Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pianka poliuretanowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
An innovative method of insulation by injection to a cooling tank was investigated with consideration of a sustainable development need during production of thermo-insulation materials. An insulation material consisted of polyurethane foam. The manufacturer has chosen HFO gases for filling in the pores, since this is a product with a low environmental impact. HFO gases have a zero potential for destruction of the ozone layer and an extremely low global warming potential. Cooling tanks insulated with modern technologies of injection of polyurethane foam were investigated with regard to heat permission. They were also tested on account of occurrence of heat leakage bridges. The investigation covered also cooling furniture insulated with a conventional method of gluing ready-made polyurethane boards. The tests showed that a modern insulation technology influences reduction of the heat permission coefficient towards the presently applied technology. The investigated insulation of cooling furniture did not prove any heat leakage bridges. Therefore, it may be concluded that the technological process is correct. Cooling tanks manufactured in the present insulation technology did not show the occurrence of heat leakage bridges.
PL
Uwzględniając potrzeby zrównoważonego rozwoju podczas produkcji materiałów termoizolacyjnych, przebadana została innowacyjna metoda wtryskiwania materiału izolacyjnego do wnętrza wanny chłodniczej. Jako materiał izolacyjny wybrana została pianka poliuretanowa. Jako substancje odpowiedzialne za wypełnienie porów producent wybrał gazy z grupy fluoro-olefin (HFO), zatem produkt charakteryzujący się niewielkim wpływem na środowisko naturalne. Gazy z grupy fluoro-olefin (HFO) posiadają zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej oraz bardzo niski potencjał globalnego ocieplenia. Wanny chłodnicze zaizolowane przy użyciu nowoczesnej technologii wtryskiwania piany poliuretanowej, przebadane zostały pod kątem współczynnika przenikania ciepła. Zostały także ocenione pod kątem występowania mostków cieplnych. Badaniom poddano także meble chłodnicze zaizolowane tradycyjną metoda wklejania gotowych płyt poliuretanowych. Przeprowadzone testy wykazały, że nowoczesna technologia izolowania wpływa na obniżenie współczynnika przenikania ciepła względem obecnie stosowanej technologii. Przebadana izolacja mebli chłodniczych nie wykazała występowania żadnych mostków cieplnych, zatem można wnioskować, że proces technologiczny jest prowadzony w prawidłowy sposób. Wanny chłodnicze wykonane w obecnej technologii izolowania także nie wykazały występowania mostków cieplnych.
3
Content available remote Wielokryterialna analiza doboru typów konstrukcji pomostów pływających
PL
W artykule przedstawiono analizę czterech typów pomostów pływających. Trzy z nich są ogólnie dostępne na rynku, natomiast rozwiązanie czwarte stanowi projekt autorski. Komfortowe użytkowanie pomostu związane jest z wyborem właściwego rozwiązania zależnie od panujących warunków i potrzeb użytkownika. W tabeli przedstawiono wszystkie konstrukcje tak, aby potencjalny nabywca z łatwością mógł dobrać najodpowiedniejsze rozwiązanie.
EN
The article presents an analysis of four types of floating platforms. Three of them are generally available on the market, while the fourth solution is an original project. Comfortable use of the platform is connected with the selection of the right solution depending on the prevailing conditions and the user's needs. In table all constructions were collected so that a potential buyer could easily choose the most suitable solution.
PL
Dookoła nas coraz więcej przedmiotów składa się z materiałów polimerowych. Ich właściwości podwyższają komfort codziennego życia. Niestety ze względu na swoją budowę są wspaniałymi paliwami. W artykule omówiono budowę pianek poliuretanowych wraz z opisem procesu ich gaszenia. Opisano przeprowadzone dwa badania polegające na gaszeniu próbek z pianki poliuretanowej dyszą mgłową spiralną i tradycyjnym tryskaczem. Artykuł zawiera także opis badań wykonanych przez innych badaczy oraz wnioski z przeprowadzonych badań własnych.
EN
Around us, more and more objects are made of polymeric materials. Their properties increase the comfort of everyday life. Unfortunately, due to their structure, they are great fuels. This article presents the structure of polyurethane foams with a description of extinguishing them. The article describes two tests carried out, consisting in extinguishing polyurethane foam samples with a spiral water mist nozzle and the traditional sprinkler. The article also contains a description of research carried out by other researchers and conclusions from the own research.
EN
Firstly, the paper focused on the polyurethane foam soaking process with pyrrole solution, and discuss the estimated electro-mechanical properties of the modified PU foam. Secondly, scanning electron microscopy (SEM) micrographs were collected to understand the polypyrrole distribution inside the foam. The results show that the chemical polymerisation parameters needed to realise this amount of polypyrrole in the foam were 0.1 mol/L of pyrrole, a mole ratio of 1:2.25, an oxidation temperature of 12 ± 3 °C, and an oxidation time of 2 hours. SEM images of the samples prepared with the modified approach showed a continuous layer of about 10-15 μm thickness of the polypyrrole attached to the surface of the PU foam.
PL
W artykule skoncentrowano się na procesie namaczania pianki poliuretanowej roztworem pirolu i omówiono oszacowane właściwości elektromechaniczne zmodyfikowanej pianki PU. Następnie zbadano rozkład polipirolu wewnątrz pianki przy zastosowaniu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Wyniki pokazały, że parametry polimeryzacji chemicznej potrzebne do uzyskania odpowiedniej ilości polipirolu w piance wynosiły 0,1 mol/l pirolu, stosunek molowy wynosił 1:2,25, temperatura utleniania wynosiła 12 ± 3 ° C i czas utleniania 2 godziny. Obrazy SEM próbek przygotowanych zgodnie ze zmodyfikowanym podejściem pokazały ciągłą warstwę o grubości około 10-15 μm polipirolu na powierzchni pianki PU.
PL
Pokrycia dachowe głównych budynków elektrowni narażone są na różne niekorzystne oddziaływania mechaniczne i termiczne. W wielu przypadkach pokrycia te ulegają dość szybkiemu zużyciu lub różnorodnym uszkodzeniom. W pracy zaprezentowano niektóre przypadki uszkodzeń dachowych pokryć papowych oraz pokryć z pianki poliuretanowej (PUR) w budynkach kotłowni i maszynowni oraz w innych budynkach. Szczególną uwagę zwrócono na dużą wrażliwość pokryć z pianki PUR na czynniki mechaniczne i termiczne. Wskazano na potrzebę badań odporności pianek poliuretanowych na specyficzne czynniki występujące w dachach budynków elektrowni.
EN
Roof coverings of the main power plant buildings are exposed to various adverse mechanical and thermal impacts. In many cases, these coverings wear out quite quickly or are damaged in various ways. The paper presents some cases of damage of tar paper coverings and polyurethane (PUR) foam coverings in boiler room and engine room buildings and other buildings. Special attention was paid to high sensitivity of PUR foam coverings to mechanical and thermal factotors. The need to test the resistance of polyurethane foams to specific factors occurring in the roofs of power plant buildings was indicated.
7
PL
Zaproponowano metodę oceny dynamiki procesu spieniania pianek polistyreno-uretanowych (PSUR) za pomocą pomiarów temperatury. W wyniku procesu spieniania otrzymano materiał kompozytowy oparty na sztywnej matrycy pianki poliuretanowej (PUR), która jako napełniacz zawierała termoplastyczne kulki z ekspandowanego polistyrenu (EPS). Stosując termopary, wykonano pomiary temperatury w funkcji czasu T(t) w sześciu punktach formy do spieniania pianek PSUR, w przedziale czasu od początku (t = 0) do końca procesu spieniania (t = tk). Zbadano wpływ zawartości napełniacza EPS na kształt profili temperatury T(t). Praca stanowi uzupełnienie przedstawionych wcześniej badań dynamiki procesu spieniania pianek PSUR z użyciem miernika gęstości strumienia ciepła1).
EN
Two types of bicomponent systems for the prodn. of rigid polyurethane foams (high- and low-reactive) were mixed with polystyrene beads (EPS) to obtain 2 polystyrene-polyurethane composites (PSUR). The mixts. were poured into metal mold at room temp. The effect of EPS mass fraction on the PSUR foaming process were examd. by using measurements of temp. and heat flux d. as a function of time. The expansion of EPS occurred already at 50°C in the low-reactive system.
PL
Pianki poliuretanowe o różnym przeznaczeniu, stosowane do produkcji płyt izolacyjnych, typu PUR i PIR, otrzymywane metodą in situ w budynkach, były badane pod kątem emisji lotnych związków organicznych w komorach klimatyzowanych w temperaturze 23°C oraz w temperaturze podwyższonej w desorberze termicznym. Stwierdzono emisję par związków stosowanych do spieniania pianek, opóźniaczy palenia, pozostałości katalizatorów i środków pomocniczych.
EN
The paper discusses the use of multiclustering statistical analysis in the assessment of domestic wastewater filtration effectiveness. Calculations included data collected over four months of experiments with using waste as filling material of vertical flow filters for domestic sewage treatment. The effectiveness of pollutants removal was analysed in case of mechanically shredded waste in the form of PET flakes, PUR foam trims, shredded rubber tires and wadding. The organic compounds (CODcr, BOD5) removal, suspend solids, biogens (as NH4 +, PO4 3– ions) and oxygen saturation changing compared with sand filling was analysed. Multiclustering statistical analysis allowed to divide pollutants removal efficiency of analysed materials into 3 clusters, depending on the hydraulic loading. The first group consisted in quality parameters of treated sewage: the highest reduction of BOD5 and NH4-N. It included the values of quality parameters and indicators for the filtrates obtained at the lowest hydraulic load from columns filled with 60 cm of rubber tires or sand. The second group comprised the results for fillings containing foam, PET and rubber tires (the other hydraulic loads). It featured the highest reduction of total suspended solids and PO4 3–. Removal of easily biodegradable organic compounds was at a similar level in both cluster groups. The filter filled with polyester waste (wadding), which was as effective as 30 cm layer of sand, and the filters filled with 60 cm of sand working at the highest hydraulic load. Third group showed the lowest values of parameters and indicators for analysed filtrates.
PL
W pracy omówiono wykorzystanie wieloklastrowej analizy statystycznej do oceny skuteczności filtracji ścieków bytowych. Obliczenia obejmowały dane zebrane w ciągu czterech miesięcy badań dotyczących wykorzystania odpadów jako materiału wypełniającego filtry z przepływem pionowym. Skuteczność usuwania zanieczyszczeń została przeanalizowana na przykładzie odpadów mechanicznie rozdrobnionych w postaci płatków PET, skrawków pianki PUR, rozdrobnionych opon gumowych i owaty. Analizowano związki organiczne (CODCr, BOD5), zawiesiny ogólne, biogeny (jako jony NH4 + i PO4 3–) oraz stopień nasycenia tlenem w przypadku filtracji z zastosowaniem do tego procesu wymienionych odpadów i porównano te wyniki z uzyskanymi w filtrach z wypełnieniem piaskowym. Wieloklastrowa analiza statystyczna dała podstawy do podziału skuteczności usuwania zanieczyszczeń przez materiały filtracyjne w zależności od obciążenia hydraulicznego na trzy grupy. Pierwsza z nich obejmowała parametry jakościowe oczyszczonych ścieków – największą redukcję BZT5 i N-NH4 +. Znalazły się w niej wartości parametrów jakościowych i wskaźników dla filtratów otrzymanych w warunkach najmniejszego obciążenia hydraulicznego z kolumn wypełnionych odpadami gumowymi oraz piaskiem o miąższości 60 cm. Druga grupa obejmowała wyniki odnoszące się do wypełnień zawierających piankę poliuretanową, PET i gumę (dla pozostałych obciążeń hydraulicznych). Grupa ta charakteryzowała się największą redukcją zawiesin ogólnych i PO4 3–. Usunięcie łatwo ulegających biodegradowalnych związków organicznych było na podobnym poziomie w obu grupach klastrów. Filtr wypełniony odpadami poliestrowymi (owatą) był tak samo skuteczny, jak filtry wypełnione 30-centymetrową warstwą piasku i filtry wypełnione piaskiem o miąższości 60 cm (w warunkach największego obciążenia hydraulicznego). W trzeciej grupie znalazły się najmniejsze wartości wszystkich analizowanych parametrów i wskaźników dla przedmiotowych filtratów.
PL
Opracowano receptury cytokompatybilnych otwartokomórkowych lepkosprężystych pianek poliuretanowych (VEPUR), nadających się do wielokrotnego prania z wykorzystaniem domowej pralki automatycznej.Pianki otrzymywano z polioli zawierających ugrupowania oksyetylenowe (EO) i oksypropylenowe (PO). Nietoksyczne pianki o różnej twardości syntetyzowano z dodatkowym udziałem polioli zawierających ok. 80 % wiązań EO przy indeksie izocyjanianowym 0,9–1,0. W syntezie wykorzystano też reaktywne inhibitory, pozwalające na zmniejszenie szybkości reakcji spieniania, co zapobiegało zjawisku opadania. Otrzymane pianki wykazywały optymalny czas powrotu 1–8 s, dużą przepuszczalność powietrza 80–150 dm3/min, duży współczynnik absorpcji wody 1700–2100 %, mały współczynnik retencji wody 60–70 % i niewielki wzrost objętości po namoczeniu (poniżej 15 %). Cechy te predestynują opracowane materiały do wielokrotnego prania. Po pięciu cyklach prania twardość pianek zmieniła się nieznacznie, natomiast użytkownicy wyrobów obserwowali zdecydowaną poprawę w zakresie higieny oraz komfortu snu.
EN
The formulations of non-cytotoxic viscoelastic polyurethane open-cell foams (VEPUR), which are suitable for multiple washing using household automatic washing machine, were developed. The foams were prepared using polyols containing ethoxylate (EO) and propoxylate (PO) groups. In order to ensure no cytotoxicity, the foams with different hardness, including additional polyols containing about 80 % of EO groups and having isocyanate index of 0.9–1.0, were synthesized. The foams were prepared using reactive inhibitors, which allowed to decrease the reaction rate in order to avoid collapsing. The prepared VEPUR foams had promising qualities such as: optimal recovery time (1–8 s), high air permeability (80–150 dm3/min), high water absorption coefficient (1700–2100 %), low water retention coefficient (60–70 %) and low volume increase after soaking (less than 15 %). This characteristics makes the developed foams suitable for multiple washing. After five cycles of machine washing the hardness of the foams was changed very slightly, while the users of the foam products observed a substantial improvement of the hygiene and comfort of sleep.
11
Content available remote Kontrowersje wokół natryskowych pianek PUR
PL
Dążenie do zmniejszenia masy jest jednym z najważniejszych czynników w procesie projektowania jednostek morskich oraz innych środków transportu. Niższa masa konstrukcyjna umożliwia zastosowanie bardziej ekonomicznego systemu napędowego, a tym samym zmniejszenie kosztów produkcji i eksploatacji, jak również wpływa korzystnie na środowisko naturalne. Jednym ze sposobów zmniejszenia masy konstrukcji jest zastosowanie materiałów kompozytowych, a wykorzystanie na ich składowe recyklatów podnosi tylko ich atrakcyjność ze względu na ekonomiczność i ekologię. W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze problemy związane z wytwarzaniem kompozytów poliestrowych z udziałem recyklatów. Scharakteryzowano technologię wytwarzania tych materiałów. Celem pracy było opisanie wpływu struktury, dodatków i rodzaju fazy wzmacniającej na efekt formowania. Wytworzono kompozyt, o osnowie z żywicy poliestrowej zawierający recyklatową piankę poliuretanową oraz hybrydowy kompozyt o osnowie z żywicy poliestrowej wzmacniany recyklatową pianką poliuretanową i włóknem szklanym. Zaprezentowano również właściwości fizyko-chemiczne wytwarzanego materiału tj. gęstość, nasiąkliwość, udarność oraz wytrzymałość na rozciąganie.
EN
Attempts to reduce product weight will probably never stop as weight is one of the most important factors in the process of designing seagoing ships, road vehicles and aircraft. Lower construction weight of vehicles enables the application of a smaller propulsion system, and thereby the reduction of production and operating costs, as well as limitation of the environmental impact of these vehicles and other structures. One of the ways to reduce the weight of structures and vehicles is the application of composite materials. This work addresses major problems associated with the production of recycled polyester composites. Besides an outline of the manufacturing process of these materials, this study discusses the test results concerning issues associated with the production of composites, i.e. influence of the structure, additives and the type of reinforcing phase on the composite forming effect. The tests aimed at experimentally made composites with polyester resin matrix containing recycled polyurethane foam and a hybrid composite with polyester resin reinforced with recycled polyurethane foam and glass fibre. Besides, physico-chemical properties of the produced material are presented, including density, absorbability, impact resistance and tensile strength.
PL
Recyklingowi chemicznemu poddano pianki PUR-PIR otrzymane na bazie hydroksyalkilowych pochodnych kwasu 2-hydroksy-1,2,3-propantrikarboksylowego z glikolami. Pianki roztwarzano w glikolach z udziałem wybranych katalizatorów (Tab. 1). Zbadano podstawowe parametry użytkowe otrzymanych produktów (glikolizatów G) - Tab. 2. Produkty G zastosowano do syntezy nowych pianek. Badania wykazały, że glikolizaty wpływają w nieznacznym stopniu na wydłużenie parametrów przetwórczych pianek. Otrzymane tworzywa piankowe są stabilne wymiarowo i objętościowo. Dodatek do przedmieszki poliolowej związków G wpłynął na zwiększenie gęstości pianek w porównaniu z gęstością pianki wzorcowej W (37,5 kg/m3) maksymalnie do 76,0 kg/m3 (pianka 0,3 R związku G3). Kruchość pianek zmniejszała się wraz ze zwiększającą się zawartością związku G od 41,1% (pianka W) do ok. 30% dla pianek z glikolizatami. Przy zawartości do 0,3R związku G pianki wykazywały większą wytrzymałość na ściskanie niż pianka W.
EN
PUR-PIR foams derived from hydroxyalkyl derivatives of 2-hydroxy-1.2.3-propanthricarboxylic acid with glycols were subjected to chemical recycling. Foams were digested inglycols with selected catalysts (Table 1). The basic parameters of the obtained products (glycolysates G)-were investigated (Tab. 2). G products were used for the synthesis of new foams. Studies have shown that glycolysates slightly affect the elongation of processing parameters of foams. The obtained foam materials are dimensionally stable and volumetrically. The addition to the polyol masterbatch of the compounds G increased the foam density compared to the standard foam density W (37.5 kg/m3) to a maximum of 76.0 kg/m3 (0.3 g compound G3 foam). Foam brittleness decreased as G content increased from 41.1% (W) to about 30% for glycolate foams. With a content of up to 0.3R compound G foam exhibited higher compressive strength than foam W.
PL
Wybór odpowiedniej osnowy w procesie wytwarzania laminatów jest bardzo ważnym elementem technologicznym. Prawidłowo dobrana osnowa najczęściej w rozpatrywanym typie kompozytów: żywica powinna spełniać założone cechy wytrzymałościowe, być odporna na działanie czynników zewnętrznych, doskonale pokrywać i scalać fazę umocnienia i być łatwą w przetwarzaniu. Z drugiej strony powinna również spełniać wymagania norm i wytycznych dotyczących środowiska oraz BHP, a jej cena powinna być dostosowana do założonego poziomu ekonomicznego. W niniejszej pracy przedstawiono najpopularniejsze rodzaje żywic stosowane w technologiach kompozytów wraz z zestawianiem ich wad i zalet. Na podstawie analizy charakterystycznych cech żywic wytypowano różne materiały na osnowę laminatów polimerowych. Celem pracy było opisanie wyników badań dotyczących zagadnień związanych z wpływem materiału osnowy na właściwości kompozytów z recyklatów i hybrydowych kompozytów recyklatowych. Wytworzono kompozyt zawierający recyklatową piankę poliuretanową o osnowie z żywicy poliestrowej i epoksydowej oraz hybrydowy kompozyt wzmacniany recyklatową pianką poliuretanową i włóknem szklanym, o osnowie z żywicy poliestrowej i epoksydowej. Porównano również właściwości fizyko-chemiczne wytwarzanych materiałów.
EN
The choice of proper resin in the manufacture of laminates critical. Properly selected resins should: comply with the assumed strength and fatigue related parameters; be resistant to external factors; perfectly cover the reinforcement phase; be suitable for easy processing. On the other hand, the composite resin should also meet requirements of standards and guidelines relating to the environment and occupational safety, and its price should not exceed an adopted range. This work presents the most common types of resins, indicating their advantages and disadvantages. Based on the analysis of the characteristics of various resins, those suitable for the matrix material are pointed out. This study aims at analyzing the results of research on the influence of matrix material on properties of recyclate composites and hybrid composites. One type of the manufactured composite contained recycled polyurethane foam with the matrix of polyester and epoxy resin, the other was a hybrid composite with recycled polyurethane foam and glass fiber and polyester and epoxy resin matrix. The physico-chemical properties of the materials have been compared.
PL
Zbadano właściwości dymotwórcze pianek poliuretanowych elastycznych (6 próbek) i półsztywnych (8 próbek), w których składzie znajdowały się uniepalniacze (Fyrol PNX i grafit ekspandujący) oraz zmielony odpad gumowy. Badania wykonano metodą testu jednokomorowego w procesie spalania płomieniowego i bezpłomieniowego wg normy. Wyznaczono doświadczalnie maksymalną gęstość optyczną właściwą (Dsmax), czas do osiągnięcia Dsmax i gęstość optyczną właściwą w czwartej minucie badania (Ds4). W trakcie spalania płomieniowego pianek półsztywnych powstawał dym o większej wartości Dsmax niż w trakcie spalania pianek elastycznych. Odwrotną zależność zaobserwowano podczas spalania bezpłomieniowego. Przeprowadzone badania doświadczalne potwierdziły tezę, że o właściwościach dymotwórczych pianek poliuretanowych decyduje nie tylko ich skład chemiczny (rodzaj polioli, diizocyjanianów) i zastosowane dodatki (Fyrol PNX, grafit ekspandujący, zmielony odpad gumowy), ale również rodzaj i warunki ich spalania (płomieniowe, bezpłomieniowe).
EN
Six flexible polyurethane foams and 8 semi-rigid foams were prepd. under addn. of com. flame retardants (a P-contg. additive and flexible graphite) and ground rubber waste and tested for smoke formation during combustion performed using by single-chamber test method under flame and flameless conditions. The max. values of proper optical d., time of its achievement, and the values of proper optical d. after 4 min of combustion were detd. The flame combustion of semi-rigid foams resulted in formation of smoke of a higher d. after 4 min than during the combustion of rigid foams. A contrary relationship was obsd. during the flameless combustion. The smoke generating ability of polyurethane foams depended not only on their chem. compn. (type of polyols or diisocyanates) and the additives, but also on the type and conditions of flame or flameless combustion.
16
Content available remote Poliuretan jako materiał termoizolacyjny dachów kaskadowych
PL
W artykule przedstawiono koncepcje dachu kaskadowego – przybliżono aspekty historyczne oraz ideę zastosowania. Na przykładzie projektowym omówiono sposób zaadaptowania rozwiązania oraz wskazano przykładowe materiały do realizacji. Przeanalizowano poliuretan jako wielofunkcyjny materiał w trudnych pokryciach.
EN
The article presents concepts cascade roof – brought closer to historical aspects and the idea of the application. On example of project discusses how to adapt solutions and identifies examples of materials for realization. Analysis is performed polyurethane as a multifunctional material in hard coverings.
EN
In this work, composite materials for car seat covers composed of woven fabric + polyurethane foam (PU) + knitted fabric were tested by separation of components of the composite force, which are thermally connected with three different process speeds (30, 34 and 39 m/min) and two thickness PU (2 mm and 4 mm). The thermal bonding of the components into a composite is leading to reduction in thickness and weight of the composite compared to the amount of components before the joining. The force separation decreased as the speed for all samples increased. The smaller thickness of PU had an effect on the larger separation forces of composite components as well as higher abrasion damage. The purpose of this work was to investigate the influence of the thermal bonding speed of the composite components, the effect of PU thickness on the separation force, and abrasion properties.
PL
W pracy przetestowano materiały kompozytowe stosowane w fotelach samochodowych. Do badań użyto kompozyty składające się z tkaniny, pianki poliuretanowej i dzianiny. Próbki różniące się szybkościami spajania termicznego (30, 34 i 39 m/min) oraz grubością warstw PU (2 i 4 mm) poddano rozdzieleniu warstw. Termiczne wiązanie składników w kompozycie powodowało zmniejszenie grubości i ciężaru kompozytu w porównaniu do ilości składników przed połączeniem. Mniejsza grubość pianki poliuretanowej skutkowała większymi siłami rozdzielania elementów kompozytowych, a także mniejszą odpornością na ścieranie.
EN
This paper investigates the collapse diagrams (energy-absorption and efficiency diagrams) under dynamic compression tests (drop tests) with an impact loading speed of 3.09 m/s. Experimental tests were carried out at room temperature on seven different types of closed-cell rigid polyurethane foams with densities of 40, 80, 100, 120, 140, 145 and 300 kg/m3 respectively. Based on the measured load–displacement curves, authors plotted the variation of peak stress, energy-absorption and efficiency attributes with respect to density for each type of foam, highlighting the optimum foam density (100 kg/m3). The influence of density and loading direction (in-plane and out-of-plane) on the main mechanical properties are also discussed. Following the investigations it was observed that both efficiency and energy absorption diagrams shows similar results, leading to the conclusion that both methods are reliable. Considering the test setup, a finite element analysis model was developed that aimed to replicate the experimental procedures. Simulations were performed in the commercial software Abaqus/Explicit using the implemented Elastic/Crushable foam constitutive model and using the static and dynamic test data for calibration. The energy-absorption and efficiency diagrams obtained from simulations were compared with the experimental data.
EN
This paper presents the experimental determination of the effect of hardness of the polyurethane (PUR) in a form of the elastomer foam used in various parts of machines or appliances subjected to intensive abrasive wear. Such elements, among others, are static and dynamic technical seals, bumpers, shock-absorbing parts in joints of machine components, and elements of transport equipment in mining or in aggregate and mineral processing [L. 1–3]. Intensive abrasive wear also concerns parts of agricultural and construction machines, road transport, and transport packaging, as well as protective coatings, housing or shields of various machines, and equipment elements [L. 4, 5]. An increase in the abrasive wear resistance of directly determines an increase in the durability and operational reliability of machines and equipment [L. 6]. The hardness of the elastomeric polyurethane influences its physicomechanical and tribological properties [L. 7]. So far, relatively few works have focused on research into the effect of various factors, including the hardness of PUR on the tribological properties of PUR. The aim of this study is to broaden knowledge on the impact of the polyurethane hardness on its resistance to abrasive wear.
PL
W artykule przedstawiono doświadczalne określenie wpływu twardości poliuretanu (PUR) o postaci pianki elastomerowej stosowanej na różne elementy maszyn i urządzeń narażonych na intensywne zużywanie ścierne. Takimi elementami m.in. są: uszczelnienia techniczne spoczynkowe i ruchowe, odboje, części amortyzujące w połączeniach podzespołów maszyn, elementy urządzeń transportowych w przemyśle wydobywczym i przetwórczym kruszyw oraz minerałów. Na intensywne zużywanie ścierne narażone są też części maszyn rolniczych, budowlanych, środków transportu kołowego i opakowań transportowych, jak również powłoki ochronne na różnych elementach, czy też osłony i obudowy wielu innych maszyn i urządzeń. Zwiększenie odporności na zużywanie ścienne tych części bezpośrednio przekłada się na wzrost trwałości i niezawodności eksploatacyjnej maszyn i urządzeń. Twardość PUR o postaci elastomeru ma wpływ na jego własności fizykomechaniczne i właściwości użytkowe, w tym także tribologiczne. Dotychczas stosunkowo niewiele prac dotyczyło badań różnych czynników, w tym twardości PUR, mających wpływ na właściwości tribologiczne PUR. W niniejszej pracy wykazano, że wzrost twardości elastomerowych pianek PUR powoduje zwiększenie ich odporności na zużywanie ścierne.
PL
W pracy przedstawiono badania doświadczalne czasu i wartości powrotu poodkształceniowego, zarówno natychmiastowego, jak i opóźnionego pięciu rodzajów poliuretanowych pianek wiskoelastycznych (z pamięcią kształtu) o różnej gęstości pozornej. Określono również wartości naprężenia ściskającego występującego przy 80% odkształceniu pianek. Badania wykonano w temperaturze: 20, 30, 40, 50 oraz 60°C. Stwierdzono, że badane pianki wykazują różne wartości powrotu poodkształceniowego w porównywalnym czasie, a temperatura badania ma istotny wpływ na wartość powrotu poodkształceniowego, jak i na czas tego powrotu. Wykonane zostały stosowne wykresy oraz wyciągnięto wnioski.
EN
The manuscript presents experimental studies of the time and value of elastic recovery, both immediate and delayed, for five types of polyutherane shape memory (viscoelastic) foams of various pour density. The values of compressive strength appearing at 80% foam strain were also determined. The tests were conducted at temperatures: 20, 30, 40, 50 and 60°C. It was concluded that the studied foams have different values of elastic recovery in comparable time and that the test temperature has a significant influence on the value of elastic recovery as well as on the time of the recovery. The appropriate graphs were made and conclusions were drawn.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.