Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wentylacja grawitacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Od jakości powietrza wewnętrznego - jego składu gazowego, zawartości pyłów oraz czystości mikrobiologicznej - zależy zdrowie i samopoczucie ludzi. W budynkach spędzamy ponad 80% czasu, a wiele z nich nie ma optymalnego dla naszego zdrowia mikroklimatu. Wyniki badań od lat wskazywały na znaczne przekroczenia zalecanych poziomów dwutlenku węgla, uniwersalnego wskaźnika jakości powietrza wewnętrznego. Pandemia spowodowała, że zaczęliśmy się temu problemowi baczniej przyglądać. Czy można skutecznie zapobiegać zagrożeniu zakażeniem w budynkach biurowych z wentylacją grawitacyjną - analizujemy na przykładzie siedziby naszej redakcji.
PL
W prezentowanym opracowaniu przedstawiono rezultaty badań parametrów pracy wywietrzaka typu S-160, kolejnej konstrukcji spośród dotychczas przebadanych. Pomiary zostały przeprowadzone dla nawiewu strugi powietrza w płaszczyźnie poziomej. Zmianie podlegały takie parametry fizyczne, jak: prędkość nawiewu strugi powietrza w obrębie badanego wywietrzaka oraz stopień rozszczelnienia modelu pomieszczenia. Przedstawiono schematy rysunkowe wywietrzaka, zakres przeprowadzonych testów, a także schemat stanowiska do badań nasad kominowych. Opisano metodologię pomiarów. Rezultaty badań zaprezentowano w postaci wykresów i podsumowano wnioskami.
EN
The presented study contains the test results on the operating parameters of the S-160 chimney cap, another construction from among those already tested. The measurements were carried out for the airflow in the horizontal plane. The following physical parameters were changed: airflow speed within the tested chimney cap and degree of leakage in the room model. The chimney cap drawing schemas, the range of the tests and schema of the test stand are presented. The research methodology is described. Research results are presented in the form of charts and summarized with conclusions.
3
Content available remote Badania porównawcze nasad kominowych na przykładzie TRN-150 i T-22 -160
PL
W artykule przedstawiono porównanie wyników badań dwóch nasad kominowych: jednej z najczęściej stosowanych obecnie nasad kominowych TRN oraz wywietrzaka nowego typu T-22. Zaprezentowano schematy wywietrzaków, zakres przeprowadzonych badań oraz schemat i opis stanowiska badawczego. W opracowaniu przedstawiono metodę przeprowadzonych testów. Badania wywietrzaków przeprowadzono w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Zaprezentowano wykresy podciśnienia w funkcji strumienia objętości powietrza wentylacyjnego. Przedstawiono również wyniki badań współczynników oporów miejscowych wywietrzaków. Wyniki pomiarów omówiono we wnioskach.
EN
The article presents the comparison of the test results of two chimney caps: one of the most commonly used TRN chimney cap and the new chimney cap type T-22. The schemas of the chimney caps, range of the tests and the scheme with description of the test stand are presented. The study presents the method of tests carried out. The research of chimney caps was carried out in the vertical and horizontal planes. Charts were constructed and negative pressure was applied as a function of the volume of ventilation air. The results of tests of the chimney caps resistance coefficients are also presented. The measurements results are discussed in the conclusions.
PL
Jedynie kompleksowa termomodernizacja domów jednorodzinnych znacząco ogranicza energochłonność i tym samym niską emisję oraz zwiększa komfort cieplny przy mniejszych kosztach użytkowania. Ocieplenie budynku i wymiana stolarki pociągają za sobą zmiany w systemie wentylacji. W obecnie termomodernizowanych budynkach jednorodzinnych należy odchodzić od wentylacji grawitacyjnej na rzecz wentylacji hybrydowej lub mechanicznej. Zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w termomodernizowanych domach może skutkować osiągnięciem znaczących oszczędności energii. Daje to również możliwość osiągnięcia standardu niemal zeroenergetycznego.
5
EN
Building designers have to think about new strategies to achieve the best sustainable building designs. Well-planned passive solar heating strategies in building design may reduce a building’s energy consumption significantly. In this paper, a proposed design of the south façade of a room by integrating a hybrid solar wall and a window to passively heat a room is studied. The simulations for the three-dimensional model of BIPV Trombe wall system were carried out for December 10th, 2015. The temperature and velocity distribution of indoor air in different positions inside the room are obtained from the simulation results. The obtained results show that the temperature difference between the inlet and the outlet of the solar wall can reach 9°C. The 3D analysis of the proposed model clearly shows that the window’s thermal effect on the passive heating cannot be neglected. Meanwhile, the simulation’s daily electrical efficiency conversion and average indoor air temperature of this system can reach 18% and 28°C, respectively for maximum solar radiation of 470 W/m2.
PL
W artykule porównano wyniki aerodynamicznych badań wywietrzaka typu T (trójnik wentylacyjny) oraz jego modyfikacji. Modyfikacja polegała na dodaniu do znanej konstrukcji wywietrzaka typu T ekranów ochronnych. W opracowaniu zaprezentowano schematy wywietrzaków, zakres badań oraz schemat i opis stanowiska badawczego. Omówiono metodę wykonywanych badań laboratoryjnych. W artykule przedstawiono tylko wyniki badań wywietrzaka z poziomym nawiewem powietrza. Wyniki pokazano w formie wykresów i podsumowano wnioskami.
EN
The article presents the comparison of the results of aerodynamic tests of the T type chimney cap (ventilation tee) and its modification. The modification is addition protective aerodynamic screens to the known T type chimney cap. In this paper presents schemes of the chimney caps, the range of the tests and the scheme of the test stand. The method of laboratory tests was discussed. In the article the authors presents the results of tests only for the horizontal plane of air flow on the chimney cap. The results of the tests are shown in the form of charts and summarized by conclusions.
PL
W artykule opisano sposób wykonania zbiorczych przewodów kominowych wentylacyjnych wraz z przykanalikami i podłączenia do przewodów wentylacyjnych pomieszczeń kuchennych i łazienek. Mieszkania znajdują się w jednym pionie w budynku czteropiętrowym, a budynek został zbudowany w latach 70. ubiegłego stulecia. Zgodnie z normą przykanalik powinien być włączony do przewodu zbiorczego po przejściu dwóch kondygnacji, a następnie powinna być zastosowana przegroda w przykanaliku, tzw. deka. Zasada ta w opisywanym przypadku nie została zachowana. Ponadto wykonano pomiary prędkości przepływu powietrza w kanałach, wyznaczono strumienie objętości powietrza wentylacyjnego i porównano ze strumieniami normowymi.
EN
The article describes the method of creating community ventilation flue ducts together with house drains and connecting the kitchens and bathrooms to the ventilation ducts. The flats are situated in one vent stack in a four-storeyed building which was constructed in the 1970s. According to the norm, the house drain should be connected to the community duct after passing through two storeys, and next a barrier in the house drain should be used. This principle has not been observed in the described case. Moreover, the speed of airflow in the pipelines has been measured and ventilation air volume streams have been outlined and compared with norm streams.
PL
Najstarszym i wciąż najbardziej popularnym rodzajem wentylacji budynków mieszkalnych, stosowanym od lat, jest wentylacja naturalna. Wentylacja naturalna, zwana też grawitacyjną, wykorzystuje przede wszystkim zjawisko zwane efektem kominowym, a więc powstawanie ciągu powietrza w kanale wentylacyjnym na skutek różnicy gęstości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.
PL
W artykule przedstawiono porównanie wyników badań aerodynamicznych wywietrzaków typu DUO-150 firmy „Uniwersal” oraz dobrze znanej konstrukcji typu T. Zaprezentowano schematy wywietrzaków, ich zakres badań oraz schemat i opis stanowiska badawczego. Omówiono metodę przeprowadzonych badań. Wyniki przedstawiono w formie wykresów i podsumowano wnioskami.
EN
The article presents the aerodynamic test results of the DUO-150 type chimney cap of the „Uniwersal” company and a well-known T-type construction. The chimney cap’s schema, the range of the tests and description and schema of the test stand are presented. The methodology of the research are described. The results of the test are presented in the form of charts and summarized with conclusions.
PL
Celem stosowania nasad kominowych jest zwiększenie strumienia powietrza wentylacyjnego dzięki wykorzystaniu energii kinetycznej wiatru oraz ograniczenie negatywnego wpływu zawirowań wynikających z geometrii dachu na działanie wentylacji budynku. Działanie nasad kominowych zależy od kierunku i siły wiatru. Jednym z przykładów tej zależności jest nasada typu H. Ma ona bardzo dobre właściwości, ale tylko przy kierunku wiatru prostopadłym do jej ramion. Zmiana kierunku wiatru o kąt 90° powoduje duży spadek wytwarzanego podciśnienia. Celem badań opisanych w artykule było określenie wpływu zmiany kierunku wiatru w płaszczyźnie poziomej i pionowej na charakterystykę nasady kominowej o zwichrowanych przeciwbieżnie ramionach pionowych. Badania przeprowadzono na oryginalnym stanowisku badawczym umożliwiającym zmianę kierunku działania strugi powietrza w stosunku do charakterystycznych wymiarów nasady kominowej. Pomiary wykonano w warunkach izotermicznych. Zwichrowanie ramion poziomych spowodowało polepszeniem parametrów nasady przy kierunku wiatru równoległym do ramienia poziomego nasady. Zmodernizowana nasada wykazuje także lepsze właściwości przy większości kierunków wiatrów wstępujących i zstępujących, dzięki czemu ma większą tolerancję w razie wystąpienia zawirowań. Zmiana ukształtowania ramion pionowych spowodowała pewne zmniejszenie wytwarzanego podciśnienia dla najkorzystniejszego kierunku wiatru, jednak skompensowane to zostało bardziej jednorodnymi właściwościami aerodynamicznymi.
EN
The purpose of using chimney caps is to increase the air flow due to the use of kinetic energy of the wind as well as to limit the negative impact of turbulences from the roof geometry on the gravity ventilation. This result chimney caps have high dependency on wind direction and strength. One example of this dependency is the H-type chimney cap. It has very good properties, but when the wind flows perpendicularly to its arms. The change of the wind direction by 90° causes a large decrease in the generated sub-pressure. The purpose of the research presented in this article was to determine the influence of the change of the wind direction in the horizontal and vertical planes on chimney cap characteristics. The research was carried out on the original test stand which enabled us to change the air flow direction to change in relation to the characteristic dimensions of the chimney cap. The measurements were made under isothermal conditions. A chimney cap with twisted counter-rotating horizontal arms has better work parameters if the wind direction is parallel to the horizontal duct of the chimney cap. The upgraded chimney cap has also better characteristics for the majority of horizontal and vertical winds. The chimney cap is less sensitive to wind turbulences. The change of the shape of the vertical arms caused some reduction of the generated sub-pressure for the most favorable wind direction, but that was compensated by more permanent aerodynamic properties.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań aerodynamicznych wywietrzaka nowego typu DUO-150 firmy „Uniwersal”. Zaprezentowano schemat wywietrzaka, zakres jego badań oraz schemat i opis stanowiska badawczego. Omówiono także metodę przeprowadzonych badań, wyniki których przedstawiono w formie wykresów. Podano również wnioski z badań.
EN
The article presents the aerodynamic test results of the DUO- 150 type chimney cap of the „Uniwersal” company, another construction from all tested. The chimney cap’s schema, the range of the tests and description and schema of the test stand are presented. The methodology of the research are described. The results of the test are presented in the form of charts and summarized with conclusions.
PL
W artykule omówiono konstrukcję oraz zasadę działania naturalnych przechowalni żywności, tzw. lodowni. Przedstawiono kilka przykładów takich konstrukcji wraz z opisem ich budowy. Na przykładzie jednego rozwiązania szczegółowo opisano zasadę działania procesów zachodzących wewnątrz przechowalni. Podkreślono neutralność tego typu budowli wobec środowiska. Przedstawiono zalety i wady analizowanego rozwiązania na tle sprężarkowych urządzeń chłodniczych.
EN
The article describes the structure and principle of operation of natural food coolers, the so-called icehouses. Several examples of such storage were presented along with a description of their construction. Based on the example of one solution there was explained in detail the principle of the processes, taking place inside the vault. The authors hale stressed the environmental neutrality of this type of buildings. The summary compares the advantages and disadvantages of the analyzed solution against compressor refrigeration equipment.
PL
Zaparowane szyby w domu, wilgoć, a także złe samopoczucie mieszkańców mogą świadczyć o niewłaściwie działającym systemie wentylacji grawitacyjnej (naturalnej) w budynku. Przyczyn osłabienia wydajności tego typu wentylacji może być wiele. Do najczęstszych zaliczamy niesprzyjające warunki atmosferyczne, okresowy wzrost zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach, zbyt mały lub wręcz brak nawiewu powietrza do pomieszczenia oraz za małe pole przekroju kanału wywiewnego. Wychodząc naprzeciw problemom związanym z niekorzystnymi warunkami klimatu zewnętrznego, producenci galanterii budowlanej proponują zastosowanie między innymi nasady kominowej w celu poprawy sprawności wentylacji grawitacyjnej. Jest to rozwiązanie popularne, w szczególności w przypadku występowania ciągu wstecznego.
EN
Steamed up window panes in the house, dampness and bad physical state of occupants may constitute a sign of improperly working gravity (natural) ventilation system in the building. Causes of weakened efficiency of this type of ventilation may be numerous. The most frequent include non-favourable atmospheric conditions, periodic increase of air pollution in rooms, too weak or even absent supply of air to the room as well as excessively small section area of the exhaust channel. In order to address the problems connected with non-favourable conditions of the outside climate, manufacturers of construction accessories suggest, among other things, using a chimney pot in order to improve the efficiency of gravity ventilation. This is a popular solution, especially in the case of occurrence of reverse thrust.
PL
Celem stosowania nasad kominowych jest zwiększenie strumienia powietrza wentylacyjnego dzięki wykorzystaniu energii kinetycznej wiatru oraz ograniczenie negatywnego wpływu zawirowań wynikających z geometrii dachu na działanie wentylacji budynku. Nasady kominowe wykazują dużą zależność od kierunku i siły wiatru. Jednym z przykładów tej zależności jest nasada typu H. Ma ona bardzo dobre właściwości, ale tylko przy kierunku wiatru prostopadłym do jej ramion. Zmiana kierunku wiatru o kąt 90° powoduje duży spadek wytwarzanego podciśnienia. Celem badań przedstawionych w artykule było określenie wpływu zmiany kierunku wiatru w płaszczyźnie poziomej i pionowej na charakterystykę nasady kominowej o zwichrowanych przeciwbieżnie ramionach pionowych. Badania przeprowadzono na oryginalnym stanowisku badawczym umożliwiającym zmianę kierunku działania strugi powietrza w stosunku do charakterystycznych wymiarów nasady kominowej. Pomiary wykonano w warunkach izotermicznych. Poznanie charakterystyki nasad kominowych umożliwia ich lepsze wykorzystanie przez optymalny dobór do istniejących warunków klimatycznych (róża wiatrów) i budowlanych (geometria budynku, charakter zabudowy) oraz właściwy montaż.
EN
Chimney caps increase the air flow due to the use of the kinetic energy of wind. They also limit the negative impact of turbulences that result from the roof geometry on the gravity ventilation. Chimney caps show high dependency on wind direction and strength. One example of this dependency is the H-type chimney cap. It has very good properties, but only when the wind flows perpendicularly to its arms. The change of the wind direction by 90° causes a large decrease in the generated sub-pressure. The purpose of the research presented in this article was to determine the influence of the change of the wind direction in the horizontal and vertical planes on the characteristic of a chimney cap. The research was carried out on the original test stand which enabled us to change the air flow direction in relation to the characteristic dimensions of the chimney cap. The measurements were made under isothermal conditions. The knowledge of the characteristics of chimney caps makes it possible to select a chimney cap optimal for existing climatic (wind rose) and building conditions (building geometry, the nature of the building) which enables correct installation of the device.
PL
Wentylacja naturalna (grawitacyjna) w nowych budynkach mieszkalnych bardzo często działa nieprawidłowo. W artykule zebrano opinie 54 mieszkańców dotyczące działania wentylacji w pięciu budynkach wielorodzinnych. Zidentyfikowano główne błędy popełnione na etapie projektowym oraz w trakcie eksploatacji. Niestety wentylacja grawitacyjna nie pozwoliła zapewnić odpowiedniej krotności wymian powietrza.
EN
Natural ventilation often works incorrectly in new residential buildings. The paper summaries results of 54 residents’ questionnaires on the operation of ventilation in five multifamily buildings. The results have allowed determining the incidence of problems, eg. windows fogging or molds. Then the major errors were identified, committed at the stage of design and operation.
PL
W artykule sprawdzono wpływ zmienności temperatury powietrza zewnętrznego i wielkości kanałów wentylacyjnych na zmienność intensywności wymiany powietrza w budynkach z wentylacją grawitacyjną w sezonie ogrzewczym. Wyznaczono również średnią wartość strumienia powietrza w tym okresie. Przedstawiono metodę wymiarowania kominów wentylacyjnych, która jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury [13] (według normy PN-B-03430:1983/Az3:2000 [5]). Następnie przeprowadzono obliczenia, w których dodatkowo uwzględniono wilgotność względną powietrza wewnętrznego i zewnętrznego.
EN
This article examines the influence of outdoor air temperature variations and the size of ventilation ducts on the variation of air exchange intensity in buildings with gravitational ventilation during the heating season. The mean value of the air flow was also determined during this period. The method of dimensioning ventilation chimneys, which complies with the requirements of the Regulation of the Minister of Infrastructure (according to PN-B-03430:1983/Az3:2000). Subsequent calculations were made in which the relative humidity of the internal and external air was also taken into account.
PL
Wentylacja naturalna (grawitacyjna) w nowych budynkach mieszkalnych bardzo często działa nieprawidłowo. W artykule porównano wymagane, obliczeniowe i zmierzone strumienie powietrza wentylacyjnego dla 75 mieszkań w pięciu budynkach wielorodzinnych. Zidentyfikowano główne błędy popełnione na etapie projektowym oraz w trakcie eksploatacji. Niestety wentylacja grawitacyjna nie pozwoliła zapewnić odpowiedniej krotności wymian powietrza.
EN
Natural ventilation often does not work correctly in new residential buildings. The paper compares the required, calculated and measured air flow rates for 75 apartments in 5 multi-family buildings. The major mistakes made at the design stage and during operation were identified. Unfortunately, the natural ventilation is not able to provide adequate air exchange.
PL
W Polsce w ostatnich latach widoczna jest tendencja do hermetyzacji budynków. Dotyczy to zarówno budynków starszych poddawanych rewitalizacji, jak i nowych lub termomodernizowanych. Sprzyja temu między innymi wymiana okien na zbyt szczelne w istniejących obiektach. Przy występujących w przeważającej części budynków edukacyjnych systemach wentylacji naturalnej (grawitacyjnej) stosowanie nadmiernie szczelnych okien ogranicza w znaczącym stopniu napływ powietrza z zewnątrz do pomieszczeń. Badaniu pod tym kątem poddano pełną miejską zbiorowość statystyczną 50 budynków szkół w Częstochowie. W przeważającej części okna w tych budynkach były w złym lub bardzo złym stanie technicznym i charakteryzowały się dużą nieszczelnością. Z uwagi na swoje wady są one źródłem nadmiernych strat ciepła z ogrzewanych pomieszczeń. Okazuje się jednak, że znaczna nieszczelność okien (wsp. infiltracji a na poziomie 6-7 m3/(m·h·daPa2/3)) jest niezbędna do stosunkowo poprawnego funkcjonowania wentylacji naturalnej i napływu odpowiedniej ilości powietrza wentylacyjnego do sal lekcyjnych, w których przebywają uczniowie. Niestety po wymianie okien na nowe i braku ingerencji w system wentylacji można spodziewać się znacznego pogorszenia warunków przebywania w salach lekcyjnych, przede wszystkim z uwagi na niespełnianie wymagania dostarczania odpowiedniej ilości powietrza wentylacyjnego.
EN
In the last few years in Poland there has been a tendency towards air-tight sealing of buildings. This phenomenon can be seen both in older buildings being refurbished as well as in new or thermally-upgraded ones. The factor contributing to this situation is the use of excessively air-tight windows when replacing old ones in existing buildings. Since majority of educational buildings are equipped with a natural (gravity) ventilation systems, the use of excessively air-tight windows significantly reduces the inflow of fresh air into the rooms. A complete statistical urban population of 50 school buildings in the town of Czestochowa have been examined from this point of view. In the majority of cases windows in those buildings were in a bad or very bad technical condition and their air-permeability was very high. Their defects cause excessive heat losses from heated rooms. It turns out, however, that high air-permeability of windows (rate of outdoor air leakage at the level of 6-7 m3/(m·h·daPa2/3)) is necessary for relatively proper functioning of natural ventilation and sufficient inflow of fresh air into the classrooms in which students spend a lot of time. Unfortunately, as a result of replacement of old windows with new ones and of failure to make any changes in the ventilation system, a considerable deterioration of microclimate in classrooms can be expected, especially due to non-compliance with the requirements related to he supply of sufficient amount of fresh air.
EN
The article described and identified basic microbiological risks occurring in atmospheric air and their impact on human health and well-being . Describes the processes and the transformation of physical chemistry in confined spaces, eg. mixing clean air with pollution. Identified and described the problem of indoor air quality in systems with natural ventilation, the impact of pollution on climate and their potential causes occurring during the operation of the plant, whose main reason for micro-organisms are in the air. Discusses the merits of monitoring parameters of the outside air introducing air into the space outside of an acceptable quality and to maintain its chemical composition in appropriate proportions.
PL
W pracy opisano i zidentyfikowano podstawowe zagrożenia mikrobiologiczne występujące w powietrzu atmosferyczny m i opisano ich wpływu na samopoczucie i zdrowie człowieka. Opisano procesy i przemiany fizyko-chemiczne za chodzące w zamkniętych pomieszczeniach np. mieszanie czystego powietrza z zanieczyszczeniami. Zidentyfikowano i opisano problem jakości powietrza wewnętrznego w systemach z naturalną wentylacją, wpływ zanieczyszczeń na mikroklimat oraz potencjalnych ich przyczynach pojawiających się w trakcie pracy instalacji, których głównym powodem są mikroorganizmy zawarte w powietrzu. Omówiono zasadność: monitorowania parametrów powietrza zewnętrznego, wprowadzania do pomieszczenia powietrza zewnętrznego o odpowiedniej jakości i utrzymywanie jego składu chemicznego w odpowiednich proporcjach.
PL
Wentylacja grawitacyjna ze względu na tani koszt budowy jest najbardziej znanym i stosowanym systemem wymiany zanieczyszczonego powietrza na świeże w Polsce. Funkcjonowanie tego rodzaju wentylacji jest ściśle zależne od warunków klimatu zewnętrznego i od prawidłowej obsługi. W artykule omówiono wpływ źle działającej wentylacji grawitacyjnej na komfort życia mieszkańców. Analizie zostało poddanych 11 różnych mieszkań z 8 budynków, w których badano parametry chwilowe mikroklimatu, stan techniczny pomieszczeń i subiektywną ocenę mieszkańców.
EN
Gravity ventilation system is popular ventilation system in Poland, because it is very cheap. Unfortunately, this type of ventilation is depending on external climate conditions and correct use. The article discusses the impact of poorly functioning natural ventilation for the comfort of life. The analysis has been subjected to 11 different apartments of 7 buildings in which the parameters were studied temporary microclimate, the technical conditions of the rooms and subjective evaluation of residents.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.