Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 665

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pole magnetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
PL
Przedmiotem rozważań pracy jest jedno z rozwiązań konstrukcyjnych magnetycznych separatorów wysokogradientowych jakim jest separator matrycowy. W polu magnetycznym generowanym przez nadprzewodzące uzwojenie o konstrukcji osiowo - symetrycznej (solenoid) znajduje się matryca (kanister wypełniony elementami gradientotwórczymi w postaci wiórek lub waty ferromagnetycznej), w której zachodzi proces ekstrakcji cząstek z zawiesiny przepływającej przez separator. Wysokogradientowy separator matrycowy (HGMS) pracuje cyklicznie: po okresie napełnienia matrycy produktem magnetycznym (efektywny czas pracy separatora), następuje okres czyszczenia matrycy, tzn. przywracanie jej zdolności akumulacyjnych (czas martwy). Proces technologiczny jest efektywny, jeśli czas napełniania matrycy jest długi, zaś czas martwy - krótki. Wydłużenie czasu efektywnego możliwe jest m. in. poprzez stosowanie pól magnetycznych o dużych wartościach indukcji magnetycznej.
EN
The subject of deliberation in this paper is one of the constructional solutions of high gradient magnetic separators, which is a matrix separator. In the magnetic field generated by the superconducting winding of the axial-symmetric construction (solenoid), there is a matrix (a canister filled with gradient forming elements in the form of chips or ferromagnetic steel wool), in which the process of extracting particles from the slurry flowing through the separator takes place. The high gradient matrix separator (HGMS) works cyclically: filling the matrix with a magnetic product (effective operation time), is followed by period of matrix cleaning, i.e. restoring its storage capacity (still time). The technological process is effective if the time of filling the matrix is long and still time is short. Prolonging the effective time is possible, through e.g. application of magnetic fields with high values of magnetic induction.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu stymulacji sadzeniaków (Solanum tuberosum L.) w zmiennym polu magnetycznym na wybrane parametry wegetacji roślin ziemniaka bardzo wczesnej odmiany Red Sonia (typ ogólnoużytkowy). Sadzeniaki ziemniaka stymulowano w zmiennym polu magnetycznym z wykorzystaniem cewki powietrznej bez rdzenia magnetycznego (solenoidu). Stosowano pole magnetyczne o indukcji w zakresie 20-80 mT oraz czas ekspozycji 1-30 s. Zakresem badań objęto wschody roślin oraz liczbę i długość łodyg roślin ziemniaka. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki badań wskazują, że pole magnetyczne zastosowane w odniesieniu do sadzeniaków modyfikuje liczbę pędów rośliny ziemniaka. Nie wykazano statycznie istotnego wpływu pola magnetycznego na tempo wschodów roślin oraz długość łodyg.
EN
The aim of the study was to investigate the effect of stimulation of seed potatoes (Solanum tuberosum L.) in a variable magnetic field on selected vegetation parameters of potato plants of the very early Red Sonia variety (general use type). Potato seed was stimulated in a variable magnetic field using an air coil without a magnetic core (solenoid). A magnetic field with an induction in the range of 20-80 mT and an exposure time of 1-30 s were used. The scope of research included plant emergence and the number and length of potato plant stems. The obtained results were subjected to statistical analysis. The research results indicate that the magnetic field applied to seed potatoes modifies the number of shoots of the potato plant. There was no statistically significant effect of the magnetic field on the rate of plant emergence and stem length.
3
EN
The article presents an analysis of the effectiveness of the Wireless Power Transfer (WPT) periodic system consisting of transmitting and receiving coils. In the analysis taken into account various variants of the system geometry (radius of the coil, number of turns, distance between the transmitting-receiving coils). The influence of variable system geometry and frequency on system efficiency was analysed. The Finite Element Method (FEM) with the using periodic boundary conditions for the analysis was used. Based on the results obtained, it was checked at which system parameters wireless power transfer of the system is possible.
PL
W artykule przedstawiono analizę efektywności układu periodycznego WPT (Wireless Power Transfer) złożonego z cewek nadawczych i odbiorczych. W analizie uwzględniono różne warianty geometrii układu (promień cewki, liczba zwojów, odległość między cewkami). Analizowano wpływ zmiennej geometrii układu oraz częstotliwości na sprawność układu. Do analizy wykorzystano metodę elementów skończonych (FEM) z zastosowaniem periodycznych warunków brzegowych. Na podstawie uzyskanych wyników sprawdzono, przy jakich parametrach układu możliwy jest bezprzewodowy transfer energii
EN
The article presents a method and results for numerical and analytical analysis of Wireless Power Transfer (WPT) system consisting of transmitting and receiving plane coils. In the analysis took into account different variants of the WPT system geometry (number of turns, distance between the transmitting-receiving coils). The influence of variable system geometry and the frequency on system efficiency was analysed. The Finite Element Method (FEM) with the using antiperiodicity boundary conditions for the analysis was used. The results obtained by numerical and analytical method indicate at which system parameters wireless energy transfer is possible.
PL
W artykule przedstawiono metody i wyniki analizy numerycznej oraz analitycznej układu Wireless Power Transfer (WPT) złożonego z cewek płaskich (nadawczych i odbiorczych). W analizie uwzględniono różne warianty geometrii układu WPT (liczba zwojów, odległość między cewkami). Analizowano wpływ geometrii układu oraz częstotliwości na sprawność układu. Do analizy wykorzystano metodę elementów skończonych (FEM) z zastosowaniem aperiodycznych warunków brzegowych. Otrzymane wyniki wskazują, przy jakich parametrach układu możliwy jest bezprzewodowy transfer energii.
EN
Тhe article presents the results of a study of the impact of permanent magnets inclination for detent force reducing. It will be established in the paper that the minimization of the detent force is achieved by bending the permanent magnets at a certain angle. Based on the results of the magnetic field analysis at different mover positions relative to the track of stator permanent magnets, the force acting on the move is calculated. Its components along Ox axis represent the detent force, and along the axis Oy - the attraction force between permanent magnets and mover ferromagnetic core. The results obtained were confirmed by the motor experimental study.
PL
Przedstawiono analizę wpływu odchylonej siły magnesu na pracę liniowego silnika synchronicznego. Minimalizacja siły zatrzymywania (utyku, and defent force) jest możliwa przez mocowanie magnesu pod pewnym katem. Obliczono siłę działania pola magnetycznego magnesu.
EN
Static and extremely low-frequency (ELF) magnetic fields are exist in hybrid and electric cars. These fields are mainly due to the currents flowing through the car supply circuits, the motor circuits and the battery current. To determine the magnetic field exposure levels measurements were made in driver’s seats. Our results have been compared to those presented in the literature.
PL
W samochodach hybrydowych i elektrycznych występują pola magnetyczne statyczne i skrajnie niskiej częstotliwości (ELF). Pola te są wynikiem oddziaływania prądów przepływających przez obwody elektryczne, obwody silnika elektrycznego i prądu akumulatora. Aby określić poziomy ekspozycji na pole magnetyczne, wykonano pomiary na siedzeniu kierowcy. Uzyskane pomiarowo wyniki zostały porównane z wynikami przedstawionymi w literaturze.
7
Content available remote Magnes Bittera wykonany z wolframu i chłodzony ciekłym helem
PL
Opisano projekt magnesu Bittera wykonanego z płyt wolframowych i chłodzonego ciekłym helem o temperaturze 4,2 K. Obliczono indukcję pola magnetycznego wytwarzanego przez ten magnes, jego moc zasilania i parametry układu chłodzenia. Moc ta jest ok. 104 razy mniejsza, niż moc zasilania powszechnie używanych magnesów Bittera wykonanych z miedzi i chłodzone wodą. Wykazano wykonalność tego magnesu przy użyciu dostępnych obecnie możliwości technicznych.
EN
The project of the Bitter magnet made of tungsten plates and coiled by liquid helium in temperature of 4 K is described. The magnetic flux density produced by this magnet, power supply and coiling system parameters are calculated. This power is about 104 times smaller than power of commonly used Bitter’s magnets made of cooper and coiled by water. Feasibility of this magnet by using of the present accessible technical aids is demonstrated.
8
Content available remote Laboratory stands for generating an alternating magnetic field
EN
The research paper reviews two laboratory stands, based on a Helmholtz coil, for generating an alternating magnetic field. The first stand enables generating an alternating magnetic field of any shape and frequency up to 26 Hz. The task of the second one is to generate an attenuated harmonic signal, with a fundamental frequency of 7.7 kHz. The article also presents a time waveform of the generated magnetic field.
PL
pracy przedstawiono dwa stanowiska laboratoryjne do generowania zmiennego pola magnetycznego, oparte na cewce Helmholtza. Stanowisko pierwsze umożliwia generowanie zmiennego pola magnetycznego o dowolnym kształcie i częstotliwości do 26 Hz. Zadaniem drugiego stanowiska jest wytwarzanie sygnału harmonicznego tłumionego o częstotliwości podstawowej 7,7 kHz. W artykule przedstawiono postać czasową generowanego pola magnetycznego.
PL
Celem pracy jest wyznaczenie pola magnetycznego w przewodach i ich otoczeniu dla układu dwóch przewodów rurowych. W przypadku torów wielkoprądowych z własnymi prądami fazowymi pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym jest sumą wektorową pola magnetycznego własnego i pola wytworzonego przez prądy w sąsiednich przewodach rurowych, z uwzględnieniem pola magnetycznego oddziaływania zwrotnego. W przewodach jest zaś sumą pola magnetycznego własnego z uwzględnieniem zjawiska naskórkowości i pola indukowanego przez pole magnetyczne sąsiednich prądów fazowych. Prąd własny, zgodnie z prawem Ampera, nie wytwarza pola magnetycznego wewnątrz przewodu rurowego, a pole magnetyczne w tym obszarze, pochodzące od prądów w przewodach sąsiednich, może być pominięte.
EN
The aim of this study is to determine the magnetic field in conductors and their surrounding areas for a system of two tubular conductors. For high-current busducts with their own phase currents, the magnetic field in the external area is the vector sum of their own magnetic field and the field generated by currents in the neighbouring tubular conductors, taking into account the reverse reaction magnetic field. In the conductors, on the other hand, we have the sum of their own magnetic field taking into account the skin effect and the field generated by the magnetic field of the neighbouring phase currents. The own current, according the Ampere’s law, does not generate a magnetic field in the tubular conductor and the magnetic field in this area which comes from currents in the neighbouring conductors is negligible.
EN
The present paper deals with a weakly nonlinear stability problem under an imposed time-periodic thermal modulation. The temperature has two parts: a constant part and an externally imposed time-dependent part. We focus on stationary convection using the slow time scale and quantify convective amplitude through the real Ginzburg-Landau equation (GLE). We have used the classical fourth order Runge-Kutta method to solve the real Ginzburg-Landau equation. The effect of various parameters on heat transport is discussed through GLE. It is found that heat transport analysis is controlled by suitably adjusting the frequency and amplitude of modulation. The applied magnetic field (effect of Ha) is to diminish the heat transfer in the system. Three different types of modulations thermal, gravity, and magnetic field have been compared. It is concluded that thermal modulation is more effective than gravity and magnetic modulation. The magnetic modulation stabilizes more and gravity modulation stabilizes partially than thermal modulation.
EN
The effect of magnetic field dependent (MFD) viscosity on the thermal convection in a ferrofluid layer saturating a sparsely distributed porous medium has been investigated by using the Darcy-Brinkman model in the simultaneous presence of a uniform vertical magnetic field and a uniform vertical rotation. A correction is applied to the study of Vaidyanathan et al. [11] which is very important in order to predict the correct behavior of MFD viscosity. A linear stability analysis has been carried out for stationary modes and oscillatory modes separately. The critical wave number and critical Rayleigh number for the onset of instability, for the case of free boundaries, are determined numerically for sufficiently large values of the magnetic parameterM1 . Numerical results are obtained and are illustrated graphically. It is shown that magnetic field dependent viscosity has a destabilizing effect on the system for the case of stationary mode and a stabilizing effect for the case of oscillatory mode, whereas magnetization has a destabilizing effect.
EN
The aim of the paper is to investigate an oscillatory fluid flow and heat transfer through a porous medium between parallel plates in the presence of an inclined magnetic field, radiative heat flux and heat source. It is assumed that electrical conductivity of the fluid is small and the electromagnetic force produced is very small. The governing coupled equations of motion and energy are solved analytically. Numerical results for the velocity and temperature profiles, local skin friction coefficient and local Nusselt number for various values of physical parameters are discussed numerically and presented graphically.
EN
A numerical investigation of two dimensional steady magnetohydrodynamics heat and mass transfer by laminar free convection from a radiative horizontal circular cylinder in a non-Darcy porous medium is presented by taking into account the Soret/Dufour effects. The boundary layer conservation equations, which are parabolic in nature, are normalized into non-similar form and then solved numerically with the well-tested, efficient, implicit, stable Keller–Box finite-difference scheme. We use simple central difference derivatives and averages at the mid points of net rectangles to get finite difference equations with a second order truncation error. We have conducted a grid sensitivity and time calculation of the solution execution. Numerical results are obtained for the velocity, temperature and concentration distributions, as well as the local skin friction, Nusselt number and Sherwood number for several values of the parameters. The dependency of the thermophysical properties has been discussed on the parameters and shown graphically. The Darcy number accelerates the flow due to a corresponding rise in permeability of the regime and concomitant decrease in Darcian impedance. A comparative study between the previously published and present results in a limiting sense is found in an excellent agreement.
EN
This paper is focused on the study of two dimensional steady magnetohydrodynamics heat and mass transfer by laminar free convection from a radiative horizontal circular cylinder in a non-Darcy porous medium by taking into account of the Soret/Dufour effects. The boundary layer equations, which are parabolic in nature, are normalized into non-similar form and then solved numerically with the well-tested, efficient, implicit, stable Keller–Box finite-difference scheme. Numerical results are obtained for the velocity, temperature and concentration distributions, as well as the local skin friction, Nusselt number and Sherwood number for several values of the parameters, namely the buoyancy ratio parameter, Prandtl number, Forchheimer number, magnetohydrodynamic body force parameter, Soret and Dufour numbers. The dependency of the thermophysical properties has been discussed on the parameters and shown graphically. Increasing the Forchheimer inertial drag parameter reduces velocity but elevates temperature and concentration. Increasing the Soret number and simultaneously reducing the Dufour number greatly boosts the local heat transfer rate at the cylinder surface. A comparative study of the previously published and present results in a limiting sense is made and an excellent agreement is found between the results.
EN
The influence of thermal emission and unvarying magnetic field of convective heat and mass transfer of a rotating nano-liquid in an upright conduit constrained by a stretching and motionless wall is studied. The temperature, concentration profile, primary and secondary velocities have been computed through similarity transformation and fourth-order Runge-Kutta shooting technique. The objective of this article is to measure the impact of emission constraint, Brownian movement constraint and Eckert number, thermophoresis constraint, Prandtl number, space, and temperature-dependent heat source constraint on velocity. The results are presented in tables and graphs. Further, various constraint impacts on the skin friction coefficient, heat and mass transfer rates are also explored. This work is pertinent to biotechnological and engineering uses, like mass and heat transfer enhancement of microfluids and design of bioconjugates.
EN
This paper focuses on the theoretical analysis of blood flow in the presence of thermal radiation and chemical reaction under the influence of time dependent magnetic field intensity. Unsteady non linear partial differential equations of blood flow consider time dependent stretching velocity, the energy equation also accounts time dependent temperature of vessel wall and the concentration equation includes the time dependent blood concentration. The governing non linear partial differential equations of motion, energy and concentration are converted into ordinary differential equations using similarity transformations solved numerically by applying ode45. The effect of physical parameters, viz., the permeability parameter, unsteadiness parameter, Prandtl number, Hartmann number, thermal radiation parameter, chemical reaction parameter and Schmidt number on flow variables, viz., velocity of blood flow in vessel, temperature and concentration of blood, has been analyzed and discussed graphically. From the simulation study the following important results are obtained: velocity of blood flow increases with the increment of both permeability and unsteadiness parameter. The temperature of blood increases at the vessel wall as the Prandtl number and Hartmann number increase. Concentration of blood decreases as time dependent chemical reaction parameter and Schmidt number increases.
EN
A magnetic anomaly map of an underwater area indicates the places where the distortion of a magnetic field has occurred. Through the interpretation procedures, a hydrographer can easily indicate the places where the ferromagnetic objects are, then calculate the level of each distortion – by the value of total anomaly – and initially, based on their own knowledge, try to classify the sources of distortion. Objects that induce micro anomaly changes (>30 nT) – like industrial infrastructure, such as pipelines and cables; to unintendingly located targets with ferromagnetic characteristics: wrecks (vessels, planes, cars), military mines, UXO, lost anchors and chains. Interpretation of such a map with the attempt to identify the source of magnetic field distortion, requires a specific knowledge as well as experience. In this article the author presents the research results of dimensioning and location of potential ferromagnetic underwater objects based on a magnetic anomaly map. For further consideration an anchor of buoyage system is taken into account. Geolocation of ferromagnetic sources, contours extraction and dimensioning algorithms of ferromagnetic targets have been carried out in Matlab software. The map of magnetic anomaly enhanced with extracted information was developed in ArcGIS. The analysis was carried out for the purpose of the dissertation thesis and the results are used in further research.
PL
Mapa anomalii magnetycznych obszaru podwodnego wskazuje miejsca, w których występuje zniekształcenie ziemskiego pola magnetycznego. Za pomocą procedur interpretacyjnych hydrograf może łatwo wskazać miejsca, w których znajdują się obiekty ferromagnetyczne, a następnie obliczyć poziom każdego zniekształcenia – według wartości całkowitej anomalii – i na podstawie własnej wiedzy spróbować sklasyfikować źródła zniekształceń. Obiekty, które indukują zniekształcenie pola magnetycznego na obszarach wodnych, mogą być różne. Te wywołujące zmiany pola magnetycznego (anomalia >30 nT) to między innymi infrastruktura przemysłowa, np.: rurociągi i kable, a także nieumyślnie zlokalizowane cele o charakterystyce ferromagnetycznej: wraki (statków, samolotów, samochodów), miny wojskowe, niewybuchy, kotwice i łańcuchy statków. Interpretacja takiej mapy w celu zidentyfikowania źródła zniekształcenia pola magnetycznego wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Całkowita wartość anomalii magnetycznej określa wielkość poziomu ferromagnetyzmu obiektu, a wymiar powierzchni objętej anomalią umożliwia geolokalizację celu i ustalenie jego wymiarów. W artykule autorzy przedstawiają wyniki badań wymiarowania i lokalizacji potencjalnych ferromagnetycznych podwodnych obiektów na podstawie mapy anomalii magnetycznych. Przeanalizowano anomalię magnetyczną spowodowaną przez kotwicę oznakowania nawigacyjnego. Geolokalizacja źródeł ferromagnetycznych, ekstrakcja ich konturów i algorytmy wymiarowania celów ferromagnetycznych zostały przeprowadzone za pomocą oprogramowania Matlab. Porównano i podsumowano wyniki działania różnych filtrów stosowanych do przetwarzania obrazów. Mapa anomalii magnetycznej wzbogacona o wyodrębnione informacje została opracowana w ArcGIS. Analiza została przeprowadzona na potrzeby pracy doktorskiej, a jej wyniki wykorzystano w dalszych badaniach
PL
Na wstępie zostały podane trudności związane ze stabilizacją stanowiska tachimetru podczas pomiarów w geodezji inżynieryjnej. Opisano szczegółowo budowę i sposób użycia dwóch innowacyjnych stawideł do stabilizacji tej pozycji. W pierwszym z tych stawideł wykorzystano podciśnienie, a w drugim pole magnetyczne. Zaletami tych stawideł są skuteczność, prosta konstrukcja, niskie koszty i możliwość samodzielnego wykonania.
EN
In the introduction there are mentioned difficulties in stabilization of tachymeter position during measurements in the land surveying. The construction and applied method of two innovative devices for position stabilization are described in details. Subatmospheric pressure is used in the first device and the magnetic field is used in the other one. Efficiency, simple construction, low cost and possibilities of home-making are main advantages of those devices.
EN
This paper introduces a procedure for finding the position, length, depth, and width of a crack within a material, based on eddy current non-destructive testing. The measured values of the magnetic flux density are used for the crack parameters’ identification. The crack’s position and length are found by considering the differences in the measured magnetic flux densities between neighbouring measurement points. The crack’s depth and width are found by using a stochastic optimization method connected with a finite element model.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono procedurę znajdowania położenia, długości, głębokości i szerokości pęknięć w materiale, w oparciu o badania nieniszczące z zastosowaniem prądów wirowych. Zmierzone wartości gęstości strumienia magnetycznego są wykorzystywane do identyfikacji parametrów pęknięć. Położenie i długość pęknięcia określa się poprzez różnice w zmierzonych gęstościach strumienia magnetycznego między sąsiednimi punktami pomiarowymi. Głębokość i szerokość pęknięcia można znaleźć za pomocą stochastycznej metody optymalizacji powiązanej z modelem elementów skończonych.
PL
Producenci aparatury pomiarowej najczęściej deklarują odporność urządzenia zgodnie z normą PN-EN 61000-4-8 w zakresie do 30 A/m. Dlatego, w przypadku narażenia urządzeń pomiarowych na oddziaływanie pola magnetycznego o częstotliwości sieci elektroenergetycznej, którego wartość przekracza niekiedy 1000 A\m może występować obniżenie dokładności pomiarów, a w niektórych przypadkach brak możliwości ich wykonania. W artykule przedstawiono opracowaną metodykę badań i otrzymane wyniki pomiarów odporności cyfrowego watomierza.
EN
Manufacturers of measuring apparatus most often declare the device immunity in accordance with the standard PN-EN 61000-4-8 up to 30 A / m. Therefore, the exposure of measuring devices to the influence of a power frequency magnetic field, that value sometimes exceeds 1000 A/m, may cause a decrease of accuracy of measurements or even in some cases, inability to perform them. The article presents developed test methodology and obtained measurement results of immunity of a digital power meter.
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.