Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modified bitumen
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The subject matter of the research pertains to the improvement of rheological properties of petroleum bitumens by their modification with SBS (styrene-butadiene-styrene) copolymer. The authors have determined selected rheological properties characterising the durability of modified bitumens used in road pavements. The bitumens were modified in laboratory conditions with modified bitumen concentrate of a known SBS copolymer content of 9%. The result was a binder containing the known percentage of the SBS copolymer of 3%, 4.5% and 6%. Rheological properties of the tested bitumens were determined by the use of a DSR dynamic shear rheometer (in a wide temperature range from 40°C to 100°C) and a ductilometer at 5°C. DSR was used for performing MSCR test to determine the resistance of the asphalt mixture with the SBS-modified binder to permanent deformations in the high temperature range (from 40°C to 82°C). The comparison of the values of the dynamic shear modulus |G*| of all the bitumens tested shows that with a growing content of the SBS copolymer in the tested binder the value of |G*| increases, which may indicate greater resistance to permanent deformation of the asphalt pavement. The MSCR test has shown that the increased use of the SBS copolymer addition in the bitumen translates to decreasing values of the non-recoverable creep compliance Jnr. The SBS copolymer accelerates stress relaxation in the bitumen sample, thus increasing pavement resistance to low-temperature cracks. Furthermore, modification reduces the negative impact of ageing on the properties of the binder, manifested by its stiffening and slowdown of relaxation.
PL
Przedstawiono wyniki zmian właściwości asfaltów niemodyfikowanych i modyfikowanych kopolimerem styren-butadien-styren (SBS), następujących pod wpływem ich wygrzewania w wysokich temperaturach. Badane asfalty poddano starzeniu laboratoryjnemu metodą RTFOT, w warunkach normowych (160°C, 75 min) oraz w temp. 170°C i 180°C przez 75, 150 i 225 min. Efekty starzenia oceniono na podstawie zmian temperatury mięknienia, temperatury łamliwości, penetracji i lepkości dynamicznej. Dokonano również analizy jakościowej i ilościowej widm FTIR. Wykazano, że proces starzenia metodą RTFOT znacząco wpłynął na właściwości asfaltów niemodyfikowanych (bazowych), a w przypadku asfaltów wysokomodyfikowanych zmiany były nieznaczne. We wszystkich badanych asfaltach proces starzenia spowodował wzrost zawartości grup karbonylowych i sulfotlenkowych, przy czym zmiany te w większym stopniu dotyczyły asfaltów niemodyfikowanych. Proces starzenia praktycznie nie wpłynął na wartości indeksów grup polibutadienowych i polistyrenowych w asfaltach wysokomodyfikowanych.
EN
Two bitumens (BA-1 and BA-2) and their mixts. with a styrene- butadiene-styrene copolymer (HiMA-1 and HiMA-2) were subjected to the aging by the rolling thin film oven test under std. conditions (160°C, 75 min) and at 170 and 180°C for 75, 150 and 225 min. The aging effect were evaluated on the basis of changes in softening point, breaking point, penetration and dynamic viscosity. FTIR anal. was also performed. The aging significantly affected the properties of the BA-1 and BA-2 bitumens but insignificantly of HiMA-1 and HiMA-2 mixts. The increase in the content of carbonyl and sulfoxide groups for unmodified bitumens were obsd. The indices of polybutadiene and polystyrene groups in HiMA-1 and HiMA-2 were not changed during the aging.
EN
The paper presents an evaluation of the fatigue resistance of selected Polish bituminous binders: neat bitumen 50/70, polymer modified bitumen PMB 45/80-55 and polymer highly modified bitumen PMB 45/80-80. The linear amplitude sweep (LAS) test, which is a new bitumen performance grading test developed in the USA, and was used to assess the fatigue life of the bitumens. Highly modified bitumen 45/80-80 showed 10-20 times higher fatigue durability than neat bitumen 50/70 and modified bitumen PMB 45/80-55. The differences in fatigue durability between neat bitumen 50/70 and modified bitumen PMB 45/80-55 were much smaller, which means that the bitumens are characterized by similar fatigue reliability. Also the effect of different test temperatures on the fatigue life and mode of failure of the bitumen binders were examined. It has been shown that the quality of a bitumen can be more accurately assessed on the basis of results of the durability test carried out for several different temperatures than for one equivalent temperature.
PL
W artykule przedstawiono ocenę odporności na zmęczenie wybranych polskich lepiszczy asfaltowych: asfaltu drogowego 50/70, asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55 i asfaltu wysokomodyfikowanego 45/80-80. Do oceny trwałości zmęczeniowej asfaltów zastosowano test liniowego zwiększania amplitudy LAS (ang. Linear Amplitude Sweep Test), który jest nowym badaniem funkcjonalnym opracowanym w USA. Asfalt wysokomodyfikowany 45/80-80 wykazał do kilkunastu razy większą trwałość zmęczeniową niż inne materiały: asfalt drogowy 50/70 oraz asfalt modyfikowany PMB 45/80-55. Różnice w trwałości zmęczeniowej między asfaltem drogowym 50/70 i modyfikowanym PMB 45/80-55 były dużo mniejsze, co powoduje, że asfalty te wykazują zbliżoną odporność na zmęczenie. W pracy analizowano także wpływ różnych wartości temperatury badania asfaltu na trwałość zmęczeniową i sposób zniszczenia lepiszcza. Wykazano, że dokładniejszą ocenę jakości asfaltu można uzyskać na podstawie analizy wyników badania trwałości uwzględniającego kilka różnych wartości temperatury niż na podstawie badania lepiszcza przeprowadzonego w jednej temperaturze ekwiwalentnej.
PL
Ze względów ekonomicznych i ekologicznych w celu poprawy parametrów materiałów budowlanych coraz częściej stosuje się różnego rodzaju dodatki, domieszki oraz modyfikatory pochodzenia odpadowego. W artykule omówiono wpływ dodatku imidazoliny technicznej na wybrane właściwości asfaltów. Zaprezentowane w pracy wyniki badań wykazały, że niewielka ilość imidazoliny w zakresie niskiej temperatury znacznie poprawia właściwości lepkosprężyste asfaltów. Ponadto dodatek imidazoliny zwiększa wartość penetracji asfaltu. Należy też zwrócić uwagę, że imidazoliny mają negatywny wpływ na temperaturę mięknienia asfaltów, przez co nie mogą one być wykorzystywane jako samodzielny modyfikator asfaltów stosowanych w wyrobach hydroizolacyjnych.
EN
Various additives, admixtures and modifiers are used to improve technical properties and strength characteristics of building materials. For economic and ecological reasons waste materials are more frequently used. This paper discusses the impact of adding technical imidazoline on selected bitumen properties. The results showed that a small amount of imidazoline improved bitumen viscoelastic properties at low temperatures. Furthermore imidazolines causes significant increase penetration. However imidazolines have a negative impact on bitumen softening point, which makes them impossible to use as an independent modifier.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w niskiej temperaturze dotyczące mieszanek mineralno-asfaltowych zaprojektowanych z użyciem asfaltów modyfikowanych miałem gumowym oraz polimerem SBS. Badania laboratoryjne zostały przeprowadzone dla dwóch rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych do warstwy ścieralnej – mastyksu grysowego (SMA 8) i asfaltu porowatego (PA 8). Ponadto zaprezentowano wyniki następujących badań laboratoryjnych w niskiej temperaturze: badanie TSRST, pełzanie w 3-punktowym zginaniu, badanie wytrzymałości na pękanie oraz ocena twardnienia fizycznego. Stwierdzono, że mieszanki mineralno-asfaltowe zMarek Pszczoła, Mariusz Jaczewski, Cezary Szydłowski, Józef Judycki , Bohdan Dołżycki: Ocena właściwości niskotemperaturowych mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem modyfikowanym SBS i gumą. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 7–8, 2017, s. 219–225 W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w niskiej temperaturze dotyczące mieszanek mineralno-asfaltowych zaprojektowanych z użyciem asfaltów modyfikowanych miałem gumowym oraz polimerem SBS. Badania laboratoryjne zostały przeprowadzone dla dwóch rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych do warstwy ścieralnej – mastyksu grysowego (SMA 8) i asfaltu porowatego (PA 8). Ponadto zaprezentowano wyniki następujących badań laboratoryjnych w niskiej temperaturze: badanie TSRST, pełzanie w 3-punktowym zginaniu, badanie wytrzymałości na pękanie oraz ocena twardnienia fizycznego. Stwierdzono, że mieszanki mineralno-asfaltowe z użyciem asfaltu modyfikowanego SBS i gumą charakteryzowały się wysoką odpornością na pękanie we wszystkich przeprowadzonych badaniach. W niektórych przypadkach zastosowanie asfaltu modyfikowanego polimerem i gumą nawet zwiększyło odporność na pękanie w niskiej temperaturze w porównaniu z typowym asfaltem modyfikowanym jedynie polimerem SBS. Dodatkową zaletą jest to, że użycie miału gumowego pozwala zmniejszyć ilość dodawanego polimeru względem typowego asfaltu modyfikowanego polimerem SBS.
EN
The paper presents low-temperature test results of asphalt mixtures designed with use of bitumen modified by crumb rubber and also SBS polymer. Laboratory tests were conducted on two types of asphalt mixtures for wearing course – stone matrix asphalt (SMA 8) and porous asphalt (PA 8). Results of following laboratory tests at low temperatures are presented: TSRST test, three point bending creep test, fracture toughness test and assessment of physical hardening. It was found that test results of asphalt mixtures with use of polymer-rubber modified bitumen showed high resistance to low temperature cracking in all conducted test. In some cases use of polymer-rubber modified bitumen even increased the resistance to low temperature cracking in comparison to standard SBS polymer modified bitumen. The additional advantage is that usage of crumb rubber allows to reduce the amount of added polymers with respect to the standard SBS polymer modified bitumen.
6
Content available remote Trwałość współczesnych materiałów hydroizolacyjnych
PL
W artykule przedstawiono sposoby modyfikacji asfaltu oraz scharakteryzowano najpopularniejsze modyfikatory. Porównano również właściwości produktów modyfikowanych elastomerami i plastomerami do asfaltów niemodyfikowanych.
EN
The article presents methods of asphalt modification and characteristics of the most popular modifying agents. The properties of elastomer- and plastomer-modified products are compared to non-modified asphalts.
7
EN
With development of production processes in refineries production of bitumen is decreasing, as well as the quality of produced bitumen. On the market this brings increased demand for bitumen accompanied by the demand for additives to improve such low quality bitumen. Many different types of additives are used, but most commonly SBS is added. Usage of additives bring additional direct costs, due to market price of additives and indirect cost due to adjustments in the technological process as such as additional mixing device in bitumen tanks, elevated temperature of asphalt or prolongation in mixing time. A topic of our research was development low price asphalt additive from waste poly-methyl methacrylate filled with a fine dispersion aluminium trihydrate (PMMA/ATH). Additionally with paraffin wax it was used as modifying agents for 70/100 paving grade bitumen. With regard to performance of modified asphalt mixtures, it was found that both additives considerably reduce moisture susceptibility and formation of ruts. With laboratory tests and field trial we found that combined technology PMA (polymer modified asphalt) and WMA (warm mix asphalt) technologies resulted in optimized production and excellent performance of pavement material.
PL
Wraz z rozwojem procesu produkcyjnego w rafineriach zmniejszyła się produkcja bituminu, jak również jakość produkowanego bituminu. Niesie to ze sobą zwiększenie zapotrzebowania na bitumin, towarzyszy; temu popyt na dodatki uszlachetniające. Używanych jest wiele rodzajów dodatków, lecz najczęściej dodawanym jest SBS. Użycie dodatków powoduje dodatkowe koszty bezpośrednie - jest to spowodowane ceną rynkową dodatków - jak również koszty pośrednie, co jest spowodowane zmianami w procesie technologicznym, takimi jak dodatkowe urządzenia mieszające w kadziach bituminowych, wzrost temperatury asfaltu lub wydłużenie czasu mieszania. Tematem badań było osiągnięcie niskiej ceny dodatku asfaltu z odpadów polimetylowego metakrylanu wypełnionego dobrze zdyspersowanym trihydratem aluminium (PMMA/ATH). Dodatkowo użyto wosku parafinowego jako środka modyfikującego dla bituminowych płyt chodnikowych 70/100. W odniesieniu do wydajności zmodyfikowanych mieszanin asfaltowych stwierdzono, że oba dodatki znacznie zmniejszyły podatność na wilgoć i powstawanie kolein. Z badań laboratoryjnych i prób w terenie wynika, że połączenie technologii PMA (asfalt modyfikowany polimerowo) oraz WMA (ciepła mieszanka asfaltowa) zaowocowało technologiami zoptymalizowanymi w produkcji i doskonałą wydajnością materiału nawierzchni.
PL
Modyfikacja asfaltu elastomerem SBS jest dobrze znaną i powszechnie stosowaną w Polsce i na świecie technologią poprawy właściwości użytkowych lepiszczy drogowych. Guma stosowana do produkcji opon samochodowych jest zaliczana do grupy elastomerów otrzymanych w wyniku wulkanizacji kauczuku z dodatkiem wypełniaczy. Guma jest stosowana od lat 60. XX wieku również jako modyfikator asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych. Jak wykazały najnowsze badania, jednoczesne zastosowanie obydwu modyfikatorów zapewnia wysoką termostabilność lepiszcza, możliwość jego transportu na dużą odległość oraz poprawę właściwości lepkosprężystych zarówno w wysokiej, jak i w niskiej temperaturze użytkowej.
EN
Modification of asphalt with SBS elastomer is a wellknown technology of enhancing the functional properties of road binders and it is commonly applied in Poland and all around the world. Rubber used for the manufacturing of tyres in included in a group of elastomers produced in the vulcanization process of India rubber with fillers as additives. Rubber has been used since 1960's as a modifier of asphalts and asphalt mineral mixtures. The latest studies prove that the co-application of both modifiers ensures thermal stability of binders, the possibility of their transportation for long distances and the enhancement of their viscoelastic properties both in high and low usable temperatures.
EN
The main subject of the research introduced in this article is the influence of compaction temperature on lowering the amount of additive during production and installation of asphalt. The research assesses the effect of the addition of tetrachydropirymidupropyly (THPP) on selected properties of modified bitumen PMB 45/80-55. The content of THPP dosed in the range of 0.2 to 0.6% by weight of the adhesive, increasing the concentration by 0.2%. Based on the obtained results and the results of this analysis, conclusions have been drawn regarding the effects on selected parameters of modified asphalt.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przyczepności asfaltu modyfikowanego gumą do skał. Badania wykonano dla trzech rodzajów asfaltu D 35/50, 50/70 oraz 70/100 modyfikowanych gumą w ilości 12-18% w technologii na mokro. Badania na rozciąganie proste małych kostek sześciennych klejonych za pomocą asfaltu modyfikowanego gumą i bez modyfikacji prowadzono w temperaturze od +20° C do -20°C. Testy wykazały znacznie lepszą wytrzymałość połączeń klejonych asfaltem modyfikowanym gumą od asfaltów niemodyfikowanych.
EN
Paper presents test results of the adhesion rubber modified asphalt to the rock ( granite ). Tests were carry out on the three kind of asphalt D35/50; 50/70 and 70/100 with 12-18% the rubber additives. Tests were performed at temperature +20° C to -20° C using the tensile tests of small rock cubes sticked with rubberised asphalt. Tests results show that the rubberised asphalt has much better adhesion to granite that ordinary asphalt.
11
Content available remote Drogowe normy europejskie. Asfalty modyfikowane. Badania
PL
Europejski Komitet Normalizacji ustanowił osiem norm badania asfaltów modyfikowanych pod ogólnym tytułem "Asfalty i lepiszcza asfaltowe". Normy te dotyczą: sprężystego powrotu EN13398/2003, stabilności magazynowania EN13399/2003, metody rozciągania EN13587/2003, badania w duktylometrze EN13589/2003, rozproszenia polimerów EN13632/2003, dynamicznej lepkości EN13702/2003 i pracy odkształcenia EN13703/2003.
EN
European Standardize Committee adopted eight standards for testing of modified bitumen under general title "Bitumen and bituminous binders". The standards relate to: elastic recovery EN13398/2003, storage stability EN13399/2003, tensile method EN13587/2003, ductility force EN13589/2003, polymer dispersion EN13632/2003, dynamic viscosity EN13702/2003 and deformation energy EN13703/2003.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.