Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system informacji terenowej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Use of object databases in land information system
EN
Databases are crucial elements of land information system. They allow to store data and manage them by means of appropriate software. There exist many different databases, but relational ones seem to be the most popular nowadays. However, more and more studies deal with object-oriented databases. In the future such databases may replace those used at present. The paper discusses object-oriented databases and presents an example of an object model connected of land information system.
PL
Bazy danych stanowią podstawowy element systemów informacji o terenie. W nich w uporządkowany sposób gromadzi się dane, a za pomocą odpowiedniego oprogramowania tymi danymi zarządza. Spotyka się różne bazy danych, obecnie powszechnie wykorzystuje się bazy relacyjne. Ostatnio coraz częściej spotyka się opracowania dotyczące baz obiektowych. W przyszłości one mogą zastąpić te obecnie wykorzystywane. Omówiono bazy obiektowe i przedstawiono przykład modelu obiektowego dotyczącego tematyki systemów informacji o terenie.
EN
Systems of information on location conditions used in large urban agglomerations are characterized by a great demand for graphic and descriptive data. The ways of data elaboration and holding, methods of their introduction into the system and relations between them are problems that should be solved while creating the above systems. The paper discusses conceptions concerning the introduction and presentation of graphic and descriptive data in the system prepared for the needs of the District Warszawa Centrum. An important element of the system creation is the technology of employing raster graphic materials in the form of a basic map.
PL
Systemy informacji terenowej wykorzystywane w dużych aglomeracjach miejskich charakteryzują się ogromnym zapotrzebowaniem na dane graficzne i opisowe. Sposób przygotowania tych danych, metody wprowadzania ich do systemu, sposoby przechowywania oraz relacje między nimi stanowią grupę zagadnień, które należy rozwiązać przy tworzeniu SIT. Autorzy artykułu przedstawili koncepcje wprowadzania, relacji i prezentacji danych graficznych i opisowych w systemie wykonanym na potrzeby gminy Warszawa Centrum. Istotnym elementem tworzenia systemu jest technologia wykorzystania rastrowych materiałów garficznych w postaci mapy zasadniczej.
PL
Problemy zarządzania przedsiębiorstwem sieciowym takim jak energetyka cieplna mają skalę poważnych przedsięwzięć gospodarczych. Stąd też od paru lat trwają tutaj intensywne prace nad stworzeniem zintegrowanych Systemów Informacji Terenowej opartych na najnowszych technologiach pozyskiwania, gromadzenia oraz przetwarzania informacji. Wśród przedsiębiorstw wzrasta świadomość konieczności aktywnego oddziaływania na rynek poprzez takie przedsięwzięcia jak zintegrowane programowanie rozwoju czy oddziaływanie na popyt - w wersji dla popytu spadającego. Jednym z elementów koniecznych do stworzenia odpowiedniego środowiska informacyjnego, dynamizującego działalność przedsiębiorstwa, jest odpowiednia infrastruktura informatyczna (sprzęt i oprogramowanie), a jej naczelnym zadaniem jest zwiększenie konkurencyjności firmy.
PL
W pracy przedstawiono metodyczne zasady generowania z komputerowej bazy danych tematycznych map ilustrujących rozmieszczenie gleb i siedlisk marginalnych oraz charakteryzujących przydatność rolniczą terenu. Omówiono sposób rozwiązań kartograficznych dotyczących podziału map na arkusze w skali kraju, formy i szczegółowości podkładu kartograficznego oraz koncepcji barwnych kompozycji map. Uzyskane wyniki zilustrowano przykładowymi arkuszami map tematycznych oraz legendami umożliwiającymi zapoznanie się z ich treścią.
EN
Methodical rules of generating from computer database thematic maps, which illustrate soil and marginal site distribution, as well as characterize agricultural usefulness of land, were presented in the article. Authors described cartographic solutions concerning division maps into sheets at country scalę, form and detailness of cartographic base map and concept of colour map compositions. The obtained results were illustrated with exemplary sheets of thematic maps and legends, which enable to study its contents.
PL
Praca ujmuje standaryzacją systemów informacji przestrzennej w kategoriach modelowania danych przestrzennych, które obejmuje: zdefiniowanie zakresu przedmiotowego, opis obiektów należących do tego zakresu, ustalenie ich cech oraz zdefiniowanie związków pomiędzy obiektami. Proces modelowania jest realizowany w postaci schematu pojęciowego na trzech poziomach szczegółowości z wykorzystaniem stosownych środków formalnych: jako opis w języku naturalnym, jako diagram związków encji oraz jako schemat pojęciowy w języku EXPRESS. Metodologia modelowania oparta jest na projektach norm europejskich w dziedzinie informacji geograficznej. W pracy wykorzystuje się kataster jako przykład modelu danych przestrzennych na wymienionych powyżej trzech poziomach szczegółowości. Omówione są również, na przykładzie pakietów programowych MGEIntergraph i ORACLE, zasady przekształcenia takiego uniwersalnego modelu danych do postaci aplikacji narzędziowej.
EN
The work defines standardisation of spatial information systems as a process of modelling spatial data, which covers: definition of thematic rangę, description of objects from this rangę, determination of their features and relations between objects. Process of modelling is described through the conceptual flowchart with three levels of detaiłness, using the appropriate formal means, like description in natural language, diagram of entity relations and conceptual scheme in EXPRESS language. Methodology of modelling is based on projects of European standards concerning geographical information Cadastre is used in this work as the example of model of spatial data with three levels of detailness. Principles of transformation of the universal model of data to practical application are also discussed; they are based on MGE-Intergraph and ORACLE software packages.
6
Content available remote Zastosowanie systemu telemetrii i CIS w KPEC Bydgoszcz
PL
Artykuł omawia zaawansowanie i perspektywy zastosowania technologii informatycznych do zarządzania infrastrukturą techniczną KPEC Bydgoszcz. Wyróżniono trzy podstawowe systemy komputerowe tj. System Informacji Terenowej, Bazę Systemu Ciepłowniczego i Telemetrię oraz omówiono problemy ich integracji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.