Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydrogeochemical modelling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono przykład analizy wrażliwości rezultatów otrzymywanych w modelowaniu systemów woda–skała–gaz do celów sekwestracji gazów kwaśnych (CO2 i H2S) na zmiany parametrów kinetyki reakcji. Z rezultatami stanowiącymi poziom odniesienia porównywano wyniki uzyskane po uwzględnieniu stałych tempa reakcji dla skalenia potasowego i klinochloru, podwyższonych lub pomniejszonych o jeden rząd wielkości. Różnice w zidentyfikowanych efektach petroteksturalnych i fizykochemicznych są pozornie niewielkie, gdyż wynikają z modyfikacji pojedynczego tylko parametru. W rzeczywistości, przy występowaniu wielu parametrów opisujących modelowany system, efekty z nimi związane mogą ze sobą interferować.
EN
The paper presents an example of sensitivity analysis of results obtained in modelling of water–rock–gas systems, for the purpose of acid gas sequestration (CO2 and H2S), for changes in reaction kinetics parameters. The reference level was compared to the results, including the elevated or reduced reaction rate constants of K-feldspar and clinochlore. Differences in the identified petrotextural and physicochemical effects are seemingly insignificant, as they result from the modification of a single parameter only. In fact, when there are many parameters describing the modelled system, the associated effects may interfere with each other.
PL
W artykule przedstawiono wstępne wyniki obliczeń równowagi hydrogeochemicznej wód siarczkowych dla otworu Busko C-1. Do realizacji pracy wykorzystano modelowanie hydrogeochemiczne, które przeprowadzono przy użyciu programu PHREEQC. Opisano także podstawowe właściwości fizykochemiczne badanej wody siarczkowej, która jest jednocześnie wodą termalną. Pomimo niskiej temperatury 20-35oC cenomański poziom wodonośny cechuje się korzystnymi parametrami zbiornikowymi i stanowi źródło energii geotermalnej możliwej do wykorzystania w celach rekreacyjnych oraz w balneologii.
EN
The paper presents the preliminary research on hydrogeochemical equilibrium in sulphide water from Busko C-1 borehole. The analysis of water saturation was based on calculations carried out with the use of the PHREEQC code. Also basic physicochemical properties of examined sulphide water which is thermal water simultaneously were described. In spite of the low temperature 20–35oC the Cenomanian aquifer is marked by beneficial tank parameters and constitutes the source of the geothermal power possible to use in balneology.
3
Content available remote Hydrochemia szczaw termalnych dusznickiego systemu hydrogeotermicznego
PL
Szczawy termalne są szczególnym rodzajem wód podziemnych, wykorzystywanym do celów balneologicznych. Dusznicki system geotermiczny buduje kompleks skał złożony ze zróżnicowanych facjalnie i petrograficznie łupków łyszczykowych oraz gnejsów z soczewkami kwarcu i wapieni krystalicznych. Występujące w ich obrębie szczawy charakteryzują się niewysoką mineralizacją wahającą się od 1,3 do 3,4 g/dm3 oraz temperaturą wód przy wypływie na powierzechnię od 10,5 do 34,7°C. Są to wody o głównym typie chemicznym HCO3-Ca-Na(Mg). W artykule przedstawiono wyniki ilościowej analizy związku środowiska skalnego ze składem chemicznym szczaw termalnych występujących w obrębie dusznickiego systemu hydrogeotermicznego. Do realizacji pracy wykorzystano modelowanie hydrogeochemiczne, które przeprowadzono przy użyciu programu komputerowego WATEQ4F. Otrzymane wyniki pozwoliły na określenie modelu hydrogeochemicznego formowania się szczaw termalnych występujących w rejonie Dusznik-Zdroju. Stwierdzono, że minerałami decydującymi o równowadze hydrogeochemicznej wód eksploatowanych płytkimi ujęciami są: grupa węglanów, krzemionka amorficzna i skaleń potasowy. Natomiast z najgłębszego otworu GT-1 głównie krzemionka amorficzna. Fazy rozpuszczane stanowią minerały z grupy amfiboli, piroksenów, serpentynu i chloryty. Ustalono również, że w stosunku do faz mineralnych zawierających związki i żelaza i łyszczyków badane wody są silnie przesycone.
EN
This paper presents the results of hydrogeochemical modelling of CO2 rich waters of Duszniki geothermal system. The analysis of the waters saturation with typical minerals was based on calculations carried out with the use of WATEQ4F code. The saturation state was estimated quantitatively with Saturation Index (SI). The interpretation of the saturation was limited to the most important rock-forming minerals. The thermal waters of Duszniki Spa flowing out in the area of the Bystrzyca and the Orlica Mountains metamorphic zone. Minerals regulating the hydrogcochcmical equilibrium in CO2 rich waters of the Duszniki geothermal system arc principally calcite, dolomite and amorphous silica.
PL
Wyniki badań i analiz (hydrodynamicznych, hydrogeochemicznych i izotopowych) przeprowadzonych w latach 2004-2007 w obrębie rynny brwinowskiej pozwoliły na zidentyfikowanie obszarów, w których pełni ona rolę zasilającą w stosunku do niżej leżących oligoceńskich utworów wodonośnych niecki mazowieckiej. Zasilanie odbywa się głównie w południowej strefie rynny. Na odcinku centralnym i północnym stwierdzono występowanie lokalnych stref ascenzji wód z utworów oligoceńskich do najgłębszej warstwy wodonośnej rynny brwinowskiej. Dzięki przeprowadzonemu hydrogeochemicznemu modelowaniu dróg reakcji (mieszania się wód) oszacowano, iż udział składowej "oligoceńskiej" w mieszaninie wód podziemnych występujących w omawianej warstwie jest bardzo duży i teoretycznie może wynosić aż 60-80%.
EN
The results of hydrodynamic, hydrogeochemical and isotopic researches performed between 2004 and 2007 show that groundwater from the Quaternary series recharges the Oligocene aquifer of the Mazovian Basin in the southern part of the Brwinów Buried Valley. The groundwater ascent flow is possible in the northern part of this structure. Thanks to this discovery and geochemical modelling studies, the detailed proportions of the groundwater's mixture have been evaluated in this area. Two solutions mix together in the following proportions: an average of 60-80 percent of groundwater comes from the Mazovian Basin and 40-20 percent originates from the Quaternary Buried Valley. It determines the very unique chemical composition of groundwater in the northern part of the structure.
PL
Przedstawiono środowisko hydrogeologiczne krasu gipsowego w rejonie jaskini Zołuszka (pogranicze Ukrainy i Mołdawii). Celem badań wykonanych w lipcu 2008 r. było określenie chemizmu wód jezior jaskiniowych. Stwierdzono, że kształtuje się on w środowisku hydrogeochemicznym przejściowym. W ramach modelowania geochemicznego określono specjacje składników roztworu wodnego o wielkości wskaźnika nasycenia (SI) roztworu względem wybranych faz mineralnych. Chemizm wód został zrównoważony ze stężeniami O2 i CO2 w powietrzu jaskini. Wyniki badań hydrochemicznych i modelowe obrazują hydrogeochemiczną strefowość kompleksu wodonośnego drenowanego przez kamieniołom, warunkowaną budową geologiczną, warunkami krążenia oraz mikroklimatem jaskini. Wyróżniono anomalie przestrzenne związane ze zwiększonym zasilaniem ascenzyjnym z piętra wodonośnego kredy.
EN
The paper presents the results of the research of the Badenian gypsum karst hydrogeochemical environment in the area of the Zoloushka cave in Ukraine. The investigations were carried out in June 2008 with the main aim of determining mechanism of cave lake waters chemistry. It has been found that the chemical mechanism of these waters is formed in a transitional hydrogeochemical environment. On the basis of the results of a hydrogeochemical numerical model, some of the features such as the distribution of elements, molar concentrations and main speciation as well as saturation indices (SI) for the chosen mineral phases were calculated. The chemical mechanism of the water was balanced with concentrations of O2 and CO2 present in the air of the cave. The results of hydrogeochemical investigations and modeling show a clear hydrochemical zonation within the described hydrogeological complex drained by the quarry. This is related to the geological structure, flow conditions and the cave microclimate. Spatial anomalies connected with the increased upward flow from the Cretaceous aquifer have been distinguished.
6
Content available Hydrogeochemia szczaw zapadliska Kudowy
PL
W artykule przedstawiono wyniki ilościowej analizy związku środowiska skalnego ze składem chemicznym szczaw i wód kwasowęglowych występujących w obrębie zapadliska Kudowy. Do realizacji pracy wykorzystano modelowanie hydrogeochemiczne, które przeprowadzono przy użyciu programu komputerowego WATEQ4F. Stan nasycenia ilościowo oceniony został przez wskaźnik nasycenia SI. Interpretację stanu nasycenia ograniczono do najważniejszych minerałów skałotwórczych budujących ośrodek wodonośny, Stwierdzono, że minerałami decydującymi o równowadze hydrogeochemicznej szczaw i wód kwasowęglowych Kudowy-Zdroju są kalcyt, dolomit, grupa skaleni i illit.
EN
The paper presents the results of hydrogeochemical modelling of CO2-rich waters from the Kudowa area. The analysis of water saturation was based on calculations carried out with the use of the WATEQ4F code. The saturation state was estimated quantitatively using the Saturation Index (SI). Interpretation of the saturation state was limited to the most important rock-forming minerals. Minerals regulating the hydrogeochemical equilibrium in COZ-rich waters in Kudowa Spa are principally calcite, dolomite, feldspars and illite.
PL
Eksploatacja rud miedzi w kopalniach lubińsko-głogowskiego obszaru miedzionośnego (LGOM) spowodowała intensywny i długotrwały drenaż górniczy. Główną rolę w kształtowaniu dopływu wód do wyrobisk kopalni LGOM odgrywa szczelinowo-krasowy poziom wodonośny wapienia podstawowego W-1 oraz pozostające z nim w łączności hydraulicznej poziomy dolomitu głównego, pstrego piaskowca i oligocenu. Rozwój leja depresji spowodował obniżenie zwierciadła wód podziemnych w utworach cechsztynu, obejmując również poziomy wodonośne miocenu, oligocenu i pstrego piaskowca. Posługując się klasyfikacją Monitiona, wydzielono 6 typów hydrochemicznych wód: Cl–Na, Cl–Na–Ca, Cl–SO4–Ca–Na, SO4–Cl–Ca–Na, SO4–Ca–Na i SO4–HCO3–Ca–Na. Stworzony model konceptualny zakładał, że głównym procesem kształtującym chemizm wód w poziomie wapienia podstawowego jest rozpuszczanie siarczanów i dedolomityzacja węglanów. Wykonane modelowanie specjacyjne, modelowanie odwrotne i wprost potwierdziły założenia przyjęte w modelu konceptualnym.
EN
The Lubin–Głogów Copper Region (LGCR) is an area of copper mining, where ore sediment is exploited at depths of 600–1200 m. Mine dewatering has influenced the Triassic, Permian, Paleogene (Oligocene) and Neogene (Early and Middle Miocene) aquifers. In the north ofLGCRoutcrops of carbonate-rock aquifer underlies the Triassic and Oligocene sediments, whereas in the south it dips beneath Tertiary sediments. Six chemical water types were identified in the carbonate-rock aquifer: Cl–Na, Cl–Na–Ca, Cl–SO4–Ca–Na, SO4–Cl–Ca–Na, SO4–Ca–Na and SO4–HCO3–Ca–Na. Generally, the total dissolved-solids concentration of water increases with depth. The predominance of sulphate over calcium and bicarbonate indicates that process controlling the chemistry of this water types is sulphate dissolution which involves dedolomitization of carbonates. Mining drainage forces groundwater moving through the Zechstein sediments initially dissolves anhydrite (or gypsum) and dolomite. The state of geochemical equilibrium, inverse mass balance and reaction path models in the carbonate-rock aquifer were calculated by using the computer model PHREEQC ver. 2.15.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.