Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 265

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dydaktyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
In Poland, e-learning already has a tradition that goes back over a decade. The Covid-19 pandemic has placed new challenges before all fields of life – including all levels of education. They now encompass almost ten months of experience in teaching at faculties of architecture – including the teaching of engineering modules. The construction and materials science module is key here as it provides the basis for developing construction-phase designs. This module is typically a significant teaching problem and the current situation concerning teaching has exacerbated this. This is a serious challenge for students and teachers alike. Preparation and delivery of online design studio classes requires more time. Instructors should also intensify their self-education efforts. However, there is nothing that can replace interpersonal master–student relationships, contacts, inspiration by peers, practical training and laboratory research.
PL
E-learning w Polsce ma już kilkunastoletnią tradycję. Pandemia Covid-19 postawiła przed wszystkimi dziedzinami życia nowe wyzwania – dotyczą one również wszystkich szczebli nauczania. Blisko 12-miesięczne już doświadczenia dydaktyki na wydziałach architektury – także w grupie przedmiotów technicznych – ujawnia związane z tym problemy. Głównym kłopotem jest tu m.in. nauczanie budownictwa i materiałoznawstwa, będących podstawą sporządzania projektów realizacyjnych. Przedmiot ten jest zwykle -problemem dydaktycznym, zaś obecne zdalne nauczanie sytuację jeszcze pogarsza. Jest to spore wyzwanie tak dla nauczających jak i dla studentów. Więcej czasu wymaga obecnie -przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń projektowych oraz wykonywanie korekt rysunków. Także uczący się powinni zintensyfikować samokształcenie. Nic jednak nie zastąpi interpersonalnych relacji mistrz-uczeń, kontaktów i inspiracji rówieśniczych oraz praktyk terenowych i badań laboratoryjnych.
EN
Steve Jobs said that future should not be sought in official and main trends in the development of technical thought but in niche projects, experimental solutions that are not a part of „mainstream”; in ideas that are not obvious and seem absurd or illogical at first glance. Do the wish to prove that the impossible is within our reach let the design conditions change and adjust the direction of creative thinking so that they meet the expectations of clients and inverstors. The purpose of this paper is to attract attention to the necessity of changing the way nursery buildings are perceived and imagined – as space limited by permanent architectural barriers in which typical processes of cyclical character and didactic activities in linear schemes occur.
PL
Steve Jobs powiedział, iż przyszłości nie należy szukać w oficjalnych i głównych nurtach rozwoju myśli technicznej lecz w niszowych projektach, rozwiązaniach eksperymentalnych będących poza tzw. „mainstreamem”. W zakamarkach i wydających się na pierwszy rzut oka absurdach oraz niedorzecznościach. Czy chęć udowodnienia, iż niemożliwe jednak jest w naszym zasięgu pozwoli na zmianę uwarunkowań projektowych i zmieni kierunek myśli kreatywnych w celu zaspakajania oczekiwań użytkowników i inwestorów. Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na konieczność zmiany odbioru i wyobrażenia, w powszechnej świadomości, budynku żłobka jako wydzielonej przestrzeń ograniczonej przegrodami stałymi, w której zachodzą typowe procesy o charakterze cyklicznym oraz działania dydaktyczne w liniowych schematach.
PL
Artykuł poświęcony jest ocenie elementow o charakterze technicznym, w tym multimedialnych, które wykorzystywane są w szkoleniach realizowanych metodą nauczania zdalnego. Celem badań było podniesienie jakości szkoleń e-learningowych poprzez znalezienie odpowiedzi na pytanie, na jakie elementy kursu należy zwrocić szczególną uwagę, aby spełniały one oczekiwania ich uczestników? Badania przeprowadzono w oparciu o dwa szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej zrealizowane w Szkole Głownej Służbie Pożarniczej. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego przeprowadzonego techniką ankiety audytoryjnej z wykorzystaniem narzędzia kwestionariusza ankiety. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej, w tym korelacji współczynnika r-Pearsona oraz istotności rożnic międzygrupowych. Uzyskane wnioski wskazują na fakt, że większa liczba zastosowanych podczas kursu opcji o charakterze technicznym, w tym multimedialnych, pozwala na zwiększenie satysfakcji uczestnikow kursu. W świetle uzyskanych wynikow istotnym staje się problem, jak uatrakcyjnić kurs, a tym samym przekonać kursantów do możliwie częstego stosowania dostępnych opcji, takich jak np. automatyczny lektor czy możliwość wykonywania dodatkowych zadań sprawdzających wiedzę. Tego typu aktywność przekłada się na spełnienie oczekiwań uczestnikow szkolenia, a także na pozytywne postrzeganie metody nauczania zdalnego jako efektywnej metody kształcenia.
EN
The paper is dedicated to assessing elements of a technical nature, including multimedia ones, which are generally applied in training and education implemented in the form of distance learning. The objective of the study was to enhance the quality of e-learning training by finding out to which elements of the educational course should particular attention be paid to make sure that they meet expectations of their participants. The study was carried out on the basis of two training courses addressed at fire protection specialists organised in the Main School of Fire Service. In the paper use was made of the method of diagnostic survey conducted based on the auditorium questionnaire with the use of the survey questionnaire tool. The obtained data were subjected to a statistical analysis, including the r-Pearson correlation coefficient and the significance of inter-group differences. Based on the drawn conclusions a presumption may be made that if a bigger number of options of a technical nature are offered during the training course, including multimedia ones, this considerably enhances the satisfaction of training participants. Given the obtained results it is crucial to find how to make the training more attractive to its participants, and consequently to convince tchem to use the offered options as frequently as possible, such as for example an automatic lecturer or the possibility of executing additional tests to verify one’s knowledge. This type of activity contributes to meeting expectations of training participants, and also to positive perceiving of the distance education method as one that is highly effective.
EN
The paper is dedicated to assessing elements of a technical nature, including multimedia ones, which are generally applied in training and education implemented in the form of distance learning. The objective of the study was to enhance the quality of e-learning training by finding out to which elements of the educational course should particular attention be paid to make sure that they meet expectations of their participants. The study was carried out on the basis of two training courses addressed at fire protection specialists organised in the Main School of Fire Service. In the paper use was made of the method of diagnostic survey conducted based on the auditorium questionnaire with the use of the survey questionnaire tool. The obtained data were subjected to a statistical analysis, including the r-Pearson correlation coefficient and the significance of inter-group differences. Based on the drawn conclusions a presumption may be made that if a bigger number of options of a technical nature are offered during the training course, including multimedia ones, this considerably enhances the satisfaction of training participants. Given the obtained results it is crucial to find how to make the training more attractive to its participants, and consequently to convince tchem to use the offered options as frequently as possible, such as for example an automatic lecturer or the possibility of executing additional tests to verify one’s knowledge. This type of activity contributes to meeting expectations of training participants, and also to positive perceiving of the distance education method as one that is highly effective.
PL
Artykuł poświęcony jest ocenie elementow o charakterze technicznym, w tym multimedialnych, które wykorzystywane są w szkoleniach realizowanych metodą nauczania zdalnego. Celem badań było podniesienie jakości szkoleń e-learningowych poprzez znalezienie odpowiedzi na pytanie, na jakie elementy kursu należy zwrocić szczególną uwagę, aby spełniały one oczekiwania ich uczestników? Badania przeprowadzono w oparciu o dwa szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej zrealizowane w Szkole Głownej Służbie Pożarniczej. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego przeprowadzonego techniką ankiety audytoryjnej z wykorzystaniem narzędzia kwestionariusza ankiety. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej, w tym korelacji współczynnika r-Pearsona oraz istotności rożnic międzygrupowych. Uzyskane wnioski wskazują na fakt, że większa liczba zastosowanych podczas kursu opcji o charakterze technicznym, w tym multimedialnych, pozwala na zwiększenie satysfakcji uczestnikow kursu. W świetle uzyskanych wynikow istotnym staje się problem, jak uatrakcyjnić kurs, a tym samym przekonać kursantów do możliwie częstego stosowania dostępnych opcji, takich jak np. automatyczny lektor czy możliwość wykonywania dodatkowych zadań sprawdzających wiedzę. Tego typu aktywność przekłada się na spełnienie oczekiwań uczestnikow szkolenia, a także na pozytywne postrzeganie metody nauczania zdalnego jako efektywnej metody kształcenia.
5
Content available Synergic use of drawings and models in teaching
EN
The drawing and the model are fundamental means of presenting a work of architecture. At present, drawings are made both by hand and digitally. Models and mock-ups are made in a similar manner. The balance between the material and virtual dimensions impacts the training of future architects. The objective of this paper is to present the results of the synergic use of traditional techniques - drawing and model-making - in teaching against a background of their evolution. The analyses and conclusions presented in the paper, formulated on the basis of the author’s teaching assignments, enabled the observation of effects of synergy, measured against educational outcomes.
PL
Rysunek i model to podstawowe sposoby prezentacji dzieła architektonicznego. Współcześnie, rysunek tworzony jest odręcznie i cyfrowo. Podobnie modele-makiety. Równowaga pomiędzy wymiarem materialnym, a wirtualnym ma wpływ na kształcenie przyszłych architektów. Celem artykułu jest przedstawienie rezultatów synergicznego wykorzystania tradycyjnych technik w dydaktyce: rysunku i modelu na tle ich ewolucji. Przedstawione w tekście analizy i wnioski z zadań dydaktycznych, umożliwiły wyszczególnienie efektów synergii, mierzonych względem efektów dydaktycznych.
6
Content available remote Nauczanie w czasach pandemii z punktu widzenia wykładowcy
PL
Artykuł dotyczy nauczania zdalnego na kierunku optyka (specjalność optyka okularowa i optometria) z punktu widzenia wykładowcy na Politechnice Wrocławskiej. W artykule omówiono sposoby współpracy ze studentami w sytuacji, gdy kontakt bezpośredni był niemożliwy.
EN
The article concerns distance learning in the field of optics (specialization ophthalmic optics and optometry) from the point of view of a lecturer at the Wrocław University of Science and Technology. The article discusses the methods of cooperation with students in a situation when direct contact had been impossible.
PL
Artykuł jest poświęcony propozycji wdrożenia w projektowanie architektoniczne dyscyplin artystycznych na etapie studiów magisterskich. Celem przywołania aktywnego udziału sztuki w tworzeniu architektury jest poszukiwanie jej stale odnawialnego wyrazu, sensu głównych idei kształtujących architekturę. Dla pokazania tła wskazane są odniesienia do przeszłości, do czasu Bauhausu, który jako ruch twórczy wskazywał sztukę jako istotną część kreacji architektonicznej. Kreując i przyglądając się nauczaniu dyscyplin artystycznych na WA PW, należy dostrzec wyraźne zmiany. Podaje się do dyskusji pomysł ściśle zdefiniowanej metody projektowania w oparciu o dyscypliny sztuki. Przedstawiając zastosowaną metodę i płynące z niej doświadczenia liczy się na jej upowszechnienie. Istotną część stanowią wnioski z przeprowadzonych studiów. W edukacji artystycznej prowadzonej we wskazany sposób tracą na znaczeniu zagadnienia czysto warsztatowe, przewagę zyskuje umiejętność syntetycznego zapisu myśli jako zapisu i przekazu informacji w formach artystycznych, malarstwie, grafice, rzeźbie, kolażu. Jednocześnie obserwuje się, w jaki sposób wprowadzone działania artystyczne pomagają w otwieraniu nowych obszarów twórczych w dydaktyce w obszarze projektowania architektonicznego i urbanistycznego.
EN
This article discusses the proposals for implementing artistic disciplines into architectural design at the stage of master’s studies. The aim of referring to the active participation of art in the creation of architecture is to search for its constantly renewable expression, the sense of the main ideas shaping architecture. In order to show the background, references to the past are made, to the time of the Bauhaus which as a creative movement pointed to art as an essential part of architectural creation. When creating and observing the teaching of artistic disciplines at the Faculty of Architecture of Warsaw University of Technology, significant changes can be noticed. The idea of a strictly defined designing method based on the disciplines of art is discussed. Presenting the method used and the experience derived from it, we hope for its dissemination. The conclusions from the research constitute a significant part. In artistic education conducted in the indicated way, purely workshop issues lose their significance, while more emphasis is placed on the ability to synthesize thoughts as a record and transmission of information in artistic forms, painting, graphics, sculpture, collage. At the same time, we observe how the introduced artistic activities help in opening new creative areas in education in the field of architectural and urban design.
PL
Miasta z rodowodem historycznym, mają ‘dobrą tradycję’ ekspresywności wielo-kulturowej. Jakie są natomiast nowe wymiary społecznej ekspresywności – w czym kryją się zagrożenia, a w czym tkwi szansa – miasta XXI wieku. Konieczna jest intencja skomponowania (w przeciwieństwie do dość powszechnej intencji braku skomponowania) części i całości oraz wynikająca z niej wizja ‘oblicza’ miasta oraz zasady regulujące koordynacji: formalnej, aktywności i dramaturgii powiązań – sekwencji o różnej ekspresywności. Przestrzenie publiczne historycznych centrów miast coraz bardziej POTRZEBUJĄ wsparcia w nowych przestrzeniach publicznych „atrakcyjnych inaczej”. Wymagają również badań o charakterze projektowym. W przypadku Ragusy – poczynając od Międzynarodowych Warsztatów Re-use Ragusa 2014 – architekci-badacze, podjęli zagadnienia kluczowe dla doskonalenia struktur śródmiejskich tego miasta, wykorzystując możliwości, odpowiednio ukierunkowanego procesu dydaktycznego. Praca została oparta na uważnej, choć wirtualnej, nie bezpośredniej, obserwacji miasta, na tropieniu jego różnorodnych problemów ale i niezwykłości, w poszukiwaniu potencjału specyficzności tkwiącego w poszczególnych rejonach działań – również w tych, pozornie mniej wartościowych. Ragusa przeobraziła się w „miasto-laboratorium”. Stała się miejscem, fascynującego projektowego eksperymentu, mającego na celu identyfikację strategii promujących rewitalizację miasta od jego „wnętrza,” zaczynając od zasobów i potencjału. Na dostrzeżeniu i podniesieniu walorów i możliwości, które ujawnia lokalizacja – kiedy potrafimy przyjąć nowe perspektywy dla tej, z intencji, twórczej obserwacji. Istotne jest, aby taki ”idealistyczny” wkład stał się przydatny, pokazując wachlarz możliwych działań i otwierając pola do dalszych dyskusji przez tworzenie dobrych wzorów w zgodzie ze specyfiką i tożsamością miejsca, czyli lokalnych społeczności i ich potrzeb w zakresie zindywidualizowanej ekspresji.
EN
Cities with history have ‘a good tradition’ of multicultural expressiveness. What are, however, new dimensions of social expressiveness; where are threats lurking, and where do opportunities reside for the 21st-century city? What is necessary is an intention of composition (in contrast to the quite commonly encountered intention of lack thereof) of parts and of the whole, and the vision of the ‘face’ of the city it entails, as well as the governing principles of formal coordination, coordination of activities, and of the dramaturgy of connections – sequences exhibiting different expressiveness. Public spaces of historical inner cities more and more often NEED to be supported by new public spaces, attractive somewhat differently. They also call for studies of a designing nature. In Ragusa, starting from the Re-use Ragusa 2014 International Workshop, architects-researchers took up issues of key importance for the advancement of inner city structures of this place, making use of the opportunities offered by a properly directed didactic process. The work was based on a thorough – albeit virtual, indirect – observation of the city, on the investigation of diversified problems, but also singularities, in search of the potential of specificity residing in individual areas of activities, including the ones which are seemingly less valuable. Ragusa transformed into a ‘lab city’. It became a place of a fascinating designing experiment, aimed to identify strategies promoting revitalisation of the city from the inside, starting from the resources and the potential it offers. The goal here was to notice and improve the values and opportunities presented by the location, to be able to accept new perspectives for this intentionally creative observation. It is paramount that such an ‘idealistic’ contribution be useful, offering an array of possible activities and opening up fields for further discussions by creating good models in compliance with the specificity and identity of the place, that is local communities and their needs in terms of individualised expression.
PL
W artykule przybliżono sylwetkę prof. dr hab. inż. Arkadiusza Puchały – pioniera rozwoju teorii i metod badań problemów dynamiki maszyn i układów elektromechanicznych w Polsce. Opisano jego działalność naukową i dydaktyczną na politechnikach w Gliwicach i Częstochowie oraz na AGH w Krakowie. Wspominając profesora nie zapomniano o jego wkładzie w rozwój przemysłu. Przedstawiono również życie rodzinne, zainteresowania oraz etos pracy przedwcześnie zmarłego, wybitnego mieszkańca Katowic Piotrowic.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania nowych technologii w procesach edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa pracy. Nowe technologie wspierające proces dydaktyczny mogą być wykorzystane w edukacji szkolnej, a także dla pracowników do szkoleń z dziedziny bhp.
EN
This paper presents the possibilities of using new technologies in education processes in the field of occupational safety. These innovative technologies which support the didactic process can be used in school education and as training for workers in the area of health and safety at work.
PL
W artykule zaprezentowano profil statutowej działalności Katedry Siłowni Morskich i Lądowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w zakresie badań naukowych oraz dydaktyki. Przybliżono, specyfikę funkcjonowania Katedry, którą tradycyjnie charakteryzują bliskie związki z marynarką wojenną(początkowo niemiecką, a następnie polską), dla której zawsze stanowiła ważne zaplecze intelektualne i laboratoryjne, podczas realizacji podejmowanych zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i szkoleniowych. Miało to również swoje odzwierciedlenie w obsadzie stanowiska kierownika Katedry, które często powierzano profesorom wywodzącym się z korpusu oficerskiego marynarki wojennej. Omówiono zagadnienia naukowe, które są od lat rozwijane, w trzech zasadniczych kierunkach badawczych: projektowania, technologii wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń zabudowanych w siłowniach okrętowych i lądowych, a także w siłowniach różnego rodzaju obiektów oceanotechnicznych. W ostatnich dwóch dekadach wiodącym kierunkiem badań naukowych była diagnostyka techniczna silników okrętowych–tłokowych i turbinowych, głównie eksploatacyjna: cieplno-przepływowa i drganiowa, którą ostatnio rozszerzono o badania identyfikacyjne procesu emisji spalin. Projekty naukowo-badawcze, realizowane w tym zakresie od 2015 roku dotyczyły opracowania innowacyjnej metody suchej odsiarczania spalin silników okrętowych zasilanych paliwami pozostałościowymi, a także metody testowania modyfikowanych paliw żeglugowych w rzeczywistych warunkach pracy silnika Diesla. Stanowiska laboratoryjne, zaprojektowane i zbudowane w ramach projektów są sukcesywnie rozwijane i przystosowywane do nowych tematów badań naukowych, jak również dla potrzeb zajęć dydaktycznych. W artykule scharakteryzowano dodatkowo działalność dydaktyczną Katedry w zakresie prowadzonych na Wydziale kierunków studiów: „oceanotechnika”, „energetyka”, „transport”, „techniki geodezyjne w inżynierii” oraz uruchomionego w bieżącym roku akademickim: „inżynieria morska i brzegowa”. Aktualne obciążenie dydaktyczne nauczycieli akademickich Katedry wynosi 3350godzin(2500 godzin etatowych), co stanowi 12% ogólnej (sumarycznej) liczby godzin dydaktycznych realizowanych na Wydziale.
12
Content available Didactical principles of environmental monitoring
EN
Environmental monitoring is a very important part of all environmental risk assessment tasks aiming correct estimation of the ecological status of water, air, soil, and biota systems. However, special attention is rarely paid to the problem in the teaching programs for students of bachelor or master degree dedicated to environmental chemistry. The same holds true for secondary school programs for chemical education. It is the aim of the present communication to present in a simple and understandable way the major elements of the environmental monitoring as substantial consistent of the overall scheme of environmental risk assessment as presented to chemistry students and secondary school pupils.
PL
W artykule omówiony został temat wykorzystania technologii platform informatycznych do działań dydaktycznych w zakresie zintegrowanych programów symulacyjnych.
EN
Technology of IT PLATFORM is one of the best IT technologies dedicated for education and simulation processes. IT PLATFORMS allowed for technical and analytic simulations.This is modern and very advance IT instrument for technicians, engineers and managers. IT PLATFORMS work in VIRTUAL ERALITY 3D space giving us new opportunities for education processes. IT PLTAFORMS it is futures technology for managers, engineers, technicians and administrators.
PL
W artykule przedstawiono nowe stanowisko badawcze i dydaktyczne którym jest zestaw składający się z dwóch odpowiednio zmodernizowanych modeli aut sterowanych radiowo. Zaprojektowane specjalnie na potrzeby laboratorium Techniki Cyfrowej przykładowe cyfrowe sterowanie wykorzystuje platformy DE2-115 oraz Arduino Uno. Modele aut zostały dodatkowo wyposażone w sygnalizację świetlną i dźwiękową oraz po 3 ultradźwiękowe czujniki odległości HC-SR04, które umożliwiają detekcję przeszkody. Modele poruszają się we wspólnej przestrzeni tak, aby unikać kolizji pomiędzy sobą oraz z innymi przeszkodami.
EN
The article presents a new research and teaching laboratory stand consists a set of two appropriately modernized radiocontrolled models of cars. These models of cars have been additionally equipped with lighting - LEDs, buzzers and three ultrasonic distance sensors HC-SR04, which enable detection of a hindrance. Models move in a common space to avoid collisions between themselves and other hindrances. The exemplary digital controlling using the DE2-115 and Arduino Uno platforms are specially designed for the needs of the Digital Technique laboratory.
PL
W artykule przedstawiono nową witrynę internetową zrealizowaną w Katedrze Automatyki Okrętowej Akademii Morskiej w Gdyni. Na stronie zostały umieszczone informacje niezbędne do przygotowania własnych projektów układów cyfrowych opracowywanych w edytorze tekstowym i graficznym języka VHDL w środowisku Quartus. Strona zawiera przykłady rozwiązań począwszy od układów prostszych do bardziej zaawansowanych. W każdym z tych projektów przedstawiono przykładowe rozwiązania. Ponadto do każdego projektu, opracowanego przy użyciu obu wymienionych edytorów, zostały dołączone komentarze ułatwiające zrozumienie rozpatrywanych zagadnień.
EN
The article presents a new website, realized at Department of Ship Automation in Gdynia Maritime University, based on an engineering diploma thesis. The website contains information necessary to prepare own digital circuit designs developed in the text and graphic editor of the VHDL hardware description language in the Quartus environment. There are examples of solutions from simpler to more advanced ones on the website, e.g. an adder implementation, a design of a sequential counter working in accordance with a specific graph, control plotters work, a system detecting a specific combination of input bits, a control system of a cargo lift, and so one. Each project contains a description of an example solution. Furthermore, for each project prepared in both editors, a commentary was added to facilitate understanding of the issues under consideration. The source files of all projects have been placed on the website, which allows students to be run on their own computers.
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. Szczególną uwagę zwrócono na ofertę kształcenia, współpracę z innymi jednostkami, działalność kół naukowych oraz organizowane przez Wydział konferencje naukowe. W drugiej części artykułu opisano charakterystykę działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. Przytoczono najistotniejsze informacje i dane ilustrujące potencjał dydaktyczny Katedry, liczbę studentów rozpoczynających oraz kończących naukę na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Przeanalizowano również losy zawodowe absolwentów II stopnia omawianego kierunku. Opisano zasadnicze kierunki badań realizowane przez pracowników Katedry w ramach funkcjonującej struktury organizacyjnej.
EN
The article presents a general description of the scientific-research and didactic activity of the Faculty of Mining and Geoengineering. Particular attention was paid to the education offer, cooperation with other units, the activity of scientific groups and scientific conferences organized by the Faculty. The second part of the article describes the characteristics of the scientific-research and didactic activity of the Department of Economics and Management in Industry. The most important information and data illustrating the didactic potential of the Chair, the number of students starting and finishing education in the field of Management and Production Engineering were quoted. The professional life of graduates of the second level of the discussed subject was also analyzed. The main directions of research carried out by the employees of the Department as part of the organizational structure were described.
EN
Nowadays, the architectural installation is used in the study of architectural issues. The content of the article comprises a case study modeling and simulation of the E3 architectural installation. And also, the use of architectural installation as a didactic tool in experiencing real space.
PL
Współcześnie, instalacja architektoniczna wykorzystywana jest w badaniach zagadnień architektonicznych. Treść artykułu zawiera studium przypadku modelowania i symulacji instalacji architektonicznej E3. A także wykorzystania instalacji architektonicznej jako narzędzia dydaktycznego w doświadczaniu przestrzeni rzeczywistej.
PL
Geostanowiska są miejscami odwiedzanymi przez różne grupy turystów. Są wśród nich także uczniowie biorący udział w wycieczkach klasowych i szkolnych. Oni bowiem, łącząc turystykę edukacyjną z krajoznawstwem, mają możliwość poznać m.in. dziedzictwo geologiczne odwiedzanego regionu. Szkolny lub klasowy wyjazd pełni też ważną funkcję wychowawczą dzieci i młodzieży oraz uwrażliwia je na piękno otaczającego świata. Wycieczka jest zatem, dobrą okazją dla uczniów do zdobycia nowych oraz utrwalenia już posiadanych wiadomości i umiejętności poza szkolną ławą. Taka edukacja – z dala od szkoły – jest zwykle dla młodych ludzi bardzo interesująca, a przez to efektowna i efektywna. Autorzy pracy podejmują próbę omówienia geoturystyki jako formy edukacji i wychowania uczniów. Szkolny lub klasowy wyjazd nauczycieli z podopiecznymi jest też ważny z pedagogicznego punktu widzenia i pozwala na kształtowanie szeroko rozumianych postaw prospołecznych u młodych ludzi. W niniejszym artykule autorzy chcą zwrócić uwagę na te zagadnienia w nawiązaniu do geoturystyki. Wśród postawionych sobie celów jest też poznanie aktywności nauczycieli w organizowaniu wyjazdów turystycznych do różnorodnych miejsc związanych z geologią. By zrealizować obrany cel, autorzy artykułu zdecydowali się na badania ankietowe, ograniczając dwustronicowy kwestionariusz do 16 pytań. Spośród pedagogów sondażem tym objęto wyłącznie nauczycieli geografii, którzy są najbardziej związani z edukacją geologiczną. Często też podejmują się wyjazdów z młodzieżą lub służą pomocą swoim kolegom, który uczą innych przedmiotów, ale także angażują się w turystykę szkolną. Poznanie zainteresowań nauczycieli geografii wyjazdami turystycznymi do geostanowisk, organizacji i celów wyjazdów szkolnych i klasowych oraz form geoedukacji w terenie może mieć charakter aplikacyjny. Jest to szczególnie ważne dla nauczycieli geografii oraz innych osób zajmujących się geoedukacją i organizacją wycieczek młodzieży do geostanowisk. Dydaktyczny i wychowawczy charakter takich szkolnych wyjazdów może również przyczyniać się do zwiększenia różnorodności ofert geoturystycznych i geoproduktów w miejscach związanych z edukacją geologiczną.
EN
Geosites are places visited by various tourist groups, as well as students, who take part in class or school trips. Combining educational tourism with touring, visitors have the opportunity to learn about the geological heritage of the visited region. School or class trips play an important role in bringing up children and young people and expose them to the beauty of the surrounding world. A trip for students is therefore a good opportunity to acquire new and consolidate already existing knowledge and skills, outside of the classroom. Such education, away from school, is very interesting for young people, captivating their attention, and, as such, attractive and effective. It can also be successfully used in geotourism. The authors of the work attempt to discuss geotourism as a form of education and upbringing of students. The school or class trip is important from a pedagogical point of view and makes it possible to shape broadly understood pro-social attitudes among young people. In this work, the authors want to draw attention to these issues in reference to geotourism. Learning about the activity of teachers in organizing tourist trips to various places related to geology is one of the goals set out in the paper. In order to achieve the objective, the authors of the article decided to conduct surveys, limiting a two-page questionnaire to 16 questions. Among the educators, the survey covered only geography teachers, who are mainly educated in geology in the schools. They often lead trips with young people or help their colleagues who teach other subjects, and likewise engage in school tourism. The understanding of the interests of the geography teachers in geosite trips, organization and objectives of the school trips and forms of geo-education in the field may be applied in future projects. This is especially important for geography teachers and others involved in geo-education and organization of geosite trips. The educational character of such school trips may also contribute to the development of a range of geotouristic offers and geoproducts in places associated with geological education.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.