Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kodeks pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rewolucja w prawie pracy zapowiadana była już wielokrotnie. Radykalne zmiany oraz wprowadzenie nowego Kodeksu pracy miały nastąpić już w 20181 Zostały jednak odłożone w czasie. Mimo to pomysł wprowadzenia nowego Kodeksu pracy regularnie powraca w doniesieniach medialnych. Tak czy inaczej prawo pracy jest jedną z bardziej dynamicznie zmieniających się dziedzin prawa. Jakie zmiany zaszły w zeszłym roku?
PL
Na początku września 2019 roku weszło w życie wiele istotnych zmian w Kodeksie pracy, dotyczących między innymi mobbingu oraz ściśle z nim powiązanego, szeroko pojętego, równego traktowania. Z założenia wrześniowe zmiany mają ułatwić realizację uprawnień pracowniczych.
PL
Autor analizuje regulację zawartą w art, 210 Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ochrony zdrowia. Artykuł omawia możliwość zastosowania paragrafu 5 do pracowników systemu ochrony zdrowia. W dalszej części autor wskazuje na stanowisko orzecznictwa i doktryny, a także postuluje zmianę wykładni przepisu art. 210 § 5 w odniesieniu do części tych pracowników. Dotychczasowe stanowisko orzecznictwa i doktryny pozbawiało pracowników ochrony zdrowia uprawnienia do zaprzestania pracy lub opuszczenia stanowiska, jeżeli występuje zagrożenie zdrowia lub życia pracownika lub innych osób. Doświadczenie epidemii COV1D-19 nakazuje rewizję lego stanowiska, na co autor przywołuje argumenty z wykładni językowej art 210 Kodeksu pracy. Niektórzy przedstawiciele doktryny wskazani przez autora zdają się także przychylać do postawionej w artykule tezy.
EN
The author discusses the regulation, which contains article 210 § 5 of the Labor code, especially concentrates on healthcare professionals. The article shows possibilities of usage § 5 to healthcare professionals. Further, the author shows the court rulings' and jurisprudence's position and also suggests change in the interpretation of the art. 210 § 5 provision regarding to healthcare professionals. Previous position of court rulings and jurisprudence did not allow to restrain from work, or to leave the workplace by healthcare professionals, if health or life of the worker, or other people is in danger COV1D-19 epidemic experience asks to revise this position, what the author shows based on the arguments from the linguistic interpretation of the art 210 from the Labor code. Some of the representatives of the jurisprudence, showed by the author, seem to agree with the argument described in the article.
PL
W lutym 2016 roku weszły w życie przepisy Kodeksu pracy, które wprowadziły dość istotne zmiany dotyczące umów na zastępstwo. Warto zatem uporządkować dotychczasową wiedzę w tym zakresie i uzupełnić ją o nowe rozwiązania prawne.
PL
Problematyka artykułu obejmuje współdziałanie pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Problem ter pojawia się w sytuacji, gdy w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Polski ustawodawca nakłada na pracodawców prowadzących pracę w jednym miejscu obowiązek współdziałania, a także obowiązek wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu Obowiązki te jednak są nieprecyzyjne. W artykule podjęto próbę przedstawienia interpretacji, a także wskazania na doprecyzowanie przez ustawodawcę art. 208 kodeksu pracy.
EN
The article cowers the problem of cooperation of employers in terms of occupational safety and health. This problem occurs when at the same place workers employed by different employers are doing the work. Polish legislator requires employers to work in one place to co-operate and to appoint a coordinator supervising the health and safety of all employees at the same place However, these obligations are imprecise. The article tries to present the concept of interpretation, as well as indicates the need to change the regulation 208 of the Labour Code by the legislature.
6
Content available remote Wymagania przepisów dotyczące bezpieczeństwa na placu budowy
PL
Prawo wspólnotowe rosnącą wagę przywiązuje do eliminacji wszelkiej dyskryminacji i popierania równości między mężczyznami i kobietami. System wspólnotowy wskazuje na konieczność zwalczania dyskryminacji ze względu na różne kryteria, do których zaliczono płeć, przynależność rasową i etniczną, religię i wyznanie, wiek, inwalidztwo, orientacja seksualna, a także wszelkie aspekty związane z dostępem do zatrudnienia, samozatrudnienia, poradnictwa, szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz warunki zatrudnienia, pracy i płacy, awansu i zwolnienia. Polska jeszcze przed akcesją dostosowywała swoje ustawodawstwo w zakresie prawa pracy do prawa wspólnotowego. A regulacje wielu problemów mogą być zdefiniowane w ustawodawstwie i w praktyce państw członkowskich. Istotną sprawą jest supremacja prawa wspólnotowego, co konsekwentnie podnosi ETS.
EN
The Community law sets great store by elimination of any discrimination and support of the gender equality. The system of Community law points out to necessity of combating the discrimination in view of sex, race, ethnicity, religion, age, disability, sexuality and some other questions bounded up with accessibility to employment, self-employment, guidance, training and all conditions of employment, work, salary, promotion and dismissal. Poland adjusted his legislation in the field of labour law even before his entrance to the European Union. The regulation of some problems could be defined in legislation and practice of Member States. The very important question is the precedence of Community law.
10
Content available remote Instytucjonalne aspekty kosztów pracy - wybrane zagadnienia
PL
W artykule starano się wykazać, że wysokie koszty pracy to w pewnym stopniu efekt przyjętych rozwiązań w zakresie czasu pracy oraz sposobu ustalania płacy minimalnej. Przykładowo, zmiany w kodeksie pracy powinny sprzyjać zatrudnieniu, a więc zmniejszać obciążenia płac dodatkowymi kosztami.
EN
The author of the article has shown that the high labour costs are to some extending the effects of some solutions to the problems of working time and establishing the minimal pay. The changes in the labour law, for example, should be favourable to employment, so additional costs charged on salaries and ranges should be lowered.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.