Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie powierzchniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zagadnienie ciągłości powierzchni w kontekście modelowania karoserii pojazdów
PL
Modelowanie powierzchniowe stanowi jedną z najtrudniejszych dziedzin związanych z technikami tworzenia modeli. Poprawnie opracowany model powierzchniowy musi spełniać wymagania zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i technologicznym, a dodatkowo powinien mieć odpowiednie walory estetyczne. Zagadnienie ciągłości powierzchni jest więc istotnym aspektem w tego typu technikach modelowania. W artykule zaprezentowano podstawowe informacje z zakresu zagadnień dotyczących kryterium ciągłości oraz omówiono wpływ ciągłości na własności aerodynamiczne modelowanego obiektu.
EN
Surface modelling is one of the most difficult modelling discipline. A properly developed model must meet functional and technological requirements and additional design look. Because of that, the surface continuity aspect is so important in surface modelling. The paper presents basic information on the issues related to the surface continuity criterion and presents the influence of continuity on the aerodynamic properties of the object.
PL
Artykuł jest próbą nakreślenia problemów związanych z modelowaniem powierzchni rozwijalnych z wykorzystaniem systemów klasy CAx. Przedstawiono w nim podstawowe zagadnienia dotyczące modelowania takich obiektów oraz zaproponowano możliwe sposoby realizacji tego typu zadań. Uwaga autorów skupia się na wykorzystaniu technik modelowania autogenerującego w celu automatyzacji procesu projektowania powierzchni rozwijalnych.
EN
This paper is an attempt to deal with problems related to designing of unfolded surfaces in CAx systems. In the paper main problems during a modelling process of such type objects are described. Additionally, some way of how to deal with this task are shown. Authors’ main focus is on using the generative modelling techniques in order to automate the designing process of the unfolded surfaces.
PL
W opracowaniu przedstawiono proces tworzenia funkcjonalnego modelu turbosprężarki silnika spalinowego, w środowisku oprogramowania CATIA, wspomaganego przez aplikację dedykowaną do obliczeń inżynierskich w zakresie maszyn przepływowych. Efektem pracy jest model rzeczywisty, powstały przy z zastosowaniem urządzenia do kształtowania przyrostowego metodą MEM.
EN
The paper presents the process of creating a functional model of turbochargers engine, the CATIA environment, supported by a dedicated application engineering calculations in the field of fluid machines. The result of study is to the real model and developed in using the apparatus for forming an incremental method MEM.
PL
Przedstawiono proces modelowania powłoki nadwozia pojazdu wyścigowego startującego w kategorii Urban konkursu Shell Eco-marathon. Oprócz warunków wynikających z regulaminu organizatora konkursu w modelowaniu uwzględniono postać geometryczną podwozia oraz wiele kryteriów technicznych, które miały wpływ na polepszenie osiągów pojazdu. Ponadto dokonano analizy poprawności modelowanych krzywych i powierzchni.
EN
The article refers to the process of modeling the Urban category race vehicle body shell in the context of competition Shell Eco-marathon. The modeling process was carried out taking into account the boundary conditions arising from the competition organizer’s regulations, geometrical shape of the vehicle chassis and many technical criteria leading to improved performance of the race vehicle. Also, attention is paid to the aspect of accuracy analysis of the curves and surfaces of the model.
5
Content available remote Zmiana CAD w branży automotive
PL
Koniec roku 2012 był wyjątkowy dla branży automotive. Baczny obserwator rynku zleceń projektowych z pewnością zauważył stabilizację z tendencją wzrostową. Od pamiętnego roku 2009, kiedy to anulowano ponad 70% projektów konstruktorskich, z początkiem roku 2012 aktywni projektowo użytkownicy oprogramowania CAD mogli odetchnąć z ulgą. Ilość zleceń pozwoliła im na optymistyczne spojrzenie w przyszłość. Jednocześnie w podświadomości konstruktorów pracujących dla przemysłu samochodowego zaczęła się tlić wizja nadchodzącej transformacji.
6
Content available Modelowanie powierzchniowe w systemie Catia V5
PL
Projektowanie i konstruowanie w systemach komputerowych opiera się o zasadę tworzenia modeli geometrycznych. Narzędzia i metody modelowania geometrycznego muszą być starannie wybrane a znajomość ich jest konieczna do świadomego ich stosowania. W doborze tych metod projektant musi uwzględniać dalsze procesy projektowe, tak, aby model był podstawą całego procesu rozwoju produktu, a nie źródłem problemów projektowych. System CATIA v5 jest dobrym narzędziem w zakresie modelowania powierzchniowego. W artykule przedstawiono możliwości modelowania powierzchni swobodnych oraz powierzchni rozpiętych na profilach.
EN
Design and construction of computer systems based on the principle of geometric modeling. Tools and methods for geometric modeling must be carefully selected, and the knowledge they need to be conscious of their use. In choosing these methods, the designer must take into account a further design processes, so that the model was based on the entire product development process, not a source of design problems. CATIA v5, it is a good tool for surface modeling. In the paper they have present possibilities of free surface modeling and surface span on section.
PL
Wymagania obecnie stawiane przedmiotom projektowania, czyli konstruowanym obiektom, różnią się od wymagań formułowanych tradycyjnie, nie tylko tym, że są coraz ostrzejsze. Pojawiają się wymagania jakościowo nowe, wynikające z tego, że ustawicznie zwiększa się wielkość projektowanych urządzeń i systemów w sensie rozległości i różnorodności obejmowanej tematyki, a także w sensie kompleksowości powiązań zewnętrznych i ponoszonych kosztów. Projektowanie i konstruowanie w systemach komputerowych opiera się o zasadę tworzenia modeli geometrycznych. Narzędzia i metody modelowania geometrycznego muszą być starannie wybrane a znajomość ich jest konieczna do świadomego ich stosowania. W doborze tych metod projektant musi uwzględniać dalsze procesy projektowe, tak, aby model był podstawą całego procesu rozwoju produktu, a nie źródłem problemów projektowych.
EN
The requirements currently placed on the subjects of design, which is engineered objects, differ from the requirements traditionally formulated, not only because they are getting tougher. Appear qualitatively new requirements arising from the fact that the constantly increasing size of the proposed equipment and systems in terms of breadth and diversity of the male subjects, and also in terms of external relations of the complexity and costs. Design and construction of computer systems based on the principle of geometric modeling. Tools and methods for geometric modeling must be carefully selected, and the knowledge they need to be conscious of their use. In choosing these methods, the designer must take into account a further design processes, so that the model was based on the entire product development process, not a source of design problems.
PL
W artykule zaprezentowano strukturę oraz podstawowe moduły systemu do symulacji procesów obróbki plastycznej na zimno. Przedstawiono możliwości operacyjne jednego z kluczowych modułów systemu - edytora grafiki wektorowej przeznaczonego do zadań modelowania graficznego w preprocesingu symulacji procesów tłoczenia blach na zimno. Zademonstrowano przykłady zastosowania edytora do budowy modeli geometrycznych odwzorowujacych kształt i wymiary blachy oraz narzędzi typu matryca, stempel lub dociskacz stosowanych w procesach toczenia blach na zimno.
EN
The article presents a structure and basic modules of the system designed for the simulation of cold plastic forming processes. Operational capabilities of one of the main system modules - a vector graphics editor used in graphics modeling and preprocessing in sheet metal cold forming is introduced. Examples of the editor usage for building geometrical models that map the metal sheet shape and dimensions as well as tools such as die, punch or blank holder used in metal sheet forming are demonstrated.
EN
The distribution and concentration of metals in soils depends on many natural and anthropogenic factors such as: the percentages of clayey, dusty and sandy fractions, the soil's pH, the lithology of surface formations, the wind directions, the kind of flora, the distance from pollution sources and the type of building and land development. The subject of the investigations was the Olkusz region where Zn and Pb ore deposits occur and are mined. The soils in the area show one of the greatest Cd-Pb-Zn anomalies in Poland, associated with ore-bearing dolomite outcrops and the historical and contemporary mining, processing and smelting of Zn and Pb ores. As part of this research an analysis of the factors affecting the distribution of heavy metals in the Olkusz industrialized area was carried out using GIS and geostatistics. The combination of these tools allowed more accurate estimation of soil Cd and Zn content averages Z and the computation of an estimation accuracy measure, i.e. standard deviation sk for averages Z. First numerical surface maps were constructed using GIS spatial analysis and the MicroStation GeoGraphics software. Topographical and geological maps at a scale of 1:50 000 were vectorized to create various thematic overlays such as: land development, building development, transport, waters and geologic structure elements. The object-oriented structure of the map elements was taken into account in the vectorization. Then geostatistical studies based on the results of geochemical analyses of soil samples taken in a regular (1 km 1 km) grid from a depth of 0.0.0.2 m within a study area of 171 km2 in the years: 2000 (50 samples) and 2001 (70 samples) were carried out. The studied area was covered by a grid of 250 100 m elementary blocks. The total number of block centres for which estimated averages Z were calculated was 7696. Prior to the geostatistical analysis basic statistical parameters were calculated. Then the empirical isotropic semivariograms were computed. The linear model combined with the nugget effect, was used to approximate the heavy metals (Zn and Cd) content semivariograms. In the last stage of the structural analysis, the cross-validation procedure was applied. For the studied sampling subpopulation (N = 120) the values of the standardized estimation error . a measure of model fit show that the adopted mathematical model represents well the empirical Cd and Zn content semivariograms. Then ordinary (block) kriging was used to estimate the averages Z of the Cd and Zn. The analyses have shown that the presence of the ore-bearing dolomites in the substratum has no significant effect on the spatial distribution of estimated Cd and Zn content averages Z. The existing high Cd and Zn concentration centre is associated with the activity of the Boles3aw Mining-Smelting Works operating in this area for several decades and with the smelting wastes accumulated in the nearby dumps and sedimentation tanks. The geostatistical studies have corroborated the geochemical Zn and Cd anomaly which is unrelated to the shape or surface extent of the current mining areas in the Olkusz region, where mining is carried on underground. The elevated Cd and Zn content subareas show similar spatial distributions of the two metals and coincide to a large extent with the location of the historical and contemporary Zn-Pb ore mining.
PL
W artykule przedstawiono metodologię analizy oraz modelowania powierzchniowej zmienności mocy elektrycznych z wykorzystaniem funkcji wariogramu uśrednionego (izotropowego), wariogramu kierunkowego oraz krigingowej techniki estymacyjnej. Do opracowania powierzchniowego obrazu zmian mocy zastosowano kriging prosty (blokowy) z wykorzystaniem średniej lokalnej. Danymi wejściowymi do obliczeń były moce w węzłach sieci 220 kV i 400 kV, dotyczące pięciu charakterystycznych momentów czasowych 2001 roku, mianowicie godziny 3 i 11 dla okresu letniego oraz godziny 3. 11, 17 dla okresu zimowego.
EN
Superficial and temporal modelling of the electric power demand provides information, which is useful for the planning of power system development, creating the marketing strategy, control of the power system and designing of transmission tariff structure etc. The research methodology based on the geostatistical methods was applied for the spatial modelling of electric power to obtain superficial maps of the load variation. Using the variogram function and the simple (block) kriging technique (with local mean) the average values of the power were estimated. Initial data for a geostatistical analysis were the values of the power at the high voltage nodes of 220 kV and 400 kV in the characteristic moments of summer and winter seasons in 2001.
11
Content available remote Modelowanie powierzchniowe w systemach CAD
PL
Coraz większa dostępność systemów inżynierskich CAD/CAM/CAE inspiruje projektanta do podejmowania nowych sposobów tworzenia w wirtualnych środowiskach modeli trójwymiarowych (niekiedy o bardzo złożonych kształtach), często wzorowanych na obiektach rzeczywistych, których powierzchnie są bardzo trudne do geometrycznego zdefiniowania. Zbudowanie takiego modelu (powierzchniowego, bryłowego) wymaga zastosowania dyskretyzacji obiektu rzeczywistego, a więc wykorzystania technik i narzędzi inżynierii odwrotnej.
EN
Designers are encouraged by the more and more readily available CAD/CAM/CAE engineering systems to apply new methods of creation of three dimensional either surface or solid bosy models in virtual environments, very often copied from real bodies which are not susceptible to descriptions by geometrical formulae. To build such a surface or solid model, it is required, that the respective real body must be digitised or in other words, the tools and methods of inverse engineering must be applied.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.