Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prace dekarskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
3
PL
Ze względu na wyższe wymagania dotyczące ochrony cieplnej pomieszczeń ogrzewanych coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem jest izolowanie stropodachów stromych warstwami termoizolacji mocowanymi na krokwiach. W artykule omówiono budowę oraz zalecenia wykonawcze takich konstrukcji.
EN
In view of more stringent requirements for thermal protection of heated rooms, an arrangement increasing in popularity is the insulation of steep flat roofs with layers of thermal insulation affixed to rafters. The paper discusses the design and execution recommendations for such structures.
4
Content available remote Jakość wykonawstwa a jakość dachu
PL
W artykule podjęto próbę wyjaśnienia konsekwencji wyboru tanich materiałów i ekip dekarskich. Opisano również, czym się różni koszt od ceny dachu.
EN
The article attempts at explaining the consequences of choosing cheap materials and cheap roofer teams. Furthermore, it shows the difference between the cost and the price of a roof.
PL
W artykule przedstawiono sposoby małoinwazyjnych napraw izolacji termicznej szczelin dylatacyjnych i połączenia ściana–dach. Wykonano badania termowizyjne przed naprawą oraz po wykonaniu napraw na rzeczywistym obiekcie wymagającym poprawy warunków komfortu cieplnego. Przedstawiono także model komputerowy zastanych mostów cieplnych.
EN
The article presents methods of low-intervention repairs of thermal insulation of expansion gaps and wall-roof joints. Thermal imaging tests were performed before and after repairs of the actual objects that required improvement in terms of thermal comfort. A computer model of existing thermal bridges was also presented.
PL
W artykule omówiono problem gromadzenia się wilgoci i wyciekania wody w dachach wykonanych ze stalowych blach trapezowych z ułożoną na nich termoizolacją i pokryciem. Wyjaśniono zjawiska związane w różnicą temperatury, wilgotnością względną i powstawaniem skroplin.
EN
The article discusses the problem of accumulation of moisture and water leakage in roofs made of trapezoidal steel sheet, complete with thermal insulation and roof covering placed on top. It explains the phenomena related to the temperature differential, relative humidity and the formation of condensate.
7
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 98. Komin – słaby punkt dachu
PL
W artykule omówiono główne problemy związane w wykonawstwem i projektowaniem kominów. Wymieniono najczęstsze błędy skutkujące przeciekaniem dachów. Omówiono różne techniki oraz standardy połączeń tych konstrukcji z pokryciem. Pokazano także przykłady kominów obudowanych, mających szczelne połączenia z membraną wstępnego krycia oraz z pokryciem.
EN
The article discusses major problems related to chimney construction and design. It specifies the most common errors resulting in roof leakage and discusses various techniques and standards of connecting these structures to the roof covering. The article also presents examples of enclosed chimneys which have been tightly connected to both the trussing sheet and the roof covering.
PL
W artykule omówiono dodatkowe funkcje, jakie w budynkach mogą pełnić wysokoparoprzepuszczalne mebrany wstępnego krycia.
EN
The article discusses additional functions that highly vapour-permeable trussing sheet may perform in buildings.
9
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 95. Stopnie szczelności pokrycia
PL
W artykule omówiono warunki szczelności pokrycia z dachówek oraz blachodachówek. Określono stopnie szczelności pokrycia. Przedstawiono zagadnienia najniższego zalecanego pochylenia oraz najniższego dopuszczalnego pochylenia dachu określanego dla danego rodzaju pokrycia.
EN
The article discusses the requirements for tightness of tile roof covering and metal roofing tile covering. It also specifies the degrees of confinement of roof coverings and presents the issues of the lowest recommended slope and the lowest admissible slope of a roof, as specified for a given type of covering.
10
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 94. Szczelność pokrycia a ceny wykonawstwa
PL
W artykule omówiono zależność między szczelnością pokrycia a jakością wykonawstwa, wynikającą z ceny za usługę dekarską. Sformułowano najważniejsze wymagania, jakie powinno spełniać poprawnie działające pokrycie dachowe. Poruszono problem stosowania okien dachowych na połaciach o niskim nachyleniu.
EN
The article discusses the relationship between coating tightness and the quality of workmanship, resulting from the price for the roofing service. The essential requirements have been formulated, applicable to a properly working roofing. The problem of the use of skylights on roofings with a low slope is discussed.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze definicje dotyczące zjawiska wentylacji dachów oraz omówiono warunki sprawności jej działania. Przedstawiono także zasady wykonywania szczelin wentylacyjnych według normy DIN 4108-3.
EN
The article presents the most important definitions concerning the phenomenon of roof ventilation and describes the conditions required for its efficiency. The article also presents the rules of making ventilation joints in accordance with the DIN 4108-3 standard.
12
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 92. Panele rąbkowe a pokrycia łączone na rąbek
PL
W artykule omówiono problemy wynikające z utożsamiania paneli rąbkowych z pokryciem układanym na rąbek. Podano najważniejsze różnice między tymi rodzajami pokrycia, dotyczące właściwości materiałów, sposobów łączenia i montażu.
EN
The article discusses the problems arising from the failure to differentiate between seam panels and roofing joined with seams. The major differences between these types of roofing regarding properties of materials, methods of joining and assembly are presented.
13
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 91. Warstwy antykondensacyjne w dachach
PL
W artykule omówiono przydatność powłok antykondensacyjnych w różnych materiałach dachowych. Opisano zjawisko sorpcji oraz przedstawiono wyniki eksperymentu mającego na celu określenie szybkości podciągania wody przez warstwy antykondensacyjne. Zwrócono także uwagę na brak informacji dotyczących prawidłowych warunków stosowania takich produktów.
EN
The article discusses the usefulness of anti-condensation coating in various roofing materials. The phenomenon of sorption and is discribed and the results of an experiment designed to determine the rate of water rising through anti-condensation layers are presented. Attention is also drawn to the lack of information concerning the correct use of such products.
PL
W artykule opisano odpowiedzialność prawną uczestników procesu budowlanego oraz zasady rządzące relacją inwestor–wykonawca. Omówiono także przyczyny i skutki budowy podwójnych dachów i konsekwencje zmian materiałowo-konstrukcyjnych w projekcie dachu.
EN
The article describes the legal responsibility of the participants of the construction process and the rules governing the investor-contractor relationship. Also the causes and consequences of constructing double roofs and the consequences of changes in material and structural design of the roof are discussed.
15
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 77. Jak wentylować blachodachówki
PL
W artykule przedstawiono sposoby wentylowania pokryć dachowych z blachodachówki uszczelnianych membranami wstępnego krycia (MWK). Opisano warunki prawidłowego działania MWK i częsty błąd polegający na braku odpowiedniego wlotu i wylotu powietrza. Zaprezentowano sprawdzone metody wykonania okapów zapewniające właściwy dopływ powietrza wentylującego.
EN
The article presents methods used to ventilate roof coverings made of steel roofing tiles, sealed with vapour-permeable initial covering membrane. It describes conditions for proper functioning of the membrane, as well as a frequent mistake consisting in the lack of appropriate air inlet and outlet. It presents proven methods of performing eaves, which ensure appropriate incoming ventilating air flow.
16
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 75. Główne wady polskich dachów. Cz. 2.
PL
W artykule przedstawiono mechanizm i przyczyny powstawania najczęstszych błędów w okapach dachów pochyłych. Opisano, jak dochodzi do przeciekania okapów, jaki wpływ ma działanie promieniowania UV na materiały z tworzyw sztucznych oraz czym może skutkować nadużywanie zastosowania wkrętów farmerskich. Pokazano wiele przykładów błędów wynikających z niewiedzy wykonawców.
EN
The article presents the mechanism and causes of the occurrence of most common errors in the eaves of slanted roofs. It describes the way in which eaves leakages occur, the impact which UV radiation has on plastic materials, as well as the possible results of farmer screws overuse. The article also presents many examples of errors resulting from the ignorance of contractors.
17
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 74. Główne wady polskich dachów. Cz. 1
PL
W pierwszej części artykułu opisującego wady polskich dachów przedstawiono częste błędy w sztuce dekarskiej: brak przewiewoszczelności, brak wentylacji, złą obróbkę materiałów lub ich nieodpowiednie użycie. Pokazano również, czym może skutkować kierowanie się kryterium niskich cen.
EN
The first part of the article on flaws of Polish roofs presents frequent examples of bad roofing practice: lack of aeration tightness and lack of ventilation, as well as improper material processing or material use. It also shows the effects resulting from acting upon the criterion of low prices.
18
Content available remote Stropodachy – uszkodzenia oraz sposoby naprawy i modernizacji
PL
Stropodachy są podatną na uszkodzenia częścią budowli, dlatego tak ważna jest dbałość o ich stan techniczny. Na przykładach konstrukcji różnych odmian stropodachu Autor wyszczególnia najczęstsze ich wady konstrukcyjne i uszkodzenia, skutki błędów projektowych i wykonawczych oraz przedstawia sposoby naprawy i modernizacji.
19
Content available remote Dachy z blachy
PL
W artykule wiadomości m. in. o rodzajach dachowych pokryć blaszanych, cechach i elementach systemów pokryć z blachy oraz warunkach ich transportu i składowania, a ponadto o projektowaniu i wykonaniu dachu z pokryciem blaszanym.
20
Content available remote Cena a jakość w pracach dekarskich
PL
Ceny usług dekarskich nie zawsze idą w parze z jakością. Bolączką rynku takich robót są niskie standardy wykonawstwa i niewłaściwy nad nimi nadzór, a w zasadzie jego brak. Na domiar złego prace takie wykonują ekipy dekarskie zatrudniane „na czarno”, co wprost przekłada się na późniejsze kłopoty w ustaleniu, kto faktycznie ponosi odpowiedzialność za błędy w konstrukcji dachów. Autor, zwracając uwagę na takie niuanse, odwołuje się do zdrowego rozsądku i wskazuje na potrzebę określenia jednolitych zasad i reguł wykonawczych dotyczących większości powszechnie układanych materiałów pokryciowych, konstrukcyjnych i termoizolacyjnych stosowanych do budowy dachów.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.