Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  struktura niezawodnościowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents an improved methodology of analysing the qualitative importance of components in the functional and reliability structures of the system. We present basic importance measures, i.e. the Birnbaum’s structural measure, the order of the smallest minimal cut-set, the repetition count of an i-th event in the Fault Tree and the streams measure. A subsystem of circulation pumps and fuel heaters in the main engine fuel supply system of a container vessel illustrates the qualitative importance analysis. We constructed a functional model and a Fault Tree which we analysed using qualitative measures. Additionally, we compared the calculated measures and introduced corrected measures as a tool for improving the analysis. We proposed scaled measures and a common measure taking into account the location of the component in the reliability and functional structures. Finally, we proposed an area where the measures could be applied.
PL
Artykuł przedstawia udoskonaloną metodykę jakościowej analizy ważności elementów w niezawodnościowej i funkcjonalnej strukturze systemu. Przedstawiono podstawowe miary ważności, takie jak: strukturalna miara Birnbauma, rząd najmniejszego minimalnego przekroju niezdatności, liczba powtórzeń i tego zdarzenia w drzewie niezdatności oraz miara strumieni. Jakościowa analiza ważności elementów została zilustrowana na przykładzie podsystemu pomp obiegowych i podgrzewaczy instalacji zasilania paliwem silnika napędu głównego statku kontenerowego. Dla przeprowadzenia jakościowej analizy ważności elementów opracowano model funkcjonalny systemu oraz drzewo niezdatności. Ponadto, porównano wartości wyznaczonych miar ważności i wprowadzono skorygowane miary ważności jako narzędzie usprawniające proces analizy. Zaproponowano wykorzystanie skalowanych i powszechnie znanych miar zależnych od lokalizacji elementów w strukturze niezawodnościowej i funkcjonalnej. Zaproponowano także możliwe obszary wykorzystania zaprezentowanych miar.
2
Content available remote Wpływ wybranych czynników na poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL)
PL
Praca dotyczy problematyki bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów technicznych. Przedstawiona charakterystyka obowiązującej w zakresie oceny bezpieczeństwa normy IEC 61508 jest wprowadzeniem do problemów związanych z metodyką wyliczeń poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa SIL. Prezentowane w pracy wyliczenia parametrów i wskaźników niezawodności przeprowadzono dla potrzeb oceny wpływu czasu odnowy elementów systemu na poziom bezpieczeństwa SIL. Wyliczone wartości intensywności uszkodzeń oraz prawdopodobieństwa niebezpiecznego uszkodzenia, charakteryzują wrażliwość systemu na różne czasy odnowy oraz dla różnych struktur niezawodnościowych systemu. Wskaźniki charakteryzujące poziom bezpieczeństwa wyliczone dla systemów bez odnowy stanowią podstawę dla wykazania wpływu odnowy systemu na poziom nienaruszalności bezpieczeństwa systemu SIL.
EN
The presented paper concerns the functional safety problems of technical systems. The characteristics of safety assessment, described in IEC 61508 standard are an introduction to the problems associated with the methodology of the calculation of Safety Integrity Levels (SIL). The parameters obtained from reliability indicators, were calculated for the purpose of assessing the impact of repair time for the elements of a given system on the SIL. The calculated values of failure rate and the probability of dangerous failure show the sensitivity of the system at different time to repair values for various reliability-wise configurations. The indicators characterizing the safety level, calculated of the system with no repair time are the basis for demonstrating the influence of repair on the safety integrity level.
EN
In the paper the concept of a system structure with particular emphasis on the reliability structure has been presented. Advantages and disadvantages of modeling the reliability structure of a system using reliability block diagrams (RBD) have been shown. RBD models of a marine steam�-water system constructed according to the concept of �'multicomponent�', 'one component�f and mixed models have been discussed. Critical remarks on the practical application of models which recognize only the structural surplus have been dealt with. The significant value of the model by professors Smalko and Jaźwiński called by them �edefault reliability structure�f has been pointed out. The necessity of building a new type of models: quality�-quantity, useful in the methodology developed by the author's multi-criteria analysis of importance of elements in the reliability structure of complex technical systems.
PL
W artykule przedstawiono pojęcie struktury systemu ze szczególnym uwzględnieniem struktury niezawodnościowej. Przedstawiono zalety i wady modelowania struktury niezawodnościowej systemu z wykorzystaniem blokowych schematów niezawodności (RBD). Przedstawiono modele RBD okrętowego systemu parowo-wodnego zbudowane wg koncepcji modelu „wieloelementowego”, „jednoelementowego” i mieszanego. Przedstawiono krytyczne uwagi dotyczące praktycznego zastosowania modeli ujmujących jedynie nadmiar strukturalny. Wskazano na istotną wartość modelu autorstwa profesorów Jadźwińskiego i Smalko nazwanego przez nich „domyślną strukturą niezawodnościową”. Wskazano na konieczność budowy nowego typu modeli: jakościowo-ilościowych przydatnych w rozwijanej przez autora metodyce wielokryterialnej analizy ważności elementów w strukturze niezawodnościowej złożonych systemów technicznych.
PL
Ryzyko towarzyszy każdej działalności gospodarczej. Wielkość zakłóceń przebiegu procesu produkcyjnego, spowodowanych występowaniem czynników ryzyka, bardzo mocno wpływa na parametry i całościowe wyniki systemów produkcyjnych. Niestety bardzo rzadko dokonuje się analizy i oceny ryzyka procesu produkcyjnego na poziomie operacyjnym. Być może spowodowane jest to niezbyt przydatnymi w rzeczywistości produkcyjnej metodami ilościowymi proponowanymi przez literaturę. W odpowiedzi na ten stan rzeczy w pracy zdefiniowano system produkcyjny zgodnie z teorią systemów, natomiast ryzyko jako synonim zawodności. Artykuł prezentuję metodę wyznaczania ryzyka dla systemu produkcyjnego o strukturze szeregowej, która została zweryfikowana na przykładzie praktycznym
EN
Each business activity is accompanied by a risk. The extent of the production process disturbances caused by the presence of risk factors strongly affects the parameters and overall performance of production systems. Unfortunately, analyses and assessments of the risk in production processes are carried out very rarely at the operational level. This may be caused by the fact that quantitative methods proposed by the literature are not very useful in production practice. In response to this state of affairs, the concept of production system was defined in this study in accordance with the theory of systems, while the risk was treated as a synonym of unreliability. This paper presents a method of determining the risk for a production system with a serial structure, which was verified on a practical example.
PL
System produkcyjny zdefiniowano zgodnie z teorią systemów, natomiast ryzyko jako synonim zawodności. Takie podejście umożliwiło dekompozycję systemu produkcyjnego na obszary oraz na wyznaczenie struktury niezawodnościowej systemu produkcyjnego. Artykuł prezentuję metodę wyznaczania ryzyka dla systemu produkcyjnego o strukturze równoległej. Metoda wyznaczania ryzyka dla produkcyjnej struktury równoległej została zweryfikowana w przedsiębiorstwie produkującym ramy wózków wagonów, tramwajów i lokomotyw.
EN
The production system was defi ned in accordance with systems theory, while the risk was treated as a synonym of unreliability. This approach allowed decomposing the production system into several areas and determining the reliability structure of the production system. This paper presents a method of determining the risk for a production system with a parallel structure. The method of determining the risk for a parallel structure of production was verifi ed in a production company, which manufactures bogie frames for railway cars, trams and railway engines.
6
Content available remote Wyznaczanie niezawodności urządzenia hydroforowego za pomocą drzewa uszkodzeń
PL
Opisano sposób wyznaczenia niezawodności urządzenia hydroforowego, przeznaczonego do instalowania w systemie wody pitnej, sanitarnej lub morskiej na statkach morskich o nieograniczonym rejonie pływania wykorzystujący drzewo uszkodzeń.
EN
The work describes the method of determining the reliability of a hydrophore unit intended for drinking water, sea water or sanitary water systems in sea-going ships, using an event tree.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.