Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osoba niepełnosprawna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Przejścia podziemne dostosowane do osób niepełnosprawnych
PL
W artykule omówiono temat dostosowania przejść podziemnych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Odnosząc się do aktualnego stanu prawnego determinującego stosowane rozwiązania, zaprezentowano wielopoziomowe przejścia bezkolizyjne z podkreśleniem ich wad i zalet.
EN
This article discusses the subject of adjusting underpasses to the needs and abilities of persons with disabilities. Referring to the current legal status that determines the applied solutions, it focuses on the description of multi-level collision-free underpasses, emphasizing the advantages and disadvantages of underpasses.
EN
With a view to determining the dynamics and possible trauma sustained by a disabled person in a wheelchair in the passenger compartment of a bus, a physical model has been developed. The system, as the time function, generalized in the coordinates X(t), (t), was described by second-order Lagrangian differential equations. The proposed mathematical model allows for determining the motion characteristics of disabled people in a wheelchair in a bus that can cause injuries. This paper presents the curves of the change in coordinates of the angular velocity of the head and its center of gravity, as well as the curve of the change in the angle between the femur and the wheelchaior seat, through mathematical modeling and an experiment.
PL
W artykule przedstawiono problemy wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i stosowanych rozwiązań technicznych w zakresie potrzeb zapewniania osobom z niepełnosprawnościami pełnego dostępu do ich mieszkania usytuowanego na dowolnej kondygnacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
EN
The article presents problems arising from the currently applicable legal regulations and technical solutions applied in the scope of the needs of providing people with disabilities full access to their apartment located on any floor in multi-family residential buildings.
EN
The paper dwells on a mathematical model of the logistical system of transport services for persons with disabilities, and there have been analyzed factors that affect the time spent on their transportation. When developing methodology for optimizing the time costs of passenger transport of persons with disabilities, the following two basic transportation services have been taken into account: (a) "social taxi", which will transport only people with special health; (b) a vehicle system in combination with urban passenger transport, which will transport representatives of the group of people with restricted mobility together with all other passengers. The study found that in the case of insufficient accessibility to the required environment, by the increase in the demand of disabled people for transportation by "social taxi", travelling costs are increased that results in increasing total costs of the carrier. Based on a comparative analysis of logistical costs, optimum relationship between the number of the adapted buses and “social taxi” on the route under study has been established.
PL
Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami weszła w życie 19 września 2019 r. Wprowadza ona nowy instrument wsparcia likwidacji barier w budynkach zamieszkania zbiorowego.
PL
W ostatnim dziesięcioleciu przeznaczono znaczące środki finansowe na modernizację stacji pasażerskich w celu ich dostosowania do potrzeb wszystkich podróżnych. Dzięki uwzględnianiu w projektach zasad projektowania uniwersalnego, a także technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności kolei dla osób niepełnosprawnych, w wielu obiektach zapewniono pełną dostępność poszczególnych elementów infrastruktury wykorzystywanej przez podróżnych. Pomimo tego procesu, stacje nie mają opracowanych strategii dostępu, wraz z przepisami ruchowymi, czego wymaga obowiązujące prawo Unii Europejskiej oraz prawo krajowe. W artykule nawiązano do, opracowanej w Instytucie Kolejnictwa, metody zebrania niezbędnych danych do przygotowania takiego dokumentu dla każdej stacji pasażerskiej. Nawiązano także do przyjętego w czerwcu 2019 r. przez Radę Ministrów projektu ustawy o zapewnieniu dostępności osobom wymagającym szczególnej troski. Dotychczasowe wysiłki kolei w zakresie poprawy dostępności tej gałęzi transportu wpisują się w wymagania wynikające z tej ustawy.
EN
In the last decade, considerable funds have been dedicated to the modernization of passenger stations in order to adapt them to the needs of all travelers. Thanks to the adoption of universal design principles, as well as technical specifications for interoperability connected with the accessibility of rail transport for the disabled, many facilities are now equipped with fully-accessible infrastructural elements used by travelers. Despite this, stations do not adopt any access strategies along with traffic rules, which is required by the applicable EU law and domestic regulations. The article refers to a method of collecting data required for the elaboration of such documentation for every passenger station, which has been developed by the Railway Research Institute. It also evokes a bill on the provision of accessibility to persons with special needs, adopted by the Council of Ministers in June 2019. Previous efforts of railways aimed at improving the availability of this branch of transport correspond to the requirements arising from this act.
EN
The purpose of this article is to show the importance of polymers in the rehabilitation of people with disabilities. The article takes into account medical, sociological and economic aspects of the issue under study. It turns out that both medical and occupational rehabilitation have a significant impact on the professional activity of a person with a disability. What is more, there is a close interdependence between the type of disability and the ability to perform specific activities. Persons with disabilities, due to the damage to the body, do not lose all abilities and retain the ability to perform many activities necessary in life, work, etc. Some of the abilities, after being identified and improved, can be the basis for starting rehabilitation, training, and then s professional work. In many cases, early and properly conducted rehabilitation is invaluable. However, it would not be possible without many devices which are made using polymers. They are used for the production of prostheses for limbs, joints, tendons, as well as teeth. They are also used during medical diagnosis, rehabilitation and prophylactic activities. The review of domestic and foreign literature confirms that the use of polymers in medicine significantly improves the quality of life of people with disabilities and enables them, through rehabilitation, to return to physical and professional activity. And although all polymers used to produce the above-mentioned elements must undergo a special modification in order to increase their overall strength and provide them with essential properties for utility purposes, undoubtedly modern medicine cannot do without polymers.
PL
Celem artykułu było wskazanie jak istotną rolę w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością odgrywa zastosowanie polimerów. W artykule uwzględniono ujęcie: medyczne, socjologiczne oraz ekonomiczne analizowanego zagadnienia. Zarówno rehabilitacja medyczna jak i rehabilitacja zawodowa mają istotny wpływ na aktywność zawodową osoby z niepełnosprawnością. Co więcej, istnieje ścisła współzależność między rodzajem niepełnosprawności a możliwością wykonywania określonych czynności. Osoby z niepełnosprawnością na skutek uszkodzenia organizmu nie tracą wszystkich możliwości, ale zachowują umiejętność wykonywania wielu czynności niezbędnych w życiu, pracy zawodowej, etc. Część sprawności po ich zidentyfikowaniu i usprawnieniu, może stanowić podstawę do rozpoczęcia rehabilitacji, szkolenia, a następnie podjęcia pracy zawodowej. Bezcenna jest w wielu przypadkach wczesna i prawidłowo przeprowadzona rehabilitacja. Nie byłaby ona jednak możliwa bez wielu urządzeń do wytworzenia, których wykorzystuje się polimery. Służą one do produkcji protez: kończyn, stawów, ścięgien, a także protez dentystycznych. Są również wykorzystywane podczas medycznego diagnozowania, rehabilitacji i działań profilaktycznych. Przeprowadzone badania literatury krajowej oraz zagranicznej potwierdzają, że zastosowanie polimerów w medycynie znacząco poprawia jakość życia osób z niepełnosprawnością i umożliwia im, poprzez rehabilitację powrót do aktywności fizycznej i zawodowej. I choć wszystkie polimery używane do produkcji wymienionych elementów muszą przejść specjalną modyfikację w celu podniesienia ich ogólnej wytrzymałości i wyposażeniu ich w istotne właściwości do celów użytkowych, to bez wątpienia współczesna medycyna nie jest w stanie obejść się bez polimerów.
EN
The article presents the development of e-administration in Poland after joining the European Union and resulting responsibilities. One of the most important elements of the implementation of e-administration in municipal offices was the reduction of visits to the office itself and dealing with official matters via the Internet. In municipal offices, matters must be dealt with by all citizens also by people with disabilities. The second part of the article presents the results of the analysis of how the introduction of e-administration affects the service of the disabled customer on the example of the city of Żywiec.
PL
W artykule przedstawiono rozwój e-administracji Polsce po wejściu do Unii Europejskiej i wynikające z tego obowiązki. Jednym z ważniejszych elementów wdrażania e-administracji w urzędach miejskich było zmniejszenie wizyt w samym urzędzie i załatwianie spraw urzędowych przez Internet. W urzędach miejskich sprawy muszą załatwiać wszyscy obywatele również osoby niepełnosprawne. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki analizy w jaki sposób wprowadzenie e-administracji wpływa na obsługę klienta niepełnosprawnego na przykładzie miasta Żywiec.
EN
The paper dwells on the methodology for assessing the efficiency of transport services in transportation of disabled people on the local urban regular bus routes. Proposed methodology is based on the level of organization of transport system and Logistics approaches and principles for determining the quality of adaptation to requirements of disabled people transportation. The paper describes the identification of the conditions for coordination of regular urban bus routes for disabled persons with the main urban routes, in light of the principle of one change in the direction. There have also been determined the values of time expenditure for travel for the options of random selection of the change point and the use of GPS information technology.
EN
The paper presents an analysis of the benefits of using e-government tools from the perspective of people with disabilities. The purpose of the publication is to answer the question of the benefits of using e-government for people with disabilities especially from the point of view of the type of disability.
PL
W publikacji przedstawiono analizę korzyści wynikających z zastosowania narzędzi e-administracji z perspektywy osób niepełnosprawnych. Celem publikacji jest odpowiedź na pytanie, jakie korzyści przynosi zastosowanie e-administracji dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza z punktu widzenia rodzaju niepełnosprawności.
15
PL
Osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, a w szczególności, mają również prawo do dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Podstawą włączania do życia społecznego – szkolnictwa, zatrudnienia, życia prywatnego, powinien być równy dostęp do systemu transportu publicznego. W praktyce jednak zasady dostępności poszczególnych elementów systemu transportu publicznego regulowane są przez rozporządzenia i ustawy o różnym stopniu szczegółowości, nakładające różne inne obowiązki na przewoźników zbiorowego transportu publicznego lub przeciwnie – nienakładające żadnych zobowiązań mających na celu zapewnienie równego dostępu do usług transportowych, będących przecież podstawą życia społecznego. Ograniczenie dostępu do systemu transportu publicznego rodzi największe wykluczenie społeczne, uniemożliwiając dojazd do pracy, do szkoły i normalne funkcjonowanie w życiu prywatnym. Wykluczenie to ma także wymiar finansowy – będąc zmuszonymi do korzystania z samochodu, osoby niepełnosprawne są równocześnie zmuszone do ponoszenia znacząco wyższych kosztów życia. Szczegółowa analiza tych problemów jest przedmiotem niniejszego artykułu.
EN
People with disabilities have the right to an independent, and active life. In particular they also have the right to access to goods and services enabling full participation in society. Accessible transport services is a key to all social activity. As railway transport accessibility grows, there is still a large discrimination regarding multimodal integrated transport, being now the ground to regain passengers to railway services.
PL
Właściwe segregowanie odpadów, mimo że promowane przez instytucje rządowe oraz organizacje ekologiczne, nie jest wykonalne dla wszystkich. Grupą, która wciąż napotyka na bariery w tym obszarze, są osoby niewidome oraz słabowidzące, stanowiące, wg GUS-u, 5% polskiego społeczeństwa. Dzięki motywacji do bycia samodzielnym, osoby niewidome i słabowidzące dobrze radzą sobie z codziennymi czynnościami. Nie inaczej jest ze zbiórką selektywną – oddzielanie szkła, papieru oraz plastiku od odpadów zmieszanych nie stanowi dla nich problemu, dopóki odbywa się w znanej im dobrze przestrzeni, np. we własnym domu.
PL
Lato, słońce, plaża, szum morza... Jedni lubią leżeć na plaży i opalać się godzinami, inni wolą spędzać czas aktywnie – pływając, serfując, grając we frisbee. Nad morzem znajdziemy też kreatywnych konstruktorów zamków z piasku, kolekcjonerów muszelek i bursztynów. Są też tacy, dla których wyjazd nad Bałtyk się nie z wypoczynkiem, lecz z drogą przez mękę.
PL
Na świecie żyje ponad miliard osób niepełnosprawnych. W ostatnich latach zaczęto zwracać coraz większą uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym w kwestii samodzielnego korzystania z komunikacji publicznej. Ułatwiony dostęp do usług transportowych i większa mobilność są ważnymi czynnikami w redukcji ich dyskryminacji. Większa szansa na przemieszczanie się ułatwia znalezienie pracy, dostęp do edukacji itd. Jednakże często dostosowany transport nie jest w pełni uwzględniany w planowaniu, projektowaniu i wdrażaniu polityk związanych z transportem w różnych krajach. Dostępny transport jest szczególnie istotny dla osób niepełnosprawnych, ale przynosi także korzyści dla innych grup pasażerów. Z dostosowanej infrastruktury mogą korzystać osoby starsze, matki z wózkami itd. Pomimo wprowadzenia wielu rozwiązań oraz dużego postępu, wciąż jest wiele do zrobienia. Niniejszy artykuł porusza tematykę dostępności transportu miejskiego dla osób niepełnosprawnych i prezentuje wybrane przykłady dobrych praktyk z krajów europejskich.
EN
Worldwide there are over one billion people with disabilities. In recent years more attention was paid to the needs of people with disabilities, including their independent use of public transport. Easy access to transport and increased mobility are important factors in reducing discrimination of this group. Better chance to move around makes it easier to find jobs, to access to education, etc. However, often adapted transport is not fully taken into account in planning, designing and implementing policies related to transport in different countries. Available transport is especially important for people with disabilities, but it also brings benefits for other groups of passengers. From customized infrastructure can also benefit the elderly, mothers with strollers, etc. However, despite the introduction of many solutions and huge progress, there is still much to be done. This article raises the subject of the availability of public transport for disabled people and presents selected examples of good practices from European countries.
EN
Taking into account Poland’s obligation to meet the requirements of the Directive 2008/57/WE related to railways two existing conceptions of the passenger cars (157Aa and 167A) are presented that meet the Directive criteria. The differences in the interior arrangement are depicted, according to the adopted way of boarding a passenger on the wheelchair. Attention was paid to necessary infrastructure preparation with a view to make use of full opportunities provided by both coaches.
PL
W związku ze zobowiązaniem Polski do stosowania wymagań Dyrektywy 2008/57/WE dotyczącej kolei przedstawiono dwie istniejące koncepcje wagonów osobowych (serii 157Aa i 167A) spełniających kryteria tej Dyrektywy. Przedstawiono różnice w układzie wnętrza w zależności od przyjętego sposobu wprowadzenia podróżnego na wózku inwalidzkim do wagonu. Zwrócono uwagę na konieczność przygotowania infrastruktury do wykorzystania w pełni możliwości oferowanych przez oba wagony.
PL
Artykuł koncentruje się na prezentacji wyników badań dotyczących postrzegania barier w obsłudze przez klientów niepełnosprawnych z obsługi w urzędzie miejskim. Na podstawie badań przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przeanalizowano silne i słabe strony badanego urzędu w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych.
EN
The publication focuses on the presentation of the results of research on customer services barriers of disabled customers in the municipality. On the basis of research conducted at the town hall in Bytom we analysed the strengths and weaknesses of the office in the context of the needs of people with disabilities.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.