Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 115

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie informacji o budynku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Artykuł łączy przedstawienie podstawowych problemów planowania przedsięwzięć budowlanych w ujęciu Open BIM z przedstawieniem przedsięwzięcia badawczo-dydaktycznego w ujęciu Open BIM PL realizowanego w latach 2014-2020 w Politechnice Poznańskiej przy ekstremalnym wykorzystaniu polskich rozwiązań technicznych, w tym polskiego oprogramowania komputerowego. Przedstawione podejście wychodząc od koncepcji systemu i komponentów budowlanych opiera się na integracji konstrukcja-kosztorys-harmonogram uwzględniając podejście od 2D-3D-BIM do analiz 4D-5D-6D. Cechą charakterystyczną działań jest projektowanie budowlano-wykonawcze w podstawowym poziomie szczegółowości opracowania w ujęciu LOD, jako forma opcjonalnej standaryzacji na obecnym etapie wdrażania BIM w Polsce. Częścią projektu jest wykorzystanie oprogramowania zagranicznego, głównie europejskiego w oparciu o otwarte standardy wymiany danych – zwłaszcza IFC i BCF – oraz standardy de facto, jeśli są stosowane w różnych programach.
EN
The article combines the presentation of the basic problems of construction project planning in terms of Open BIM approach with the presentation of a research and teaching project in terms of Open BIM PL implemented in 2014-2020 at the Poznań University of Technology with extremal using of Polish technical solutions, including Polish computer software. The presented approach, starting from the concept of the system and building components, is based on the design-cost estimate-schedule integration, taking into account the approach from 2D-3D-BIM, to 4D-5D-6D analyzes. Characteristic feature of the activities is the construction and executive design at the basic level of definition in the LOD approach, as a form of optional standardization at the current stage of BIM implementation in Poland. Part of the project is using of foreign software, mainly European, based on the open data exchange standards – specially IFC and BCF – and de facto standards, if they are applicable in various programs, not only in products of producer.
3
Content available remote HBIM w praktyce
4
EN
Background: The key element for the success of construction projects in the era of tech-nology and information is knowledge. Knowledge management in the construction sectorhas become a necessary and vital matter, starting with the planning stage, designing,implementing and ending with operation and maintenance stage. One of the most promi-nent features of knowledge in the construction sector is the building knowledge modeling(BKM).Problem: Although the design stage is considered one of the most importantstages of the construction project in terms of eliciting the knowledge element, designers suf-fer from poor knowledge management, as well as their inability to exploit the capabilitiesand benefits of building information modeling (BIM), especially knowledge management.Objective: The main aim of this study is to present a conceptual model that integratesthe basic principles of knowledge management with contemporary principles of BIM inthe design stage and has the ability to store, classify and share the knowledge gener-ated from past designs into future projects.Methodology: The research methodologyis constructed on reviewing the pillars of the proposed conceptual model, namely: BKMparameters, BKM library, and BKM clash detection system, then a hypothetical case toprove the validity of the proposed conceptual model using Basmaya residential complexproject in the Republic of Iraq is presented as a case study.Results: New four definitions are introduced: client knowledge, context knowledge, standards knowledge and technicalknowledge. The conceptual model proposed in this study has shown great ability andhigh efficiency in improving and developing knowledge management in the design stage ofbuildings and projects. In addition, the knowledge stored in the BKM library can be reusedin designing new projects in the future.Novelty: The conceptual model has the abilityto update constantly itself over time by sharing the knowledge of designers, suppliers andother stakeholders.
PL
W pracy podjęto próbę oszacowania warunków akustycznych w budynku na etapie tworzenia modelu BIM. Wykonano model 3D zawierający dane geometryczne i niegeometryczne. Dane akustyczne uzyskano, wykorzystując program INSUL służący do modelowania akustycznego przegród budowlanych na podstawie modeli teoretycznych. Drugim źródłem danych akustycznych była biblioteka programu AcoubatBIM, powstała na podstawie licznych pomiarów laboratoryjnych różnych elementów budowlanych. Ze względu na szereg czynników ograniczających dokładność obliczeń niniejsza praca stanowi przede wszystkim prezentację aktualnych możliwości oprogramowania do modelowania akustycznego w procesie BIM. Prezentowany przykład pokazuje duże braki w integracji modeli BIM z programami do obliczenia izolacyjności akustycznej.
EN
In this paper an attempt has been made to estimate acoustic conditions in a building at the stage of creating a BIM model. A 3D model containing geometrical and non-geometrical data was made. The acoustic data were obtained using INSUL programme used for acoustic modelling of building partitions on the basis of theoretical models. The second source of acoustic data was the AcoubatBIM library, created on the basis of numerous laboratory measurements of various building elements. Due to a number of factors limiting the accuracy of calculations, this paper is primarily a presentation of the current capabilities of acoustic modelling software in the BIM process. The presented example shows large gaps in integration of BIM models with programs for calculating acoustic insulation.
PL
Artykuł dotyczy porównania współpracy pomiędzy programami inżynierskimi na podstawie transferu danych modelu zgodnie z ideą BIM. W tym celu taki sam model BIM obiektu usługowo-biurowego utworzono w dwóch różnych programach źródłowych, a następnie wykonano jego eksport i poddano weryfikacji za pomocą analizy MES. Obiekt składa się z hali stalowej oraz dwóch niewielkich budynków biurowych o konstrukcji żelbetowej. Do modelowania użyto programów REVIT oraz TEKLA, a obliczenia wykonano za pomocą programu ROBOT. Weryfikacja MES zawiera głównie analizę statyczną, ale pokazane są także wyniki dla zagadnienia drgań własnych.
EN
The paper evaluates the interaction between software packages for engineers on the basis of data transfer according to the BIM idea. For this purpose the same model of an office-service building set is prepared in two different source packages and next it is exported and verified using the FEM analysis. The facility consists of a steel hall and two small office buildings with reinforced concrete structure. The REVIT and TEKLA programs are selected for modeling, while package ROBOT is used for computations. The FEM verification contains mainly a static analysis, but the results of an eigen-vibration problem are also shown.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia autorów ze stosowania wybranych technologii BIM w inwentaryzacji oraz projektowaniu konstrukcji budowlanych. Omówiono procedurę inwentaryzacji geometrii konstrukcji na podstawie chmury punktów uzyskanej za pomocą skaningu laserowego. Zaprezentowano możliwości modelowania 3D rzeczywistej geometrii konstrukcji na potrzeby oceny jej nośności, a także ograniczenia związane z BIM.
EN
The article presents the authors' experience in the use of selected BIM technologies in the inventory and design of building structures. The inventory procedure of structure geometry based on a point cloud obtained by means of laser scanning was discussed. The possibilities of 3D modeling of the real geometry of the structure for the purposes of assessing its bearing capacity were presented. The article presents both the possibilities and limitations associated with BIM technology.
10
Content available remote Technologia BIM w prefabrykacji
11
Content available remote Technologia BIM – narzędzie do zarządzania projektem
12
Content available remote Jakość w projektowaniu w technologii BIM
13
Content available remote HBIM – inwentaryzacja
15
Content available remote BIM w Skandynawii
17
Content available remote BIM na budowie
18
Content available remote BIM – budowa z klocków
PL
Naziemny skaning laserowy 3D (ang. Terrestrial Laser Scanning) jest nowoczesną technologią pomiarową, dzięki której można szybko uzyskać zbiór danych o obiekcie. Otrzymane informacje są bardzo szczegółowe, dzięki czemu zakres ich zastosowania jest szeroki. Skanery laserowe świetnie sprawdzają się w inwentaryzacji i identyfikacji uszkodzeń obiektu. Wykonanie takich analiz i określenie ich zasięgu odbywa się dzięki wykorzystaniu trójwymiarowej chmury punktów. W procesie postprocessingu można odczytać np. długości spękania w murze bez dodatkowych pomiarów w terenie. To daje pogląd na stan techniczny budynku. Na podstawie tych informacji można zaplanować prace remontowe. Utrzymanie obiektów jest jednym z etapów w cyklu życia budynku. Zaś chmura punktów stanowi podstawę do wykonania modelu budynku 3D. Może on posłużyć do opracowania modelu BIM tego obiektu. Praca skupia się na przedstawieniu problematyki wykorzystania naziemnego skanera laserowego 3D do zebrania danych w celu identyfikacji i pomiaru uszkodzeń budynku zabytkowego.
EN
Terrestrial Laser Scanning 3D is a modern measurement technology that allows you to quickly obtain data about an object. Laser scanners are great for inventory and identification of object damage. The analysis is carried out thanks to the use of a three-dimensional point cloud. In the postprocessing process, you can read, e.g. crack lengths in the wall, without additional field measurements. It gives an overview of the technical condition of the building. Building maintenance is one of the stages in a building's life cycle. And the point cloud is the basis for making a 3D building model. It can be used to develop the BIM model of this object. The work focuses on presenting the issues of using a 3D terrestrial laser scanner to collect data to identify and measure damage to a historic building.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie optymalizacji procesu projektowego dla przestrzeni biurowych z wykorzystaniem technologii BIM przez zmianę tradycyjnego etapowania procesu projektowego i zaproponowanie alternatywnego podejścia wykorzystującego zalety technologii BIM. Artykuł oparty jest o studium przypadku procesu projektowego aranżacji przestrzeni biurowej zlokalizowanej w Warszawie oraz hipotetyczne modelowe podejście. W pierwszej części omówiono charakterystykę projektów aranżacji biurowych oraz najczęściej spotykany obecnie proces. Następnie zaprezentowano podejście modelowe z użyciem technologii BIM, która wprowadza zmiany w omawianym procesie. Rezultatem jest zaprezentowanie metody etapowania projektu aranżacji przestrzeni biurowej opartej o technologię BIM wprowadzającej optymalizację kolejnych etapów, biorąc pod uwagę kryterium minimalizacji liczby błędów projektowych i obliczeniowych, zmniejszenia liczby kolizji, sprawności przepływu informacji, dostosowania projektu do budżetu oraz wydajności pracy przy opracowaniu dokumentacji projektowej.
EN
The aim of the article is to present the optimization of the design process for office spaces using BIM technology by changing the traditional stages of the design process and to propose an alternative approach using the advantages of BIM technology. The article is based on a case study of the design process of office space arrangement located in Warsaw and a hypothetical model approach. The first part discusses the characteristics of office arrangement projects and the most common process currently. Then a model approach was presented using BIM technology, which introduces changes in the discussed process. The result is the presentation of a method of staging the design of an office space arrangement based on BIM technology, which optimizes subsequent stages, taking into account the criterion of minimizing the number of design and calculation errors, minimizing the number of collisions, efficiency of information flow, adjusting the project to the budget and work efficiency in developing project documentation.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.