Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  acoustic insulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W pracy podjęto próbę oszacowania warunków akustycznych w budynku na etapie tworzenia modelu BIM. Wykonano model 3D zawierający dane geometryczne i niegeometryczne. Dane akustyczne uzyskano, wykorzystując program INSUL służący do modelowania akustycznego przegród budowlanych na podstawie modeli teoretycznych. Drugim źródłem danych akustycznych była biblioteka programu AcoubatBIM, powstała na podstawie licznych pomiarów laboratoryjnych różnych elementów budowlanych. Ze względu na szereg czynników ograniczających dokładność obliczeń niniejsza praca stanowi przede wszystkim prezentację aktualnych możliwości oprogramowania do modelowania akustycznego w procesie BIM. Prezentowany przykład pokazuje duże braki w integracji modeli BIM z programami do obliczenia izolacyjności akustycznej.
EN
In this paper an attempt has been made to estimate acoustic conditions in a building at the stage of creating a BIM model. A 3D model containing geometrical and non-geometrical data was made. The acoustic data were obtained using INSUL programme used for acoustic modelling of building partitions on the basis of theoretical models. The second source of acoustic data was the AcoubatBIM library, created on the basis of numerous laboratory measurements of various building elements. Due to a number of factors limiting the accuracy of calculations, this paper is primarily a presentation of the current capabilities of acoustic modelling software in the BIM process. The presented example shows large gaps in integration of BIM models with programs for calculating acoustic insulation.
2
Content available remote Remonty mieszkań w budynkach wielkopłytowych
PL
W artykule poruszono temat robót remontowych prowadzonych w mieszkaniach w budynkach wykonanych w prefabrykowanej technologii wielkopłytowej. Przedstawiono problem zużycia technicznego i funkcjonalnego obiektów, a także zakres prac rozbiórkowych i wykończeniowych prowadzonych z uwzględnieniem specyfiki budownictwa wielkopłytowego.
EN
The article discusses the subject of renovations made in flats of buildings constructed according to prefabricated large-panel technology. The paper presents the issue of technical and functional wear and tear of buildings as well as the scope of demolition and finish works, taking into account the specificity of large-panel construction.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów terenowych izolacyjności akustycznej w jednorodzinnym budynku mieszkalnym dwulokalowym. Bardzo dobre wyniki pomiarów uzupełniono informacjami dotyczącymi zasad prawidłowego projektowania ścian i stropów w tego rodzaju budynkach.
EN
The article presents the results of field measurements of acoustic insulation in a single-family building with two residence. Very good measurement results were supplemented with information on the principles of proper design of walls and ceilings in such buildings.
PL
Artykuł dotyczy wpływu niepewności pomiaru gęstości betonu o dwóch wskaźnikach wodno-cementowych na izolacyjność akustyczną przegrody betonowej. Wyznaczono rozkłady gęstości betonów dla wskaźników w/c = 0,5 oraz 0,4. Następnie, stosując wzór określający zależność izolacyjności akustycznej od masy powierzchniowej oraz twierdzenie o funkcji zmiennej losowej, wyznaczono parametry rozkładu izolacyjności akustycznej ściany betonowej o grubości 18 cm. Porównano wpływ wskaźnika wodno-cementowego betonu na odchylenie standardowe izolacyjności akustycznej.
EN
The article discusses the influence of concrete density uncertainty – based on two water-cement indicators – on the acoustic insulation of the concrete partition. Concrete density distributions were determined for the ratios w/c = 0.5 and 0.4. The parameters of concrete density normal distribution were determined by means of Pearson test. Then, using the formula determining the dependence of acoustic insulation on the area mass and the theorem of the random variable function, the parameters of the acoustic insulation distribution for the 18 cm thick concrete wall were determined. The influence of the water-cement indicator on the standard deviation of the acoustic insulation was compared.
PL
Wytyczne zawarte w biuletynie wydanym przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Laminatów Podłogowych (EPLF) [12] w 2013 r. wymusiły na producentach konieczność wprowadzania nowych podkładów spełniających kryteria określone w specyfikacji technicznej. Najnowsze oczekiwania rynku skierowane są na innowacyjne produkty, które są w stanie spełnić jednocześnie większość parametrów, które wcześniej często się wykluczały. Z naszej wiedzy wynika, że w polskim piśmiennictwie fachowym nie ma opracowania na temat materiałów podkładowych pod laminowane pokrycia podłogowe. W artykule przedstawiono podstawowe informacje o tego typu materiałach oraz wyniki badań nowych, warstwowych podkładów, napełnianych odpadowymi materiałami bitumicznymi, które potwierdzają możliwość opracowania materiałów podkładowych spełniających wymagania EPLF [12].
EN
The guidelines of the European Producers of Laminate Flooring (EPLF) [12], published in its technical bulletin of 2013, have compelled manufacturers to adopt new underlayments that meet technical specification criteria. Today’s consumers demand innovative products that meet the majority of the specifications once thought to be mutually contradictory. To our best knowledge, Polish trade literature is yet to include a work on underlay materials for laminate floor coverings. An introduction to the article provides basic information on such materials. Its experimental part outlines the findings of studies on newly-developed underlayment materials. Studies on such complex multilayered underlayments fitted with bituminous waste demonstrate it is feasible to develop underlay materials that satisfy EPLF requirements [12].
EN
The increment in the number of automobiles and the densification of the city has increased noise pollution rates. In addition, the lack of regulation in Chile regarding the acoustic insulation of façades is a problem of a growing concern. The main objective of the present study was to obtain a model of the Sound Insulation of housing, façades, stratified in Santiago, Chile, based on constructive variables. It is expected to serve as a basis for one future regulation for acoustic façades of houses. In the present study, tests based on the international ISO 140-5 standard were carried out in situ. An estimation model of the Standardized Level Difference Dls;2m;nT;w + C, was obtained based on the opening/façade proportion, and the type of glass used for the windows.
PL
Akustyka jest dziedziną fizyki, która w miarę upływu czasu rozwija się, by osiągnąć perfekcję w zakresie budownictwa. Współcześni projektanci starają się nie tylko zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo konstrukcji, ale również podniesienie komfortu mieszkańców bądź osób przebywających w budynku. Dlatego coraz ważniejszą kwestią jest ochrona przed dźwiękami niepożądanymi, czyli hałasem bytowym oraz komunikacyjnym. W miastach hałas trudno zniwelować, więc producenci starają się, by materiały z których powstaje budynek spełniały aktualne normy akustyczne. Zapewnienie takiej ochrony jest jednak bardzo skomplikowane, ponieważ wykonawcy zmierzają do minimalizacji kosztów inwestycji, co w konsekwencji prowadzi do użycia materiałów niepełnowartościowych, na czym cierpi jakość materiałów. W związku z tym wiele budynków nie spełnia aktualnych wymagań akustycznych [1]. Niniejszy artykuł opisuje podstawowe kwestie z zakresu akustyki budowlanej, w tym zbadanie izolacyjności akustycznej przegrody oraz teoretyczny wpływ szczelności. Przedstawia również opisowy jak i rysunkowy projekt przegrody ściennej. Badana przegroda wyposażona jest w elementy imitujące nieszczelności, tak aby pokazać ich wpływ na właściwości akustyczne budynków.
EN
Acoustics is a field of physics that develops over time to achieve perfection in the field of building. Modern designers are striving not only to ensure the safety of the structure but also to improve the comfort of the residents or people in the building. That is why it is increasingly important to protect against unwanted noise, ie live and communicational noise. In urban areas the noise is difficult to overcome, so manufacturers are trying to ensure that the building materials meet the current acoustic standards. Providing such protection is, however, very complicated, because contractors seek to minimize the cost of the investment, which in turn leads to the use of inadequate materials, which is suffering from the quality of the materials. As a result, many buildings do not meet current acoustic requirements [1]. This article describes the basic issues in building acoustics, including the examination of the sound insulation of the partition and the theoretical effect of leakage. It also presents a descriptive and drawing design of the wall partitions. The tested compartment is equipped with leak-proof components to show their effect on the acoustic properties of buildings.
8
Content available remote Reduction of acoustic cavitation noise emission with textile materials
EN
This article presents an examination of the acoustic noise level reduction in piping applications. Hydraulic cavitation is the source of the noise. In order to determine the noise level drop for the insulating material arranged around the pipe – cylindrical geometry – the acoustic spectrum was measured in the range of audible frequencies. Measurements were made for textile materials stacked with varying amounts of layers around the source of noise. There was a decrease in the noise level characteristics for mass law. An empirical formula describing the relative noise reduction for the materials under study was proposed.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia badania redukcji poziomu dźwięku poprzez zastosowanie materiałów tekstylnych wokół rurociągów. Źródłem hałasu jest szum kawitacyjny. W celu wyznaczenia spadku poziomu hałasu dla materiału izolacyjnego ułożonego wokół rury – geometria cylindryczna – zmierzono spektrum widma akustycznego w zakresie słyszalnym przez człowieka. Pomiary przeprowadzono dla materiałów tekstylnych ułożonych z różną ilością warstw wokół źródła szumów. Zaobserwowano spadek poziomu szumów charakterystyczny dla prawa masy. W ramach opracowania wyników wyznaczono wzór empiryczny opisujący względną redukcję poziomu szumów dla badanych materiałów.
9
Content available remote Hydrofobowa pianka melaminowa – innowacyjny materiał izolacyjny
PL
W artykule przedstawiono uzyskane parametry fizyczne, chemiczne i wytrzymałościowe hydrofobowej pianki melaminowej. Zaletą badanego materiału jest bardzo dobra izolacyjność termiczna, zdolność do absorpcji dźwięków (do 90%), superhydrofobowość, bardzo duża odporność ogniowa, niewielka masa w porównaniu z innymi tego typu materiałami, duża elastyczność i podatność na formowanie, kompatybilność z laminatami zwiększającymi jej wytrzymałość oraz łatwość montażu i kształtowania. Ponadto przeanalizowano możliwość zastosowania hydrofobowej pianki melaminowej jako: izolacji termicznej i akustycznej betonowych stropów między kondygnacyjnych; izolacji ognioodpornej i przeciwwilgociowej przejść przewodów instalacyjnych, tras kablowych i przepustów instalacyjnych oraz jako nowoczesny materiał do wykończenia wnętrz.
EN
The article presents the obtained physical, chemical and strength parameters of the hydrophobic melamine foam. The advantages of this material being tested is very good thermal insulation, ability to absorb sounds (up to 90%), superhydrophobicity, very good fire resistance, low weight compared to the other materials of this type, high flexibility and moldability, compatibility with laminates increasing its strength and ease of assembly and shaping. In addition, the possibility of using a hydrophobic melamine foam as a function of thermal and acoustic insulation of concrete inter-floor ceilings was analyzed as a fire-proof and damp-proof insulation of passages for installation ducts, cable routes and culverts as well as an elegant and modern interior finish.
10
Content available remote Wpływ parametrów akustycznych na ocenę ekologiczną budynków
PL
Certyfikacja polega głównie na wielokryterialnej ocenie budynków, w tym również ocenie hałasu i komfortu akustycznego. W polskim prawodawstwie komfort akustyczny jest traktowany dużo mniej rygorystycznie niż np. komfort termiczny i oszczędność energii. Podczas projektowania tzw. zielonych budynków, przede wszystkim biurowych czy oświatowych, przywiązuje się pewną wagę do takich parametrów jak czas pogłosu czy wskaźnik transmisji mowy. W artykule omówiono parametry akustyczne wymagane w ocenie ekologicznej. Spośród wielu powszechnie stosowanych systemów na świecie zaprezentowano brytyjski system BREEAM oraz amerykański system LEED.
EN
Certification is mainly based on multi-criteria assessment of buildings, including the assessment of noise and acoustic comfort. In the Polish legislation, acoustic comfort is regarded considerably less strictly than, for example, thermal comfort and energy savings. However, in the process of design of so-called “green buildings”, in particular office and educational buildings, some importance is attached to parameters such as reverberation time or speech transmission index. The article presents the required, in the environmental assessment, acoustic parameters. Among the many commonly used systems in the world, two were selected for discussion: the British system BREEAM and American system LEED.
PL
W artykule omówiono założenia piątej część normy PN-B-02151 dotyczące klasyfikacji akustycznej budynków mieszkalnych oraz kryteria oceny akustycznej terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Wymieniono wymagania i klasyfikacje akustyczne w innych państwach. Wskazano też na czynnik subiektywnej oceny izolacyjności.
EN
The article presents the assumptions for part 5 of PN-B-02151 concerning acoustic classification of residential buildings and criteria for sound quality assessment of areas/sites designated for construction of residential buildings. There is a specification of requirements and classification of acoustic performance in other countries. Also, the subjective aspect of evaluation of soundproofing is mentioned.
13
Content available remote Izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w budynku z wielkiej płyty
PL
W artykule zawarto wyniki badań izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych w bloku z wielkiej płyty. Dotyczą one izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych dla ścian i stropów oraz od dźwięków uderzeniowych dla stropów. Analiza wyników przeprowadzona została w odniesieniu do aktualnych przepisów.
EN
The article contains results of a study of acoustic insulation properties of walls and ceilings in apartment buildings made of prefabricated wall panels. It refers to isolation of sounds transmitted in the air for walls and ceiling, and impact sounds for ceilings. Analysis of results was carried out with reference to the regulations currently in force.
14
Content available remote Co wpływa na obniżenie komfortu akustycznego w budynku?
PL
W artykule przedstawiono podstawowe błędy projektowe i wykonawcze, które mają istotny wpływ na akustykę budynku. Wymieniono przykłady błędów popełnianych na etapie projektu wstępnego, podczas projektowania i wykonania przegród, projektowania i wykonania instalacji oraz wykańczania wnętrz. Wytłumaczono pojęcia izolacyjności akustycznej i chłonności akustycznej.
EN
The article presents the main design and development errors having a major effect on a building’s acoustic properties. Example errors are mentioned that occur at the initial design stage, when engineering and building the envelope, engineering and building system installations, and finishing of interiors. There is a discussion of the concept of sound reduction index and sound absorption efficiency.
EN
The approach to numerical modelling of sound transmission through window type partitions is investigated in the paper. The laboratory conditions of reverberation room are simulated. The numerical and experimental results are compared. The impact of different model parameters on the sound insulation levels are evaluated.
PL
W tekście o tym jakie obowiązujące i planowane dokumenty odnoszą się do izolacyjności akustycznej przegród budowlanych, jakie wymagania izolacyjności akustycznej w różnych typach budynków zawiera aktualizacja normy PN-B-02151-3 oraz jakie materiały spełnią nowe wymogi.
EN
The article discusses the documents currently in force and scheduled for implementation, concerning sound reduction index of building envelope. Reference is made to selected sound reduction index requirements for various types of buildings, as shown in the updated version of PN-B-02151-3, which are compared to the values published in the earlier version. Types of materials capable of meeting the new requirements are identified.
17
Content available remote Podstawowe pojęcia akustyczne
PL
W artykule wytłumaczono podstawowe pojęcia z akustyki budowlanej. Wprowadzono pojęcia miar amplitudowych i względnych. Pokazano, jak sumować źródła hałasu. Wprowadzono także zagadnienie analizy widmowej.
EN
The article explains the key concepts of sound and acoustics in construction. Amplitude and relative measures are introduced. The method of summarizing sources of noise is presented. In addition, there is presentation of spectral analysis.
18
Content available remote Izolacyjność akustyczna – parametry i wskaźniki
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z izolacyjnością akustyczną między pomieszczeniami w budynku. Przedstawiono parametry opisujące izolacyjność akustyczną przegród budowlanych. Podano podstawowe definicje, pojęcia i wzory. Omówiono pojęcie izolacyjności akustycznej właściwej czy poziomu uderzeniowego. Pokazano, jak oblicza się wypadkową izolacyjność akustyczną przegrody składającej się z elementów składowych o różnych parametrach akustycznych. Na tej podstawie wprowadzono odpowiednie wskaźniki izolacyjności akustycznej niezbędne do poprawnego projektowania przegród budowlanych z punktu widzenia ochrony aku-stycznej.
EN
The article discusses the aspects related to sound reduction performance between rooms in a building. The relevant measures defining the sound reduction performance of space dividing elements of buildings are presented. Key definitions, concepts and formulas are presented as well. There is a discussion of the concept of proper sound insulation and impact level. There is also a demonstration of computing the resultant sound reduction performance of a space dividing element consisting of component parts with varying acoustic performance values. It was used as a basis for introducing relevant sound insulation indicators necessary for properly designing the space dividing elements in terms of soundproofing.
PL
The article restates the key statutory requirements for sound reduction index for proofing against impact sounds penetrating to residential spaces from general circulation areas (landings and flights of stairs). There is also a presentation of results of sample field studies conducted at a new multi-family residential building. These findings can be used as effective training resources, as they apply to projects employing a very popular method of suppressing impact sounds generated at a staircase landing, i.e. floating raised floor. The article answers the question of efficiency of this method in accomplishing the statutory criteria.
PL
W artykule zawarto wyniki badań izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynku z tzw. wielkiej płyty. Badania wykonano zgodnie z obowiązującymi normami. O wpływie docieplenia na izolacyjność akustyczną przegrody jednowarstwowej pisano już wielokrotnie. Analizy dokonywano wówczas na podstawie badań laboratoryjnych. Jednak aby sprawdzić, jaki wpływ na izolacyjność akustyczną ścian zewnętrznych z „wielkiej płyty” ma ich docieplenie, dokonano pomiarów w przykładowym mieszkaniu. Badania wykonano w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zbudowanym w technologii WUFT (ściana trójwarstwowa). Pomiary wykonano w dwóch wariantach: przed i po dociepleniu ścian styropianem grubości 8 cm. Badano ściany z oknami oraz ścianę pełną pokoju, sąsiadującą ze ścianą z oknem. W celu zminimalizowania wpływu okien, wykonano również pomiary po zaizolowaniu ich płytami z wełny mineralnej, które układano warstwami naprzemiennie. Następnie przedstawiono wyniki i dokonano ich analizy. Docieplenie ma wpływ na izolacyjność akustyczną przegrody. Drugim elementem analizy w aspekcie izolacyjności akustycznej było określenie wpływu okien.
EN
The article presents the results of tests of acoustic insulation of the envelope of the large panel building. The tests were conducted in accordance with applicable standards. The influence of thermal insulation on the acoustic insulation of a single-layer component has been described in many articles. Analyses were performed on the basis of laboratory tests. However, to analyze the impact on the thermal insulation of large panel building external walls on their acoustic insulation, the measurements in the sample apartment were conducted. The study was performed in multi-family residential building built in technology WUFT (cavity wall). Measurements were made in two options: before and after the thermal insulation of walls with 8 cm thick styrofoam layer. The wall with window framing and the solid wall next to the wall with windows were analyzed. To minimize the impact of windows, measurements were also performed on the insulation of the mineral wool plates arranged in layers alternately. Next the results were presented and analysis made. Thermal insulation affects the sound insulation of the partition. The second part of the analysis in terms of sound insulation was to determine the influence of the windows.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.