Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  R&D
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available The impact of technology transfer on innovation
EN
The aim of this paper is to examine the two types of relationships - the first one between R&D activities of the firms and innovations and the second relationship between technology transfer and innovation among businesses in Azerbaijan. Data collection were conducted through surveys among 300 small and medium businesses operating in different sectors of economy in Azerbaijan. The novelty of the research lies in 1) surveying the SME sector which have less intensive innovation activities than large, capital intensive firms; 2) SMEs owned entirely by foreign investors are more innovative as compared to firms owned by local investors. Developed and developing economies have attached significant importance to technology transfer as a catalyst of innovation. Transfer of knowledge and technology from generators of such technology including universities and research institutions to industry has shown its result in the example of countries where there is a strong bridge between universities and industry. In other economies where there is not such a strong link between industry and research institutions, innovation can be promoted through adopting ready technology developed by universities and businesses abroad. The results of econometric analysis indicate that while a strong relationship exists between R&D investment and innovation, there is not a strong empirical support that obtaining licenses will increase innovation potential of firms. The partnership between firms and research centers as well as universities, on the other hand lead to increased innovativeness of the businesses under study.
PL
Celem tego artykułu jest zbadanie dwóch rodzajów relacji - pierwszy między działaniami badawczo-rozwojowymi firm a innowacjami oraz drugi związek między transferem technologii i innowacjami między przedsiębiorstwami w Azerbejdżanie. Gromadzenie danych przeprowadzono poprzez ankiety wśród 300 małych i średnich przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki w Azerbejdżanie. Nowość badań polega na: badaniu sektora MŚP, które prowadzą mniej intensywne działania innowacyjne niż duże firmy kapitałochłonne; i MŚP będących w całości własnością inwestorów zagranicznych które są bardziej innowacyjne w porównaniu do firm będących własnością inwestorów lokalnych. Rozwinięte i rozwijające się gospodarki przywiązują dużą wagę do transferu technologii jako katalizatora innowacji. Transfer wiedzy i technologii z generatorów takich technologii, w tym uniwersytetów i instytucji badawczych, do przemysłu pokazał swój wynik na przykładzie krajów, w których istnieje silny pomost między uniwersytetami a przemysłem. W innych gospodarkach, w których nie ma tak silnego powiązania między przemysłem a instytucjami badawczymi, innowacje można promować poprzez przyjęcie gotowej technologii opracowanej przez uniwersytety i przedsiębiorstwa za granicą. Wyniki analizy ekonometrycznej wskazują, że chociaż istnieje silny związek między inwestycjami w badania i rozwój a innowacjami, nie ma silnego empirycznego wsparcia, że uzyskanie licencji zwiększy potencjał innowacyjny firm. Z drugiej strony partnerstwo między firmami i ośrodkami badawczymi oraz uniwersytetami prowadzi do zwiększenia innowacyjności badanych przedsiębiorstw.
EN
The article is dedicated to current trends in University-Business Cooperation (UBC) in Russia on the example of Saint Petersburg. UBC plays an important role in the success of all the stakeholders of the process: higher education institutions (HEIs), students, employers and the government. The ongoing interaction between HEIs and employers helps achieve a high quality and relevance of education as well as to diminish the gap between the competences the employers expect and the knowledge of graduates and to develop the national economy. The benefits for stakeholders are presented in the paper. Saint Petersburg has 72 HEIs and is called one of the 100 best cities for students globally. Some universities in Saint Petersburg hold high positions in Russian and world rankings. All universities are interested in cooperating with employers. The models of UBC in Saint Petersburg are analyzed and examples of each type are given in the paper. One of the most important indicators of the efficiency of UBC is the employment of graduates. The current state of UBC in the city is assessed by analyzing the employment rates of graduates.
PL
Artykuł poświęcony jest aktualnym trendom we współpracy uniwersytecko-biznesowej (UBC) w Rosji na przykładzie Sankt Petersburga. UBC odgrywa ważną rolę dla sukcesu wszystkich interesariuszy procesu: uczelni wyższych, studentów, pracodawców i rządu. Bieżące kontakty między uczelniami a pracodawcami pomagają osiągnąć wysoką jakość w edukacji, a także zmniejszyć lukę w oczekiwaniach dotyczących jakości kompetencji i wiedzy absolwentów. Korzyści dla interesariuszy przedstawiono w artykule. W Sankt Petersburgu znajdują się 72 uczelnie i jest to jedno ze 100 najlepszych dla studentów miast na świecie. Niektóre uniwersytety w Sankt Petersburgu mają wysokie pozycje w rankingach rosyjskich i światowych. Wszystkie uniwersytety są zainteresowane rozwojem współpracy z pracodawcami. Przeanalizowano modele UBC w Sankt Petersburgu i podano przykłady każdego z nich. Jednym z najważniejszych wskaźników skuteczności UBC jest zatrudnianie absolwentów. Obecny stan UBC w mieście ocenia się, analizując wskaźniki zatrudnienia absolwentów.
EN
The phenomenon of ‘Brain Drain’ or ‘Human Capital Flight’ is actively discussed in Finland recently. It is the phenomenon in which highly educated and skilled people leave the country where they attained their education and skills. The official statistics and data show that it is an alarming situation with every passing year in Finland. The phenomenon is widely observed in all sectors, but the most affected sectors are research-based fields, natural sciences, biosciences, humanities, anthropology, psychology, statistics, and core-engineering fields. However, is this really a brain drain phenomenon or something else? The focus of this paper is to explore the brain drain phenomenon’s existence in Finland based on officially available data. The paper also investigates the main causes of brain drain, its future effects on Finland’s R&D capabilities and the Finnish economy. This is a review article about the brain drain phenomenon based on previous studies and official quantitative data from Statistics Finland. This paper serves as the basis for the development of a research instrument to further analyze the situation in future research.
PL
Zjawisko „drenażu mózgów” (ang. brain drain lub human capital flight) stało się ostatnio przedmiotem intensywnie dyskutowanym w Finlandii. Jest to zjawisko, gdy wysoko wykształceni i wykwalifikowani ludzie opuszczają kraj, w którym zdobyli wykształcenie i umiejętności. Oficjalne statystyki i dane pokazują, że w tym zakresie sytuacja w Finlandii staje się coraz bardziej alarmująca z każdym rokiem. Zjawisko to jest powszechnie obserwowane we wszystkich sektorach, ale najbardziej nim dotknięte są sektory, których działanie opiera się na badaniach, nauki przyrodnicze, biologiczne, humanistyczne, antropologiczne, psychologiczne, statystyczne oraz techniczne. Jednak czy to naprawdę zjawisko drenażu mózgów czy coś innego? Celem artykułu jest zbadanie istnienia zjawiska drenażu mózgów w Finlandii na podstawie oficjalnie dostępnych danych. W artykule przeanalizowano również główne przyczyny drenażu mózgów oraz jego skutki dla fińskiego potencjału badawczo-rozwojowego i fińskiej gospodarki. Jest to artykuł przeglądowy, dotyczący zjawiska drenażu mózgów na podstawie wcześniejszych badań i oficjalnych danych ilościowych z fińskiego urzędu statystycznego (Statistics Finland). Niniejszy artykuł posłuży jako podstawa do opracowania instrumentu badawczego i przyszłych badań w celu przeanalizowania rzeczywistej sytuacji w przyszłości.
4
Content available R&D activity as a factor of regional competitiveness
EN
The paper is a reflection on the issues concerning the impact of research and development activities on competitiveness of polish voivodeships. Growing interest in the concept of regional competitiveness is associated with different processes, such as globalisation, internationalisation and regionalisation of the world economy. Competitiveness is determined by quantitative and qualitative factors; however, more attention should be focussed on qualitative determinants, including knowledge, technological progress and innovations, which are related to R&D activity. There are many different ways to measure competitiveness. One of the methods of assessment is making a reference to the regional competitiveness index (RCI) that shows strengths and weaknesses of regions. Taking into consideration that the largest disparities, both in the regional and national system, in relation to the EU average, are visible in three pillars constituting the Innovation Group indicators, it is worth conducting research on R&D development, as one of their key elements. Therefore, the goal of the paper is to present diversity in competitiveness of the regions in Poland, and to assess the level of development of R&D as one of determinants, having impact on competitive advantage. Implementation of the goal formulated in this way should be achieved through analyses concerning the following spheres: 1) the essence of regional competitiveness and its determinants; 2) the location of Polish regions in RCI ranking; 3) comparative analysis of the competitive potential of regions in the area of R&D.
EN
In the article, an analysis of the impact of outlays for R&D and intellectual property products on the GDP dynamics in European Union countries from 2009–2018 was made based on a theoretical foundation. Two hypotheses were formulated: (1) The higher the share of outlays for R&D in the GDP, the higher the GDP dynamics; (2) The higher the share of investments in intellectual property products in GDP, the higher the GDP dynamics. The hypotheses were not confirmed by statistical data analysis.
PL
Artykuł wskazuje zakres i obszary zainteresowania tylko wybranych zagadnień naukowo-badawczych zrealizowanych w ostatnich latach przez pracowników Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy, Pracowni Eksploatacji Złóż, podkreślając szczególną rolę i znaczenie ścisłej współpracy naukowców z zakładami górniczymi. Zakres działalności dotyczy kopalń podziemnych wszystkich kopalin eksploatowanych w Polsce i w wielu przypadkach również za granicą. Projekty realizowane są najczęściej na podstawie bezpośredniej współpracy z zainteresowanymi przedstawicielami przemysłu, ale również jako kilkuletnie projekty badawcze finansowane przez państwo i opracowywane w większych konsorcjach. Rezultaty prac znajdują najczęściej bezpośrednie zastosowania i niejednokrotnie stanowią oryginalne, opatentowane rozwiązania techniczne. Szczegółowe rozwiązania przedstawione w artykule można odnaleźć we wcześniejszych publikacjach pracowników dotyczących określonych zagadnień.
EN
The article indicates the scope and areas of interest only for selected scientific and research issues implemented in recent years by the employees of the Department of Mining Engineering and Occupational Safety, the Mining Laboratory, emphasizing the special role and importance of close cooperation between scientists and mining companies. The scope of activity concerns underground mines of all minerals exploited in Poland and in many cases also abroad. Projects are usually implemented on the basis of direct cooperation with interested industry representatives, as well as several years of research projects financed by the State and developed in larger consortia. The results of the work are usually directly applicable and often constitute original, patented technical solutions. Detailed solutions presented in the article can be found in earlier employee publications on specific issues.
PL
Głównym celem artykułu jest próba zbadania zależności miedzy tradycyjnymi determinantami innowacyjności, jakimi są wielkość i wiek przedsiębiorstw a wykorzystaniem koncepcji „user driven innovation” (UDI) w procesach B+R przedsiębiorstw. Hipoteza badawcza brzmi następująco: zarówno wielkość, jak i wiek przedsiębiorstwa, jako uwarunkowania tradycyjne innowacyjności przedsiębiorstw, mają wpływ na skłonność przedsiębiorstw do wykorzystania koncepcji UDI w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Badania empiryczne objęły grupę 57 przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową oraz współpracujących aktywnie z użytkownikami w tym procesie w latach 2015-2017.
EN
The main goal of the article is to examine the relationship between traditional determinants of innovation, which are the size and age of enterprises and the use of the concept of „user driven innovation” (UDI) in corporate R&D processes.The research hypothesis is as follows: both the size and age of the enterprise, as the conditions of traditional innovativeness of enterprises, have an impact on the willingness of enterprises to use the concept of UDI in the research and development of enterprises. Empirical research covered a group of 57 enterprises conducting research and development activities and actively cooperating with users in this process in the years 2015-2017.
PL
Z uwagi na zmiany klimatyczne oraz postęp cywilizacyjny branża wod.-kan. musi sprostać przyszłościowym wyzwaniom związanym z efektywnym gospodarowaniem dostępnymi zasobami wodnymi. Do najważniejszych wyzwań branży można zaliczyć susze hydrologiczne oraz zanieczyszczenie wód mikrozanieczyszczeniami takimi, jak farmaceutyki czy pestycydy. Fakty te pociągają za sobą zmiany prawne dotyczące zaostrzenia norm jakościowych stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Sprostanie tym wyzwaniom możliwe będzie poprzez implementowanie w codziennej działalności przedsiębiorstw wod.-kan. innowacyjnych technik i technologii. Na proces ten składa się realizacja działań badawczo-rozwojowych (B+R) oraz wdrożeniowych. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest utworzenie dedykowanej jednostki w strukturze organizacyjnej firmy, której głównym celem jest realizacja działań o charakterze B+R. Powinna ona wykazywać się elastycznością oraz realizować swoje zadania w trybie projektowym. Dodatkowo powinna ona tworzyć i rozwijać sieć powiązań ze światem nauki w celu formowania konsorcjów naukowo-przemysłowych. Podejście takie umożliwia rozwiązywanie problemów technicznych i technologicznych z udziałem przedstawicieli nauki przy wsparciu finansowym pochodzącym ze środków krajowych i europejskich. W opracowaniu opisano sposób tworzenia tego typu jednostki oraz zasady jego działania na podstawie doświadczeń Centrum Nowych Technologii działającym w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu.
EN
Due to the climate changes and civilization progress the water and sewage sector must meet future challenges associated with effective management of the available water resources. The most important challenges are hydrological droughts and micro contamination of water with pharmaceuticals and pesticides. This leads to strengthening the regulations relating to the quality of drinking water. Meeting these challenges will be possible by implementation of innovative techniques and technologies used in everyday operations of water and sewage companies. This process is fulfilled by execution of research and development (R&D) and implementation activities. The first step in this direction is the establishment of a dedicated unit in a company organisational structure whose main aim is the execution of R&D activities. The unit should be flexible and fulfil its tasks in a project mode. In addition, the unit should create and develop the network of contacts with the scientific world in order to establish scientific and industrial consortia. Such attitude enables solving technical and technological problems with the participation of science representatives with the financial support from national and European funds. In the paper the way of establishing such unit and its operation principles were described based on the experiences of New Technologies Center operating in Municipal Water and Sewage Company in Wrocław.
PL
W artykule przedstawiono możliwe scenariusze komercjalizacji wyników badań naukowych oraz stosowane modele rynkowe komercjalizacji. Omówiono korzyści wynikające z wdrożenia opracowanej innowacji oraz koszty z tym związane. Opisano bariery rynkowe, które napotykają właściciele nowej technologii, oraz dobre praktyki, których stosowanie wpływa na skuteczny transfer wiedzy na rynek. Wymieniono też zewnętrzne źródła finansowania, pomagające w osiągnięciu założonego celu strategicznego. Na koniec omówiono proces komercjalizacji przykładowego innowacyjnego produktu.
EN
The article features possible scenarios how to commercialize the results of scientific research, along with the commercialization models, benefits and costs. The authors presented some barriers encountered by the owners of new products or technologies as well as best practices that can help to successfully transfer the knowledge to the market. Additionally, the article discusses some problems encountered by scientists in this respect and programs that finance the commercialization processes. Finally, the authors presented a sample commercialization process of an innovative product.
EN
Commercialisation of the university researches and innovations is an integral part of a knowledge based institution. Thereby, due to the importance of commercialisation, certain institutions are working to speed up the diffusion process and technology transfer of new technology or new products or new services. In the world of globalization, universities are required to get involved in activities to commercialize university research and innovations to industries. It’s important that all activities and organizational structures related to commercialisation of academic research should be managed in a way which should increase commercialisation with minimum negative effect on education and research. It’s also desirable that it should also improve university’s overall capacity to perform different functions. The above mentioned facts make commercialisation of academic research a big challenge for university. The most of work highlights the relevance of collaborative research, contract research, consulting and informal relationships for university – industry knowledge transfer. We present a systematic review of research on academic scientists’ involvement in these activities to which we refer as ‘university research’.
PL
Komercjalizacja innowacji powstałych w ramach badań jest integralną częścią rozwijających się przedsiębiorstw. Ze względu na znaczenie komercjalizacji, niektóre instytucje działają w celu przyspieszenia procesu dyfuzji i transferu technologii nowych technologii i nowych produktów lub nowych usług. W dobie globalizacji, uczelnie są zobowiązane do zaangażowania się w działania na rzecz komercjalizacji badań naukowych i innowacji na rzecz przemysłu. Ważne jest, że wszystkie działania i struktury organizacyjne związane z komercjalizacją badań naukowych powinny być zarządzane w sposób, który powinien zdynamizować procesy komercjalizacji przy minimalnym negatywnym wpływie na edukację i badania. Wskazana jest poprawa funkcjonalności uczelni i jej użyteczności do wytwarzania innowacji w ramach badań naukowych na rzecz przemysłu. Powyższe fakty sprawiają, komercjalizacja badań naukowych jest dużym wyzwaniem dla uczelni. W artykule podkreślamy znaczenie współpracy w dziedzinie badań, doradztwa i nieformalnych powiązań do transferu wiedzy między uczelniami a przedsiębiorstwami. Prezentujemy popularność tematyki dotyczącej komercjalizacji w badaniach międzynarodowych oraz wskazujemy na wybrane bariery ograniczające rozwój współpracy między uczelnią a przemysłem w kierunku komercjalizacji.
EN
In the process of moving from basic research to applied research there are gaps that make the transit difficult, and thus impair the transfer of knowledge from the basic research done in academia to the practical R&D performed in the industry, and hence to the market. There are other problems and gaps at later stages, such as the compatibility of the results to industrial needs, the regulatory gaps, etc., and some of which are sectorial and some are general. The focus in this paper is on the specific transfer from basic research to applied research from the point of view of commercialization. The improvement of the process of the transfer cannot be done without a clear understanding of the gaps that exist in that field. The paper describes the gaps and offers means to overcome them in a systematic way, while acknowledging that there are other ways and means as well.
PL
Proces przechodzenia od badań podstawowych do badań stosowanych obarczony jest problemami, które utrudniają transfer wyników prac badawczych prowadzonych w sektorze B+R do zastosowań gospodarczych. Na późniejszych etapach procesu wdrożeniowego istnieją również dodatkowe bariery, jak np. kompatybilność wyników badań z faktycznym zapotrzebowaniem przemysłu, które są barierami charakterystycznymi dla danego sektora lub całego przemysłu. W artykule skupiono się na procesie przechodzenia od badań podstawowych do badań stosowanych, ze szczególnym ukierunkowaniem na późniejszą komercjalizację wyników prac badawczych. Omówiono najczęściej spotykane problemy dotyczące procesu transferu i zaproponowano sposoby radzenia sobie z nimi.
EN
Presented paper expands the previous research of the various effects of components of research and development (R&D) on the productivity of 8 Slovak regions at NUTS 3 level during the period 1997-2011. The paper suggests alternative indicators for labor input (number of employees and total employment) to obtain upper and lower bound on the true value of labor elasticity of regional output. Such approach is striving to produce results of higher reliability, than those obtained by a single estimate. Thus, the paper compares the obtained panel estimates with results of previous analysis, to draw conclusions about regional production technology and its response to the changes in two components of R&D: technological progress and R&D inventories. Based on the results of the paper it is possible to assume that despite substantial effects of technological progress on regional production technology the level of R&D inventories is very unlikely to affect the regional production.
13
Content available R&D spin-off models in Spain
EN
The recent years have seen increasing interest in the issues of technology transfer, as a result of which, in numerous countries, including Spain, research on models of R&D and industry cooperation has become widely promoted. The development of optimal models of technology transfer aims at the support of R&D commercialisation processes and enhances industrial implementation of innovative products and technologies. One of the common mechanisms of technology transfer and commercialisation of research results is the creation of spin-off companies. In this article, the author identifies the technology transfer mechanisms and structures supporting the spin off processes in the Spanish public R&D and the business sector alike. Different models of spin-off creation models are presented, and legal regulations and national initiatives supporting commercialisation of research results through the application of this particular mechanism are discussed.
PL
W ostatnich latach w wielu państwach, w tym również w Hiszpanii, trwają prace nad rozwojem najbardziej odpowiedniego modelu współpracy między przedsiębiorstwami i środowiskiem nauki. W efekcie tych prac wprowadza się zmiany, których celem jest wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych i wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów i technologii. Jednym z mechanizmów realizowania tego procesu jest tworzenie spółek typu spin-off. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja stosowanych w Hiszpanii mechanizmów i struktur wspierania tworzenia i funkcjonowania spółek opartych na wiedzy, zarówno tworzonych przez publiczne instytucje naukowe, jak i tych tworzonych w sektorze prywatnym. W artykule zaprezentowano modele tworzenia i funkcjonowania spółek typu spin-off na bazie obowiązujących regulacji prawnych oraz ważne, zdaniem autora, inicjatywy wspierania tworzenia firm typu spin-off w Hiszpanii.
PL
Celem pracy była analiza nakładów na działalność badawczo-rozwojowa (B+R) w 35 krajach świata, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski. Na podstawie przeprowadzonych badań wskazano, że zajmuje ona dość odległe miejsce pod względem wielkości nakładów na działalność B+R. W Polsce, obok niskich nakładów na działalność B+R, zauważa się niekorzystną ich strukturę, stosunkowo niski udział sektora biznesu przy wysokich nakładach rządowych. Międzywojewódzkim liderem w nakładach na działalność B+R jest województwo mazowieckie. Wśród krajów o podobnym położeniu geopolitycznym największe nakłady na działalność B+R i szybki ich wzrost odnotowano w Słowenii i Estonii. Liderami w nakładach na działalność B+R są Szwedzi, Duńczycy i Finowie. Najniższe nakłady na działalność B+R odnotowuje się w Rumunii i Bułgarii. Największy wzrost nakładów na działalność B+R w ostatnich kilkunastu latach zauważono w Chinach oraz w większości krajów Europy Środ-kowo-Wschodniej.
EN
Purpose of the article is an analysis of expenditure on R&D in 35 countries, with a particular focus Polish space. Polish comes in a distant place in terms of expenditure on R&D. Leaders in expenditure on R&D activities are Swedes, Danes and Finns. The smallest expenditure on R&D activities were recorded in Romania and Bulgaria. In Poland there are unfavorable structure of financing by institutional sectors. The preferred structure of financing of R&D, ie, a high share of the business sector was recorded in Japan, South Korea, China and the United States and among the EU countries, Finland, Sweden, Luxembourg and Austria. The largest increase in expenditure on R&D was in China and in most countries of Central and Eastern Europe.
EN
The automotive industry (AI) and specifically the automotive suppliers area is one of the fastest developing sector in CE countries (CEC). Given the world-top class supply base, high intellectual capital and ability to readily achieve European levels of productivity, the central part of continent can more competitively satisfy the needs of customers than at any other period of time in Europe. Increase of passenger cars production (2005 – 2012) in 500 km radius area from 1,9 to 5,2 mil., new technology solutions, TALENT and TOLERANCE by human assets, are very important influences and expectations from combination of traditional and V4 countries in this period. CE countries can offer all logistic optimisation, productivity and added value increases. Particular remarks are also analysed: necessity for co-operation by regions and continents in the standards area, the weight of CEC in the global automotive production (1991 - 2011), some influences of human resources on production system innovation, strategy of producers from Europe, Asia, North America in our continent and suppliers in Central Europe countries, R&D and human resources life long learning system for AI in the future.
PL
Omówiono kilka zagadnień związanych z obowiązującym w Unii Europejskiej rozporządzeniem ws. rejestracji, ewaluacji i autoryzacji chemikaliów (REACH): interpretacja przepisów, rejestracja wstępna, identyfikacja substancji, odpady procesowe, półprodukty wyodrębniane, zakamarki IUCLID 5, konsorcja rejestracyjne, badania i rozwój, karty charakterystyki, informowanie partnerów oraz wnioskowanie zezwolenia. Na przykładach praktycznych wykazano, że jest duża rozbieżność między teorią a praktyką, a konsekwencje niezamierzonych błędnych decyzji będą ponosić przedsiębiorcy.
EN
There were discussed some issues connected with the regulation on registration, evaluation and authorisation of chemicals (REACH) that was implemented in the European Union: rules interpretation, pre-registration, substance identification, process wastes, isolated intermediates, IUCLID 5 nooks, registration consortia, research & development, data sheets, informing of partners and applying for authorisation. Basing on practical examples a big divergence between theory and practice has been proved. Entrepreneurs will be incurred consequences of unintended incorrect decisions.
PL
Celem niniejszej publikacji jest prezentacja problemu prac badawczo-rozwojowych jako podstawowego "elementu" charakteryzującego społeczeństwo wiedzy. Regulacje prawne zarówno międzynarodowe, jak i krajowe zawierają niejednoznaczne sformułowanie w/w zakresie, co sprawia, że efekty prac badawczo-rozwojowych nie mogą być w sposób rzetelny prezentowane jako zasoby majątkowe organizacji gospodarczej.
EN
The aim of this article is presentation of the problem of research and development (R&D) as a basic element that characterizes the society of knowledge. Law regulations, international as well as domestic, cover ambiguous statements in that scope. That is why the effects of research and development cannot be presented in reliable way as resources of a given entity.
PL
Poszukiwanie konkurencyjności doprowadziło do powstania różnych koncepcji kształtowania działalności badawczo-rozwojowej oraz do uruchomienia kolejnych programów i projektów naukowo-technologicznych, mających na celu, między innymi, aktywną promocją współpracy między sferą B+R (ang. R&D) a światem biznesu. W artykule rozważa się prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej wobec procesu globalizacji i członkowstwa w strukturach europejskich oraz zaprezentowano stymulowanie dalszego rozwoju polskiej sfery B+R.
EN
The research competition caused to come into existence of different conceptions about formation of search-development activity and to start the following programs and scientific-technological projects, which aim at the active promotion of cooperation between R&D zone and business zone. In this article I am considerating the research-development activity in presence the globaisation and European membership, and show the stimulation possibilities of Polish R&D zone development.
EN
This paper is devoted to an investigation of the innovation process in the Polish economy over the last few years. In doing so, the concept of backward and forward R&D multipliers is employed which, despite some current doubt and ambiguity, still seems to be a powerful tool for examining where innovation is generated and how it spreads throughout the economy. Based on the most recent input-output tables available for Poland it turns out, for example, that industries which can be called "high-tech" are accompanied by larger backward R&D multipliers, whereas lower multipliers are more typical for "low-tech" industries. In addition, to the total R&D multipliers, induced multipliers were computed which adjust the former for intra-industry effects.
PL
Artykuł został poświęcony badaniu procesu innowacyjności polskiej gospodarki na przestrzeni kilku ostatnich lat. W badaniu wykorzystano koncepcję popytowych i podażowych mnożników R&D, która ciągle pozostaje ważnym narzędziem identyfikowania miejsc powstawania innowacji i śledzenia ich dyfuzji w gospodarce. W oparciu o najnowsze, dostępne w Polsce, tablice nakładów i wyników stwierdzono np., że najsilniejsze powiązania popytowe występują w tzw. gałęziach "high-tech", najsłabsze zaś - w gałęziach, które mogą uchodzić za przestarzałe. Oprócz mnożników całkowitych, obliczono także mnożniki indukowane, które biorą pod uwagę fakt, że część efektu całkowitego związana jest z przepływami produktów wewnątrz danego sektora.
PL
W artykule dokonano próby oceny przyczyn niedostatecznej ilości wdrożeń prac naukowo-badawczych w przemyśle, realizowanych w środowisku akademickim. Przyczyny te podzielono na dwie grupy: zależne od władz państwowych oraz zależne od realizatorów prac badawczych i przemysłu. Zamieszczono przykłady prac badawczych z dziedziny budowy i eksploatacji maszyn, ukierunkowane na szeroko rozumianą ochronę środowiska, których wyniki mogą być z powodzeniem wykorzystane w przemyśle. Przedstawiono "warsztat badawczy" w odniesieniu do tych prac: modele matematyczne, weryfikację modeli, rozwiązania techniczne itp. Na tle prezentowanych przykładów omówiono osiągnięcia i przyczyny niepowodzeń. W podsumowaniu artykułu zawarto pewne propozycje rozwiązań.
EN
The paper presents the initial evaluation of reasons for unsatisfactory number of scientific research implementation in academic environment. The reasons have been divided into two groups: dependent on state authorities and dependent on research work's contractors and industry. The examples of research works on machines' building and exploitation that are environmental oriented have been presented. The results of above might successfully be utilised in industry. Moreover, the research workshop has been introduced: mathematical models, models' verification, technical solutions, etc. Achievements and failures have been discussed basing upon the above examples. To summarise, some proposals have been put forward.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.