Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł ten przedstawia część wyników badań, które autorka przeprowadziła w ramach pracy nad niepublikowaną rozprawą doktorską pt. Projekt wzorcowy buddyjskiego ośrodka odosobnieniowego. Badania bazują na różnorodnych metodach: autorka bada in situ wiele różnorakich buddyjskich obiektów architektonicznych na Wschodzie i na Zachodzie, projektuje wnętrza ośrodków buddyjskich na Zachodzie i analizuje, które aspekty architektury buddyjskiej są ponadczasowe i ponadkulturowe, a które są efektem lokalnych wpływów. W efekcie tych badań wyłania się warstwa symboliczna architektury obiektów buddyjskich, która warta jest zachowania we współczesnych obiektach kultu buddyjskiego w trakcie transpozycji buddyzmu ze Wschodu na Zachód. Wyraźne również staje się, które z uwarunkowań kształtujących tę architekturę i architekturę wnętrz mają znaczenie tylko kulturowe, które zaś socjologiczne.
EN
This article presents part of research results, which author was performing as part of a non-published PhD work: Design of a model Buddhist retreat center. The work is based on different methods: author is testing “in situ” many different Buddhist architectural objects in the East and in the West, designs interiors of Buddhist centers in the West, and analyses, which aspects of Buddhist architecture are timeless and intercultural, and which are the result of local influences. As a result of that research, some symbolic layer of architectural Buddhist objects emerges. It is worth of being preserved in the contemporary Buddhist centers, during transposition of Buddhism from the East to the West. It becomes as well very clear, which conditions, shaping this architecture and interior design have only cultural or sociological meaning.
PL
W artykule przedstawiono trzy alternatywne koncepcje systemów instalacji sanitarnych dla nowo projektowanego budynku stacji meteorologicznej położonej na wyspie Diego Ramirez w Chile. Projekt powstał na potrzeby udziału w konkursie organizowanym przez American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE).
EN
This project presents the three proposed design concepts of heating, ventilation and air conditioning systems for a new single-story government meteorological and housing building in the Diego Ramirez Islands (Islas Diego Ramirez) in Chile. It was created to participate in the 2017 Student Design Competition organized by American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers.
PL
W identyfikacji drożdży wykorzystuje się metody klasyczne i ich modyfikacje polegające na ocenie cech fenotypowych oraz metody nowoczesne oparte na analizie polimorfizmu materiału genetycznego. Metody klasyczne są powszechnie stosowane, jednak ze względu na szybką i precyzyjną identyfikację coraz częściej wykorzystywane są techniki biologii molekularnej. W artykule opisano techniki stosowane w identyfikacji gatunkowej drożdży oparte na analizie regionów rybosomalnych (sekwencjonowanie, analiza restrykcyjna).
EN
There are different methods of yeast identification – classical methods and its modifications and modern methods based on polymorphism analysis of genetic material. Identification of yeast using conventional methods is labour-intensive and time-consuming. Therefore there is a reason to use molecular biology techniques that allow faster and more precise identification. This article presents molecular biology techniques of yeast identification, including analysis of ribosomal regions (sequencing, restriction analysis).
EN
In this work the compositional dependence of hyperfine interactions and magnetoelectric coupling in (BiFeO3)x-(BaTiO3)1–x solid solutions where x = 0.5–0.9 fabricated from commercial BaTiO3 in terms of the solid-state sintering method at various temperatures and over different time periods is described. In general, as the content of BaTiO3 increases, a decrease in the hyperfine magnetic field (Bhf) at 57Fe nuclei was observed. However, for samples exhibiting lower homogeneity in which the ions of Bi3+ and Fe3+ are replaced by Ba2+ and Ti4+ with lower probability, higher values of Bhf are obtained. For the sample where x = 0.6 that exhibits the coexistence of rhombohedral, regular and tetragonal phases, the highest value of the αME coefficient (3.57 mV/A) was observed, which is more than three times higher when compared to the hitherto published results.
PL
W celu identyfikacji drożdży stosowane są metody klasyczne, ich modyfikacje oraz metody nowoczesne, w tym techniki biologii molekularnej. Klasyczne metody identyfikacji są pracochłonne i czasochłonne, dlatego wykorzystuje się liczne techniki alternatywne, pozwalające na szybszą, precyzyjniejszą identyfikację. W artykule opisano modyfikacje klasycznych metod identyfikacji drożdży, w tym zminiaturyzowane zestawy testów biochemicznych, systemy automatyczne oraz pożywki chromogenne i fluorogenne.
EN
There are different methods of yeast identification – classical methods and their modifications and modern methods based on molecular biology. Identification of yeast using conventional methods is labour-intensive and time-consuming. Therefore, there is a reason to use alternative techniques that allow faster and more precise identification. This article presents modification of classical methods of yeast identification including miniaturized biochemical tests, automated systems and chromogenic and fluorogenic media.
PL
Wzrost konsumpcji żywności gotowej do spożycia stwarza istotne zagrożenie dla zdrowia, co wynika z zanieczyszczenia bakteriami Listeria monocytogenes. Jest to konsekwencją powszechnego występowania tych mikroorganizmów w środowisku naturalnym, a także zdolności do wzrostu i przeżycia w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Bakterie Listeria monocytogenes stanowią czynnik etiologiczny listeriozy, choroby o najwyższym współczynniku śmiertelności spośród chorób bakteryjnych przenoszonych drogą pokarmową. W artykule omówiono źródła zakażenia bakteriami Listeria monocytogenes oraz metody ich wykrywania. Opisano również kryteria bezpieczeństwa żywności gotowej do spożycia dotyczące Listeria monocytogenes.
EN
Increase of the intake of ready-to-eat foods poses a significant threat to health as a result of the food contamination with Listeria monocytogenes. It is the consequence of the common occurrence of the mentioned microorganisms in natural environment and their ability to grow and survive in extreme environmental conditions. Listeria monocytogenes is the etiological agent of listeriosis, a disease of the highest mortality rate among foodborne bacterial diseases. The article discusses sources of Listeria monocytogenes infection and methods of detection of those microorganisms. It also describes safety criteria for Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods.
PL
Znaczne zwiększenie produkcji i konsumpcji mięsa drobiowego stwarza zagrożenie wzrostu liczby zatruć pokarmowych wywoływanych przez bakterie Salmonella. Głównym rezerwuarem pałeczek Salmonella jest drób, a dominującymi serotypami Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium. W artykule omówiono zanieczyszczenia mikrobiologiczne mięsa drobiowego, źródła zanieczyszczeń bakteriami Salmonella oraz metody ich wykrywania. Opisano również kryteria bezpieczeństwa i higieny produkcji mięsa drobiowego.
EN
A significant increase in production and consumption of poultry meat poses a threat of growth in the number of food poisoning, caused by Salmonella. The main reservoir of Salmonella is poultry and the predominant serotypes are Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium. The article discusses the microbiological contamination of poultry meat, sources of contamination with Salmonella and the methods of its detection. Safety and hygiene criteria of poultry meat production are also discussed.
EN
This paper presents the results of the study on structure and magnetic properties of the perovskite-type (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x solid solutions. The samples differing in the chemical composition (x = 0.9, 0.8, and 0.7) were produced according to the conventional solid-state sintering method from the mixture of powders. Moreover, three different variants of the fabrication process differing in the temperatures and soaking time were applied. The results of X-ray diffraction (XRD), Mössbauer spectroscopy (MS), and vibrating sample magnetometry (VSM) were collected and compared for the set of the investigated materials. The structural transformation from rhombohedral to cubic symmetry was observed for the samples with x = 0.7. With increasing of BaTiO3 concentration Mössbauer spectra become broadened refl ecting various confi gurations of atoms around 57Fe probes. Moreover, gradual decreasing of the average hyperfi ne magnetic fi eld and macroscopic magnetization were observed with x decreasing.
9
Content available remote Magnetoelectric effect in (BiFeO3)x–(BaTiO3)1-x solid solutions
EN
The aim of the present work was to study magnetoelectric effect (ME) in (BiFeO3)x–(BaTiO3)1-xsolid solutions in terms of technological conditions applied in the samples fabrication process. The rapidly growing interest in these materials is caused by their multiferroic behaviour, i.e. coexistence of both electric and magnetic ordering. It creates possibility for many innovative applications, e.g. in steering the magnetic memory by electric field and vice versa. The investigated samples of various chemical compositions (i.e. x = 0.7, 0.8 and 0.9) were prepared by the solid-state sintering method under three sets of technological conditions differing in the applied temperature and soaking time. Measurements of the magnetoelectric voltage coefficient αME were performed using a dynamic lock-in technique. The highest value of αME was observed for 0.7 BiFeO3–0.3 BaTiO3 solid solution sintered at the highest temperature (T = 1153 K) after initial electrical poling despite that the soaking time was reduced 10 times in this case.
10
Content available remote Loss of offsite power caused by tornado in Surry NPP : a case study
EN
The aim of this work was to perform the real case study for the US Surry Nuclear Power Plant which was touched down by tornado in 2011 causing the electrical switch yard destruction and loss of offsite power. Probabilistic methods have been applied to assess the reliability of the reactor shutdown and effective heat removal after this accident. The reactor protection system and auxiliary feedwater system were thoroughly analysed in the context of their safety features designed to prevent the reactor core damage. The emergency power system reliability has been also considered due to the fact that some components of the safety systems are electrically operated. Moreover, time-dependent analysis has been performed in order to address the level of damages after an extreme external event like tornado. Depending on the severity of such events the time required to restore the electrical grid may be significantly different and longer than 24 hours. The reliability and requirements for safety systems are changing with time and these changes have been taken into account as well.
PL
Zależność właściwości magnetoelektrycznych od składu chemicznego w ceramikach (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x została w ostatnim czasie zaobserwowana i odnotowana w literaturze. Pomiary efektu magnetoelektrycznego (ME) w tych materiałach wykonywane były metodą dynamiczną. Próbki o x = 0,9, 0,8 i 0,7 umieszczano w stałym (DC) polu magnetycznym generowanym przez elektromagnes, na które nałożono zmienne (AC) pole magnetyczne o częstotliwości f = 1kHz wytwarzane przez cewki Helmholtza. W niniejszej pracy przedstawiono podstawy teoretyczne tego rodzaju pomiarów oraz wyznaczono optymalną częstotliwość pola AC, która minimalizuje procesy powodujące redukcję mierzonego sygnału napięciowego.
UK
Залежність магнітоелектричних властивостей від хімічного складу кераміки (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x цей факт був досліджений нещодавно і занотований в літературі. Вимірювання магнітоелектричного ефекту (ME) в цих матеріалах були виконані за допомогою динамічною методу. Зразки o x = 0,9, 0,8 i 0,7 розміщені в магнітному полі постійного струму (DC), що генерується електромагнітом, на який накладено змінне (AC) магнітне поле з частотою f = 1 кГц, утворюване катушками Гельмгольца. В цій статті показана теоретична основа цього виду вимірювання та визначена оптимальна частота поля АС, яка мінімалізує процеси, які зменшують вимірюваний сигнал напруги.
EN
Composition-dependent magnetoelectric properties of sintered (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x ceramics have been recently observed and reported in the literature. Measurements of the magnetoelectric effect (ME) for these materials have been performed by usage of the dynamic method. The samples with x = 0.9, 0.8 and 0.7 were placed in a static (DC) magnetic field created by an electromagnet on which a sinusoidal (AC) magnetic field with a frequency of 1 kHz produced by Helmholtz coils was superimposed. In this work the theory of the dynamic measurement was presented and the optimal frequency of the AC field was determined in order to minimize the processes causing undesired reduction of the measured voltage signal.
PL
Celem niniejszej pracy było określenie prawdopodobieństwa niedostępności systemu zabezpieczenia reaktora typu PWR firmy Westinghouse. Obiektem referencyjnym, dla którego wykonano analizę była Elektrownia Jądrowa Surry zlokalizowana w Stanach Zjednoczonych. Praca ta obejmuje utworzenie drzewa uszkodzeń i wykonanie analizy ilościowej w programie SAPHIRE oraz oszacowanie niepewności za pomocą metod Monte Carlo.
UK
Метою даного дослідження було визначити ймовірність відмови системи захисту реактора типу PWR фірми Westinghouse. Посилаючись на об'єкт, для якого був проведений аналіз АЕС Surry (США). Ця робота включає в себе створення дерева відмов і виконання кількісного аналізу в програмі SAPHIRE та оцінки невизначеності за допомогою методу Монте-Карло.
EN
The aim of this work was to assess the probability of the Westinghouse PWR reactor protection system (RPS) unavailability. The reference facility for which the analysis has been made was Surry Nuclear Power Plant located in the United States. This work includes RPS fault tree development and qualitative analysis using the SAPHIRE code, as well as the uncertainty assessment by applying the Monte Carlo techniques.
PL
Celem niniejszej pracy było określenie prawdopodobieństwa awarii pomocniczego systemu wody zasilającej reaktora typu PWR firmy Westinghouse. Obiektem referencyjnym, dla którego wykonano analizę była Elektrownia Jądrowa Surry (USA). Praca ta obejmuje utworzenie drzewa uszkodzeń i wykonanie analizy ilościowej w programie SAPHIRE oraz oszacowanie niepewności za pomocą metod Monte Carlo.
EN
The aim of this work was to assess the failure probability of the Westinghouse PWR auxiliary feedwater system (AFWS). The reference facility for which the analysis has been made was Surry Nuclear Power Plant located in the United States. This work includes AFWS fault tree development and qualitative analysis using the SAPHIRE code, as well as the uncertainty assessment by applying the Monte Carlo techniques.
PL
W artykule omówiono źródła zanieczyszczeń produktów owocowych i warzywnych oraz czynniki wpływające na stan ich czystości mikrobiologicznej. Opisano również zagrożenia mikrobiologiczne w ich wytwarzaniu oraz kryteria bezpieczeństwa i higieny produkcji.
EN
In the article, the sources of fruit and vegetable products’ contamination and the factors affecting microbiological purity of these products have been discussed. The microbiological hazards In their production and the criteria for safety and hygiene of production have been described.
PL
W artykule zdefiniowano pojęcie psucia się żywności oraz omówiono czynniki wpływające na szybkość tego procesu. Opisano charakterystyczne objawy psucia przy udziale drożdży, a także możliwość rozwoju tych mikroorganizmów w żywności, w tym produktach o obniżonej aktywności wody i niskiej wartości pH.
EN
In the article, the food spoilage was defined and the factors affecting the rate of this process were discussed. Characteristic yeast spoilage symptoms as well as the possibility of growth of these microorganisms in food including products with a reduced water activity and low pH value were described.
PL
W artykule omówiono kryteria bezpieczeństwa żywności dotyczące akceptacji procesów wytwarzania produktów wprowadzanych na rynek oraz kryteria higieny procesu, stanowiące wymagania dotyczące akceptacji funkcjonującego procesu produkcji. Stosowanie tych kryteriów powinno stanowić zasadniczy element wdrażania procedur opartych na HACCP oraz innych środków kontroli higieny.
EN
The article presents food safety criteria defining the acceptability of the processes of food production and process hygiene criteria indicating the acceptable functioning of the production process. The use of these criteria should form an integral part of the implementation of HACCP-based procedures and other hygiene control measures.
PL
Mikrobiologiczna ocena żywności jest istotnym narzędziem kontroli jej bezpieczeństwa i jakości. Dlatego istotne jest stosowanie metod pozwalających na szybkie wykrycie i identyfikację mikroorganizmów patogennych oraz odpowiedzialnych za jej psucie. W artykule opisano biochemiczne metody identyfikacji mikroorganizmów, w tym zminiaturyzowane zestawy testów biochemicznych, systemy zautomatyzowane oraz pożywki chromogenne i fluorogenne.
EN
Microbiological analysis of food is a significant instrument used to control its quality and safety. Therefore, fast detection and identification of pathogens and spoilage microorganisms are important. This article presents biochemical methods of identification of microorganisms, including miniaturized biochemical tests, automated systems and chromogenic and fluorogenic media.
EN
In this work the hyperfine interactions in (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x solid solutions with relation to their structural properties have been investigated. X-ray diffraction, Mössbauer spectroscopy and magnetoelectric effect measurements have been used for studies of sintered (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x solid solutions with x = 0.9, 0.8 and 0.7. With increasing contents of BaTiO3, the structural transformation from rhombohedral to cubic was observed. The weakening of the hyperfine magnetic fields accompanied by this transformation. On the other hand, the increasing amount of BaTiO3 caused an increase of the magnetoelectric effect.
EN
The aim of this article is to briefly introduce the probabilistic safety assessment (PSA) of nuclear power plants (NPPs), its scope, main concepts and application to a real case. The results of analysis presented here have been obtained by the Probabilistic Safety Analysis Group (GPSA) at the National Centre for Nuclear Research (NCBJ, Otwock) as a part of the work done for the Polish National Atomic Energy Agency (NAEA). As a reference, NPP Surry Unit 1 (USA), equipped with 800 MWe Westinghouse triple-loop PWR (pressurized water reactor), has been chosen. The emergency coolant injection (ECI) function availability following the small break loss of coolant accident (SBLOCA) was thoroughly analyzed. The approach and data, which were adopted for the selected part of the SBLOCA sequences, were those used in the U.S. NRC Reactor Safety Study (WASH-1400). As a result of this study, the SBLOCA event tree, including ECI systems, i.e. high pressure injection system (HPIS) and auxiliary feedwater system (AFWS) reliability models, was developed and quantified. The probability of each accident sequence was evaluated using Saphire v.8, the PSA software by U.S. NRC. The choice of the software was based on earlier PSA software study. The failure probability of at least one of the considered safety systems – P(FAIL) is equal to 5.76E-3 and the most pessimistic accident branch (unavailability of both HPIS and AFWS) is about 0.05% of P(FAIL). These results were obtained based on assumption that the SBLOCA has occured. The most significant failure components are those corresponding to charging pumps unavailability, loss of electric power and human errors.
EN
The regulatory body, established to ensure safety of nuclear facilities, is expected to make right decisions and provide appropriate regulations for the nuclear industry. The traditional manner of its activity has been based on a deterministic approach to safety analyses. However, increased maturity of Probabilistic Safety Assessment (PSA) makes it complementary to deterministic studies. The new IAEA concept, described in this article, is to apply an integrated approach by combining both deterministic and probabilistic insights with other requirements affecting the decision making process.
PL
Organ regulacyjny, powołany w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji i wprowadzanie rozporządzeń dla przemysłu jądrowego. Tradycyjny sposób jego funkcjonowania opiera się na deterministycznym podejściu do analiz bezpieczeństwa. Rozwój analiz probabilistycznych (PSA) sprawia jednak, iż są one traktowane jako podejście komplementarne. Nowa koncepcja IAEA, opisana w tym artykule, polega na zintegrowanym podejściu, uwzględniającym analizy deterministyczne, probabilistyczne i inne aspekty procesu decyzyjnego.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.