Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 494

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polymers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
EN
The paper presents the application of an unconventional method of manufacturing bearing sleeves as well as the carrying out of preliminary research in which the manufactured components were used on a real object. Additive manufacturing methods are increasingly being used, which leads to the rapid development of technologies and their applications. The MultiJet Printing technology was used in the research, which allows precise 3D printing of sleeves made of polymeric materials. The first part of the article deals with the selected manufacturing method and the preparation of a model. The study aimed at evaluating the usefulness of bearings manufactured using the 3D printing technology to support slow-speed rotors. The preliminary research described focuses on the study of operating parameters such as the moment of friction and the bearing node temperature as a function of rotational speed during operation. Experimental tests were carried out at low rotational speeds. This paper presents and determines the scope of the application of bearings manufactured using 3D printing technology.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie niekonwencjonalnej metody wytwarzania panwi łożysk wraz z przeprowadzeniem badań wstępnych z użyciem wykonanych elementów na obiekcie rzeczywistym. Metody wytwarzania addytywnego stosowane są na coraz większą skalę, co wiąże się ze znacznym rozwojem technologii i ich aplikacjami. Do badań wykorzystano technologię MultiJet Printing, pozwalającą na precyzyjny wydruk 3D panwi z materiałów polimerowych. Pierwsza część pracy poświęcona jest wybranej metodzie wytwarzania i przygotowaniu modelu. Celem pracy było określenie przydatności łożysk wykonanych technologią wydruku 3D do podparcia wolnoobrotowych wirników. Opisywane badania wstępne obejmują poznanie takich parametrów pracy jak moment tarcia oraz temperatura węzła łożyskowego w funkcji prędkości obrotowej podczas pracy. Część eksperymentalną przeprowadzono w warunkach niskich prędkości obrotowych. W niniejszej pracy przedstawiono i określono zakres zastosowań łożysk wytworzonych omawianą w artykule metodą wydruku 3D.
EN
The paper presents numerical calculations of polymer sliding bearings during their operation at low temperatures. Calculations of the frictional moment and the contact area were performed for bearing pans made of PA and PEEK. In the numerical model, the influence of temperature on the mechanical properties (modulus of longitudinal elasticity) and tribological properties (coefficient of friction) were taken into account. The diversified influence of the temperature and thickness of the polymer bearing pans was demonstrated with regards to elements made of different polymer materials. At low temperatures (up to T = -50°C), a different (depending on the used polymer) influence of mechanical and tribological properties on the resistance to motion was found. The ABAQUS calculation package and the finite element method (FEM) were used in the calculations
PL
W pracy przedstawiono obliczenia numeryczne polimerowych łożysk ślizgowych podczas pracy w niskiej temperaturze. Obliczenia momentu tarcia oraz powierzchni styku wykonano dla panewek wykonanych z PA i PEEK. W modelu numerycznym uwzględniono wpływ temperatury na własności mechaniczne (moduł sprężystości podłużnej) oraz właściwości tribologiczne (współczynnika tarcia). Wykazano zróżnicowany wpływ temperatury oraz grubości panewki polimerowej dla elementów wykonanych z różnych materiałów polimerowych. W niskiej temperaturze (do T = -50°C) stwierdzono zróżnicowany (w zależności od zastosowanego polimeru) wpływ cech mechanicznych i tribologicznych na opory ruchu. Do obliczeń z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES) wykorzystano pakiet ABAQUS do obliczeń.
3
Content available remote New possibilities for in situ CT analysis of additive manufactured samples
EN
Industrial Computed Tomography (CT) is a broadly used measurement method allowing for quality control of objects produced using additive manufacturing methods. The combination of tensile tests and simultaneous 3D imaging of the behavior of an object under a particular force (i.e. in situ examination – during the process) significantly broadens the possibilities of analyzing objects with a complex internal geometry. The purpose of this paper is to present the author’s project of a mini testing machine, to verify its functioning with regards to a static testing machine, and to present the initial in situ examination results for polymer samples.
PL
Tomografia komputerowa (CT) jest obecnie powszechnie stosowaną metodą pomiarową pozwalającą na kontrolę jakości obiektów wytwarzanych z wykorzystaniem technologii przyrostowych. Połączenie badań wytrzymałościowych z jednoczesnym trójwymiarowym obrazowaniem zachowania się obiektu pod wpływem działania określonej siły (tzw. badania in situ – w procesie) znacznie rozszerza możliwość analizy obiektów o złożonej strukturze przestrzennej. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie autorskiego projektu minimaszyny wytrzymałościowej oraz weryfikacja poprawności jej działania w odniesieniu do komercyjnych rozwiązań, a także przedstawienie wstępnych wyników badań in situ dla przestrzennych próbek polimerowych.
4
Content available remote Piezoelektryczne kompozyty polietylenu modyfikowane metodą wyładowań koronowych
PL
Przedstawiono wyniki badań piezoelektrycznych i mechanicznych właściwości kompozytów polietylenu z czterema napełniaczami glinokrzemianowymi. Kompozyty otrzymano metodą wytłaczania dwuetapowego. W celu wyznaczenia właściwości piezoelektrycznych poddano je orientowaniu oraz modyfikacji za pomocą wyładowań koronowych. Stwierdzono, że pod wpływem tej modyfikacji w badanych układach powstawał ładunek piezoelektryczny stabilny przez 200 dni, lecz wartości współczynnika piezoelektrycznego d₃₃ były mniejsze niż w przypadku polaryzacji w polu elektrycznym.
EN
Eight polyethylene-matrix composites with 4 mineral fillers were 2-stage extruded to 1.5 mm thick films oriented then by tension 10–120 kPa. The films were corona dischargetreated and studied for piezoelec. properties. The piezoelec. charge was stable for 200 days but the piezoelec. coeff. was smaller than in the case of polarization in the elec. field.
5
Content available remote Perspektywy akumulatorów kwasowo-ołowiowych
PL
Przedstawiono stan obecny i perspektywy akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Skupiono się na zaprezentowaniu ich przewidywanych aplikacji. Pokazano również najnowsze dane odnośnie prognoz wielkości rynku oraz sprzedaży tych akumulatorów.
EN
A review, with 40 refs., of the current state and development perspectives of Pb-acid batteries. The latest data regarding market size forecasts and sales of the batteries were also included.
PL
Przedstawiono model dystrybucji odpadów wraz z prognozą zapotrzebowania na odpadowe tworzywa sztuczne (OTS) w perspektywie krótko- (2030 r.) i średnioterminowej (2050 r.). Zaprezentowano założenia dotyczące prognozy zapotrzebowania na polimery oraz ilości odpadów komunalnych i OTS w Polsce, a na ich podstawie zaproponowano kierunki wykorzystania OTS w Polsce w perspektywie lat 2030–2050. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń bilansowych produkcji substancji chemicznych (metanolu) w cyklu zamkniętym przy zastosowaniu technologii zgazowania paliw stałych (węgiel kamienny, OTS).
EN
A waste distribution model was developed to forecast the waste plastics outsourcing in the short (2030) and medium (2050) perspectives. The developed distribution model was based on MeOH as key intermediate product. Balance sheet calcns. for the prodn. of MeOH and its conversion to final products were presented.
7
Content available Polymeric structure-forming agent for drilling muds
EN
Recently, studies contributing to development of complete mud system, which would enable drilling the borehole of arbitrary length (including directional and horizontal boreholes) without necessity of mud changing are conducted at the Faculty of Drilling, Oil and Gas AGH-UST Krakow. The article describes technological parameters of developed base mud (BFP) which constitutes ground of developed system. BFP mud will be applied as a structure-forming agent allowing suspension of other components in the drilling mud. BFP mud is characterized by low values of plastic viscosity in wide range of concentrations as well as enhanced strength parameters (Yield Point, Geles). Its parameters are easy to adjust to different geological conditions. The mud is resistant to mono- and divalentions and to increased temperature. Due to those facts, abovementioned mud can find application in the drilling industry.
PL
Opisano parametry technologiczne opracowanej na WWNiG AGH w Krakowie płuczki bazowej (BFP), która stanowi podstawę kompletnego systemu płuczkowego umożliwiającego odwiercenie otworu o dowolnej długości (w tym również otworów kierunkowych i horyzontalnych) bez konieczności wymiany płuczki. Płuczka BFP jest przeznaczona do zastosowania jako środek strukturotwórczy, pozwalający na zawieszenie w nim pozostałych surowców płuczkowych. Płuczka BFP charakteryzuje się niewielkimi wartościami lepkości plastycznej, w dużym zakresie stężeń, i polepszonymi właściwościami wytrzymałościowymi (Yield Point, Geles), a parametry te można łatwo regulować. Jest odporna na zasolenie jonami jedno- i dwuwartościowymi oraz na podwyższoną temperaturę. Może znaleźć zastosowanie w przemyśle wiertniczym.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy zastosowania chemicznej metody wspomaganego wydobycia ropy wykorzystującej zatłaczanie do złoża roztworu polimeru i środka powierzchniowo czynnego (SPCz). Analizę tę przeprowadzono przy użyciu numerycznego modelowania procesów wypierania ropy z ośrodków porowatych. W modelowaniu tym uwzględniono wszystkie istotne zjawiska występujące w trakcie przepływów powyższych płynów w ośrodku porowatym, w szczególności: adsorpcję polimeru i SPCz na powierzchni porów skały złożowej, wpływ koncentracji polimeru i szybkości ścinania na efektywną lepkość wodnego roztworu wypierającego ropę, wpływ adsorpcji polimeru na redukcję przepuszczalności dla płynów złożowych, redukcję porowatości dostępnej dla cząsteczek polimeru, modyfikację napięcia międzyfazowego w układzie roztwory wodne–ropa spowodowaną obecnością środków powierzchniowo czynnych w roztworach. W rezultacie mechanizm wypierania ropy zatłaczanym roztworem przyjmuje złożony charakter, tzn. oprócz standardowej składowej wypierania niemieszającego ujawnia składową wypierania mieszającego, zależną od szczegółowych własności systemu: płyn wypierany–płyn wypierający–skała złożowa. Ze względu na złożony charakter powyższych zjawisk zachodzi potrzeba określenia ilościowych zależności istotnych właściwości chemikaliów od ich rodzaju i koncentracji w płynie wypierającym, co jest realizowane poprzez modelowanie procesów wypierania ropy w uproszczonych systemach próbek (układów rdzeni) skały złożowej. W tym celu skonstruowano modele badań laboratoryjnych na układzie rdzeni wiertniczych, na których odtworzono przebieg badań. Pozwoliło to na określenie ilościowych charakterystyk mechanizmów wypierania i zweryfikowało poprawność zastosowanego podejścia. Scharakteryzowane w ten sposób mechanizmy wypierania ropy zaimplementowano w numerycznym modelu rzeczywistego złoża krajowego. Przedstawiono uzyskane na tym modelu wyniki symulacji sczerpania ropy naftowej przy wykorzystaniu powyższych metod wykazujące ich korzystny wpływ na stopień sczerpania zasobów ropy. Otrzymano ilościowe wyniki dla różnych parametrów operacyjnych procesu wypierania ropy badanymi roztworami pozwalające ocenić efektywność stosowania analizowanych metod wspomaganego wydobycia ropy.
EN
The paper presents an analysis of the chemical EOR method utilising waterflooding with the use of a polymer and a surfactant solution. The analyse was carried out using numerical modelling of oil displacement processes from porous media. This modelling took into account all the significant phenomena occurring during the flow of the above fluids in the porous medium. It included polymer and surfactant adsorption on the surface of the rock pores; the impact of polymer concentration and shear rate on the effective viscosity of the displacing fluid; the effect of polymer adsorption on the reduction of permeability for reservoir fluids; the reduction of the porosity available for polymer particles; the modification of the interfacial tension in the aqueous solutions – oil system caused by the presence of a surfactant. As a result, the oil displacement mechanism with the injected solution becomes complex, i.e., in addition to the standard non-miscible displacement component, it reveals a miscible component depending on the specific properties of the system: displaced fluid – displacing fluid – reservoir rock. Due to the complex nature of the above phenomena, there is a need to determine the quantitative relationships for the significant properties of chemicals on their type and concentration in the displacing fluid. These relationships are obtained from modelling oil displacement processes in simplified systems of reservoir rock samples. For this purpose, models of laboratory tests were constructed for a system of drilling cores, on which the results of displacement tests were reproduced. This allowed the quantitative characteristics of displacement mechanisms to be determined and the correctness of the used approach to be verified. The oil displacement mechanisms characterized in this way were implemented in the numerical model of a real oil reservoir. The results of simulations for crude oil depletion using the above methods have been obtained in this model, showing their beneficial effect on the degree of depletion of oil resources. The dependents of production results on various operational parameters were obtained allowing to assess the effectiveness of the analysed methods for enhanced oil recovery.
EN
The paper presents a proposal of using an experimental phenomenological approach and energy based method to the modelling of mechanical properties of nonlinear elastic mate- rials using examples of two selected polymers. On the basis of an experimental stress-strain relation, together with transversal deformation measurement and the geometrical interpre- tation of the deformation process, analytical forms of the strain energy density function and a pure volumetric part of the strain energy density function have been introduced. The volumetric part of energy has been used in the description of the material damage process interpreted as the appearance of the first plastic deformations, which is the original part of the work and continuous investigations carried out by Wegner and Kurpisz. All theoretical investigations have been illustrated using examples of PVC and PA-6.
PL
Za pomocą promieniowania jonizującego można korzystnie modyfikować właściwości materiałów polimerowych. Planując wykorzystanie naturalnych i syntetycznych polimerów w wyrobach medycznych i implantach chirurgicznych, należy pamiętać, że powinny być one wolne od wegetatywnych, przetrwalnikowych oraz zarodnikowych form mikroorganizmów. Techniki radiacyjne są unikatowymi metodami sterylizacji pozwalającymi w krótkim czasie wyjaławiać materiał w całej objętości, w dowolnej temperaturze (również warunkach kriogenicznych), w opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. Co istotne, w odróżnieniu od tradycyjnych metod chemicznych (gazowych) działanie promieniowania jonizującego nie pozostawia szkodliwych zanieczyszczeń. Temat jest stale aktualny w związku z postępem w dziedzinie konstrukcji źródeł promieniowania jonizującego oraz pojawianiem się nowych tworzyw sztucznych. W szczególności zwrócono uwagę na radiolizę znajdujących coraz więcej zastosowań tworzyw biodegradowalnych. Jako przykład omówiono materiały komórkowe (pianki) na bazie polilaktydu (PLA) i polikaprolaktonu (PCL). W tym przypadku wielkością dawki pochłoniętej promieniowania można kontrolować (skracać) czas ich biowchłanialności. Wspomniano również o badaniach nad nowymi kompozytami typu polimer/metal wykorzystywanymi w ochronie radiologicznej, radiacyjnej polimeryzacji, którą można prowadzić bez inicjatorów i/lub katalizatorów oraz o modyfikacji powierzchni polimerów.
EN
Ionizing radiation can advantageously modify the properties of polymeric materials. When planning the use of natural and synthetic polymers in medical devices and surgical implants, it should be remembered that they should be free of vegetative, spore and spore forms of microorganisms. Radiation techniques are unique sterilization methods that quickly sterilize the material in its entire volume at any temperature (including cryogenic conditions), in unit and collective packaging. Importantly, unlike traditional chemical (gas) methods, ionizing radiation does not leave harmful contaminants. The topic is constantly relevant in connection with the progress in the field of construction of ionizing radiation sources and the emergence of new plastics. In particular, attention has been paid to the radiolysis of more and more applications of biodegradable plastics. As an example, cell materials (foams) based on polylactide (PLA) and polycaprolactone (PCL) are discussed. In this case, the amount of radiation absorbed dose can be controlled (shortened) their biosorbability time. The following were also mentioned – the research on new polymer/metal composites used in radiation protection, radiation polymerization that can be carried out without initiators and/or catalysts, and modification of polymer surfaces by tacking.
EN
The article presents testing of the mechanical properties of SIKA® polymer adhesives of the type PBM, PMM, PM, and PSM in the aspect of an attempt to determine the parameters of the Mooney-Rivlin hyperelastic model. The article contains a literature review on developed models for hyperelastic materials as well as a description of the author’s own results obtained in monaxial tensile and monaxial compression tests conducted on oars and cylindrical samples, respectively. Furthermore, the results of modeling of Mooney-Rivlin hyperelastic model parameters are shown in relation to the value of average parameters for polymers after both a week and a month-and-a-half of ripening.
EN
Several recent earthquakes have indicated that the design and construction of bridges based on former seismic design provisions are susceptible to fatal collapse triggered by the failure of reinforced concrete columns. This paper incorporates an experimental investigation into the seismic response of nonductile bridge piers strengthened with low-cost glass fiber reinforced polymers (LC-GFRP). Three full-scale bridge piers were tested under lateral cyclic loading. A control bridge pier was tested in the as-built condition and the other two bridge piers were experimentally tested after strengthening them with LC-GFRP jacketing. The LC-GFRP strengthening was performed using two different configurations. The control bridge pier showed poor seismic response with the progress of significant cracks at very low drift levels. Test results indicated the efficiency of the tested strengthening configurations to improve the performance of the strengthened bridge piers including crack pattern, yield, and ultimate cyclic load capacities, ductility ratio, dissipated energy capacity, initial stiffness degradation, and fracture mode.
EN
The problem of plastic accumulation in the environment requires the development of effective strategies to shift the paradigm of used plastics from wastes to resources. In the present contribution, after an overview of the current plastic management strategies, the possible role of nanotechnology to this emerging field is considered. In particular, the challenges related to the use of nano-additives to improve the properties of recycled plastics is discussed based on the fundamental aspects of colloid stabilisation. Finally, the contribution of nanotechnology to the fabrication of effective catalysts for the depolymerisation of plastics into the constituent monomers is outlined.
PL
Tworzywa sztuczne, kosmetyki, leki, tekstylia zawierają liczne dodatki, mające na celu polepszenie ich właściwości użytkowych i zwiększenia ich funkcjonalności. Nowe metody wytwarzania substancji barwiących stały się jednym z ważniejszych kierunków rozwoju w technologii barwienia tworzyw sztucznych. W poniższym przeglądzie omówiono sposoby otrzymywania i możliwości aplikacyjne substancji barwiących otrzymanych przez modyfikację związków wielkocząsteczkowych barwnikami organicznymi.
EN
Plastics, cosmetics, medicines, textiles contain numerous additives aimed to improving their functional properties and increasing their functionality. New methods for producing coloring substances have become one of the major development trends in plastic dyeing technology. The review below discusses the methods of preparation and application possibilities of coloring substances obtained by modification of macromolecular compounds with organic dyes.
20
PL
Przeprowadzono modyfikację chemiczną chitozanu (polimer polisacharydowy) z użyciem gentamycyny (Genta) jako substancji przeciwbakteryjnej w celu opracowania ochrony przeciwbakteryjnej biomateriałów o potencjalnym zastosowaniu medycznym. Kompozytowy materiał otrzymano nanosząc chitozan na powierzchnię gotowego biomateriału, poddając go utlenieniu i związaniu z Gentą poprzez wiązanie kowalencyjne. Analiza spektofotometryczna IR potwierdziła obecność leku w kompozycie. Zawartość leku oceniona metodą HPLC wynosiła średnio 0,5833 mg substancji na gram użytego biomateriału.
EN
Chitosan was chem. modified with gentamicin (Genta) and used for prodn. of an antibacterial biomaterial for medicine. The chitosan-coated surface of the biomaterial was oxidized to bind Genta covalently. The content of Genta was 0.5833 mg/g of the biomaterial as detd. by high-performance liq. chromatog.
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.