Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  world market
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wzrost zużycia zbóż na cele paszowe oraz energetyczne będzie przyczyną utrzymania się napięcia i wysokich cen zbóż na rynku światowym. Na ceny żywności pochodzenia zwierzęcego będą miały wpływ wysokie koszty produkcji. Rynek mleka będzie w dekadzie 2011-2020 jednym z najszybciej rozwijających się rynków żywnościowych. Znacznie wolniej będzie rozwijał się rynek mięsa, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych. Sytuacja na światowym rynku będzie miała decydujący wpływ na polski rynek żywnościowy.
EN
Increase in cereal demand for feed and biofuel will lead to growing pressure in cereal balance sheet and thus, persisting high prices on the world market. The prices of food products of animal origin would then be under the pressure of high production costs. The dairy market in the next decade will be one of fastest growing ones within the food sector while the rate of meat market growth would diminish, particularly in the developed countries. The situation of the world market will have a considerable impact on Polish food market.
PL
Utrzymująca się nadwyżka krajowej produkcji nad zapotrzebowaniem krajowym sprawia, że kondycja krajowego mleczarstwa w coraz większym stopniu zależy od koniunktury na światowym rynku. Spadek cen światowych skutkował pogorszeniem sytuacji finansowej przemysłu mleczarskiego w pierwszej połowie 2012 r. Wpłynął na to przede wszystkim spadek cen zbytu, bowiem przerób mleka oraz produkcja przetworów mlecznych znacząco wzrosły. Nie należy się jednak obawiać powtórki scenariusza z kryzysowych lat 2008-2009, bowiem sytuacja na świecie jest inna. Przede wszystkim znacząco wzrosły koszty produkcji oraz ceny surowego mleka w Nowej Zelandii i rozwijających się krajach Ameryki Południowej, co wpłynęło na poprawę konkurencyjności mleczarstwa unijnego, a w tym polskiego.
EN
Persisting surpluses on the domestic market makes the condition of Polish dairy sector more and more reliable on the situation on the world market. A decline in the world prices resulted in a deterioration of financial standing of Polish dairy industry in the first half of 2012. Since milk processing and production of dairy products considerably increased, the deterioration was caused primarily by declining producer prices. However, the crisis scenario observed over the period of 2008-2009 is unlikely to repeat. This time the situation of the world markets is different. First of all, there was a substantial rise in the production costs and prices of raw milk in New Zealand and developing countries in the Latin America which led to an improvement in competitiveness of the dairy sector in the EU, including Poland.
PL
W artykule przedstawiona została ewolucja roli Królestwa Arabii Saudyjskiej w procesie stabilizacji rynku ropy naftowej w latach osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych i w ostatniej dekadzie. Ponadto zaprezentowano pojawianie się nowych elementów rynku ropy naftowej oraz współzależność pomiędzy rynkiem surowca, wydarzeniami politycznymi w kontekście zróżnicowania wyzwań i rozwiązań proponowanych przez Królestwo.
EN
The article highlights the evolution role of the Kingdom of Saudi Arabia in the process of stabilizing the oil market in the 80s, 90s and the last decade. It also presents different factors occurring on the market as well as the interdependency between crude markets, political issues in the context of the diversity of challenges and the solutions proposed by the Kingdom.
PL
Dokonano przeglądu podstawowych wskaźników światowego rynku aluminium, a dotyczących produkcji i zużycia ogółem na świecie i w podziale na regiony geograficzne. Podano dane statystyczne dotyczące stanu branży produkcji wyrobów z aluminium na przykładzie wiodących krajów i regionów. Dokonano analizy zużycia głównych gatunków stopów aluminium stosowanych w wytwarzaniu konstrukcji spawanych w przemyśle samochodowym, stoczniowym i w innych gałęziach przemysłu oraz w budownictwie.
EN
It has been made a survey of main indices of the world aluminium market relating to its manufacture and consumption taken all round the world and in particular geographic regions. With the use of an example of the leading countries and regions it has been given statistical data concerning the state of the aluminium products branch. The consumption of the main grades of aluminium alloys applied in the manufacture of welded structures in automotive, shipbuilding and building industry as well as in another production branches has been analysed.
5
Content available remote Obrabiarki wczoraj i jutro
PL
Rozważania na temat roli obrabiarek we współczesnej technice i kierunków ich rozwoju. Zarysowano problemy krajowego rynku obrabiarek oraz tendencje na światowym rynku. Polska, jako kraj o dużych tradycjach w zakresie przemysłu obrabiarkowego, prawie z tego rynku wypadła. Proces powrotu na ten rynek z produktami na światowym poziomie wymaga przede wszystkim wzmocnienia kształcenia, współpracy naukowej w obszarze głównych problemów obrabiarek HSC oraz politycznej woli decydentów.
EN
Discussion on the role machine tools play in contemporary engineering and on their development trends. An outline of the machine tool domestic market and the trends currently observed in the world market.
6
Content available remote Rynek kauczuków syntetycznych
PL
W artykule omówiono sytuację na światowym i krajowym rynku kauczuków syntetycznych (SR). Przeanalizowane sytuację w trzech grupach SR: ogólnego przeznaczenia, specjalnych i szczególnego przeznaczenia. W przeprowadzonej analizie nie uwzględniono elastomerów termoplastycznych. Dużo uwagi poświęcono rynkowi krajowemu, omawiając szczegółowo produkcję SR w Polsce, strukturę ich zużycia oraz tendencje w eksporcie i imporcie. Obecną sytuację na światowym rynku SR można uznać za dość stabilną. Widoczna jest jednak tendencja do wzrostu cen najbardziej popularnych SR. W Polsce systematycznie rośnie produkcja i zużycie SR. Niestety asortyment produkowanych w kraju SR jest niewielki. Mimo wyraźnego wzrostu eksportu SR jest on nadal mniejszy od importu.
EN
Position of synthetic rubbers (SR) on the world market and the Polish market was discussed. The situation of three groups of SR: general purpose rubbers, special rubbers and specialty rubbers was analysed. Thermoplastic elastomers were not taken into account. Much attention was focused on the Polish market. The production of SR in Poland, structure of their consumption and trends in exports and imports were described in details. The present position of SR on the world market can be considered as quite stable. However, a tendency to increase in price of the most popular SR is also visible. In Poland the SR production and consumption are growing systematically. Unfortunately the assortment of the Polish SR is small and in spite of much increase of their exports it is still lower than imports.
7
Content available remote Poliamidy (PA) : produkcja - zużycie - nowości
PL
Niniejsze opracowanie stanowi próbę oceny rynku poliamidów w oparciu o doniesienia specjalistycznej prasy krajowej i zagranicznej.
8
Content available remote Kauczuk : tworzywo wiodące na rynku
PL
Na podstawie danych z czasopiśmiennictwa fachowego oraz danych firmy Bayer przedstawiono ogólną sytuację na światowym rynku kauczuków, wskazano na wzrost zapotrzebowania na te tworzywa.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.