Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  orchard sprayer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the study was to determine the effect of the selected operating parameters of the two types of orchard sprayers on vertical distribution (expressed as spray percentage share in 50-cm segments) and quantitative changes in vertical distribution of spray measured on a vertical separator of drops. The study included measurements of vertical distribution of spray for two different settings of nozzles, two types of nozzles and two fan rotational speeds. Vertical distribution of spray depended significantly on the spray emission system, the configuration and the type of nozzles and in the slightest degree on the fan rotational speed. The smallest share of liquid fell on the edge segments (≤ 5.22%) and the largest on the middle ones – 29.33%. The change in the configuration of nozzles significantly affected the change in the spray vertical distribution (by the spray displacement between the 50-cm segments). The greatest changes in vertical distribution of spray – as affected by the nozzle configuration change – was observed for the sprayer with the horizontal spray emission with a maximum change in one segment of 14.0% (an average of 7 segments: 5.38%).
PL
Celem pracy było określenie wpływu wybranych parametrów roboczych dwóch typów opryskiwaczy sadowniczych na pionowy rozkład i ilościowe zmiany rozkładu pionowego cieczy - wyrażanego jako procentowy udział cieczy w 50-centymetrowych segmentach. Pomiary prowadzono na pionowym separatorze kropel. Zakres pracy obejmował pomiary rozkładu pionowego cieczy dla dwóch różnych sposobów ustawienia rozpylaczy, dwóch typów rozpylaczy i dwóch prędkości obrotowych wentylatora. Pionowy rozkład cieczy zależał istotnie od zastosowanego systemu emisji cieczy, konfiguracji rozpylaczy i typu rozpylaczy, a w najmniejszym stopniu od prędkości obrotowej wentylatorów opryskiwaczy. Najmniejszy udział cieczy przypadał na dwa skrajne segmenty (≤5,22%), a największy na segmenty środkowe - 29,33%. Zmiana konfiguracji rozpylaczy istotnie wpływała na zmiany pionowego rozkładu cieczy poprzez przemieszczenie cieczy między pionowymi 50-centymetrowymi segmentami. Największe zmiany pionowego rozkładu cieczy w wyniku zmiany konfiguracji rozpylaczy obserwowano dla opryskiwacza o poziomej emisji cieczy - średnio: 5,38%, maksymalnie w jednym segmencie: 14,0%.
PL
Na podstawie wyników powszechnych spisów rolnych z lat 1996, 2002 i 2010 dokonano analizy wyposażenia gospodarstw rolnych w sadzarki do ziemniaków i opryskiwacze. Liczbę poszczególnych środków mechanizacji odniesiono do powierzchni odpowiednich upraw, a także do liczby gospodarstw rolnych. Analizę zmian stanu wyposażenia gospodarstw rolnych w rozpatrywane środki mechanizacji w latach 1996-2010 przeprowadzono, wykorzystując dane ogólnokrajowe, a w 2010 r. - także w układzie wojewódzkim. Wyznaczono korelacje między liczbą maszyn w przeliczeniu na 100 ha upraw oraz na 100 gospodarstw rolnych a średnią powierzchnią tych upraw w poszczególnych województwach. Stwierdzono, że w latach 1996-2010 liczba sadzarek w gospodarstwach rolnych Polski zwiększyła się o 2%, opryskiwaczy polowych – o 33%, a opryskiwaczy sadowniczych - o 45%. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie powierzchni uprawy ziemniaków o 68,5%, powierzchni zasiewów o 15,1%, natomiast o 42,8% zwiększyła się powierzchnia sadów. Liczba maszyn w przeliczeniu na jednostkę powierzchni upraw, w których prowadzeniu mają one zastosowanie, zwiększyła się w przypadku sadzarek do ziemniaków o 224%, opryskiwaczy polowych - o 57%, a opryskiwaczy sadowniczych - o 2%. Liczba maszyn w przeliczeniu na 100 gospodarstw rolnych zwiększyła się w przypadku: sadzarek do ziemniaków o 159%, opryskiwaczy polowych o 150%, a opryskiwaczy sadowniczych - o 31%. Stwierdzono znaczne zróżnicowanie regionalne stanu wyposażenia w omawiane środki mechanizacji rolnictwa. Liczba maszyn w przeliczeniu na 100 gospodarstw zwiększa się, a w przeliczeniu na 100 ha maleje w miarę zwiększania średniej powierzchni gospodarstw rolnych w województwach.
EN
Basing on the results of common agricultural censuses in years 1996, 2002 and 2010, the equipment of the Polish farms with potato planters and the field and orchard sprayers was analysed. The numbers of particular mechanization means were related to the acreage of adequate crops, as well as to the number of farms. Analysis of the changes in farm equipment with investigated machines within the years 1996-2010, was carried out for all country level, whereas in 2010 - for the provincial data, too. Correlation was determined between the number of machines accounted per 100 ha crops, per 100 farms, and per average areas of these crops in particular provinces. It was stated that within years 1996-2010 the number of potato planters in Polish agriculture increased by 2%, field sprayers by 33% and the orchard sprayers by 45%. At the same time the acreage of potato cultivation decreased by 68.5%, the cropping area by 15.1%, whereas the area of orchards increased by 42.8%. Number of the machines, accounted per unit of appropriate crop area, increased in case of the potato planters by 22.4%, field sprayers by 57%, and the orchard sprayers by 2%. The number of machines, as accounted per 100 farms, increased in case of potato planters by 159%, field sprayers by 150% and the orchard sprayers by 31%. Considerable regional diversification was observed with reference to the level of equipment with mentioned farm mechanization means. The number of machines - as accounted per 100 farms - increases, whereas as accounted per 100 ha decreased, along with increasing of average farm acreage in the provinces.
PL
Celem badań prowadzonych z prototypem opryskiwacza dwuwentylatorowego, opracowanego w ramach współpracy Zakładu Agroinżynierii ISK i producenta opryskiwaczy ZH-P AGROLA, była laboratoryjna i polowa ocena rozkładu cieczy opryskowej oraz laboratoryjna ocena rozkładu strumienia powietrza z wentylatorów. Skierowanie strumienia cieczy pod kątem względem strumienia powietrza, umożliwiło zwiększenie równomierności pionowego rozkładu cieczy. W sadzie o wysokości drzew wynoszącej 4,0 m istotnie mniejsze naniesienie (niż dla innych ustawień) uzyskano dla najwyższej pozycji górnego wentylatora.
EN
The tests of a prototype two-fan spraying machine, designed as part of cooperation between the ISK Agroengineering Unit and spraying machinery manufacturer ZH-P AGROLA, were performed to obtain laboratory and field assessment of spraying liquid distribution and laboratory assessment of fan air stream distribution. Pointing of liquid stream at angle in relation to air stream allowed to increase the liquid vertical distribution uniformity. In an orchard with 4.0 m-high trees, significantly lower application (compared to other settings) was obtained for highest upper fan position.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.