na źródło emisji mogą być one pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Bioaerozole składają się głównie z cząstek o wielkości od około 0,001 µm do 250 µm. Ponieważ biorą one udział w rozprzestrzenianiu się patogenów i łatwo przenikają do układu oddechowego ludzi i zwierząt, dlatego w ostatnich latach zanotowano wzrost zainteresowania tymi cząstkami. W badaniach procesu powstawania aerozoli i bioaerozoli zwraca się uwagę na mechanizm pękania pęcherzyków powietrza przemieszczających się w cieczy i wynoszenia do atmosfery bioaerozolu znajdującego się w błonie pęcherzyka i na granicy faz ciecz-powietrze. Cząstki aerozolu wynoszone do atmosfery ulegają bezpośredniej sedymentacji lub utrzymują się w powietrzu i są przenoszone przy udziale wiatru nawet na znaczne odległości. Depozycja cząstek bioaerozolu może być sucha lub mokra i wzrasta wraz z ich wielkością. Ważną rolę w procesie unoszenia i transportu niektórych bioaerozoli odgrywa kształt i obecność komór powietrznych. Podkreśla się, że potencjalnym źródłem szkodliwych bioaerozoli w powietrzu są głównie oczyszczalnie ścieków i zakłady przeróbki odpadów, w których powstają aerozole zawierające patogenne bakterie, grzyby i toksyny, a skład i wielkość danego bioaerozolu ma znaczący wpływ na jakość powietrza w ich sąsiedztwie. Ponieważ bioaerozole mogą być emitowane do otaczającego powietrza na różnych etapach oczyszczania ścieków, są one najczęściej badaną grupą czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w sąsiedztwie tych obiektów, niestety brakuje w Polsce znowelizowanych przepisów dotyczących mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza.
EN
Nowadays, problems of atmospheric air contamination become increasingly important. Aerobiology, an interdisciplinary science has even developed to study microorganisms and biological materials related to the atmospheric air, including their release to the atmosphere, transport, distribution, deposition as well as effects they have on plants, animals and humans. The biological molecules most often analyzed in the air include bacteria, fungi, viruses, plant pollens, toxins and allergens as they constitute the largest bioaerosol fraction in the air. They play a special role in explaining etiology, pathogenesis and spread mechanisms of many epidemics where the air and specifically bioaerosol play an important role as carrying pathogens, toxins or allergens. With this specifically in mind, the paper discusses the process of formation, transmission and harmfulness of bioaerosols originating from such municipal facilities as wastewater treatment plants or solid waste processing facilities. Primary and secondary bioaerosols may be distinguished in this group, whereas based on the emission source, they may be of natural and anthropogenic origin. The bioaerosol molecules range from 0,001 μm to 250 μm. Due to their role in the spread of pathogens and ease with which they enter the respiratory system of humans or animals, a notably increased interest in these molecules could be observed during recent years. In their research on aerosol and bioaerosol formation process, authors focus on the bursting mechanism of the air bubbles passing through a liquid and release of bioaerosols located in the membrane, and on the liquid-air interface, into the atmosphere. The aerosol particles released into the atmosphere undergo direct sedimentation or remain in the air, where they are transported by wind even over considerable distances. Deposition of aerosol particles may be dry or wet and increases with the particle size. Presence of aeration chambers and their shape play an important role in the release of some bioaerosol particles into the air and their transport. It is emphasized that potential sources of harmful bioaerosols in the air include mainly municipal objects (wastewater treatment and solid waste processing plants), where aerosols carrying pathogenic bacteria, fungi and toxins are generated, while composition and concentration of a given bioaerosol has a significant impact on air quality in the vicinity of such objects. As bioaerosols may be emitted to the surrounding air at different stages of the wastewater treatment, they are the most commonly studied group of hazardous and bothersome agents occurring in the vicinity of treatment plants. Unfortunately, there is a lack of revised regulations in place regarding the microbial air contamination in Poland.
PL
Mając na uwadze ochronę środowiska wodnego, istotne jest przestrzeganie jakości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do ekosystemów wodnych, która powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Na spełnienie wymagań zasadniczy wpływ ma dobrana technologia oczyszczania ścieków, jak również prawidłowa jej eksploatacja. Eksploatatorzy oczyszczalni niejednokrotnie borykają się z problemami np. pęcznienia osadu czynnego, zwiększenia obciążenia oczyszczalni, czy też wzrastającej ilości ścieków dopływających, które to przekładają się na jakość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni. W pracy omówiono wpływ substancji pylistych na technologię osadu czynnego i tlenowego osadu granulowanego oraz zwrócono uwagę na biomasę immobilizowaną na nośniku. Zaprezentowano wyniki badań własnych w tym zakresie, które pozwoliły na opracowanie rozpoznanie nowych rozwiązań biologicznych metod oczyszczania ścieków, w aspekcie m.in. zwiększenia efektywności oczyszczania ścieków.
EN
In order to protect the water environment, an adherence to a treated sewage quality released into ecosystems is important. This wastewater should comply with the requirements of the Regulation of the Minister of Environment on conditions to be met when introducing waste into water or ground. To meet these requirements the major impact has selected technology wastewater treatment plant, as well as its proper operation. Operators of treatment plants often face problems such as bulking and foaming of activated sludge, increasing loading or increasing the amount of inflowing wastewater, which influence to the quality of discharged wastewater from the plant. The paper discusses the impact of powdered materials on the activated sludge technology and aerobic granular sludge and draws attention the biomass immobilized on a carrier. The results of own research in these areas were presented, in the field which led to the development of new solutions of biological methods of wastewater treatment, in terms of, among others, increasing the efficiency of wastewater treatment.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.