Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Police
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest nakreślenie problematyki systemowego współdziałania w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Z racji wagi, jaką stanowi bezpieczeństwo publiczne dla społeczeństwa zarówno w wymiarze zbiorowym, jak i indywidualnym, problematyka współdziałania, jako elementu mającego w konsekwencji usprawnić system bezpieczeństwa, wydaje się być niezwykle ważną. System bezpieczeństwa publicznego jako twór skonstruowany z myślą o zapewnieniu optymalnego (pożądanego społecznie) poziomu bezpieczeństwa nie może być wartością statyczną, gdyż takie nie jest ani środowisko bezpieczeństwa, ani też podmiot bezpieczeństwa publicznego. Systemowe współdziałanie jest jednym z tych elementów, które powodują, że system bezpieczeństwa publicznego wykazuje cechy elastyczności, dostosowując się do zmiennych warunków jego funkcjonowania, co wynika bezpośrednio z potrzeby efektywnej realizacji jego funkcji. Istotnym przy tym jest, by wykreowane ono było w wymiarze systemowym, by miało bezpośredni wpływ na wypełnianie funkcji nadanej systemowi bezpieczeństwa publicznego, nie zaś jedynie na pozornie efektywne angażowanie przypisanego mu potencjału.
EN
The paper attempts to outline issues of systemic interplay in the field of public security. Given the importance of public security for the society both in the collective and individual dimensions, the issue of interplay as an element required to streamline the security system appears to be of incomparable importance. The state security system as a construct created to assure the optimum security level (i.e. one that is socially desirable) may not be perceived as a static value, because neither the security environment nor the public security entity are made that way. Systemic interaction is one of the elements that make the public security system gain flexibility features, and makes it adapt to variable conditions of its functioning, which is a direct result of the need of effective implementation of its functions. In this respect it is vital that it is created within the systemic dimension so that it has a direct impact on fulfilment of the function assigned to the public security system, and not merely on the apparently effective involvement of the potential ascribed to it.
EN
The paper attempts to outline issues of systemic interplay in the field of public security. Given the importance of public security for the society both in the collective and individual dimensions, the issue of interplay as an element required to streamline the security system appears to be of incomparable importance. The state security system as a construct created to assure the optimum security level (i.e. one that is socially desirable) may not be perceived as a static value, because neither the security environment nor the public security entity are made that way. Systemic interaction is one of the elements that make the public security system gain flexibility features, and makes it adapt to variable conditions of its functioning, which is a direct result of the need of effective implementation of its functions. In this respect it is vital that it is created within the systemic dimension so that it has a direct impact on fulfilment of the function assigned to the public security system, and not merely on the apparently effective involvement of the potential ascribed to it.
PL
Celem artykułu jest nakreślenie problematyki systemowego współdziałania w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Z racji wagi, jaką stanowi bezpieczeństwo publiczne dla społeczeństwa zarówno w wymiarze zbiorowym, jak i indywidualnym, problematyka współdziałania, jako elementu mającego w konsekwencji usprawnić system bezpieczeństwa, wydaje się być niezwykle ważną. System bezpieczeństwa publicznego jako twór skonstruowany z myślą o zapewnieniu optymalnego (pożądanego społecznie) poziomu bezpieczeństwa nie może być wartością statyczną, gdyż takie nie jest ani środowisko bezpieczeństwa, ani też podmiot bezpieczeństwa publicznego. Systemowe współdziałanie jest jednym z tych elementów, które powodują, że system bezpieczeństwa publicznego wykazuje cechy elastyczności, dostosowując się do zmiennych warunków jego funkcjonowania, co wynika bezpośrednio z potrzeby efektywnej realizacji jego funkcji. Istotnym przy tym jest, by wykreowane ono było w wymiarze systemowym, by miało bezpośredni wpływ na wypełnianie funkcji nadanej systemowi bezpieczeństwa publicznego, nie zaś jedynie na pozornie efektywne angażowanie przypisanego mu potencjału.
PL
Od wielu lat demografowie zwracają uwagę na niekorzystny trend, jakim jest depopulacja. Zjawisko to nie dotyczy jedynie Polski, ale i też prawie całej Europy. Należy zdać sobie sprawę, że kryzys demograficzny będzie miał wpływ na wiele dziedzin naszego życia, takich jak na przykład ekonomiczne, społeczne, medyczne, kulturowe i co będzie tematem poniższego artykułu – szeroko pojęte bezpieczeństwo. Niekorzystne wskaźniki demograficzne mogą skutkować wyludnianiem się obszarów mniej zurbanizowanych, migracją ludzi z mniejszych ośrodków do większych, emigracją zarobkową, ograniczonym dostępem do edukacji itp. Każde państwo w ramach stworzonego systemu bezpieczeństwa wykorzystuje zasoby ludzkie, jednak co będzie w przypadku, gdy zacznie brakować ludzi chcących podjąć służbę w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej? Jakie kroki należy przedsięwziąć już teraz, aby te służby były przygotowane na reakcję, w przypadku gdy diagnoza demografów potwierdzi się? Tego typu zagadnienie powinno zainteresować badaczy zajmujących się bezpieczeństwem.
EN
For years now demographers have been drawing attention to the adverse trend of depopulation. This phenomenon does not only concern Poland but also almost all of Europe. It should be recognised that the demographic crisis will affect many areas of our life, such as, for example, economic, social, medical and cultural aspects along with broadly understood security, which is the subject of this article. Adverse demographic indicators may cause the depopulation of less urbanized areas, migration of people from smaller centres to larger ones, labour emigration, limited access to education etc. Each country makes use of human resources as part of the established security system, yet what would happen if a shortage of people willing to serve in the police, the fire brigade or border guards happens? What activities could possibly be undertaken now so that these services are prepared for appropriate actions should the diagnosis of demographers prove to be right? This type of issue should be of interest to security researchers.
PL
Od momentu utworzenia pierwszych straży miejskich na podstawie ustawy o Policji z 1990 r. [8] straże gminne (miejskie) przeszły daleko idącą transformację. Zakres ich działania na rzecz społeczności lokalnej został znacznie rozszerzony, od realizacji zadań porządkowo-administracyjnych do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Choć terenem działania straży nadal jest teren gminy, której organy ją utworzyły (rada gminy), jej działania mają o wiele szerszy zasięg, mając na uwadze efekty jej funkcjonowania, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Straż gminna (miejska), zarówno jako samodzielnie funkcjonujący podmiot, jak i współpracujący z innymi podmiotami, takimi jak Policja, straże pożarne, pogotowie ratunkowe czy też inne służby ratownicze, zajmuje istotne miejsce wśród podmiotów należących do systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego, którego efekty funkcjonowania wychodzą daleko poza teren gminy i społeczności lokalnej.
EN
Since the establishment of the first city guards pursuant to the Police Act of 1990 [8], the municipal police (city guards) have undergone comprehensive transformations. The scope of their activities provided for the local community has been significantly extended, from the implementation of activities related to maintaining order and administrative tasks to the execution of tasks related to public safety and order. The main operating territory of the city guards remains the municipality whose bodies have established them (i.e. the commune council), and yet their activities are far more extensive than that, particularly if one takes into account the effects of their operation, especially in the field of public security and order. Both as an independent entity and in cooperation with other entities, such as the Police, the fire service, medical ambulance service or other emergency services, the municipal police (city guards) occupy an important position among entities that form a part of the public security and order system, the operational effects of which go far beyond the territory of the commune and the local community.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie roli i miejsca Policji w czasie stanu wojennego, tj. w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, zbrojnej napaści na terytorium RP lub w czasie wspólnych, wynikających z umowy międzynarodowej, działań obronnych przeciwko agresji, w oparciu o doświadczenia Policji Państwowej i Milicji Obywatelskiej. Można stwierdzić, że w wymienionych okolicznościach Policja będzie realizowała zadania określone w ustawie o Policji, jak również zadania wynikające z innych ustaw, dotyczące m.in. wsparcia sił zbrojnych własnych i sojuszniczych, obrony cywilnej oraz administracji publicznej.
EN
The purpose of the article is to present the role and place of the Police during martial law, i.e. in conditions of external threat to national security, armed attack on the territory of the Republic of Poland or during joint defense activities against aggression Resulting from an international agreement, based on the experience of the State Police and Militia Civic. It can be stated that in these circumstances the Police will carry out tasks specified in the Police Act, as well as tasks arising from other acts, including support for own and allied armed forces, civil defense and public administration.
EN
Technologies supporting the process of educating police personnel have become an indispensable element of the infrastructure of police schools. The primary source of financing for the technologies built is the National Center for Research and Development. In consultation with the Minister of National Defense and the minister competent for internal affairs, the institution carries out activities related to research for the benefit of state security and defense. In competitions for specifically defined research topics, projects that promise the most considerable real increase in national security are financed. The programs and projects being implemented aim not only to increase the Polish scientific and industrial entities’ potential but also to strive for technological independence by creating Polish “know-how” in critical technologies in the area of national security and defense. The article presents technologies supporting the training process of traffic officers developed by Polish scientific and industrial consortia. The first presented trainer is Simulator Supporting the Training of Police Officers in the Implementation of Activities at the Scene of a Road Accident (project no. DOB-BIO9/06/01/2018). On the other hand, the second training solution presented in the article is the Emergency Vehicle Driving Simulator During Typical and Extreme Operations (project no. OROB 001101/ID/11/1). The mentioned projects were co-financed by the National Center for Research and Development as part of a competition for the implementation and financing projects in the field of scientific research or development work for the national defense and security.
PL
Technologie wspomagające proces kształcenia kadr Policji obecnie stały się niezbędnym elementem infrastruktury policyjnych szkół. Głównym źródłem finansowania budowanych technologii jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Instytucja ta w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem właściwym do spraw wewnętrznych prowadzi działania związane z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. W konkursach na konkretnie sprecyzowane tematy badawcze finansowane są przedsięwzięcia, które w największym stopniu rokują rzeczywiste zwiększenie bezpieczeństwa narodowego. Celem realizowanych programów i projektów jest nie tylko zwiększenie potencjału polskich podmiotów naukowych i przemysłowych, ale także dążenie do niezależności technologicznej poprzez tworzenie polskiego „know-how” w zakresie krytycznych technologii z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa. W artykule zostaną przedstawione technologie wspomagające proces szkolenia funkcjonariuszy ruchu drogowego, które zostały wytworzone przez polskie konsorcja naukowo-przemysłowe. Pierwszym prezentowanym trenażerem jest Symulator wspomagający szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego (projekt nr DOB-BIO9/06/01/2018). Natomiast drugim rozwiązaniem szkoleniowym przedstawionym w artykule jest Symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych (projekt nr OROB 001101/ID/11/1). Wskazane projekty były współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
PL
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie działań wybranych podmiotów administracji publicznej mających na celu zwalczanie handlu ludźmi w Polsce. Dla osiągnięcia celu artykułu Autor przybliżył zadania i rolę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, Wojewody i Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu ds. Cudzoziemców, Administracji samorządowej, Policji, Straży Granicznej, Prokuratury, a także Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Nie mniej ważne stało się przedstawienie podstawowych definicji pojęć istotnych z punktu widzenia podjętej problematyki.
EN
The purpose of this article is to show the activities of selected public administration entities in the fight against human trafficking in Poland. To achieve the purpose of the article, the author presented the tasks and role: The Ministry of Internal Affairs and Administration, Team for Combating and Preventing Human Trafficking, Office for Foreigners, Province Governor and Provincial Office, Local Government, Police, Border Guards. Prosecutor’s Office, Foundation Against Human Trafficking and Slavery „La Strada”, ITAKA Foundation – Center for Missing People and The Children’s Strength Foundation. The article also presents the most important definitions of terms pertain human trafficking.
EN
Aim: A simulator supporting the training of police officers who process traffic incident scenes is a tool with which we will be able to train traffic police officers in processing traffic incident scenes. The essence of the research and development project presented in this article is providing the trainee with a simulated experience of being at both typical and unusual traffic incident scenes, including those involving mass-casualty incidents, major traffic accidents, or other crisis situations. The simulator will connect the virtual world with the real world, taking the trained person into the virtual world (visualisation of the scene), and allowing he or she to process the scene (visual inspection of the scene, producing reports, providing first aid to victims, etc.). Currently, there are no comprehensive solutions supporting the training process in the proposed way. The implementation of such a tool in the Police training system will allow to improve the quality of traffic-police training, and increase the effectiveness of scene processing. Methodology: The review was prepared on the basis of project documentation and current statistical data on traffic incidents, and selected literature on the subject. We analysed traffic incidents in the last ten years, with particular attention devoted to the number of fatalities and the number of traffic incidents. We demonstrated the complexity of the processing effort by Police officers at the scene, as well as the need to use new technologies for the purposes of training policemen, including in particular simulation systems. Conclusions: The article addresses one of the most important tasks of the Police – which is ensuring road safety – by proving the need to use training simulators in training traffic policemen. By commissioning the construction of the simulator described in the article, the Police confirmed the need to develop the training space using the described tool. Based on the synthetic review of project documentation, we were able to confirm that the implementation of the simulator in the Police education system would allow to improve the quality of training traffic police officers, and could have a positive impact on their work environment. Training people with the use of simulation systems eliminates property damage, and reduces the risk of loss of life and health.
PL
Cel: Symulator wspomagający szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie realizacji działań w miejscu wypadku drogowego to narzędzie, dzięki któremu będzie możliwe przygotowanie funkcjonariuszy Policji do wykonywania czynności na miejscu zdarzenia drogowego. Istotą projektu badawczo-rozwojowego przedstawionego w artykule jest możliwość „przeniesienia” osoby szkolonej do miejsca typowego i nietypowego wypadku drogowego, takiego jak masowe wypadki komunikacyjne, katastrofy w ruchu lądowym lub inne sytuacje kryzysowe. Symulator połączy świat wirtualny ze światem rzeczywistym, tj. umożliwi przeniesienie szkolonej osoby do świata wirtualnego (wizualizacja miejsca zdarzenia), umożliwiając jednocześnie wykonywanie czynności w miejscu zdarzenia (inspekcja wizualna miejsca zdarzenia, opracowanie dokumentacji z przeprowadzonych czynności, udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadku drogowego, itp.). Obecnie nie ma kompleksowych rozwiązań wspierających proces szkolenia w proponowany sposób. Implementacja takiego narzędzia do systemu szkolenia Policji pozwoli na podniesienie poziomu i jakości szkolenia funkcjonariuszy policji drogowej oraz zwiększenie efektywności działań podejmowanych na miejscu zdarzenia drogowego. Projekt i metody: Artykuł został przygotowany na podstawie dokumentacji projektu i aktualnych danych statystycznych dotyczących wypadków drogowych oraz wybranej literatury przedmiotu. Przeanalizowano wypadki drogowe w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ze szczególnym uwzględnieniem liczby ofiar śmiertelnych i liczby wypadków drogowych. Wykazano złożoność działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji w miejscu zdarzenia drogowego, a także potrzebę zastosowania nowych technologii – zwłaszcza systemów symulacyjnych w procesie szkolenia policjantów. Wnioski: W artykule autorzy odwołują się do jednego z najważniejszych działań Policji, jakim jest bezpieczeństwo ruchu drogowego, dowodząc konieczności użycia symulatorów szkoleniowych w szkoleniu policjantów ruchu drogowego. Policja, przyjmując rolę gestora i ubiegając się o budowę symulatora opisanego w artykule, potwierdziła potrzebę opracowania przestrzeni szkoleniowej przy użyciu wspomnianego narzędzia. Na podstawie syntetycznego przeglądu dokumentacji projektowej potwierdzono, że wdrożenie symulatora w systemie edukacji Policji pozwoli poprawić jakość szkolenia funkcjonariuszy policji drogowej i może pozytywnie wpłynąć na środowisko pracy tej formacji.
EN
The article presents research on changes that took place in the architecture of Police city after regaining autonomy. The city was exempted from its obligations towards Szczecin in 1808, which resulted in the development and growth of the city's modernity. Some of the buildings created in Police in the 19th and early 20th centuries have been described: the Royal Evangelical Teachers' Seminary, the city hall, the St. Mary's Church. The changes took place on the main square. The old temple was demolished, there was only a side chapel left. New tenement houses were created, mainly in the Art Nouveau style.
PL
Artykuł przedstawia badania na temat zmian, jakie zaszły w architekturze Polic po odzyskaniu autonomii. Miasto zostało zwolnione z zobowiązań wobec Szczecina w 1808 roku, co spowodowało rozwój i wzrost nowoczesności miasta. Opisane zostały niektóre budynki powstałe w Policach w XIX oraz na początku XX wieku: Królewskie Ewangelickie Seminarium Nauczycielskie, ratusz miejski, kościół mariacki. Zmiany zaszły na rynku polickim, została wyburzona stara świątynia, gdzie pozostawiono tylko boczną kaplicę. Powstały nowe kamienice, głownie w stylu secesyjnym.
10
Content available In brief Police city history to the 18th century
EN
The article presents the history of the city of Police from the oldest traces of existence of the population, to regaining lost autonomy in the early nineteenth century. Currently, the district in Police, and earlier the Mścięcino burgh, opens the history of the city's development in the ninth century. Later, the population from the Mścięcino burgh moved north to the area of today's marketplace. Police received city rights in 1260 by Duke Barnim I. The city suffered during wars, lost its autonomy for Szczecin. It was not until 1809, after the defeat of Prussia in the war with Napoleon, that political and social changes would regain the independence of Police.
PL
Artykuł przedstawia dzieje miasta Police od najstarszych śladów bytowania ludności, do odzyskania utraconej autonomii w początku XIX wieku. Obecnie dzielnica w Policach, a wcześniej gród Mścięcino otwiera historię rozwoju miasta w IX wieku. W późniejszym okresie ludność z Mścięcińskiego grodu przeniosła się na północ, w okolice dzisiejszego rynku. Prawa miejskie Police uzyskały w 1260 roku, z nadania księcia Barnima I. Miasto ucierpiało podczas wojen, utraciło autonomię na rzecz Szczecina. Dopiero w 1809 roku, po klęsce Prus w wojnie z Napoleonem, przez zmiany ustrojowe i społeczne Police odzyskały niezależność.
EN
In the article, the author presents the wide-scale use of Mi-2 helicopters in the different entities subordinated to the Minister of Interior – from the introduction of the design, until the present. Insights are presented pertaining to the early stages of the helicopter’s service life within the structures of the 103rd NJW MSW Aviation Regiment in the 1960s. The article describes selected aspects related to the introduction of the design, training, operational use and problems encountered. The service life of Mi-2 helicopters operating within the structures of the Ministry of Interior ended upon liquidation of the Ministry’s Aviation Detachment. That is when another chapter in the history of the helicopters was started, this time operated within the structures of the Police and Border Guard forces, where their service life has not been fully used up until this day. The paper describes the reality of every-day use to perform specific tasks, presents the location of aerodromes, touches upon a shift in the philosophy behind the use of the helicopters, and describes their strong and weak points. The PZL-Kania helicopter has been also presented, being a modernized version of the Mi-2, and still used in Poland within the aviation forces of the Ministry of Interior and Administration.
PL
W artykule autor przedstawia szerokie wykorzystanie śmigłowców Mi-2 w różnych jednostkach podległych ministrowi spraw wewnętrznych od momentu wprowadzenia tej konstrukcji do czasów współczesnych. Ujawnia kulisy początków eksploatacji tego typu śmigłowców w latach 60. w strukturach 103 pułku lotnictwa NJW MSW. Przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące wdrażania tej konstrukcji, szkolenia, metod wykorzystania i problemów użytkowych. Śmigłowce Mi-2 zakończyły swą służbę w strukturach wojsk resortu spraw wewnętrznych w chwili ich likwidacji. Tym samym rozpoczął się kolejny rozdział ich szerokiego wykorzystania w strukturach Policji i Straży Granicznej, gdzie do dziś dnia kończą swój resurs. W opracowaniu przedstawiono realia wykonywania specyficznych zadań, lokalizacje baz lotniczych, zmianę filozofii wykorzystania tych śmigłowców; ich wady i zalety. Jednocześnie wskazano śmigłowiec PZL-Kania jako unowocześnioną modyfikację Mi-2 wykorzystywaną w Polsce jedynie w formacjach lotniczych jednostek MSWiA.
PL
Dynamiczne zmiany w środowisku bezpieczeństwa w wymiarze krajowym oraz lokalnym wymagają od instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne podejmowania wspólnych działań zmierzających do zwiększenia poziomu ich efektywności. Elementami systemu bezpieczeństwa wewnętrznego odgrywającymi najistotniejszą rolę są dwie jednolite umundurowane formacje funkcjonujące w ramach administracji zespolonej w województwie. Każde z województw ma typowy katalog zagrożeń oraz doświadczeń w zapobieganiu i likwidacji skutków ich wystąpienia. Takim jest również województwo śląskie, w którym do współdziałania Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej dochodzi często, zarówno w przypadku wystąpienia sytuacji godzących w bezpieczeństwo w skali makro, jak i mikro. Wypracowane w czasie współdziałania doświadczenia służą jego doskonaleniu nie tylko w województwie lecz również poprzez ich popularyzację poza jego granicami.
EN
Rapid changes in safety environment both on the country and local level requires from the institutions responsible for internal security undertaking common activities aiming at the highest effectiveness of the operations. The most important elements of the internal security are two uniformed units functioning within one provincial body. Every province faces different threats and has different experiences in preventive and relief operations. The Silesia province is the example where the Police and the State Fire Service often cooperate both in macro and micro scale concerning safety. The experience resulting from the long lasting cooperation helps to improve the skills of both units not only within the province but also out of its boundaries.
PL
W artykule omówiono rolę Policji jako formacji współdziałającej w obliczu zaistnienia sytuacji kryzysowych godzących w bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo powszechne oraz cyberbezpieczeństwo. Skupiono się na głównych zadaniach tej formacji w świetle regulacji prawnych i przepisów wewnętrznych. Sytuacje kryzysowe i kryzysy ukazano w ujęciu formalnym, czyli nawiązując do treści właściwej ustawy. Na tym tle zaprezentowano szczegółowe zadania Policji – kluczowego podmiotu bezpieczeństwa współdziałającego na rzecz państwa i jego obywateli. Artykuł wzbogacono o doświadczenia własne autora, pozwalające częściowo skonfrontować teorię przedmiotu poznania z praktyką.
EN
Crisis management in Poland leads to prevent the crisis situations. Moreover, the crisis management obtains control over such situations with strictly planned procedures as well as it reacts in the event of their appearance. It also helps to remove the consequences of such acts, reconstruct resources and the infrastructure in relation to mainly public safety and cybersecurity. Representatives of the police are being included in a block of teams for crisis management, strengthening the structures of crisis management system in Poland. Police as a departmental formation are not, however, the entity to crisis management – taking into account the executive character of their tasks. In general, police activity is included in every phase of crisis management. In the prevention stage, it manifests in preventive measures. In the stage of readiness – in risk estimation and analysis, as well as in action plan making. In the stage of response – in alarming and warning the civilians, immediate rescue operations and restoring order. In restorative stage – in actions that rebuild the previous state. The Police operate to prevent such threats as public protests, terrorist attacks, explosive remnants, natural disasters, technical failures, revolts, riots or escapes from criminal units as well as terrorist attacks with the use of aircrafts. Observations, dealing with the tasks of mass events protection, allow to assess the activity of the police and other subjects in cooperation positively. Such a statement does not allow , however, to stop improving and adapting procedures and rules for the current challenges and threats.
14
Content available remote Instytucjonalne aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki przestępczości zorganizowanej w Polsce z uwzględnieniem aspektów instytucjonalnych jej zwalczania. Przestępczość zorganizowana w naszym kraju nie ma tak bogatej historii jak włoska czy japońska, jednak działalność jej stanowiła i stanowi duże zagrożenie dla stabilności gospodarki i demokracji w Polsce. Szczyt aktywności grup przestępczych to lata 90. XX wieku. Polskie służby potrzebowały kilka lat aby po przemianach demokratycznych wypracować metody skutecznej walki z przestępczością zorganizowaną. Aktualnie zarówno Policja, Straż Graniczna oraz służby specjalne realizują zadania związane ze zwalczaniem tego groźnego zjawiska. Skuteczność tej walki uzależniona będzie od umiejętności współpracy w zakresie wymiany informacji zarówno pomiędzy służbami krajowymi oraz innych krajów. Dynamika działania oraz szerokie spectrum zainteresowań grup przestępczych w uzyskiwaniu nielegalnych zysków wymaga również bieżącego dostosowania przepisów prawa w tym zakresie.
EN
The aim of the paper is an analysis of the organized crime in Poland, taking into account the institutional aspects of countering it. Organized crime in Poland does not have as rich of the history as that of Italy or Japan, though its operation has been and still is a great threat to economy stability and democracy in Poland. The peak of criminal groups operation were the 90-ties of 20th century. After democratic transition, Polish services needed a couple of years to develop means of efficient fight against the organized crime. Nowadays, the Police as well as the Border Guard and special services fulfill tasks connected to eradicating of this threatening phenomenon. Effectiveness of this fight will depend on ability to cooperate in the sphere of information exchange between national services as well as the foreign ones. Dynamics of actions and broad spectrum of interests of criminal groups in obtaining the illegal profits also demand current adjustment of law in this sphere.
EN
The study presents the phenomenon of organized crime and its definition. This phenomenon was captured under criminal law. The most important areas of activity of contemporary organized criminal groups were also discussed. At the same time, attempts were made to define operational and reconnaissance activities in terms of doctrine and the characteristics of the most important features of these activities carried out by law enforcement agencies. The study also discusses the methods of selected operational-reconnaissance activities and attempts to categorize them.
EN
The article presented below refers to a crisis situation connected with a threat to public order in a public utility facility, such as an airport. The article presents the role and tasks of the police in releasing such a facility occupied by unauthorized people. An attempt to explain the basic concepts related to this issue has been made and the procedure, conditions and legal basis of the police intervention in conducting such an operation have been presented.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie i przybliżenie nowych działań Policji związanych z ochroną bezpieczeństwa społecznego. Bezpieczeństwo jest czynnikiem, który sprawia, że społeczeństwo sprawnie działa i funkcjonuje według przyjętych norm. Policja jako główny organ paramilitarnej grupy dyspozycyjnej ma za zadanie przeciwdziałać działaniom o charakterze zagrażającym normom społecznym. Dzięki konsultacjom z lokalnymi społecznościami w całej Polsce, policjanci mogą zdiagnozować i poznać zagrożenia występujące w danych obszarach kraju. Dzięki takim działaniom powstają mapy zagrożeń z informacją o skali, promieniu i liczebności zagrożeń. Mapy mają przede wszystkim odzwierciedlać rzeczywisty obraz, który cały czas będzie aktualizowany. Pomimo pewnych trudności pojawiających się przy tworzeniu projektu, takich jak subiektywność zgłaszanych zagrożeń czy zbytnia ruchliwość w przestrzeni społecznej zagrożeń, mapy będą tworzone z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi.
EN
The article aims at presenting and introducing the new actions of Police connected with the protection of social security. Security is a factor assuring efficient functioning of a society according to the accepted norms. Police, as a main body of a paramilitary detached unit, have a task of counteracting threats to social norms. Thanks to the consultations with local communities all over Poland, police officers are able to diagnose and get to know the threats occurring within particular areas of the country. This, in turn, results in mapping the threats together with providing information on the scale, radius and number of threats. First of all, maps task is to show a real picture which will be updated regularly. Despite certain difficulties appearing during the creation of the project, such as subjectivity of reported threats or excessive threats mobility within the social space, the maps will be created in order to provide people with security.
EN
The article describes corruption as a pathological of the state and institution of security. Author described how corruption is perceived by police officers. The article presents also the police methods for aimed at preventing the, preventing and combating corruption. Advantage, among others, the statistical data reflecting the scale of corruption in the Police.
EN
In the area of Police existed hydrogenation plant Hydrierwerke AG. The article presents the possible solution for development of degraded industrial sites. Two solutions are presented: one does not regard all existing conditions, second includes preservation maintenance and existing bats’ hibernation sites which are under protection.
PL
Na terenie Polic znajdowały się zakłady produkujące benzynę syntetyczną Hydrierwerke AG. Artykuł przedstawia możliwości zagospodarowania zdegradowanych terenów pofabrycznych. Przedstawiono dwa rozwiązania: jedno rozwiązanie nie bierze pod uwagę wszystkich uwarunkowań istniejących, drugie uwzględnia ochronę konserwatorską obiektów oraz znajdujące się na tym terenie zimowiska nietoperzy, które również są pod ochroną.
20
Content available remote Rola i zadania policji w obszarze zarządzania kryzysowego
PL
W artykule przedstawiono rolę i główne zadania Policji w sytuacji kryzysowej w aspekcie zdarzeń kryzysowych wynikających z przepisów resortowych oraz z Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Opisano w jakich sytuacjach kryzysowych Policja wiedzie rolę wiodącą, a w jakich wspomagającą lub koordynującą. Wykazano, iż duża skuteczność działania jednostek policji zasadniczo zależy od umiejętnego ich współdziałania i zgrania z odpowiednimi podmiotami w danej sytuacji kryzysowej. W zależności od rodzaju sytuacji kryzysowej Policja, na podstawie zawartych porozumień, głównie współdziała z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym, oddziałami Żandarmerii Wojskowej, Państwową Strażą Pożarną, Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi, Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii oraz powiatowym lekarzem weterynarii, jednostkami ratownictwa medycznego, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Strażą Graniczną.
EN
In the article the role and main tasks of the Police in crisis situations were presented with reference to crisis events stemming from departmental regulations and the Act of 26th April, 2007 on crisis management. The situations in which the Police has the leading role were described along with those in which it only supports or coordinates operations. It was also proved that high effectiveness of the Police units’ operations depends essentially on their skilful cooperation with relevant entities in a particular crisis situation. Depending on the type of emergency situation and on the basis of agreement, the Police mainly cooperates with Voivodeship Military Headquarters, Military Police units, the National Headquarters of the State Fire Service, Sanitary-Epidemiological stations, provincial and district veterinary doctors, Emergency Medical Services units, General Directorate for National Roads and Motorways and the Border Guard units.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.