Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wspieranie przedsiębiorczości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article aims to present the entrepreneurship of single mothers, taking into account the multiple aspects of this phenomenon. The first part outlines selected definitions and classifications of entrepreneurship and characteristics of an entrepreneur. Then, an attempt is made to analyse the basic conditions for the development of entrepreneurship in the social group in question and examples of various forms of support in Poland are described. This paper forms a conceptual overview contributing to the discussion about entrepreneurship in the changing social conditions connected with the new model of family functioning. The author is aware that a thorough analysis of this phenomenon requires detailed and in-depth analyses and research.
PL
Celem artykułu jest wieloaspektowe przedstawienie zjawiska przedsiębiorczości kobiet samotnie wychowujących dzieci. W części pierwszej charakteryzowano wybrane definicje i klasyfikacje przedsiębiorczości oraz cechy przedsiębiorcy. Następnie podjęto próbę analizy podstawowych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości opisywanej grupy społecznej oraz przedstawiono przykłady różnych form wsparcia w Polsce. Publikacja ma charakter przeglądowo-koncepcyjny i stanowi przyczynek do dyskusji nad zjawiskiem przedsiębiorczości w zmieniających się warunkach o charakterze społecznym, związanych z nowym modelem funkcjonowania rodziny. Autorka ma świadomość, że dokładna analiza tego zjawiska wymaga szczegółowych i pogłębionych analiz i badań.
EN
This paper focuses on the importance of sector small and medium enterprises (SME) in each economic system and necessity of support of development and of entrepreneurship of this sector. The first part deals with an analysis of development of quantitative parameters of SME through selected macroeconomic indicators and with present situation of development in EU and Slovakia. The main part analyses support of entrepreneurship of SME through EU funds and programmes and utilization of financing through EU funds in Slovakia in practice. In the end of the paper are outline new trends and ways of the financing of SME and its effects on international competitiveness and cooperation for SME in EU. (JEL: L26, G15, O11).
PL
Artykuł koncentruje się na znaczeniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w każdym systemie gospodarczym i konieczności wspierania i rozwoju przedsiębiorczości w tym sektorze. Pierwsza część dotyczy analizy ilościowej rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystującej parametry wybranych wskaźników makroekonomicznych związanych z obecną sytuacją i rozwojem w UE i na Słowacji. Główna część prezentuje wsparcie przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w ramach funduszy i programów UE oraz wykorzystanie w praktyce finansowania z funduszy UE na Słowacji. Na końcu przedstawione są nowe trendy i zarys sposobów finansowania MŚP oraz ich wpływ na międzynarodową konkurencyjność i współpracę małych i średnich przedsiębiorstw w UE.
PL
Od dawna w świecie poszukuje się skutecznych rozwiązań mających na celu podniesienie innowacyjności regionów oraz pobudzenie przedsiębiorczości u lokalnych społeczności. Ważną rolę wśród tworzonych instytucji mają do odegrania parki przemysłowe. W przeciwieństwie do parków technologicznych nie muszą powstawać w pobliżu uczelni i ośrodków badawczo-rozwojowych. Ich zasadniczym celem jest bowiem wspieranie przedsiębiorczości w wymiarze lokalnym i regionalnym.
EN
Effective solutions aiming at increasing the innovativeness of regions and boosting enterprise in local communities have been pursued in the world for a long time. An important role among the institutions that are created is played by industrial parks. As oppose to technological parks, industrial parks do not have to be created in close proximity to universities or research and development centers. Their basic function is to support local and regional enterprise.
PL
Nie sposób przecenić obecnie wagi problematyki wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój tego sektora w gospodarce umożliwa zminiejszenie bezrobocia, aktywizację lokalnych społeczności, utworzenie nowoczesnego otoczenia kooperacyjnego i usługowego oraz zwiększenie eksportu. Małe i średnie przedsiębiorstwa są głównymi pracodawcami oraz podstawowymi czynnikami rozwoju gospodarczego. Z powyższych względów wspieranie przedsiębiorczości powinno stanowić istotną pozycję w strategiach rozwoju polskich gmin. Wśród 2489 gmin, 1599 to gminy wiejskie. Ich rolą jest m.in. wspieranie rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. W teorii istnieje szeroki wachlarz instrumentów stymulowania lokalnej przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego. Wszystkie one powodują skutki finansowe w postaci wzrostu wydatków, bądź uszczuplenia dochodów samorządowych. Pogarszający się od czterach lat stan finansów gmin wiejskich ogranicza ich możliwości w zakresie wspierania lokalnej przedsiębiorczości. W niniejszym referacie uwaga skoncentrowana zostanie na analizie zmian w gospodarce finansowej gmin wiejskich, w latach 1991-2001, pod kątem ich możliwości w zakresie wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
EN
It cannot be overstimated the importance of supporting small and medium firms. The development of this sector of economy enables decreasing of unemployment, situation of local communities, creation of modern co-operative and service environment and increasing of export. Small and medium firms are main employers and basic factors of economic development. Due to the above facts, supporting the local enterprise should be the essential item in the strategy of Polish communes development. From among 2489 communes, 1599 are rural communes. Their role is among the others supporting the economic and civilisation development. In the theory there is a wide range of possibilities of local enterprise stimulation by the territorial self-governments. These activities cause financial results such as expenditure increase of self-government takings decrease worsening financial condition of rural communes for four years limits their possibilities in the range of supporting the local enterprise. In this paper the miain item will be analysis of changes in the financial management of rural communes, in the years 1991-2000, taking into consideration possibilities of supporting the local enterprise development.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.