Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości antybakteryjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The effect of the amount of pine needle oil on the properties of rigid polyurethane (RPUF) foams was investigated. The influence of pine needle oil content on the cellular morphology, physical, mechanical, and antibacterial properties of RPUF was evaluated. The addition of pine needle oil had decreased the dynamic viscosity and processing times of polyurethane (PUR) systems. It was found that the foams containing 5 wt % of pine needle oil had better mechanical properties, e.g. compressive strength, flexural strength, and impact strength. RPUF containing the highest concentration of pine needle oil, such as 15 wt %, possessed improved antibacterial activity against E. coli and S. aureus. This study confirmed that the use of pine needle oil is an effective approach to the production of RPUFs with antibacterial activity.
PL
Zbadano wpływ dodatku olejku sosnowego na właściwości użytkowe sztywnych pianek poliuretanowych (RPUF): strukturę, właściwości fizyczne, mechaniczne i antybakteryjne. Układy poliuretanowe (PUR) modyfikowane dodatkiem olejku sosnowego charakteryzowały się mniejszą lepkością dynamiczną oraz krótszymi czasami syntezy niż układy bez dodatku. Najlepsze właściwości mechaniczne, w tym m.in. wytrzymałość na ściskanie, zginanie trójpunktowe i udarność, wykazywała pianka poliuretanowa zawierająca 5% mas. olejku sosnowego. Najlepszymi właściwościami antybakteryjnymi (względem E. coli oraz S. aureus) odznaczała się pianka zawierająca 15% mas. olejku sosnowego. Stwierdzono, że modyfikacja układów poliuretanowych dodatkiem olejku sosnowego umożliwia otrzymanie RPUFs o właściwościach antybakteryjnych.
EN
This paper addresses the issue of plasma treatment of the surface of polypropylene (PP) using sputtering of silver (Ag) and copper (Cu) and their oxides with MS-PVD in order to impart antimicrobial activity. It was found that plasma treatment of PP with Cu and Ag based layers allows to provide excellent antimicrobial properties due to a constant release of metal ions. The samples of PP treated with Cu and CuO were characterized by highest antimicrobial properties and stability of the coatings. The most stable and least effective coating against bacteria was Ag-PP sample. In turn, AgO-PP was characterized by the lowest stability in aqueous conditions and strong antimicrobial activity. It was found that leaching of metal ions from the surface of treated PP even in exceptional levels plays a crucial role in bactericidal activity.
PL
Niniejsza praca dotyczy plazmowej obróbki powierzchni polipropylenu (PP) przy użyciu miedzi (Cu) i srebra (Ag) oraz ich tlenków. Powłoki Cu, CuO, Agi AgO, wytworzone na powierzchni PP metodą rozpylania magnetronowego MS-PVD, zbadano pod względem morfologii, składu, stabilności i właściwości antybakteryjnych. Materiały powierzchniowo zmodyfikowane przy użyciu Cu i CuO charakteryzowały się najsilniejszymi właściwościami przeciwbakteryjnymi i najmniejszą stabilnością i trwałością w środowisku wodnym. Powłoka AgO wykazywała najmniejszą stabilność w warunkach wodnych i silną aktywność przeciwbakteryjną, natomiast powłoka Ag wykazywała największą stabilność, a zarazem najsłabsze działanie przeciwbakteryjne. Uzyskane wyniki wskazują, że uwalniane z naniesionych powłok jony, nawet w niewielkim stężeniu, wykazują silne działanie antybakteryjne.
EN
Purpose: The influence of UV radiation on the antibacterial properties of titanium oxide nanoparticles was examined using yeast Saccharomyces cerevisiae strain for this purpose. Design/methodology/approach: Nanopowders were made with sol-gel method. Surface morphology studies of the obtained materials were made using Zeiss's Supra 35 scanning electron microscope. In order to confirm the chemical composition of observed nanopowders, qualitative tests were performed by means of spectroscopy of scattered X-ray energy using the Energy Dispersive Spectrometer (EDS). The DLS (Dynamic Light Scattering) method was used to analyse the particle size distribution using the AntonPaar Litesizer 500 nanoparticle size analyser. Changes in particle size distribution at elevated temperatures were also observed. The antibacterial properties of titanium oxide nanoparticles were examined by subjecting the yeast sample to irradiation with an UV lamp. Findings: Samples containing yeast Saccharomyces cerevisiae were irradiated with and without the addition of TiO2 nanoparticles. A faster decrease in the colony count was observed compared to irradiated exposures without the addition of a suspension. Practical implications: Presented materials can be used in the production of antibacterial coatings for surfaces occurring in public spaces such as schools, hospitals, public toilets for the simple and effective elimination of bacteria and fungi as a result of exposures. Originality/value: The antibacterial properties of titanium oxide nanoparticles under UV radiation were confirmed.
EN
Biofouling is a phenomenon that adversely affects the efficiency of filtration hindering wide the application of filtration materials. One of the methods for biofouling prevention is coating of antibacterial nanoparticles on a surface of filters and membranes using ultrasound. In the paper, the possibility of using an ultrasonic method was evaluated to implement nanoparticles of titanium dioxide (TiO2 ) and zinc oxide (ZnO) on polymeric filtration materials via different types of transducers and selected parameters of the ultrasound generator. Ultrasonic methods of modification were found to be efficient in terms of imparting antibacterial properties; however, the functional additives coated on polymeric materials were characterized by poor resistance to leaching. Thus, further work needs to be performed to improve the adhesion and stability of nanoparticles onto polymeric materials to enable the generation of filtration materials characterized by high stability during real operating conditions.
PL
Biofouling materiałów filtracyjnych jest zjawiskiem niekorzystnie wpływającym na efektywność filtracji i hamującym wprowadzanie tej technologii w nowe obszary zastosowań. Jedną z metod zapobiegania biofoulingowi jest modyfikacja powierzchni membran antybakteryjnymi nanocząstkami. W artykule opisano prace studialne nad wykorzystaniem do tego celu metody nanoszenia ultradźwiękowego. Przedstawiono konstrukcje i parametry zestawionych stanowisk do generacji ultradźwięków, wyniki procesów nanoszenia nanocząstek tlenku tytanu i tlenku cynku, wpływ głównych parametrów procesu na strukturę uzyskiwanych pokryć. Oceniono ich właściwości antybakteryjne oraz odporność na wymywanie. Określono kierunki dalszych prac mających na celu wytworzenie metodą ultradźwiękową materiałów filtracyjnych charakteryzujących się stabilno- ścią podczas pracy w warunkach rzeczywistych.
EN
The novel technique that will be introduced for modifying surfaces is plasma treatment, which creates a great potential in the development of a variety of functional properties of polymeric membranes. Application of this technique in the processes of membrane modification allows functionalization by the manufacturing metal oxides such as copper oxide, silver oxide, or titanium dioxide on the surface. In this work, the polymeric membranes were activated with low-temperature plasma of different gases (Ar and Ar-O2 ) and subjected to copper oxide deposition. The leaching of copper from the surface of plasmamodified membranes and its permeability and antimicrobial activity were examined. It was found that CuO-modified membranes pre-activated in an Ar or Ar-O2 mixture are characterized by much lower stability than ones without pre-activation. Moreover, the filtration properties of CuO-modified membranes were unchanged compared to native ones, and these filtration materials are characterized by antibacterial properties.
PL
Techniki plazmowe to nowatorskie metody modyfikacji powierzchni, które umożliwiają nadanie różnorodnych właściwości funkcjonalnych membranom polimerowych. Zastosowanie technik plazmowych podczas modyfikacji membran polimerowych umożliwia ich funkcjonalizację poprzez wytwarzanie tlenków metali, takich jak tlenek miedzi, tlenek srebra lub dwutlenek tytanu na ich powierzchniach. W ramach przeprowadzonych prac membrany polimerowe aktywowano niskotemperaturową plazmą w mieszaninie w różnych gazów (Ar i Ar-O2 ), które następnie poddawano modyfikacji przy użyciu tlenku miedzi. Zbadano stabilność związania tlenku miedzi z powierzchnią membran modyfikowanych plazmą i jej przepuszczalność oraz aktywność przeciwdrobnoustrojową. Stwierdzono, że membrany modyfikowane CuO wstępnie aktywowane w Ar lub mieszaninie Ar-O2 charakteryzują się znacznie mniejszą stabilnością niż te bez wstępnej aktywacji. Ponadto właściwości filtracyjne membran modyfikowanych CuO były niezmienione w porównaniu z materiałami natywnymi, a wytworzone materiały filtracyjne charakteryzowały się właściwościami antybakteryjnymi.
PL
Powłoki MethocelTM zawierające solubilizat mieszaniny ekstraktów roślinnych (PSP) lub polilizynę naniesiono na papier pokryty hydrofobowymi powłokami Aquacer lub Ultralub, poddano starzeniu w temp. 120°C i zbadano działanie przeciwbakteryjne. Badania te wykazały, że powłoka aktywna zawierająca 2% polilizyny uzyskała właściwości antybakteryjne względem bakterii S. aureus oraz E. coli. Proces starzenia nie zmienił powłoki Ultralub i nie pogorszył w sposób istotny jej właściwości przeciwdrobnoustrojowych. PSP dodany do hydrofilowej warstwy nie nadał powłokom właściwości przeciwbakteryjnych.
EN
Papers covered with hydrophobic layers (Aquacer, Ultralub) were coated with antimicrobial layers by M. Mizielińska et al. (2018), aged at 120°C for 24 h and studied for antimicrobial activity against E. coli and S. aureus. The papers coated with polylysine remained active against both strains after the ageing which did influence neither the Ultralub subcoating nor the coating with polylysine.
7
Content available remote Powlekany papier opakowaniowy. Cz. 1, Właściwości mechaniczne i antybakteryjne
PL
Dokonano poprawy właściwości papieru pokrytego hydrofobowymi powłokami Eurocryl 2080, Ecoprint lub Exceval poprzez naniesienie powłoki MethocelTM, zawierającej substancję aktywną: solubilizat mieszaniny ekstraktów roślinnych (PSP) lub polilizynę. Oceniono wpływ wprowadzonych modyfikacji na przeciwbakteryjne właściwości powlekanego papieru oraz na jego właściwości mechaniczne i barierowe. Powlekanie papieru zwiększyło siłę przebicia oraz maksymalną siłę przy zerwaniu. Hydrofobowe powłoki Exceval, Ecroprint i Eurocryl pozwoliły uzyskać papier o zwiększonej barie-rowości względem pary wodnej, a dodatkowa warstwa MethocelTM z polilizyną (2%) lub z PSP (2%) umożliwiła uzyskanie materiału hamującego wzrost szczepów S. aureus oraz E. coli. Najlepsze wyniki uzyskano dla powłoki Eurocryl pokrytej warstwą zawierającą polilizynę.
EN
Papers covered with hydrophobic layers (Eurocryl 2080, Ecoprint, Exceval) were coated with MethocelTM containing 2% of polylysine or 2% of plant extract solubilizate (PSP) to improve their barrier and mech. properties and antimicrobial activity against E. coli and S. aureus. The coating resulted in increasing burst strength at break and tensile at break of the papers. Hydrophobic Exceval, Ecroprint and Eurocryl coatings decreased water vapor permeability of the papers. MethocelTM layer containing 2% polylysine or 2% PSP increased antimicrobial activity against E. coli and S. aureus. The best results were obtained for Eurocryl- covered paper coated addnl. with polylysine-contg. MethocelTM.
EN
The aim of this research was to examine the influence of process parameters of low-temperature plasma treatment on the permeability, stability, and antibacterial properties of polyamide membranes. As a result of the work, the process conditions were selected for plasma deposition of copper oxide, which enable the high stability of the copper oxide coatings on the filtration materials characterized by efficient permeability and antimicrobial activity. Further work is necessary to examine new generation filtration materials in real process conditions for industrial post-consumer liquids. This can contribute to the implementation of the new generation filtration materials proposed in this work.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu parametrów procesowych niskotemperaturowej plazmowej obróbki powierzchni membran poliamidowych na przepuszczalność, stabilność i właściwości antybakteryjne wytworzonych materiałów filtracyjnych. W rezultacie przeprowadzonych eksperymentów dobrano warunki procesowe plazmowej obróbki tlenkiem miedzi, które umożliwiają wytworzenie stabilnych materiałów filtracyjnych charakteryzujących się wysoką przepuszczalnością i właściwościami antybakteryjnymi. Konieczne są dalsze prace umożliwiające zbadanie zachowania wytworzonych materiałów filtracyjnych w rzeczywistych warunkach procesowych przy użyciu ścieków przemysłowych. Dopiero takie działania mogą przyczynić się do udanej komercjalizacji rozwiązania materiałowego zaproponowanego w niniejszej pracy.
9
Content available Seersucker Woven Fabrics with Therapeutic Properties
EN
Cellulite is a serious aesthetic and health skin problem. The term cellulite refers to the dimpled appearance of the skin on hips, thighs and buttocks. Most of the existing methods of reduction or prevention of cellulite require not only significant expense but, above all, time and regularity of use. Therapeutic clothing with anti-cellulite properties seems to be an optimal solution which could be applied during women’s daily activity, simultaneously with business or housework. Such clothing, in addition to anti-cellulite properties, should have appropriate biophysical properties to ensure the wearers hygiene and physiological comfort. Within the framework of the research presented, an assortment of seersucker woven fabrics for anti-cellulite clothing was developed. Anti-cellulite properties of the fabrics developed were achieved through a three-dimensional structure of fabrics providing a massaging effect during the usage of clothing made thereof, the use of innovative yarns made of polymer fibres with antibacterial properties, and yarns providing moisture transport. In addition, thanks to the three-dimensional structure, the fabrics developed are characterised by an increased thermal resistance that provides a thermal effect, which is also an important element in the fight against cellulite.
PL
W ramach przedstawionych badań opracowano asortyment tkanin gofrowanych przeznaczonych na odzież o działaniu antycellulitowym. Właściwości antycellulitowe opracowanych tkanin osiągnięto poprzez: trójwymiarową strukturę tkanin zapewniającą działanie masujące podczas użytkowania odzieży wykonanej z tych tkanin, zastosowanie innowacyjnych przędz wykonanych z włókien polimerowych o właściwościach antybakteryjnych oraz przędz zapewniających transport wilgoci. Ponadto dzięki, trójwymiarowej strukturze opracowane tkaniny charakteryzowały się podwyższonym oporem cieplnym zapewniającym efekt termiczny, który jest również istotnym elementem w zwalczaniu cellulitu.
EN
New peptides with potential antimicrobial activity, encrypted in protein sequences of meat industry by-products were searched with bioinformatics tools using BIOPEP-UWM database. The potential of major proteins as a source of biologically active peptides with antibacterial, antiviral and antifungal activity were considered. As a result, collagen, hemoglobin, fibrinogen and selected meat tissue proteins (creatine kinase, myosin, titin) has been shown to contain short motifs responsible for antibacterial properties. The peptides with antiviral and antifungal properties were not detected.
EN
In recent years, there has been observed a growing need for novel, multifunctional materials that would not only replace, but also heal the damaged tissues. In this paper, the titanium dioxide films manufactured by anodic oxidation method are investigated. The study of their structurization and antimicrobial properties of the coatings is presented. Samples anodized in water solutions of ethylene glycol exhibited various character -from structurized to porous ones. As the study revealed, all samples acted anti-adhesive in terms of bacterial (Escherichia coli) and fungal (Candida albicans) surface colonisation.
EN
The publication presents the usable properties of knitting materials intended for selected groups of protective articles. Functional uses of knitted fabrics were shaped by the type of raw materials and weaves and the way of finishing. The object of the study was the knitwear made from metararamid and antistatic yarns or yarns from modified cellulose fibres. The finishing process of the knitted fabric was carried out using a two-way method of impregnation using two different chemically-antimicrobial agents and a softening agent. Materials after special and classical finishes were subjected to assessment in terms of protective properties against hot thermal factors and static electricity, antibacterial features and selected biophysical properties.
EN
In this study, the possible improvement of the antibacterial and wrinkle resistance performance of 100% nettle fabrics was investigated. To realise this aim, antibacterial and wrinkle resistance finishing processes were applied. 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid (BTCA) and sodium hypophosphite (SHP) were used to impart the wrinkle resistance property. Moreover chitosan was incorporated in the finishing bath for the antibacterial property. The effects of respective treatments on the physical properties were determined and compared along with their antibacterial activity. BTCA concentration in the solutions influenced the physical properties of the nettle fabrics and 6% BTCA usage was found to be the optimum concentration rate. The addition of BTCA to the chitosan caused an improvement in the wrinkle resistance and slightly softer handle, in comparison with pure chitosan treatment; however, the strength loss slightly increased, as expected. The FTIR-ATR spectra showed a new peak that confirmed the ester linkage formation and crosslinking reaction.
PL
W pracy zbadano właściwości antybakteryjne i odporność na gniecenie tkanin otrzymanych z włókien pokrzywy. W celu nadania tkaninom odporność na gniecenie użyto kwasu 1,2,3,4-butanotetrakarboksylowego (BTCA) i podfosforynu sodu (SHP). Ponadto w celu podwyższenia właściwości antybakteryjnych tkanin do kąpieli wykończeniowej dodano chitozan. Dodanie BTCA spowodowało poprawę odporności na gniecenie i delikatniejszy chwyt tkaniny, jednakże poskutkowało spadkiem wytrzymałości, w porównaniu do tkaniny z pokrzyw niepoddanej obróbce. Tkanina wykończona kombinacją chitozanu, BTCA i SHP wykazała odpowiednią odporność na gniecenie, wytrzymałość na rozciąganie i delikatny chwyt wraz z poprawioną aktywnością antybakteryjną.
14
Content available remote Dodatki antybakteryjne do farb i lakierów
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej działania antybakteryjnego nanocząstek srebra, miedzi i innych biocydów oraz możliwości ich wykorzystania w materiałach powłokowych, które znajdują zastosowanie do wytwarzania m.in. artykułów medycznych, artykułów gospodarstwa domowego, a także w budownictwie i przemyśle motoryzacyjnym. Opisano również metody oznaczania właściwości biobójczych w materiałach powłokowych.
EN
This article is a review of the literature on the antimicrobial activity of silver nanoparticles, copper and other biocides and their potential for use in coating materials. Such materials can be applied in the production of medical and household articles as well as in the building and automotive industries. The methods of determining biocidal properties in coating materials have also been described.
EN
The aim of this study was to evaluate the effect of the not activated (unmodified) montmorillonite (MMT) filler on the antibacterial properties of polymer nanocomposites with a biodegradable polylactide (PLA) matrix. The subject of research was selected to verify the reports on the lack of antibacterial properties of unmodified montmorillonite in nanocomposites and to investigate the potential condition of their manufacturing which are decisive for the resulting properties. Evaluation of antibacterial and mechanical properties of both the starting materials and the obtained nanocomposites filled with layered silicates, as well as the wettability of the materials measured by a sitting drop method, was made on samples in the form of a film. The results show that the surface wettability of the polymer nanocomposites did not exhibit significant change compared to the film of neat PLA. However, a significant improvement in the mechanical and antimicrobial properties of the nanocomposite films obtained in a specific solvent casting process of the nanocomposite preceded by exfoliation of the film in an ultrasonic homogenizer was demonstrated. The antibacterial activity against Gram-positive bacteria Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis was also observed, and moreover, the montmorillonite-containing films revealed a zone of inhibition of bacterial growth when tested against the lactose-positive bacteria of the Enterobacteriaceae family, which are present in the waste water. The advantageous properties of the obtained PLA/MMT nanocomposites suggest, that the unmodified montmorillonite may be potentially used as filler for polymer films in the packaging industry.
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej sposobów otrzymywania nanocząstek srebra oraz wpływu warunków prowadzenia syntezy na ich właściwości. Omówiono działanie antybakteryjne nanocząstek srebra oraz możliwość ich wykorzystania w kompozytach polimerowych, które znajdują zastosowanie do wytwarzania m.in. artykułów medycznych, artykułów gospodarstwa domowego, a także w budownictwie i przemyśle motoryzacyjnym. Opisano również właściwości biobójcze koloidalnych roztworów srebra, sposoby ich stabilizacji oraz ograniczenia w aplikacji.
EN
This paper is a review of the literature related to the preparation methods for silver nanoparticles and effects of the synthetic conditions on the properties of nanosilver. Particular attention is paid on the antibacterial properties of silver nanoparticles and their possible use in polymer composites. Such materials can be applied in the production of medical and household articles as well as in the building sector. Also, the biocidal properties of colloidal silver solutions, methods for controlling the stability of colloidal silver particles and limitations of using these materials are described.
EN
“GB/T 20944.3-2008--Part 3: Shake flask method” was applied to assess the antimicrobial property of flax fibres. The antimicrobial efficiency of flax fibre was represented as the absolute antimicrobial rate and relative antimicrobial rate. Cotton fibre served as a contrast in relation to the antimicrobial rate. The retted flax fibre showed an absolute antimicrobial rate against E.coli and S. aureus, but only presented a relative antimicrobial rate against S. cerevisiae. The contents of pectic substances of flax straw such as cerolipoid, hydrotrope, pectin, hemicellulose and lignin declined during flax retting, especially lignin, whose content declined from 24% to 7.13%, and gaps appeared between the fibre bundles. Consequently the antimicrobial efficiency of flax fibre decreased gradually. This experiment confirmed the existence of antibacterial substances, but exactly what compounds associated with flax exhibiting antimicrobial properties is not discussed.
PL
Właściwości antybakteryjne włókien lnianych badano zgodnie z normą GB/T20944.32008: Właściwości oceniano poprzez bezwzględną i względną antybakteryjną intensywność. Włókna bawełniane służyły jako materiał porównawczy przy ocenianiu antybakteryjnej intensywności względnej. Roszone włókna lnu wykazywały bezwzględną intensywność antybakteryjną przeciwko E. coli i S. aureus, ale tylko względną intensywność antybakteryjną przeciwko S. cerevisiae. Zawartość substancji pektynowych w słomie lnianej, takich jak cerolipoidy, hydrotopy, pektyny, chemiceluloza, i ligniny zmniejszała się podczas roszenia. Szczególnie zmniejszyła się zawartość lignin spadając z 24% do 7,13%. W czasie roszenia pojawiały się szczeliny pomiędzy wiązkami włókien. W konsekwencji zdolności antybakteryjne włókien lnianych ulegały systematycznej degradacji. Przeprowadzony eksperyment potwierdził istnienie antybakteryjnych substancji ale nie stwierdzono, które składniki były najbardziej aktywne antybakteryjnie.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu dobór optymalnych warunków zastosowania poliheksametylenobiguanidyny w procesach wyprawy skór jako środka zabezpieczającego mokre pólfabrykaty skórzane przed pleśnieniem. Określono parametry garbowanych skór oraz zasadność zastosowania preparatu PHMB.
EN
The article presents the results of research which aim was a selection of optimal conditions for the use of polyhexamethylene biguanides as a protective agent against mold in tanning process of leather wet semi-finished products. It sets the quality parameters of tanned leather and the validity of usage the preparation PHMB.
PL
Dokonano poprawy barierowych właściwości folii z polilaktydu (PLA) poprzez naniesienie na nią powłoki zawierającej bakteryjny egzopolisacharyd (EPS) oraz oceniono wpływ wprowadzonych modyfikacji na antymikrobowe właściwości folii. Stwierdzono, że pokrycie folii PLA EPS syntetyzowanym przez Arthrobacter viscosus zwiększyło barierowość folii względem tlenu i pary wodnej. Przenikalność pary wodnej zmniejszyła się o 64–67%. Barierowość względem tlenu wzrosła odpowiednio o 77–92%. Modyfikowana folia PLA posiadała właściwości antybakteryjne względem bakterii Gram-dodatnich. Powłoka z EPS ograniczyła wzrost komórek Micrococcus luteus o ponad 99%, bakterii Staphylococcus aureus o ponad 98% oraz laseczek Bacillus atrophaeus o 88%.
EN
Polylactide film was coated with bacterial egzoplysaccharide (layer thickness 1.34 and 2.68 g/cm²) to improve its O₂ and water vapor barrier properties as well as its antimicrobial activity against B. atrophaeus, M. luteus and S. aureus. The water vapor permeability decreased by 64–67%. The oxygen barrier increased approx. by 77% and 92%. The modified film showed antibacterial activity against Gram-positive bacteria and reduced the growth of M. luteus cells by more than 99% and S. aureus by more than 98%. The amt. of B. atrophaeus cells decreased by more than 88%.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.