Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Określono warunki ochrony zapewnianej przez badane urządzenie dla sprzężeń impulsowych zaburzeń różnicowych DM i wspólnych CM po stronie pierwotnej i wtórnej badanego transformatora separacyjnego.
EN
The paper determinates conditions of protection guaranteed by tested device against differential and common impulse coupling on primary and secondary side of isolating transformer.
2
Content available remote Kompatybilność Elektromagnetyczna urządzeń PLC
PL
W artykule przedstawiono problemy zgodności transmiterów sieciowych (urządzeń PLC) z wymaganiami stawianymi przez normy EMC dla środowiska mieszkalnego. Przedstawiono badania emisji przewodzonych wybranych transmiterów sieciowych dostępnych na rynku. W pracy skoncentrowano się głównie na rozwiązaniu problemów jakie napotykają producenci przy wprowadzaniu wyrobu na rynek.
EN
The article presents compatibility problems of transmitter adaptors (PLC devices) with fulfill the requirements of EMC standards for residential environment. In the paper, the results of conducted emissions measurements of selected transmitter adaptors have been presented. The study focused mainly on solving the problems faced by producers in order to place the product on the market.
PL
W warunkach niskiej jakości energii elektrycznej, gdy występują zaniki i zapady napięcia zasilania – mogą wystąpić krótkotrwałe stany nieustalone, będące źródłem impulsowych zaburzeń przewodzonych w obwodzie pierwotnym przekładnika napięciowego. Zaburzenia te są przenoszone do obwodu wtórnego przekładnika. Wartości maksymalne tych impulsów mogą nawet kilkakrotnie przekraczać wartości napięć znamionowych pierwotnego i wtórnego. Może to doprowadzić do nieprawidłowej pracy urządzeń pomiarowych lub zabezpieczeniowych przyłączonych do strony wtórnej przekładnika napięciowego, a nawet doprowadzić do ich uszkodzenia. W artykule przedstawiono opracowane metody obliczeniowe i pomiarowe umożliwiające określenie współczynnika transferu zaburzeń impulsowych z obwodu pierwotnego przekładnika napięciowego do obwodu wtórnego. Zaprezentowano wyniki analiz dotyczących wpływu parametrów konstrukcyjnych i warunków pracy tych przekładników na wartości współczynnika transferu.
EN
In conditions of low power quality, when there are voltage interruptions and dips – there may be short transients states, which are the source of impulsive conducted disturbances in the voltage transformer primary circuit. These events are transferred to secondary circuit of the transformer. The maximum values of these impulses can even several times exceed the nominal values of primary and secondary voltages. This can lead to malfunction of measuring or protection devices connected to the secondary side of the voltage transformer and even damage them. The article presents developed calculation and measurement methods for specifying the transfer rates of impulsive conducted disturbances from primary circuit to secondary circuit of voltage transformer. In the paper the results of ­analyzes of the impact of construction parameters and operating conditions of tested voltage transformers on the values of the impulsive conducted disturbances transfer factor are also presented.
4
EN
In the paper, the results of harmonic current emission measurements of chosen LED lighting products, commonly available in the polish market in the year 2013, with reference to requirements of PN-EN 61000-3-2 have been presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów harmonicznych prądu zasilania wybranych źródeł światła LED, dostępnych powszechnie na polskim rynku w 2013 roku, w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 61000-3-2.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów dotyczące przenoszenia zaburzeń impulsowych przez przeciwszumowy transformator separacyjny. Wykonane analizy wskazują, że badany transformator skutecznie tłumi zaburzenia impulsowe typu SURGE i BURST (zaburzenia różnicowe i zaburzenia wspólne).
EN
In the paper the laboratory studies on the transformation of the differential and common mode impulse conducted disturbances by the Noise Protection Transformer are presented and discussed. The results of measurements confirmed that tested transformer effectively attenuates SURGE and BURST transients.
PL
W artykule przedstawiono metodykę badań, układy pomiarowe i wyniki przeprowadzo-nych analiz dotyczących pracy separacyjnego transformatora przeciwszumowego w warunkach niskiej jakości energii elektrycznej i transformacji odkształconego prądu i napięcia o częstotliwości podstawowej 50 Hz i zadanym udziale wyższych harmonicznych. Wyniki pomiarów wskazują, że badany transformator, w analizowanych warunkach, powoduje dodatkowy wzrost zaburzeń przewodzonych, w efekcie czego napięcie wtórne jest bardziej odkształcone niż pierwotne.
EN
The paper presents the research methodology, measurement systems, and the results of analysis of the Noise Protection Transformer operation in conditions of low power quality and transformation of distorted current and voltage of the fundamental frequency of 50 Hz and a specified content of the higher harmonics. The measurement results indicate that tested transformer in analyzed conditions cause additional increase of the conductive disturbances level and as a result secondary voltage is more distorted than the supplying voltage from the power network.
7
Content available remote Grzejnik PTC jako źródło emisji zaburzeń radioelektrycznych
PL
W artykule opisano badania EMC grzejnika PTC z wentylatorem. Na podstawie pomiarów i analizy urządzenia wykazano, że źródłem zaburzeń radioelektrycznych o wartościach przekraczających poziomy dopuszczalne jest wentylator napędzany bezszczotkowym silnikiem DC (BLDC). Na urządzenia te producenci wystawiają Deklarację Zgodności UE powołując się na zgodność z Dyrektywą EMC.
EN
In the paper, the EMC testing of PTC heater with fan has been described. It has been demonstrated, on the basis of measurements and analysis, that the fan which is driven by brushless DC motor (BLDC) is the source of RF disturbances of levels exceeding the limits. However, some manufacturers demonstrate compliance of such equipment with EMC Directive and draw up the EU Declaration of Conformity.
8
Content available remote About Advantages of EMC Development Testing on Example of Function Generator
EN
In the paper, the solution of EMC problem concerning excessive levels of conductive and radiated emissions in the construction of function generator has been presented. The EMC troubleshooting that has been described illustrates advantages of pre-compliance diagnostic testing to modify device construction at early stages of development.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie problemu EMC dotyczącego nadmiernych poziomów emisji przewodzonych i emisji promieniowanych w konstrukcji generatora funkcyjnego. Opisane zagadnienie obrazuje zalety stosowania badań diagnostycznych typu "precompliance" do modyfikacji urządzenia we wczesnych fazach rozwoju konstrukcji.
EN
Non-sinusoidal currents and voltages caused by nonlinear loads appear in power grids more and more frequently. Determination of the voltage transformer accuracy in such conditions makes a problem. Firstly, due to lack of definition of errors for distorted signals and secondly, typical measurement bridges do not accept higher harmonics. In the paper, the new definition of transformation error for distorted voltages has been proposed and some measurement results have been presented.
PL
Badania odporności na zaburzenia w postaci serii szybkich elektrycznych stanów przejściowych, przeprowadzono na podstawie normy PN-EN 61000-4-4, na zestawie demonstracyjnym mikrokontrolera MP56F8025 z interfejsem EIA232. Zaburzenia elektryczne spowodowały chwilową utratę funkcjonalności układu oraz błędy w transmisji danych, które ustąpiły po zakończeniu ich generacji. Ograniczenie tego wpływu jest możliwe poprzez zmianę konfiguracji układów peryferyjnych mikrokontrolera i pozwala na normalne działania układu.
EN
Electrical fast transient / burst immunity test was based on the standard IEC 61000-4-4 on demo board of MP56F8025 microcontroller with serial communication interface compatible with EIA232 standard. Electrical disturbances caused temporary lose of functionality of the printed circuit board and errors in transmission of data, which subsided after termination of its generation. Reduction of this influence is possible by proper configuration of peripheral circuits of microcontroller and enables normal operation of the device.
11
Content available remote Model świetlówki kompaktowej w środowisku PSPICE
PL
Wprowadzenie Rozporządzenia Komisji WE 244/2009 dotyczącego wymagań ekoprojektowych dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego spowodowało wzrost zainteresowania energooszczędnymi źródłami światła. "Wszystkie żarówki, nawet te w prywatnych mieszkaniach, mają być zastąpione eergooszczędnymi" - zadecydowali przywódcy państw UE na szczycie w Brukseli. Obradujący premierzy i prezydenci 27 unijnych państw postanowili zmniejszyć zużycie energii w UE i chronić środowisko przed negatywnymi skutkami brudnych technologii energetycznych. Komisja Europejska przedstawiła propozycję legislacji nakazującą "wymianę żarówek w prywatnych domach". Skutki wymiany źródeł światła są istotne dla energetyki, jak i dla użytkowników. Stateczniki elektroniczne stosowane w świetlówkach kompaktowych zawierają układy przetwarzania AC-DC (sieciowy prostownik pełnofalowy) oraz DC-AC z tranzystorami kluczującymi z częstotliwością kilkadziesiąt kHz. Tego rodzaju nieliniowe odbiorniki powodują silne odkształcenie prądu zasilania, czego efektem jest wzrost poziomów wyższych harmonicznych w publicznej sieci niskiego napięcia. Badania umożliwiające analizę pracy świetlówek kompaktowych, a także ułatwiające projektowanie układów zasilania o niskiej zawartości harmonicznych można wykonać, wykorzystując komputerowe programy symulacyjne. Jednym z nich jest program PSPICE.
EN
Following the Commission Regulation (EC) No 244/2009 on ecodesign requirements for non-directional household lamps the authors have become interested in the question of wide-spread usage of compact fluorescent lamps (CFL) and its impact on power network quality. In order to analyze the functioning of CFL the PSPICE model of a lamp has been developed and the results of simulation have been compared to results of measurements.
PL
W artykule przedstawiono sposób określenia błędów przekładników średniej częstotliwości, opisano zaproponowaną technikę pomiarową oraz zestawiono wyniki badań i obliczeń błędów.
EN
The paper presents the successive observations and authors' remarks relating the investigations of medium frequency current transformers for 250 A/5 A current ratio. The investigations concern mainly the work of current transformers for 300 kHz frequency. The authors have concentrated on determination of composite errors and ratio errors.
13
Content available remote Błędy przekładników prądowych średniej częstotliwości
PL
Przekładniki prądowe średniej częstotliwości znajdują obecnie coraz większe zastosowanie, szczególnie w elektrotermii oraz w układach napędowych z przemiennikami częstotliwości [1]. Dokładność pomiaru prądu za pomocą tych przekładników najczęściej nie musi być tak duża jak w obwodach służących do rozliczeń energetycznych. Przekładniki prądowe pracujące obecnie w układach podwyższonej częstotliwości, w większości przypadków nie mają sprawdzonej klasy dokładności. Wyznaczenie klasy dokładności przekładnika średniej częstotliwości stanowi poważny problem. Trudności wynikają z różnych powodów; zarówno z braku odpowiednich źródeł zasilania, jak i aparatury pomiarowej. Dodatkowe problemy, jakie pojawiają się przy pomiarach o podwyższonej częstotliwości to: silne pole elektromagnetyczne, zjawiska naskórkowości i zbliżenia oraz powstawanie dużych reaktancji indukcyjnościowych wywołanych wysoką częstotliwością. W artykule przedstawiono modele badanych przekładników, opisy układów pomiarowych, oraz zestawiono wyniki badań i obliczeń błędów.
EN
The paper presents the successive observations and authors` remarks relating the investigations of current transformers of medium frequency. The investigations concern mainly the work of current transformers for 300 kHz frequency. The authors have concentrated on determinaton of composite errors and ratio errors.
PL
W artykule porównano wymagania norm dotyczących odbiorników o identycznej mocy i konstrukcji – tzn. grupy świetlówek i komputera. Wskazano niekonsekwentne podejście wynikające z normy PN-EN 61000-3-2.
EN
In the paper, the requirements of EMC standards for equipment of the same physical nature and power – the group of compact fluorescent lamp (CFL) and PC computer have been compared. Non – consequent approach of the PN-EN 6100-3-2 standard has been suggested.
15
Content available remote Przekładniki prądowe średniego napięcia w Polsce i na świecie
PL
Średnie napięcie (SN) w energetyce oznacza napięcie elektryczne powyżej 1 kV. Górna granica przedziału średniego napięcia jest określana różnie, w zależności od przyjętych konwencji - najczęściej jest to od 30 kV do 110 kV (powyżej tej granicy występuje wysokie napięcie). Średnie napięcie jest szeroko stosowane w sieciach rozdzielczych energii elektrycznej. Jest używane jako napięcie pośrednie, pomiędzy napięciem wysokim używanym do transmisji energii na wielkie odległości, a napięciem niskim doprowadzanym do odbiorcy końcowego. Wraz z rozwojem sieci średniego napięcia - rozwija się także aparatura kontrolno-pomiarowa i zabezpieczeniowa. Producenci aparatury oferują bogaty wybór wyłączników, rozłączników, uziemników, bezpieczników, ograniczników i przekładników. W Polsce i na świecie działa wiele firm specjalizujących się w dziedzinie przekładników prądowych średniego napięcia. Jednak jest ich niewiele w porównaniu z producentami przekładników niskiego napięcia. Fakt ten jest oczywisty i wynika z zapotrzebowania na aparaturę. Celem pracy jest zapoznanie czytelnika z aktualnym stanem ofert przekładników prądowych SN na rynku polskim i międzynarodowym.
EN
The aim of the work is to become familiar with current state of offers of the middle voltage current transformers on Polish and international market. Information put in the work presents manufacturers of the middle voltage current transformers as well as their products. These information were taken from the web.
16
Content available remote O pomiarach emisji harmonicznych prądu zasilaczy komputerowych z układami PFC
PL
Referat prezentuje spostrzeżenia i uwagi autorów w związku z pomiarami emisji harmonicznych prądu zasilaczy komputerowych. Przybliżono zagadnienie korekcji współczynnika mocy (PF) w zasilaczach impulsowych (SMPS) w aspekcie specjalizowanych układów PFC.
EN
The paper presents observations and the authors' considerations in relationship with measurements of input current harmonic emissions in computer power supplies. The problem of power factor correction (PFC) in switch mode power supplies (SMPS) in aspect of specialized PFC controls has been brought closer.
17
Content available remote Badania przekładnika prądowego średniej częstotliwości
PL
Referat prezentuje spostrzeżenia i uwagi autorów dotyczące badań przekładnika prądowego średniej częstotliwości. Badania dotyczą głównie pracy przekładnika z rdzeniem toroidalnym przy zasilaniu napięciem zmiennym o częstotliwości 300 kHz. Przy określeniu jego pracy skoncentrowano się na wyznaczeniu błędów całkowitych i prądowych.
EN
The paper presents the observations and the authors' remarks relating the investigations of current transformer of medium frequency. The investigations concern mainly the work of current transformer with toroidal core for the 300 kHz frequency. The authors have concentrated on determination of composite errors and ratio errors.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu czasu narastania zaburzeń impulsowych na stopień przenoszenia zakłóceń z obwodu pierwotnego do obwodów wtórnych. Zamieszczono wyniki badań przenoszenia zakłóceń impulsowych o różnych czasach narastania przez przekładnik prądowy średniego napięcia. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu szybkości narastania impulsu na zakłócenia impulsowe. Praca została wykonana w ramach projektu badawczego KBN nr 4T10A02823.
EN
The results of investigation of influence of the time growth on the grade of pulse disturbances transfer from primary to secondary circuit in current transformers have been described. The results of investigation of transfer of pulse disturbances of different growth times through MV current transformers have presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę zagadnienia oceny stopnia przenoszenia się zaburzeń wielkiej częstotliwości w przekładnikach. Obecne propozycje normalizacyjne wymagają aby transfer zaburzeń był badany impulsami o określonym czasie narastania [1][2][3]. W referacie uzasadniono równoważność badań sygnałami impulsowymi i harmonicznymi oraz wykazano, iż stosowanie sygnałów harmonicznych w zakresie częstotliwości 150 kHz do 50 MHz, daje znacznie pełniejszą ocenę zdolności przenoszenia zaburzeń w.cz. niż badania sygnałami impulsowymi.
EN
Considerations presented in the paper refer to analysis of evaluation of the legree of RF disturbances transfer through instrument transformers. Current tandard proposals require to test the disturbance transfer by pulses with the lefined rise time. The paper demonstrates that testing by pulse signals can be equivalent to testing by harmonic signals. More, it has been proven that using harmonic signals of the 0,15 MHz - 50 MHz range gives the better assessment ol the RF disturbance transfer.
20
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu konstrukcji przekładnika na stopień przenoszenia zakłóceń z obwodu pierwotnego do obwodów wtórnych. Zamieszczono wyniki badań przenoszenia zakłóceń harmonicznych wielkiej częstotliwości przez- przekładnik prądowy średniego napięcia. Praca została wykonana w ramach projektu badawczego KBN nr 4T10A02823.
EN
In the work the construction effect on transfer of interferences from primary to secondary circuits have been discussed. The measurement results over the frequency range of up to 30MHz have been presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.