Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  underpressure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available Semi-active linear vacuum packed particles damper
EN
In this paper, the authors focus on the proposition of an innovative semi-active linear damper prototype working on the basis of granular materials. Vacuum Packed Particles (VPP) belong to the class of materials whose mechanical (rheological, dissipative) properties may be quickly changed by applying a partial vacuum inside the system. The concept of an innovative linear damper based on VPP is presented in the paper. Typical experimental results are presented to reveal changeable damping characteristics of the device. Additionally, the mathematical model is proposed to capture extraordinary features of the investigated damper.
PL
Omówiono rozwój deformacji płaszcza stalowego zbiornika walcowego pionowego wywołany podciśnieniem od momentu wystąpienia pierwszej deformacji aż do wyrównania się wartości ciśnienia wewnątrz zbiornika z ciśnieniem atmosferycznym (np. w wyniku pęknięcia płaszcza). Ponieważ proces przebiegu deformacji jest w praktyce trudny do obserwacji w praktyce, przeprowadzono symulacją komputerową.
EN
The development of the cylindrical, vertical tank shell deformations caused by the underpressure has been discussed. That behaviour has been investigated beginning from the appearance of the first deformation up to the time when the inner and outer pressures become equal (for example due to shell cracks). As the deformation process is very difficult to observe in practice, the computer simulation has been applied.
PL
Odchyłki geometryczne płaszczy silosów wpływają na ich nośność. Powinny być one uwzględniane w obliczeniach komputerowych i w procesie projektowania. Szczególnie istotne jest oddziaływanie podciśnienia, które może pojawić się na każdym etapie eksploatacji. Wykazano, że pojedyncze wgniecenie lub imperfekcje geometryczne opisane postaciami drgań własnych zmniejszają obciążenie niszczące konstrukcję, w porównaniu z analogicznymi wynikami dotyczącymi konstrukcji o idealnej geometrii.
EN
Geometric imperfections of silos can apparently affect their loading capacity. They should be included in the numerical computations and in the design process. The negative pressure – a special type of loading – can appear at every stage of silo operation. It can significantly affect the critical load of the structure. It was presented that a single dent or imperfections described in the form of natural vibration mode shapes reduce the silo loading capacity in comparison to analogous results for the structure with a perfect geometry.
5
Content available remote Semi Active Noise Damping by Vacuum Packed Particles
EN
This research is the next stage of research related to extraordinary features of Special Granular Structures. Some properties of granular structures, e.g. the changing of structure of the material, once it is submitted to internal underpressure in a sealed container, led the authors to believe that the acoustic properties may also change with pressure. Performed research regarding material sound absorption of investigated granular structures shows new potential possibilities of their application and confirms, that one can control acoustic properties of such structures.
6
Content available remote Six Parameters Rheological Model for Special Granular Structures
EN
The main objective of presented paper is to propose a mathematical model capable to capture the real response of the special granular structures subjected to cyclic loading. ABS filled cylindrical form was subjected to triangular excitation rule with constant frequency and various underpressure values. Numerical simulations are provided that enabled for verification of proposed model and real behavior of the granular conglomerate. Proposed model is suitable to describe a mechanical response of SGS on applied kinematical excitation.
EN
The analysis and generalization of experimental data obtained for the steel beam covered with hermetic sleeve with granular material, were used to determine the influence vacuum effect on beam vibrations. Increasing the underpressure value leads to clustering and interlocking of the grains, thus the so called jammed state and force chains occur. Experimental results confirmed that the granular-filled vacuum structure can be used for easily controlled significant increase in damping ratio of the system.
PL
Praca dotyczy szczegółowej analizy rezultatów eksperymentalnych, związanych z badaniem zjawisk fizycznych, zachodzących w specjalnych strukturach granulowanych. Termin, specjalne struktury granulowane, całościowo obejmuje szczelną powłokę wypełnioną materiałem sypkimi oraz podciśnienie, generowane w jej wnętrzu, mające na celu usztywnienie konglomeratu. Podstawową zaletą tego typu struktur jest możliwość kontrolowanej zmiany jej globalnych właściwości mechanicznych (reologicznych) z dodatkową opcją tworzenia z nich dowolnych elementów kształtowych. Ostatnia ze wspomnianych cech struktur granulowanych czyni je szczególnie interesującymi ze względu na różnorodne możliwości aplikacji inżynierskich oraz medycznych. W opracowaniu skupiono się na przedstawieniu wyników eksperymentalnych wybranej grupy materiałów sypkich. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości kontrolowanej zmiany sztywności (modułu Younga) próbek rurowych, zbudowanych z materiałów sypkich, umieszczonych w szczelnej przestrzeni z podciśnieniem. Parametrem sterującym jest tzw. podciśnienie. Jest ono definiowane jako różnica pomiędzy ciśnieniem atmosferycznym, otaczającym próbkę, oraz ciśnieniem w jej wnętrzu.
EN
The present work concerns an initial analysis of experimental results related to research of physical phenomenon typical for special granular structures. The term special granular structures involves a hermetic envelope, filled with granular material and underpressure, generated inside. The main purpose of generating the partial vacuum is to freeze a granular concrete. The major benefit from such a structure is a possibility of controlled change of its global mechanical (rheological) properties with an additional option connected to creating temporary external shapes. Last of mentioned features is particularly interesting form the engineering and medical point of view. In the paper author focuses on presenting experimental results of selected group of granular materials. The possibility of changing the stiffness (Young's modulus) of such conglomerates is underlined. Laboratory tests are carried out on pipe type granular probes. A controlling parameter is underpressure which is defined as a difference between an atmospheric pressure, surrounding the envelope, and an internal one.
9
Content available remote Efekt skali dla specjalnych struktur granulowanych
PL
Przedstawiono wyniki badań jednoosiowego ściskania próbek cylindrycznych utworzonych ze specjalnych struktur granulowanych na bazie luźnego materiału sypkiego. Badania dotyczyły granulatu ABS w formie wałeczków o średnicy ok. 1 mm i długości 2 mm. Próbowano oszacować tzw. efekt skali, polegający na zmianie rejestrowanych właściwości fizycznych badanych materiałów w zależności od miejsca pobrania próbki lub jej objętości. Omówiono wpływ objętości próbki na rejestrowane reakcje materiału, będące skutkiem przyłożonego obciążenia. Zwrócono także uwagę na wpływ podciśnienia na zjawisko tzw. efektu skali.
EN
Current paper discusses so called scale effect for special granular structures. Such structures are created basing on granular material placed in a hermetic space with underpressure. The underpressure parameter is a convenient way that enables controlling global mechanical properties of considered structures. Experimental data is presented to underline the impact of underpressure and the volume of a sample on experimentally acquired data. To estimate the scale effect sigma 0,04 parameter has been selected. Experimental data revealed, that the scale effect has an important influence on mechanical properties of special granular structures.
10
Content available remote Uwarunkowania wykonywania zabiegów perforacji w odwiercie przy podciśnieniu
PL
Minimalizacja uszkodzenia warunków przypływu i ograniczenia przepuszczalności, powodowanych przez uszkodzenie towarzyszące perforacji, ma podstawowe znaczenie dla jej skuteczności. W standardowych procedurach udostępniania przyjmuje się stosowanie względnie wysokiej różnicy ciśnień lub podciśnienia, w celu wyeliminowania lub zminimalizowania uszkodzenia perforacyjnego. Jednak jakość oczyszczenia kanałów perforacyjnych wcale nie jest wprost proporcjonalna do wielkości podciśnienia zastosowanego w trakcie zabiegu. Artykuł przedstawia mechanizmy powstawania uszkodzenia perforacyjnego przepuszczalności oraz metody stosowane w celu ich niwelowania. Podano zalecenia ciśnieniowe do projektowania zabiegów perforacji różnego typu i w różnych sytuacjach geologiczno-technicznych, opracowane na podstawie badań polowych i studiów modelowych cytowanych w literaturze. Pokazano również efekty stosowania różnych wartości podciśnienia na stopień oczyszczenia kanałów perforacyjnych dla skał piaskowcowych i wapiennych, zobrazowane metodą rentgenowskiej tomografii komputerowej. Artykuł zamyka krótka dyskusja i wnioski.
EN
Minimisation of inflow conditions damage and permeability reduction resulting from perforation induced damage is vital for perforation effectiveness. In recent year industry engineers usually apply relative high pressure difference or underbalance in order to eliminate or minimise perforation induced damage. Quality of perforation tunnels cleaning is not, however, directly proportional to magnitude of underbalance applied. The study presents mechanisms of perforation induced permeability damage, and methods used in order to reduce them. Pressure criteria recommendations for designing perforation jobs of various types and in different geological and technical conditions, worked out on the grounds of literature sources have also been given. The work ends with presentation of perforation results performed at various underbalance values in sandstone and limestone reservoir rocks, obtained by means of computed X-ray tomography, concluded with short discussion.
11
Content available remote Modeling of Rheological Properties of Special Granular Structures
EN
The present work mainly focuses on modeling of the rheological properties of Special Granular Structures (SGS). Typical experimental results acquired for SGS testing specimen have been presented. Phenmenological model, initially built for "smart" fluids has been adopted for description of SGS rheological properties. Comparison with experimental results for SGS indicates that the model is accurate.
EN
In the paper a new material with optional mechanical/rheological properties has been introduced. It is built on the basis of loose grains encapsulated in a hermetic sleeve, where in the next step so called underpressure is generated. This increases internal frictional forces acting between constituent elements (grains) and in the global scale causes stiffening of the granular system. Increasing of internal underpressure value causes non-linear changes in mechanical properties of the system. In this paper basic rheological experimental results are presented and grain's material influence on global physical properties is discussed.
EN
This work deals with new "smart systems" that are based on granular materials. These systems consist of a tight flexible sleeve, which is filled with a granular material. The air is then pumped out of the sleeve, causing underpressure, compressing the granules and so making the system more rigid and changing its damping characteristics. This allows for quick, easy, and inexpensive controls of the damping and stiffness of such systems. The aim of this paper is to present the experimental results of uniaxial tests of a sleeve filled with granular materials. These results support the modeling of such a system filled with a granular material using the Bodner-Partom viscoplastic constitutive law.
14
EN
In presented paper a new proposition of granular structure, composed on the basis of granular materials placed in hermetic space with underpressure, as a damping material for vibrated steel beam has been described. Three different types of laboratory tests have been described: fundamental strength properties of granular testing specimen, bending of granular beam and damping of the steel beam vibrations using special granular structures. Obtained results revealed that the behavior of such a structure could be easily controlled by underpressure parameter. Also damping characteristics of vibrated steel beam could be controlled by changing internal underpressure value.
PL
W artykule zaprezentowano zastosowanie struktury, zbudowanej na bazie luźnego granulatu umieszczonego w szczelnej przestrzeni z podciśnieniem, do tłumienia drgań belki stalowej. Omówiono trzy typy badań eksperymentalnych: podstawowe badania wytrzymałościowe próbki struktury granulowanej, badania zginania belek granulowanych oraz badania tłumienia drgań belki stalowej za pomocą wspomnianych materiałów. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów jednoznacznie potwierdzają możliwość wpływania na parametry fizyczne granulowanych konglomeratów za pomocą parametru podciśnienia i tym samym na postacie charakterystyk tłumienia drgań swobodnych belki stalowej.
EN
Presented work concerns problems connected with a new "smart structure". It is a granular structure, built basing on a loose material, placed in a tight encapsulation, where in a next stage so called underpressure has been generated. The main objective of this paper is to establish the general dependence between grain's material and stiffness (Young modulus) values, for a wide range of applied underpressures.
PL
Głównym zadaniem prezentowanej pracy jest udowodnienie, że istnieje możliwość wyznaczenia uniwersalnych związków, opisujących podstawowe własności wytrzymałościowe, tj. moduł Younga, granicy plastyczności, struktur utworzonych z granulatów znajdujących się w zamkniętej przestrzeni z podciśnieniem, w funkcji tego podciśnienia; badania dotyczą czterech rodzajów materiałów.
EN
In this paper we present a preliminary approach of adopting viscoplastic constitutive laws (Chaboche.s model as an example), typical form metals and their alloys to describing of non linear properties of granular materials placed in space with internal underpressure. Other purpose of authors is to find dependency between Chaboche.s law material coefficients and values of generated underpressure.
EN
Presented work shows another "smart" material which is a system consisting of single grains encapsulated in thigh PCV envelope with internal underpressure. Such an approach to granular aggregates gives us the possibility to fit the external shape of the assembly to required form. Additionally, steering parameters like diameter of a single grain, material which it is made of, material and the thickness of assembly warp (an envelope which surrounds incoherent grains), and controlling of internal hypertension which occured within created system afforded to match demand by constructor materials properties in global scale.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.