Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 401

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oświetlenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
2
Content available remote Warunki środowiskowe w salach wystawowych i magazynach muzeów
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z przechowywaniem dzieł sztuki w salach wystawowych i magazynach muzealnych. Odniesiono się do sposobu określania wymaganych wartości wilgotności względnej i temperatury powietrza, nawiązując do dwóch metod: norm konserwatorskich i analizy klimatu historycznego. Opisano niszczący wpływ powietrza o niewłaściwych wartościach parametrów, przede wszystkim wilgotności względnej powietrza, na przechowywane zbiory. Przytoczono także zalecane wartości parametrów powietrza, zgodne z normami konserwatorskimi.
EN
The article discusses issues related to the storage of works of art in exhibition halls and storage facilities in museums. Reference was made to the method of determining the required relative humidity and air temperature values, referring to two methods: conservation standards and historical climate analysis. The destructive effect of air with incorrect parameter values, mainly relative humidity, on stored collections was described. Recommended values of air parameters in accordance with conservation standards were also quoted.
3
Content available remote Analiza warunków przechowywania zbiorów w archiwach
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z kształtowaniem odpowiednich warunków środowiskowych w archiwach i magazynach zbiorów archiwalnych. Zwrócono uwagę na dwie metody ich określania: normy konserwatorskie i analizę klimatu historycznego. Omówiono fizyko-chemiczne i biologiczne zagrożenia dla zbiorów i występujące rodzaje uszkodzeń. Przedstawiono zalecane normatywne wartości parametrów powietrza (temperatura, wilgotność względna), dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach bibliotek i w archiwach oraz wymagania dotyczące natężenia światła.
EN
The article discusses issues related to the formation of appropriate environmental conditions in archives and storage room of archival collections. Attention was drawn to two methods of determining them: conservation standards and analysis of the historical climate. Physico-chemical and biological threats to the archival collections and the types of damage were discussed. Recommended normative values of air parameters (temperature, relative humidity), allowable concentrations of air pollutants in library rooms and archives, as well as requirements for light intensity, were presented.
PL
Oświetlenie LED nie jest już dziś nowinką, jego intensywny rozwój trwa ponad dekadę, a w tym czasie stało się ono standardem i domyślnym wyborem inwestorów. Rozwój podstawowego sprzętu oświetleniowego LED – źródeł światła i opraw oświetleniowych – ulega już pewnemu nasyceniu, jednak coraz intensywniej rozwijają się rozwiązania towarzyszące, wynikające z cyfrowej natury diod LED. Dzięki temu potencjał systemów oświetleniowych LED wciąż rośnie.
PL
W artykule przedstawiono aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa wyrobów oświetleniowych.
EN
The article presents current regulations regarding the safety of lighting products.
6
Content available remote Wytyczne oświetlenia przejść dla pieszych
PL
Opisano zasady ogólne oświetlenia przejść dla pieszych, procedurę projektowania oświetlenia, w tym ustalanie konieczności oświetlania przejść dla pieszych, określanie klasy oświetlenia i zasady doboru rozwiązania oświetleniowego. Oprócz rozwiązań standardowych przedstawiono rozwiązanie oświetlenia dedykowanego rozumianego jako zastosowanie opraw oświetleniowych o asymetrycznych rozsyłach strumienia świetlnego, umieszczonych w odpowiedniej konfiguracji (przed przejściem dla pieszych z kierunków ruchu pojazdów) oraz wprowadzono i zdefiniowano nową klasę oświetlenia „PC”, przeznaczoną dla dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych. Opisano kiedy i jak należy stosować strefy przejściowe.
EN
General principles of lighting pedestrian crossings, the procedure of lighting design, including determining the necessity of lighting pedestrian crossings, determining the class of lighting and the rules of lighting solution selection are described. In addition to the standard solutions, a dedicated lighting solution understood as the use of luminaires with asymmetric light distribution, placed in the appropriate configuration (before pedestrian crossings from the directions of vehicle traffic) was presented and a new class of PC lighting was introduced and defined, designed for dedicated lighting of pedestrian crossings. It describes when and how the transition zones should be used.
PL
W artykule omówiono metody i środki ograniczania zużycia energii, które umożliwiają zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstwa. Omówiono środki potrzebnej modernizacji technicznej, możliwości optymalizacji sposobów korzystania z energii, a także finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej.
EN
The article discusses methods and measures to reduce energy consumption, which allow to reduce the costs of the enterprise. It discusses the measures of necessary technical modernization, the possibilities of optimizing the ways of using energy, as well as the financing of projects aimed at improving energy efficiency.
8
Content available remote Design of dimmable light emitting diode driver for low power applications
EN
High-brightness light emitting diodes (HB-LED) are used in various applications in preference to conventional light bulbs due to following merits: eco-friendly nature, high luminous efficacy, prolonged life, compactness and low heat dissipation. This work presents the boost converter fed dimmable light emitting diode where illumination control is required. The proposed work uses pulse width modulated (PWM) controlled switch in series with LED load to control the illumination level by adjusting the pulse width. The closed loop control is designed in Matlab/Simulink to regulate the load voltage. This paper first illustrates in detail the basic operation of the converter and dimming control and then provides the simulation results with different illumination levels to demonstrate the effectiveness of converter and controller.
PL
Mamy końcówkę drugiej dekady XXI wieku. Źródła światła oparte na technologii LED zdominowały realizacje w budownictwie mieszkaniowym i jednorodzinnym. Stało się tak z kilku powodów: są energooszczędne, na rynku dostępny jest pełen zakres produktów o rożnym natężeniu i barwie światła. Ponadto LED-y są dużo bardziej wytrzymałe niż zwykłe żarówki oraz nie mają wad świetlówek energooszczędnych ESL.
PL
Powinno tworzyć warunki zapewniające wydajną i bezpieczną pracę. Dobór dostatecznego poziomu i równomierności oświetlenia na wszystkich płaszczyznach roboczych i w ich otoczeniu, ograniczenie olśnienia oraz dobór właściwej jakości barwy światła mają decydujący wpływ na wydolność wzrokową, komfort widzenia i samopoczucie pracowników. Warunki takie powinny być zapewnione zarówno przy oświetleniu podstawowym, jak i awaryjnym.
PL
Zjawisko elektrochromowe polega na odwracalnej transformacji strukturalnej niektórych materiałów, w wyniku czego zmieniają się ich właściwości optyczne. Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybie okiennej umożliwia kontrolowanie zmiany współczynnika przepuszczalności światła i odbicia poprzez przyłożenie do niej odpowiedniego napięcia (1-3V). Dzięki temu można wpływać na intensywność oświetlenia wnętrza przy wykorzystaniu światła dziennego.
EN
The electrochromic phenomenom consists in the reversible structural transformation of certain materials, as a results of which their optical properties change. The use of the electrochromic structure in the window pane enables controlling the change of the transmission and reflection coefficient of light by applying the appropriate voltage (1-3V) to it. Thus, you can influence the intensity of interior lighting while using daylight.
PL
W artykule omówiono strukturę sygnalizacji świetlej i latarni ulicznych pod kątem niezawodności technicznej i ciągłości zasilania. Analizie poddano czas i przyczyny wyłączeń nieplanowanych. Zaproponowano uzupełnienie funkcjonalności systemu oraz rozwiązania techniczne i nietechniczne poprawiające niezawodność zasilania.
EN
The article discusses the structure of traffic lights and streetlights in terms of technical and power supply reliability. The time and causes of unplanned outages were analyzed. Technical and non-technical solutions have been proposed to improve the overall reliability of the analyzed structure.
PL
W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy, którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego. Oświetlenie uliczne lub oświetlenie terenu zewnętrznego zakładu pracy, kompleksu magazynowego, kompleksu wojskowego lub obiektu o podobnym przeznaczeniu należy zaliczyć do urządzeń bezpieczeństwa, w których niezawodność zasilania i ochrona przeciwporażeniowa muszą być projektowane na zasadach kompromisu. W artykule przedstawiamy przykładowy sposób rozwiązania tego problemu.
PL
W pracy przedstawiono ilościowe oraz jakościowe wymogi oświetleniowe stawiane boiskom sportowym do piłki nożnej. Wykonano przegląd oraz porównano parametry dostępnych rozwiązań oświetleniowych stosowanych na obiektach sportowych. Zamieszczono praktyczne wskazówki optymalizacji oświetlenia obiektów sportowych wykonanych w I, II oraz III klasie oświetleniowej. Uwzględniono również informacje dotyczące metod ograniczania zanieczyszczenie oświetleniem boiska okolicznych obiektów oraz nieboskłonu.
EN
The paper presents quantitative and qualitative lighting requirements for football sports fields. A review of available lighting solutions was carried out and its parameters were compared. Additionally in that paper there are practical tips to optimize the lighting of sports facilities made in the first, second and third lighting class. Information on methods of limitation by sport facility light pollution also taken into account.
PL
W artykule omówiono wymagania przepisów techniczno-budowlanych dla oświetlenia awaryjnego.
EN
The article discusses the requirements of technical and construction regulations for emergency lighting.
PL
W artykule przedstawiono aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa wyrobów oświetleniowych.
EN
The article presents current regulations regarding the safety of lighting products.
PL
W artykule przedstawiono przegląd innowacyjnych projektów prowadzonych przez Biuro Energetyki PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Prace dotyczą tematyki zarządzania oświetleniem, wykorzystania ekranów akustycznych jako podłoża kompatybilnego z bateriami słonecznymi oraz systemu antykradzieżowego elementów infrastruktury odpowiedzialnej bezpośrednio za ruch kolejowy. Zarządzanie oświetleniem zakłada zbudowanie systemu informatycznego, w którym sterowanie oświetleniem zewnętrznym uwarunkowane jest czynnikami adaptacyjnymi, uwzględniającymi rozkład jazdy pociągów. Wdrożenie założeń projektu ma pozwolić na optymalizację mocy zainstalowanej, czasu pracy, a w konsekwencji zużycia energii elektrycznej - kosztów eksploatacji oświetlenia w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Badanie eksperymentalnej instalacji fotowoltaicznej ukaże możliwości wdrożenia idei tego projektu, opracowania wymagań technicznych i założeń projektowych do zastosowania na skalę globalną. Zbliżony przebieg działań będzie miał miejsce w przypadku projektu antykradzieżowego. Realizacja zakłada zbudowanie systemu komunikacji i powiadamiania o zauważonych nieprawidłowościach w oparciu o specjalnie wypracowaną logikę. Efektem końcowym projektu będzie wybudowanie prototypowej instalacji i jej próbna eksploatacja.
PL
W Polsce obserwujemy intensywną modernizację oświetlenia drogowego. Jednakże nie tylko modernizacja oświetlenia może przyczynić się do poprawy warunków oświetleniowych na drodze. Cały czas można zauważyć wiele instalacji oświetleniowych, które nie są właściwie konserwowane. Powoduje to z czasem degradację stanu oświetlenia drogowego. W artykule opisano, jak brak konserwacji wpływa na zmianę bryły fotometrycznej przykładowej oprawy oświetleniowej. Przedstawiono również projekty oświetlenia dla oprawy z brudnym i czystym kloszem. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że oprawa oświetleniowa z brudnym i zaniedbanym kloszem nie spełnia żadnych wymagań normalizacyjnych, określonych dla oświetlenia drogowego.
EN
An intensive modernization of road lighting in Poland can be observed nowadays. However, not only modernization can improve lighting conditions on the road. There are many road lighting installations which are not properly maintained. This fact cause a reduction in road lighting conditions. The change of luminous intensity distribution of an exemplary luminaire and its impact on maintenance are presented in this paper. The road lighting designs for the luminaire with clean and dirty shades are also showed. The research confirmed that luminaire with dirty shade does not meet recommended lighting requirements that are specified by the standard for road lighting installation.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.