Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  low-pass filter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano opracowany model symulacyjny zmodyfikowanej struktury sterowanego energoelektronicznego źródła prądowego. Głównym celem prowadzonych prac było osiągnięcie możliwie szerokiego pasma przenoszenia układu. W konsekwencji poprawiono właściwości dynamiczne przekształtnika, dzięki czemu wzrósł stopień dokładności odwzorowania w sygnale wyjściowym źródła prądowego sygnału referencyjnego cechującego się dużą szybkością zmian w czasie (np. sygnału prostokątnego). Opisana struktura przekształtnika bazuje na implementacji dodatkowego modulatora prądu sprzężonego z modułem głównym źródła. Ponadto zastosowano rozwiązanie, które umożliwia zmianę parametrów wyjściowego filtru dolnoprzepustowego modułu pomocniczego (modułu modulatora prądu) w czasie pracy zależnie od wymaganej dynamiki. W artykule przedstawiono zarówno część silnoprądową, jak i sterującą zamodelowanego przekształtnika. Zaprezentowano wybrane wyniki badań dla różnych warunków pracy uwzględniających m.in. przykładową aplikację.
EN
In this paper the elaborated structures of modified wideband controlled current source is presented. The power circuit and also control system were described. The main task of presented power electronic converter was to achieve the widest possible bandwidth of the system. The elaborated structure is based on main module, which works with additional power electronics current modulator with output filter with variable inductance. The chosen simulation results of research was also analyzed.
2
Content available remote Realization of the digital LTV filter using a signal processor
EN
In this paper the realization of digital parametric filter using digital signal processor TMS320C6416 manufactured by Texas Instruments has been described. The proposed system enables the signals filtration using low-pass filter with variable cut-off frequency. This filter enable passing or reducing the harmonic of input signal in accordance with assumed parametric function.
PL
W artykule opisano realizację cyfrowego filtru parametrycznego z wykorzystaniem procesora sygnałowego firmy Texas Instruments TMS320C6416. Zaproponowany układ umożliwia filtrację sygnałów filtrem dolnoprzepustowym o zmiennej częstotliwości granicznej przepuszczając lub tłumiąc harmoniczne sygnału wejściowego zgodnie z zadaną funkcją parametryzującą.
3
PL
Praca przedstawia metodykę projektowania regresyjnych filtrów różniczkujących. Filtry te zapewniają znaczną eliminację szumów pomiarowych i szumów kwantyzacji. Zaprojektowane filtry dobrze odwzorowują charakterystykę filtrów idealnych. Zaletą zaprojektowanych regresyjnych filtrów różniczkujących jest możliwość uzyskania sygnału przefiltrowanego o tej samej długości co przed filtracją. Niniejszy artykuł wykazuje skuteczność opracowanych filtrów cyfrowych w otrzymaniu dobrych reprezentacji pochodnych analizowanego sygnału.
EN
The paper presents a methodology of regressive differentiating filters design. Elaborated differential filters ensure determining of appropriate derivatives of signal with errors far more less than simple differentiation methods, what plays particularly important role in the identification process. The advantage of the regressive differentiation filters if the possibility of obtaining the filtered signal of the same length as before the filtration. The designed algorithm enables to obtain a series of differential filters of orders up to n-th, where n is the order of the approximating polynomial.
PL
W referacie zaprezentowano sposób zapobiegania zakłóceniom w liniach zasilania i układach zasilających system PRT. Występowanie złożonych elektronicznych systemów sterowania powoduje że w systemach oprócz sygnałów pożądanych występują również sygnały niepożądane. Sygnały Użyteczne systemu sterowania PRT można uważać za sygnał niepożądany w przypadku pasożytniczego sprzężenia z częścią układu realizującego inną funkcję.
EN
The paper presents the method of preventing interferences in power lines and systems supplying PRT system. Complexity of electronic systems of control leads to the situation where the required signals accompany the signals with are not required. Useful signals of PRT systems of control may be perceived a not required ands in case of parasitic coupling with a part of a system which has a different function.
PL
W pracy zaprezentowano zastosowanie przekształcenia dualnego z inwersją w syntezie układów pracujących w trybie prądowym, na bazie układów pracujących w trybie napięciowym. Dla zilustrowania zagadnienia przekształcono napięciową bikwadratową strukturę filtru eliptycznego i uzyskaną strukturę prądową o identycznej transmitancji. Ze struktur zbudowano przykładowy prądowy filtr eliptyczny, który następnie zbadano symulacyjnie w programie SPICE ™.
EN
In the paper application the inverse dual transformation in synthesis of current mode circuits, on based of circuits working on voltage mode is presented. For illustrating this problem the known voltage structure of elliptic filter was transformed and achieved current structure with identical transmittance. Exemplary current mode elliptic filter composed of these structures was built and next was tested in SPICE™ program.
PL
Przedstawiono struktury linii mikropaskowej z wprowadzonymi uszkodzeniami metalizacji masy (DGS - Defected Ground Structure). Zaobserwowano wystąpienie zjawiska filtracji dolnoprzepustowej oraz pasmowo górnozaporowej. Zaprojektowano, wykonano i przebadano dwuelementową strukturę filtru. Zauważono efekt spowolnienia fali prowadzący do redukcji wymiarów struktury oraz stwierdzono wystąpienie znaczącego tłumienia przy wyższych częstotliwościach.
EN
The microstrip line sections with defects etched in metallic ground plane (Defected Ground Structure - DGS) are presented and investigated as the low-pass and stop-band filters. Two-element DGS filter has been designed, manufactured and measured. The slow-wave effects leading to remarkable dimensions reduction as well as significant rejection of higher frequency signals have been observed.
EN
Introducing varying in time parameters aims at shortening the settling of the filter output signal. It is of great importance in cases, when filtration should be carry out on many signals or this process is repeated many times as well as in situations, when the speed of working out the output signal is crucial The low-pass Bessel filters are very interesting, since then are suitable for transmission of rectangular signals. This paper presents the concept of introducing time varying coefficients in Bessel filters and the results of simulation tests in Matlab. The concept assumes that the functions of characteristic frequency ω(0i) and time constant T are the same in all links of the filter structure.
PL
Wprowadzenie zmiennych w czasie parametrów ma na celu skrócenie czasu ustalania sygnału na wyjściu filtru. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy filtrację należy przeprowadzić na dużej liczbie sygnałów lub wielokrotnie ją powtarzać oraz w sytuacjach, gdy ważna jest prędkość wypracowywania sygnału wyjściowego. Szczególnie interesującym przypadkiem są dolnoprzepustowe filtry Bessela, które najlepiej nadają się do przenoszenia sygnałów prostokątnych, W artykule przedstawiona jest koncepcja wprowadzania zmiennych w czasie współczynników dla filtrów Bessela oraz badania symulacyjne w programie MATLAB. Koncepcja ta przewiduje jednakowe uzmiennienie parametrów ω(0i) oraz T (dla filtrów nieparzystego rzędu) we wszystkich ogniwach filtru.
EN
The paper examines properties of solutions to ordinary differential equations from the point of view of their applications as averaging and low-pass filters. The stationary of solutions to systems with varying parameters was analyzed together with stability conditions of these systems by making use of the theorem on stability of non-homogeneous systems when the corresponding homogeneous systems were stable. The transient state was analyzed and the possibility of its shortening was shown. The performed simulations of the variable parameters Butterworth, Legendre and Chebyshev low-pass filters of the 2-nd up to the 6-th order proved usefulness of the method.
PL
Przedstawiono właściwości rozwiązań równań różniczkowych zwyczajnych o zmiennych parametrach pod kątem wykorzystania tych układów jako filtrów dolnoprzepustowych. Dokonano analizy stacjonarności rozwiązań układów o zmiennych parametrach oraz warunków stabilności tych układów, wykorzystując twierdzenia o stabilności równań różniczkowych niejednorodnych o zmiennych parametrach wtedy, gdy odpowiednie równania jednorodne są stabilne. przeprowadzono analizę stanu nieustalonego wykazując możliwość jego skrócenia przez uzmiennienie parametrów. Przeprowadzono badania symulacyjne dolnoprzepustowych filtrów o zmiennych parametrach, zrealizowanych w oparciu o aproksymacje Butterwortha, Legendre`a i Czebyszewa. Badania te potwierdziły korzystne właściwości filtrów o zmiennych parametrach, co pozwala na skrócenie stanu nieustalonego.
9
Content available remote Nowe enkodery absolutne – cz. I
PL
Efekt pojemnościowy wykorzystywany jest w czujnikach od dawna. Dopiero jednak izraelskiej firmie NetzerPrecision udało się opanować technologię pomiaru przemieszczenia z wykorzystaniem pomiaru zmiany pojemności, tak że przetworniki mogą być masowo produkowane w atrakcyjnej cenie i stosowane nawet w obecności zakłóceń i w trudnych środowiskach, zapewniając przy tym wysoką rozdzielczość pozycji absolutnej.
PL
Przedstawiono zarys budowy (syntezy) filtru hybrydowego - na przykładzie filtru w obwodzie prądu stałego - o strukturze "optymalizowanej". Wykorzystuje sie w niej dwójnik aktywny z torem aktywnej filtracji, do osiągnięcia w gałęzi poprzecznej filtru dolnoprzepustowego rezonansu napięć, inwariantnego względem wartości prądu płynącego w tej gałęzi i jego widma. Filtr o takiej strukturze umożliwia osiągnięcie bardzo duzego współczynnika tłumienia zakłóceń prądowych i napięciowych w układzie zasilania z przekształtnikami. Zawarto wyniki symulacjipracy gałęzi poprzecznej z wymuszeniem prądowym: sinusoidalnym, prostokątnym i typu "szum". Przedstawiono także oscylogramy z pracy filtru wejściowego z kompensacją w układzie zamkniętym dla obwodu rzeczywistego z przerywaczem okresowym
EN
The paper outlines of hybrid filter synthesis - exemplified by the filter in the direct current circuit - with an optimized structure. An active two-terminal network with an active filtering line is used in the filter to achieve - in the crosswise branch of a low-pass filter - a voltage resonance which is invariant in relation to the value and the spectrum of the current in the branch. A structure of this type makes it possible ti achieve a high attenuation factor of circuit and voltage disturbances occurring in a supply system with converters. The paper contains the simulation results for the work of the crosswise branch with sinusiodal, rectangular and "noise" type input functions. It also outliness oscillograms of the work of the input filter with a closed systems compensation for an actual circuit with a chopper
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.