Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 819

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
EN
The article describes issues related to creating discrete simulation models for the implementation of the furniture manufacturing and assembly process in a furniture company. The methodology of the manufacturing system analysis was presented, which is aimed to support the appropriate approach to the construction of simulation models. The scope of the work includes the technological identification of the furniture manufacturing and assembly process in real production conditions, on the basis of which the appropriate simulation model was built. The course of the process was analyzed in the Arena software on the basis of a computer simulation based on reports. As a result of the simulation of the manufacturing process with the use of information from report of usage, an area for improvement was located. The re-analysis of the material flow made it possible to propose a change in the input parameters for the simulation model in the indicated area. The results of the second simulation show significant changes in the effective use of workstations and increase in the efficiency of the production line. In practice, it can be the basis for introducing simulated changes in the production system.
PL
W artykule opisano zagadnienia związane z tworzeniem dyskretnych modeli symulacyjnych dla realizacji procesu wytwarzania i montażu mebli w przedsiębiorstwie branży meblarskiej. Przedstawiono metodykę analizy systemu wytwarzania, która ma za zadanie wspierać właściwe podejście dla budowy modeli symulacyjnych. Zakresem praca obejmuje identyfikację technologiczną procesu wytwarzania i montażu mebli w rzeczywistych warunkach produkcyjnych, w oparciu o którą zbudowano właściwy model symulacyjny na przykładzie procesu wytwarzania w rzeczywistych warunkach produkcyjnych. Analizę przebiegu procesu na podstawie symulacji komputerowej w oparciu o raporty przeprowadzono w oprogramowaniu Arena. W wyniku przeprowadzonej symulacji procesu wytwarzania z wykorzystaniem informacji z raportu obciążeń stanowiskowych zlokalizowano obszar do doskonalenia. Powtórna analiza przepływu materiałowego pozwoliła zaproponować zmianę parametrów wejściowych dla modelu symulacyjnego we wskazanym obszarze. Wyniki drugiej symulacji wskazują istotne zmiany w zakresie efektywnego wykorzystania stanowisk pracy oraz zwiększenia wydajności linii produkcyjnej. W praktyce może to stanowić podstawę do wprowadzenia symulowanych zmian w omawianym systemie produkcyjnym.
PL
W.artykule opisano poziom i zmiany produkcji soków zagęszczonych oraz soków pitnych w Polsce w latach 2015-2022. Przedstawiono także tendencje spożycia tych produktów w kraju oraz zmiany w poziomie eksportu i cen eksportowych zagęszczonego i pitnego soku jabłkowego, które to produkty dominują w produkcji i spożyciu soków w Polsce. Oceniono ponadto pozycję polskiego sektora soków i napojów wśród państw UE. Z.analizy wynika, że produkcja soków zagęszczonych nie wykazuje tendencji wzrostowych. Dynamicznie zwiększa się natomiast produkcja soków pitnych, głównie soku jabłkowego tłoczonego bezpośrednio, przeznaczonego przeważnie na eksport. W.latach 2015-2022 zwiększało się spożycie soków owocowych ogółem, a w miarę stabilna była konsumpcja soków warzywnych i owocowo-warzywnych. Jednocześnie Polska cały czas umacniała się na pozycji jednego z najważniejszych w UE producentów i konsumentów soków. Pod względem wartości produkcji soków znalazła się na wysokiej, trzeciej pozycji, a pod względem spożycia soków na osobę zajmowała piąte miejsce w UE. Wyniki finansowe producentów, mimo niewielkiego pogorszenia w 2022 r., zapewniały firmom bezpieczeństwo funkcjonowania.
EN
The article describes the level and changes in the production of concentrated juices and drinking juices in Poland in the years 2015-2022. It also presents trends in the consumption of these products in the country as well as changes in the level of export and export prices of concentrated and drinking apple juice, which dominate the production and consumption of juices in Poland. Moreover, the position of the Polish juice and beverage sector among the EU countries was assessed. The analysis shows that the production of concentrated juices does not show an upward trend. On the other hand, the production of drinking juices, mainly direct-pressed apple juice, mainly intended for export, is growing dynamically. In the years 2015-2022, the total consumption of fruit juices increased, and the consumption of vegetable and fruit and vegetable juices was relatively stable. At the same time, Poland was constantly strengthening its position as one of the most important producers and consumers of juices in the EU. In terms of the value of juice production, it was ranked third in the EU, and in terms of per capita juice consumption, it was ranked fifth in the EU. The financial results of producers, despite a slight deterioration in 2022, ensured the safety of operations for companies.
PL
Rok 2022 to okres zawirowań w światowej gospodarce, wynikających z popandemicznego ożywienia, ale przede wszystkim okres dużej niestabilności na światowych rynkach żywnościowych związanej z inwazją Rosji na Ukrainę. Celem artykułu jest ocena sytuacji przemysłu spożywczego i handlu rolno-spożywczego Polski w 2022 r., a więc w warunkach gwałtownego wzrostu cen surowców rolnych i energetycznych, a w konsekwencji rosnących kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego. W opracowaniu przedstawiono niektóre dane produkcyjno-finansowe i handlowe za kilka miesięcy 2022 r. oraz główne kierunki zmian zachodzących w sektorze. Dodatkowo omówiono wydarzenia, które miały największy wpływ na funkcjonowanie rynku spożywczego w ciągu roku. Z analizy wynika, że sektor przetwórstwa spożywczego w Polsce dość dobrze radził sobie z utrudnieniami, jakie wynikały z funkcjonowania w trudnych uwarunkowaniach zewnętrznych. Utrzymanie dobrych wyników produkcyjno-finansowych i wysokiej dynamiki eksportu będzie jednak bardzo trudne. Niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne (przede wszystkim wzrost kosztów produkcji) stanowią dla firm spożywczych duże wyzwanie i mogą sprawić, że obniży się dynamika ich rozwoju. Szereg wydarzeń, które miały miejsce na rynku spożywczym wskazuje jednak, że przetwórstwo spożywcze w Polsce nadal jest sektorem o dużym potencjale rozwoju.
EN
The year 2022 was a time of turbulence in the global economy, resulting from the post-pandemic recovery, but above all, a time of high instability on global food markets related to Russia’s invasion of Ukraine. The aim of the article is to assess the situation of the food industry and agri-food trade in Poland in 2022, i.e. in the context of a rapid increase in the prices of agricultural and Energy raw materials, and, consequently, rising costs of food by producers. The study presents selected data on production, finance and foreign trade for several months of the year 2022, as well as the main directions of changes taking place in the sector. In addition, events that had the greatest impact on the functioning of the food market during the year were discussed. The analysis shows that the food processing sector in Poland coped quite well with the difficulties resulting from functioning in difficult external conditions. However, maintaining good production and financial results as well as high export dynamics will be very difficult. Unfavorable external conditions (mainly an increase in production costs) are a great challenge for food companies and may cause a decrease in the dynamics of their development. However, a number of events that have taken place on the food market indicate that food processing in Poland is still a sector with great development potential.
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu efektów temperaturowych na zmianę stanu naprężeń w trakcie pracy złoża geotermalnego. Cel pracy został zrealizowany przy wykorzystaniu metody efektywnego sprzężenia symulacji złożowo-termalnych i geomechanicznych jako sprzężenia hydro-termo-mechanicznego (H-T-M). W ramach tego zadania zbudowano dwa syntetyczne złożowe modele symulacyjne, model przepływowo-termalny oraz model geomechaniczny. Do przepływowego modelu symulacyjnego zaimplementowano dublet otworów: jeden otwór zatłaczający zimną wodę i drugi – wydobywający gorącą wodę. Obliczenia różnych wariantów prognoz przepływu płynów złożowych i energii cieplnej dla złoża geotermalnego realizowano przy użyciu symulatorów Eclipse i Visage pod kontrolą oprogramowania Petrel firmy Schlumberger. W wyniku sprzężonych symulacji uzyskano rozkłady zmian parametrów złożowych (ciśnienia i temperatury) oraz zmian parametrów geomechanicznych (naprężeń i odkształceń) w funkcji czasu. Otrzymane wyniki obliczeń posłużyły do analizy stanu geomechanicznego złoża geotermalnego pod wpływem zmian ciśnienia i temperatury. Dzięki temu możliwe było określenie udziałów efektów temperaturowych i efektów ciśnieniowych w zmianie tensora naprężeń. Wykonane analizy pozwoliły również na wykazanie, który z tych czynników odgrywał dominującą rolę w trakcie pozyskiwania energii geotermalnej. Analiza stanu geomechanicznego została także uzupełniona o analizę stabilności skały złożowej z użyciem diagramów koła Mohra, ze szczególnym uwzględnieniem efektów temperaturowych. Sprzężone symulacje wariantowe pozwoliły na określenie optymalnych parametrów operacyjnych pracy złoża geotermalnego. Zbadano zmienność w czasie temperatury wydobywanej wody dla każdego wariantu symulacyjnego. Skorelowano ze sobą następujące parametry operacyjne: wydajność zatłaczania/odbioru wody i temperaturę zatłaczanej wody oraz wynikowe charakterystyki procesu pozyskiwania energii geotermalnej: czas redukcji temperatury wydobywanej wody do zadanej wartości i całkowitą ilość pozyskanej energii cieplnej. Znalezione zależności pomiędzy wspomnianymi parametrami pozwoliły na optymalizację parametrów operacyjnych pod kątem pozyskania maksymalnej ilości energii cieplnej.
EN
The paper presents analysis of impact of temperature effects on change of stress state during production heat energy from geothermal reservoir. The aim of this paper was achieved by using a method of effective coupling between reservoir-thermal simulations and geomechanical simulations as a hydro-thermo-mechanical coupling (H-T-M). As a part of this project, two synthetic reservoir simulation models were built, a reservoir-thermal model and a geomechanical model. Well doublet was implemented into the reservoir simulation model, a cold water injection well and a hot water production well. The simulation scenarios of reservoir fluid and heat energy flows were calculated for the geothermal reservoir using Eclipse and Visage simulators under the supervision of Petrel software platform (Schlumberger). The results of coupled simulations included distributions of reservoir parameters (pressure and temperature) and geomechanical parameters (stresses and strains) as functions of time. The received results were used for stress state analysis of a geothermal reservoir under changes of pressure and temperature. Consequently, it was possible to determine the contribution of temperature and pressure effects to the change of the stress tensor. The performed analysis also allowed to show which of these factors played a dominant role in the process of producing geothermal energy. The analysis of geomechanical state was also supplemented with reservoir rock stability analysis using Mohr’s circle diagrams, with particular emphasis on temperature effects. Coupled scenario simulations allowed to determine the operating parameters for the maximum thermal energy production from the geothermal reservoir. The time variability of the produced water temperature was investigated for each simulation scenario. The following operational parameters were correlated: the rate of water injection/production and the temperature of the injected water with the resulting characteristics of the geothermal energy production process: the time of reducing the temperature of the produced water to the limiting value and the total amount of thermal energy. The relationships found between the aforementioned parameters allowed for the optimization of operational parameters in terms of obtaining the maximum amount of thermal energy.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z nadzorem nad produkcją transformatorów energetycznych. Przedstawiono powody, dla których proces zamawiania transformatora powinien być nadzorowany przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną, niezależną od producenta transformatora. Omówiono podstawowe wymagania, jakie powinna ona spełniać. Wskazano etapy zamawiania transformatora oraz zakres badań, które powinny odbywać się pod nadzorem. Zaprezentowano także wybrane przypadki uszkodzeń wykrytych w trakcie prób fabrycznych.
EN
The article discusses issues related to the supervision over the production of power transformers. There are presented reasons why the transformer ordering process should be supervised by a specialized external company, independent from the transformer manufacturer. Basic requirements for the supervising company are described. The stages of transformer ordering process and the scope of tests that should be carried out under supervision are indicated. Selected cases of faults detected during factory tests are also presented.
6
Content available Sustainable engineering
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyze the concept of sustainable engineering. Design/methodology/approach: Critical literature analysis. Analysis of international literature from main databases and polish literature and legal acts connecting with researched topic. Findings: The publication concentrate on problems connected with sustainable engineering. Especially there is a presentation of main principles of sustainable engineering. In the case of each principle there is an description of those topic with the approaches and the analysis of its importance in industrial organization. The sustainability is an very important concept which can be used in in Industry 4.0 implementation. We should mention that efficient engineering organization should know how to link the sustainability and Industry 4.0 concepts. This can bring the market advantage due to new technology implementation and sustainable production from business and environmental point of view. Originality/value: Detailed analysis of all subjects related to the problems connected with sustainable engineering principles.
EN
Yerba Mate, coffee and tea consumption varies depending on the country, region and cultural background. The highest quantity of tea is consumed in Turkey, coffee in Finland and Yerba Mate in Argentina. The purpose of this paper is to present the economic and qualitative factors that determine the consumption of Yerba Mate, coffee and tea. The determinants and factors influencing the volume of production and consumption were analysed. A comparison of selected qualitative parameters, such as polyphenols, antioxidising effects and caffeine, was drawn. The discussed parameters determine, to a great extent, the demand for these products. The analysis made it possible to conclude that the analysed products can function as substitutes for each other, both in terms of economics and sensory and health-promoting properties.
PL
W.artykule przedstawiono poziom i zmiany produkcji oraz spożycia i eksportu soków pitnych, nektarów oraz napojów owocowych i owocowo-warzywnych w Polsce w latach 2012-2021. Oceniono także pozycję polskiego sektora soków i napojów w Unii Europejskiej. Z analizy wynika, że w minionym dziesięcioleciu dynamicznie wzrastała produkcja, a także eksport i spożycie soków pitnych owocowych, przede wszystkim soku jabłkowego. W.efekcie umocniła się pozycja Polski jako jednego z największych w UE producentów, eksporterów i konsumentów soków. W.Polsce mniejsza była natomiast dynamika produkcji i spożycia soków warzywnych, nektarów oraz napojów owocowych i owocowo-warzywnych. Polska pod względem wartości produkcji soków zajmowała wysokie, trzecie miejsce, a pod względem spożycia soków na osobę piąte miejsce w UE. Wyniki finansowe producentów, lepsze niż w 2020 r., zapewniały firmom bezpieczeństwo funkcjonowania. Obniżeniu uległa jednak ich aktywność inwestycyjna.
EN
The article presents the level and changes in the production, consumption and export of juices, nectars as well as fruit and fruit and vegetable beverages in Poland in the years 2012-2021. The position of the Polish juice and beverages sector among other European Union countries was also assessed. The analysis shows that the production, export and consumption of drinking fruit juices, especially apple juice, increased dynamically in the past decade. As a result, Poland’s position as one of the EU’s biggest producers, exporters and consumers of juice has strengthened. However, the dynamics of production and consumption of vegetable juices, nectars as well as fruit and fruit and vegetable drinks was lower in Poland. In terms of the value of juice production, Poland came in a high third place, and in terms of juice consumption per capita, fifth in the EU. The producers financial results, better than in previous year, provided companies with security of operation. However, their investment activity decreased.
PL
Kolejny już rok wirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się na świecie. Wszyscy odczuwają skutki, jakie powoduje pandemia COVID-19 wywołana przez ten wirus. Celem artykułu jest ocena sytuacji przemysłu spożywczego i handlu rolno-spożywczego Polski w 2021 r., a więc w warunkach trwania kryzysu ogólnogospodarczego wywołanego przez pandemię. W I części opracowania przedstawiono niektóre dane produkcyjno-finansowe za kilka miesięcy roku, w szczególności dotyczące produkcji, cen, kondycji finansowej i aktywności inwestycyjnej. Z.analizy wynika, że sektor przetwórstwa spożywczego w Polsce dość dobrze radzi sobie z utrudnieniami, jakie wynikają z funkcjonowania w pandemicznej rzeczywistości. Utrzymanie dobrych wyników produkcyjno-finansowych będzie jednak coraz trudniejsze. Zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne (wzrost kosztów produkcji, podatków itp.) stanowią dla firm spożywczych duże wyzwanie i będą wymagały od nich szeregu działań dostosowawczych.
EN
Another year, the SARS-CoV-2 virus spreads around the world. Everyone is feeling the effects of the COVID-19 pandemic caused by this virus. The aim of the article is to assess the situation of the food industry and agri-food trade in Poland in 2021 during the overall economic crisis caused by the pandemic. The first part of the study presents some production and financial data for several months of the year particular concerning production, prices, financial condition and investment activity. The analysis shows that the food processing sector in Poland copes quite well with the difficulties that result from functioning in a pandemic reality. However, maintaining good production and financial results as well as high export dynamics will be more and more difficult. Changing external conditions (increase in production costs, taxes, etc.) pose a great challenge for food companies and require a number of adaptation measures.
PL
W 2020 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego, sprzedaż detaliczna żyw-ności, napojów i wyrobów tytoniowych oraz spożycie w sektorze gospodarstw domowych zmniejszyły się od 1,5% do 3%. PKB Polski spadł o 2,2%, ale eksport produktów rolno-spożywczych zwiększył swoją wartość do 34,3 mld euro i był o 7% większy niż w 2019 r. W 2021 r. zaczęła rosnąć inflacja, ale realny wzrost średnich płac w gospodarce był 3 pkt% od niej wyższy. PKB w Polsce wzrósł o 5,9%, sprzedaż detaliczna żywności, sprzedaż przemy-słu spożywczego oraz spożycie w gospodarstwach domowych zwiększyły się od 1,9% do o 6,1%, a eksport produktów rolno-spożywczych o 9%. W I kwartale 2022 r. nastąpił wstrząs na rynkach światowych, na skutek wybuchu wojny w Ukrainie. Drastycznie wzrosły świato-we ceny surowców rolnych oraz ceny nośników energii. Przyspieszyła inflacja, która w Pol-sce, w czerwcu br. osiągnęła 15,5%, tj. najwyższy poziom od 25 lat. Rada Polityki Pienięż-nej (RPP) od października 2021 r. rozpoczęła cykl podwyżek stóp procentowych w Polsce do 6,5% obecnie. Wysokie ceny surowców rolnych spowodują wzrost cen na poziomie prze-twórstwa oraz handlu detalicznego, co przy mniejszej sile nabywczej konsumentów (spadek realnej wartości dochodów), ograniczy popyt na żywność, ale udział wydatków na żywność w wydatkach ogółem może się zwiększyć, z uwagi na jej rosnące ceny.
EN
The year 2020 was under the pressure of the spreading COVID-19 pandemic and the fight against it, practically in all areas of socio-economic life. The value of sold production of the food industry (food products, beverages and tobacco products), retail sales of food, beverag-es and tobacco products as well as consumption in the household sector decreased from 1.5% to 3.0%. Poland’s GDP decreased by 2.2%, but the export of agri-food products in-creased in value to EUR 34.3 billion and was 7% higher than in 2019. In 2021 the increase resulted in a growth in production costs. Inflation also started to rise, but the real increase in average wages in the economy was 3.0 percentage points higher than it. GDP in Poland increased by 5.9%, retail sales of food, sales of the food industry and consumption in households increased from 1.9% to 6.1%, and exports of agri-food products by 9%. In the first quarter of 2022, world markets experienced a shock as a result of the outbreak of the war in Ukraine. The world prices of agricultural commodities and the prices of energy carriers have increased signifi-cantly. Inflation accelerated in Poland, in June this year it reached 15.5%, it means the high-est level in 25 years. The Monetary Policy Council began to raise interest rates from October 2021 to 6.5%. High prices of agricultural commodities will increase prices at the level of processing and retail trade, which, with lower purchasing power of consumers (decrease in the real value of in-come), will reduce the demand for food, but the share of food expenditure in total expendi-ture may increase due to its rising prices.
PL
Celem artykułu było przedstawienie dziejów papierni w Mazanowie. Praca wnosi nową wiedzę na temat tej papierni. Przyczyną podjęcia badań stało się źródło rękopiśmienne, informujące o dużej liczbie papierni w Lubelskiem, które funkcjonowały w pierwszej połowie XIX w. [11]. Wiadomości o papierni w Mazanowie dostarczyły źródła rękopiśmienne [1], drukowane [12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25], kartograficzne [26 ], a także publikacje [10, 22].
EN
The aim of the article was to present the history of the paper mill in Mazanów. The work brings new knowledge to this paper mill. The reason for starting the research was a handwritten source informing about a large number of paper mills in the Lublin region that operated in the first half of the 19th century [11]. Information about the paper mill in Mazanów was provided by manuscripts [1], printed [12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25], cartographic sources [26], as well as publications [10, 22].
EN
The aim of the article is to present the results of the productivity research of a manufacturing company with particular emphasis on logistics processes. The article presents another example of verification of the developed proprietary productivity method, with particular emphasis on logistic processes. An author’s method is used to select indicators, measure productivity and development of processes improvement. The productivity research was carried out in a company in the automotive industry dealing in the production of semi-trailers. A productivity research procedure was developed for the company, it was measured and recommended for improvement of the selected process. The selection of the process to be improved was made on the basis of the forecasted values of the tested productivity indicators, also using econometric modelling. The results of the productivity indicators after the implementation of the improvement were also presented, which confirmed the validity of the applied method and the right choice of process improvement in the company.
EN
The objective of this research was to study the effects of size and spat origin of farmed Mytilus galloprovinciallis in mussel longlines in the east of Bou-Ismail Bay (central coastal Algeria, south-western Mediterranean). The study was conducted from October 2017 to July 2020 in the east of Bou-Ismail Bay. The mussel spat were obtained from four origin sites (Tlemcen, Tenes, Ain Tagourait and the study site) and were seeded on three spat sizes (10–30, 30–60 and >60 mm). The production performance of this species was analysed on 284 random mussel plots using average physical product (APP), gain and loss rates, condition index (CI), percentage of edibility (PE) and shell thickness index (STI). Apart from the CI and loss rate, the performance indicators showed significant differences according to spat size and source (p < 0.05). Overall, the highest APP (4.3) was recorded for the small seeded mussels (10–30) mm and for those originating from Tlemcen, near finfish cages (APP = 4.14). These individuals exhibited more efficient growth and physiology for commercial size and performed better than the spat collected at the study site. The results can be considered a valid contribution to best farming practice for optimising the production of this species in Algeria. It also contributes to the development of integrated multitrophic aquaculture (IMTA) methodology, which is suitable for use in the oligotrophic Western Mediterranean.
PL
Biogaz stanowi alternatywę energetyczną dla konwencjonalnych paliw gazowych. Wzrost produkcji tego gazu oraz zwiększenie wykorzystania potencjału sektora biogazowego w Polsce może mieć znaczący wkład w zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację źródeł energii. W niniejszym artykule skoncentrowano się wyłącznie na biogazie rolniczym i przedstawiono najnowsze dane dotyczące m.in. liczby biogazowni rolniczych oraz rocznej wydajności instalacji do wytwarzania tego gazu. Warto zauważyć, że liczba biogazowni rolniczych w Polsce systematycznie wzrasta. Na początku roku 2021 było ich 116, na koniec 2021 roku w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego KOWR wpisanych było już 128 instalacji biogazowych, natomiast aktualna na koniec 2022 roku liczba biogazowni rolniczych wynosi 141. Wzrost liczby instalacji biogazowych pociąga za sobą wzrost możliwości produkcji tego gazu. Instalacje zarejestrowane na koniec 2021 roku pozwalały na wytworzenie ponad 513 mln m3 biogazu rolniczego rocznie. Obecnie sumaryczna roczna wydajność instalacji biogazowych pozwala na wytworzenie ponad 569 mln m3 biogazu rolniczego. Wszystkie zarejestrowane w Polsce biogazownie rolnicze wykorzystują produkowany biogaz do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Sumaryczna moc zainstalowana elektryczna wszystkich biogazowni rolniczych na koniec 2022 roku wynosi 139,5 MWe. W artykule przedstawiono również wyniki analiz w zakresie stosowanych w Polsce substratów do produkcji biogazu rolniczego oraz metod jego oczyszczania, a także wpływu użytej metody oczyszczania na jakość, parametry fizykochemiczne oraz możliwość wykorzystania powstającego gazu. Do produkcji biogazu rolniczego w większości stosowana jest biomasa roślinna w połączeniu z inną biomasą oraz ewentualnie kiszonka. Wykorzystywane w biogazowniach rolniczych procesy oczyszczania biogazu to przede wszystkim odsiarczanie i osuszanie. Przeprowadzone badania pokazały również, że parametry energetyczne biogazów rolniczych pochodzących z różnych biogazowni charakteryzują się niewielkim zróżnicowaniem, co jest istotne ze względu na fakt, że stabilność parametrów energetycznych biogazu stanowi ważny czynnik wpływający na możliwość jego efektywnego wykorzystania.
EN
Biogas is an energy alternative to conventional gaseous fuels. Increasing the production of agricultural biogas and increasing the use of the potential of the biogas sector in Poland may significantly contribute to increasing the country's energy security through the diversification of energy sources. This article focuses exclusively on agricultural biogas and presents the latest data on, inter alia, the number of agricultural biogas plants and the annual capacity of the installation for producing this gas. It is worth noting that the number of agricultural biogas plants in Poland is systematically increasing. At the beginning of 2021 there were 116 agricultural biogas plants, at the end of 2021, 128 biogas installations were entered in the KOWR register of agricultural biogas producers, while the current number of agricultural biogas plants at the end of 2022 is 141. The increase in the number of biogas installations entails an increase in the possibility of producing this gas. Installations registered at the end of 2021 allowed for the production of over 513 million m3 of agricultural biogas per year. Currently, the total annual capacity of biogas installations allows for the production of over 569 million m3 of agricultural biogas. All agricultural biogas plants registered in Poland use the produced biogas to generate heat and electricity in combination. The total installed electric capacity of all agricultural biogas plants at the end of 2022 is 139.5 MWe. The article also presents the results of analyzes of the substrates used in Poland for the production of agricultural biogas and methods of its purification, as well as the impact of the treatment method used on the quality, physicochemical parameters and the possibility of using the generated gas. For the production of agricultural biogas, mostly plant biomass is used in combination with other biomass, and possibly silage. The biogas purification processes used in agricultural biogas plants are primarily desulphurization and drying. The conducted research also showed that the energy parameters of agricultural biogas from different biogas plants are characterized by little differentiation, which is important due to the fact that the stability of the energy parameters of biogas is an important factor influencing the possibility of its effective use.
EN
During the current war in Europe and the restriction of hydrocarbon imports to the EU, there was a need to temporarily increase the production capacity of hard coal mining plants in order to ensure continuity of supply. This requires an increase in the number of longwall excavations (which is time-consuming and requires additional financial resources) or an increase in the efficiency of already operated longwall excavations. The article presents how the organization of the longwall ancestor's work would be shaped with ad hoc production work 24 hours a day, assuming a five-day working week, i.e. from Monday to Friday.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań wskazujące na istotny wpływ analizowanych parametrów pracy kruszarki na wybrane cechy jakościowe uzyskiwanych produktów kruszenia. Niezależnie od typu kruszonego materiału można określić uogólnione zależności pomiędzy szerokością szczeliny kalibrującej czy też prędkością obrotów.
EN
Influence of selected crusher operation parameters on the efficiency of aggregate production circuits The article presents the results of research showing the significant impact of the analysed crusher operation parameters on the selected quality characteristics of the obtained products of crushing. Regardless of the type of material to be crushed, it is possible to define generalised relations between the width of the calibration gap or the rotational speed of the rotor and selected effects of crusher operation.
PL
W artykule przedstawiono przegląd wybranych metod zastosowania wodoru pochodzącego ze źródeł odnawialnych – rozważono finalne zastosowanie w energetyce, w transporcie indywidualnym i zbiorowym, w przemyśle oraz w gazownictwie poprzez zatłaczanie do sieci gazu ziemnego. Ocenie podlegała sprawność i systemowa efektywność łańcucha wodorowego z uwzględnieniem magazynowania pod ciśnieniem zależnym od sposobu wykorzystania finalnego. Sprawność procesu waha się od 24% (wykorzystanie wodoru w turbinach gazowych) do 60,8% (wykorzystanie w przemyśle lub gazownictwie), jednak w tym drugim przypadku produkowany nośnik podlega jeszcze dalszej konwersji energii. Porównując procesy zastąpione (np. zasilanie samochodów spalinowych, produkcja wodoru z reformingu) uzyskuje się ranking efektywności systemowej, w którym najkorzystniej wypada motoryzacja indywidualna (efektywność 144,8%, czyli mniejsza energochłonność względem obecnych paliw), w dalszej kolejności przemysł i transport autobusowy. Każdy z wariantów wykorzystania wodoru zapewnia także oszczędność emisji CO2, najwyższą dla motoryzacji indywidualnej i energetyki, a najmniejszą w przypadku zatłaczania wodoru do sieci gazu ziemnego.
EN
The paper reports selected methods of green hydrogen utilisation: for power generation, private cars and public transport, for industry and for blending with natural gas in distribution networks. The evaluated parameters comprise the efficiency and system performance of the hydrogen value chain, accounting for its storage under the pressure required for the given process. The process efficiency ranges from 24% (gas turbines) to 60.8% (industry, gas networks), however, in the latter case the produced hydrogen is not a final energy carrier. Another ranking is obtained if the analysis also comprises the corresponding replaced processes (e.g. cars using oil-based fuels, steam methane reforming for hydrogen production); in this case hydrogen-fuel cell passenger cars yield the best system performance (144.8%, i.e. the processis less energy consuming than the existing one), followed by industry and hydrogen-fuelled buses. Each method of hydrogen utilisation also provides a reduction in CO2 emission, the ranking is openedby passenger cars followed by power generation, and it is closed by hydrogen injection into natural gas grid.
EN
Reviewing the current state of knowledge on sustainable production, this paper opens the Special Section entitled “Sustainability in production in the context of Industry 4.0”. The fourth industrial revolution (Industry 4.0), which embodies a vision for the future system of manufacturing (production), focuses on how to use contemporary methods (i.e. computerization, robotization, automation, new business models, etc.) to integrate all manufacturing industry systems to achieve sustainability. The idea was introduced in 2011 by the German government to promote automation in manufacturing. This paper shows the state of the art in the application of modern methods in sustainable manufacturing in the context of Industry 4.0. The authors review the past and current state of knowledge in this regard and describe the known limitations, directions for further research, and industrial applications of the most promising ideas and technologies.
20
Content available remote EMAG przedstawia kompaktowe rozwiązanie produkcyjne
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.