Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opał
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule, przedstawiono faktyczne zużycie energii w istniejącym budynku jednorodzinnym w latach 2009 – 2015. Podstawą analizy są dane rzeczywistego zużycia nośników energii elektrycznej, węgla kamiennego, drewna przez instalację c.w.u. i c.o., ciepłej wody użytkowej, energii z kolektorów słonecznych oraz czasu pracy instalacji słonecznej. Przedstawiono również miesięczne zużycie rodzajów energii w systemie ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 2010 r. Omówiono wyposażenie budynku w instalacje wewnętrzne i sprzęt AGD oraz ich wpływ na ilość zużywanych nośników energii.
EN
In an article for an existing single-family building shows the actual energy consumption in the years 2009–2015. The analysis is based on actual consumption data carriers of electricity, coal, wood, hot and cold water, the energy from the solar collectors and the time of the installation. It also presents monthly energy consumption of the heating system and hot water in 2010. Discussed furnishing internal installations and appliances and their impact on the amount of consumed energy.
PL
Rozwój zasobów leśnych w skali światowej ma charakter pozytywny. Obszar pokryty przez lasy ciągle się kurczy, jednak w tempie malejącym a zapasy drewna w lasach wzmacniają się - twierdzi profesor Pekka Kauppi z Uniwersytetu w Helsinkach. Należy on do międzynarodowej grupy ekspertów, którzy na podstawie danych zebranych przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa oszacowali sytuację lasów na świecie.
4
Content available Magazynowanie zrębków drzewnych
PL
W artykule omówiono metody przechowywania zrębków drzewnych, głównie zrębków opałowych, przechowywanie których wiąże się z ich jednoczesnym podsuszaniem. Podano przykłady przechowywania zrębków pod zadaszeniem i buforowych zasobników na zrębki - silosów, zasobników typu "szałas".
EN
The methods of storage and drying of fuel wood chips from disintegrated logging residues was presented. It was point out to authors papers on woodchips properties and simple outdoor storage of chips. It was advised advanced storage methods of fuel chips - in silos, and drying by cold or hot air ventilation.
PL
Analizowano strukturę wybranych kosztów produkcji energii cieplnej w dwóch kotłowniach na biomasę (o mocy cieplnej 21 MW i 2 MW) w oparciu o wybrane nakłady bezpośrednie. Na podstawie odpowiednich wskaźników i struktury kosztów wykazano wyższą efektywność energetyczną większej kotłowni. Wyliczono także znacznie mniejszy koszt produkcji jednego GJ energii cieplnej w większej kotłowni przy porównywalnych cenach zakupu biomasy do spalania.
EN
The structure of selected thermal energy production costs in two biomass boiler-rooms (thermal power 21 MW and 2 MW) was analyzed on the basis of selected direct outlays. Basing on the adequate indices and cost structures it was shown that that the larger boiler-room ensured greater energetic effectiveness. The cost of producing 1 GJ of thermal energy was also lower in the larger boiler-room, with comparable purchase prices of biomass.
PL
Trwałe aglomeraty tworzone ze słomy, poprzez jej zwijanie w brykieciarce walcowej, przeznaczone do spalania w kotłowniach małej mocy, powinny wykazywać się dużą spójnością. Ta cecha słomianych brykietów jest także istotna ze względu na konieczność ich długotrwałego przechowywania i transportu z miejsca ich przechowywania do kotłowni. Cechą tę określa się mianem trwałości brykietów. Pod pojęciem trwałości brykietu należy więc rozumieć jego odporność na rozwijanie się i okruszanie. Wielkością liczbową określającą tę odporność jest współczynnik trwałości brykietu. Do czynników mających wpływ na trwałość brykietów należy zaliczyć stopień ich zagęszczenia, jak również wartości niewymierne, takie jak: sposób ich przemieszczania i rzeczywiste obciążenia wywołane różnymi warunkami ich transportu. Praca zawiera wyniki badań wpływu stopnia zagęszczenia brykietów na ich trwałość.
EN
Durable agglomerates created from the straw by curling it in the cylindrical briquetting machine, intended to the combustion in low-power boiler rooms, should be of large cohesion. This feature of straw-briquettes is also important for the necessity of their long-lasting storage and the transportation from the place of their storage to the boiler room. This feature is determined as a durability of briquettes. Under this notion one ought understand briquette's resistance on the uncoiling and spatting. A numerical quantity of this resistance is the coefficient of the durability of the briquette. To the factors having the influence on the durability of briquettes belong the degree of their condensation as well as irrational values such as: the manner of their displacement and real charges caused by different conditions of their transportation. The work contains the findings concerning the influence of the consistence of briquettes on their durability.
PL
Wykorzystanie słomy jako paliwa, w postaci brykietów, dla kotłowni małej mocy jest w Polsce niewielkie w porównaniu z ilością słomy zbożowej produkowanej przez gospodarska rolne. Tradycyjna metoda tworzenia brykietów z pociętej słomy jest kosztowna i energochłonna. Zaproponowana konkurencyjna metoda zagęszczania nie pociętej słomy metodą zwijania jest procesem energooszczędnym. Praca zawiera problematykę badawczą we wspomnianej metodzie zagęszczania słomy.
EN
The utilization of the straw as fuels, in the form of briquettes, for the low-power boiler room is in Poland not great to a quantity of the cereal straw produced by Polish farms. The traditional method of the creation of briquettes from cut up straw is expensive and energy-consuming. Proposed competitive method of the inspissation of not cut up straw by method of curling is an energy-saving process. The paper presents investigative problems in the mentioned above method of the inspissation of the straw.
PL
Badano kinetykę suszenia produktów odpadowych pochodzenia roślinnego - słomy zbożowej w temperaturze 70, 90, 104, 110, 130 i 140°C, wiórów i trocin sosnowych i dębowych w temperaturze 100, 120 i 140°C. Krzywe suszenia opisano równaniami empirycznymi. Wyniki badań mogą mieć zastosowanie do obliczeń urządzeń suszarniczych.
EN
Kinetics of drying of plant waste - origin products: cereal straws at the temperature 70, 90, 104, 110, 130 and 140°C, and of pine and oak sawdust and woodchips at the temperature 100, 120 and 140°C was examined. The curves were described with empirical equations. The results of research can be used to calculations of drying devices.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.