Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lift
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Omawiane w artykule akty prawne i normatywne dotyczą zakresu odpowiedzialności za instalacje dźwigowe w Polsce w odniesieniu do prawa europejskiego. Omówione zostały najważniejsze ustawy, rozporządzenia oraz normy związane z projektowaniem, budową tych instalacji i eksploatacją wind w obiektach budowlanych. Opisano również dotychczasowe podejście do implementacji takich instalacji w pionowych wyrobiskach górniczych w aspekcie prawa górniczego i geologicznego. Wskazano jeden z kierunków, w jakim należy podążać w pracy naukowo-badawczej, aby doprowadzić do zmniejszenia energochłonności urządzeń dźwigowych oraz poddano pod dyskusję potrzebę zmian aktów prawnych dotyczących zabudowy tych urządzeń w szybach górniczych.
PL
Zewnętrzne powierzchnie konstrukcyjne płyt dolnych mostów i wiaduktów oraz prowadzone pod nimi rurociągi i różnego typu przewody (energetyczne, telekomunikacyjne i inne), wymagają podczas budowy obiektu bezpośredniego do nich dostępu, a w późniejszym czasie okresowego serwisowania. Prace te z reguły prowadzone są przy użyciu różnego typu podestów, platform (w tym osadzonych na samochodach), rusztowań czy zwyżek. Alternatywą takiego podejścia może być wykorzystanie podwieszanych platform podmostowych, mocowanych krawędziowo. Urządzenia te mogą być eksploatowane podczas normalnego użytkowania mostu (wiaduktu), bez konieczności ograniczenia na nim, bądź pod nim, ruchu kołowego czy szynowego. W artykule przybliżono rozwiązanie koncepcyjne platformy podmostowej, na której może jednocześnie pracować ośmiu robotników. Przedstawiono również badania symulacyjne metodą MES jej głównych podzespołów, które ułatwiły ocenę poprawności budowy urządzenia.
EN
External surfaces of bottom bridges and viaducts plates as well as underlying pipelines and wires (power supply, telecommunication, etc.) require direct access during the construction work and for periodical servicing. Usually, such a work is realized using the different types of platforms (including those installed on trucks), scaffoldings or lifts. Use of suspended edge-mounted under-bridge platforms can be an alternative solution. These devices can be used during normal bridge operation without necessity of traffic limitation on the bridge or under the bridge. The concept of under-bridge platform, on which eight servicemen can work at the same time is described. The simulation tests of its main subassemblies using the FEM method, which enabled assessing the correctness of design are presented.
EN
This paper describes the methodology by which it is possible to compare different tensile forces that are caused by the uneven distribution of loads in carrier ropes of lifts. In order to compare the applied tensile forces in a certain number of carrier ropes, it is possible to use the device called “rope hydraulic tension compensator”, when, for example, building new elevators, changing carrier ropes during renovations or servicing existing lifts. The comparison of tensile forces in lift carrier ropes by the described device is based on the method of liquid pressure diffusion in a closed vessel. The rope hydraulic tension compensator consists of a number of structural parts, the main of which are double-acting hydraulic cylinders. The number of these cylinders is equal to the number of carrier ropes of the given lift. The pressure of the hydraulic fluid, which is supplied to the inner shell of individual hydraulic cylinders, controls the length of extension of individual piston rods of the hydraulic cylinders. The position of the piston in each of the hydraulic cylinders is directly proportional to the length of the extended piston rod, which corresponds to compression of the cylindrical coiled spring, above which the respective hydraulic cylinder is located. Different compressions of individual cylindrical springs exert different magnitude of tensile forces in suspension eye-bolts, into whose longitudinal axes the total load size is distributed unevenly. The paper also describes the description and hydraulic circuit diagram of a hydraulic power unit, which is used to control the piston positions of two-way hydraulic cylinders.
EN
The contribution deals with a device, which allows recording values of tensile forces acting on steel ropes. At the same time, this device allows setting of the same values of tensile forces in carrier ropes within multi-rope systems, which are initially unevenly subjected to tension by the action of the weight suspended on these ropes. In the contribution, two principles of devices for setting the required value of tensile force in ropes are mentioned and subjected to the analysis of practical applicability. The paper describes in detail the design and principle of operation of the mechanical device for setting the required value of tensile force in ropes, which uses screw drive and tensile force sensor.
PL
W artykule przedstawiono problem awaryjnego stanu łukowego sklepienia ceglanego sąsiadującego bezpośrednio z uszkodzoną podstawą szybu windy z 1890 r., uważanej nieoficjalnie za najstarszą w Europie. Dokumentacja archiwalna obiektu zachowała się w sposób szczątkowy. Z tego względu autorzy artykułu przeprowadzili inwentaryzację uszkodzonej części budynku oraz sporządzili niezbędne rysunki. Podjęta została również próba przeprowadzenia analizy numerycznej sklepienia przy użyciu przestrzennego modelu powłokowego przygotowanego w programie Autodesk Robot. Artykuł zawiera opis uszkodzeń, próbę wyjaśnienia przyczyn ich powstania oraz wyniki wykonanych obliczeń numerycznych. Jako najbardziej prawdopodobną przyczynę powstania uszkodzeń wskazano nierównomierne osiadanie budynku, spowodowane pracami drogowymi w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
EN
This paper presents the problem of an emergency condition of an arched brick vault adjacent to a damaged base of a lift shaft of 1890, officially considered the oldest one in Europe. Little archival documentation of the building has been remained. Therefore, the authors of this article performed a survey of the damaged part of the building and prepared necessary drawings. An attempt to carry out a numerical analysis of the vault using a spatial shell model designed in Autodesk Robot was also made. The work includes a description of the damage, an attempt to explain causes there of and results of numerical calculations. Uneven subsidence of the building caused by road works in its direct vicinity was found to be the most probable cause of the damage.
EN
The paper investigates the effect of various disk spring package configura-tions on brake load of safety progressive gears. The numerical analysis is performed using the Abaqus/CAE software and the designed 3D models. The numerical results are then verified in experimental tests. The tests also examine the effect of lubrication on brake load of spring packages. In addition, the paper investigates the work conditions of safety progressive gears at emergency braking. The experimental results show agreement with the numerical results.
PL
Artykuł prezentuje studium zachowań ludzkich związanych z wykorzystaniem dźwigów osobowych do ewakuacji z budynku wysokiego w razie pożaru. Treść oparta jest na badaniach przeprowadzonych w Chinach i opublikowanych w pozycji [1]. Opisano: metodologię badań, analizę postaw ludzkich i czynników na nią wpływających, rozkład statystyczny badanej grupy osób, a także ograniczenia związane z badaniem. Badania pokazały, że głównymi czynnikami determinującymi postawę ludzi w przedmiotowym zakresie są: instrukcja strażaka i wysokość budynku, na której użytkownik jest zlokalizowany.
EN
The article presents a study on people’s attitude towards the use of elevators for evacuation from a high-rise building in case of fire. The content is based on studies conducted in China and published in [1]. It provides: the study’s methodology, the analysis of people’s attitude and factors affecting it, statistical distribution of the analyzed group, as well as restrictions connected with the study. The study shows that there are two main factors determining people’s attitude in the subject theme: a fireman’s instruction and height of a building where the user is placed.
PL
Postęp związany z dostępnością nowoczesnych materiałów inżynierskich i coraz większe możliwości technologiczne współczesnych parków maszynowych pozwalają na projektowanie urządzeń spełniających te same funkcje przy zmniejszonej masie i wymiarach, a przez to bardziej ergonomicznych, energooszczędnych, i ekonomicznych pod względem kosztów produkcji. Obniżanie kosztów produkcji i często brak możliwości testów prototypowych urządzeń w rzeczywistym środowisku pracy wiąże się z koniecznością prototypowania wirtualnego lub budowania stanowisk badawczych, które umożliwią symulowanie rzeczywistych warunków pracy w warunkach laboratoryjnych. Przedstawiona w poniższym opracowaniu koncepcja nowatorskiego urządzenia do napinania linki ogranicznika prędkości (obciążki) dźwigu pozwoli na zmniejszenie gabarytów do minimum przy zachowaniu jej funkcjonalności w stosunku do dotychczasowego rozwiązania.
EN
Progress connected with the availability of modern engineering material, as well as growing technological possibilities of contemporary machine fleets allow for designing appliances fulfilling the same functions at decreased weight and dimensions and thus more ergonomic, energy-saving and economical as to the production costs. Lowering production costs and frequently no possibilities of testing prototype appliances in actual working environment are connected with the necessity of virtual prototyping or building test beds, which are to secure simulating actual working conditions in laboratory conditions. The above-presented idea of an innovative appliance for straining speed limiter rope of a lift will make it possible to diminish dimensions to the minimum, retaining its functionality with respect to the hitherto solution.
EN
Purpose This study focuses on one of the key design aspects of mine ventilation fans, i.e. the selection of an appropriate aerofoil blade profile for the fan blades in order to enhance the energy efficiency of axial flow mine ventilation fans, using CFD simulations. Methods Computational simulations were performed on six selected typical aerofoil sections using CFD code ANSYS Fluent 6.3.26 at angles of attack varying from 0 to 21 at an interval of 3 and at Reynolds number Re = 3 × 106, and various aerody-namic parameters, viz. coefficients of lift (Cl) and drag (Cd) as a function of angle of attack (α) were determined to assess the efficiency of the aerofoils. Results The study revealed that the angle of attack has a significant effect on the lift and drag coefficients and stall condition oc-curred at α values of 12 and 15 in most of the aerofoils. Based on the criterion of higher lift to drag ratio (Cl/Cd), a blade profile was chosen as the most efficient one for mine ventilation fans. Practical implications This study forms a basis for selecting appropriate blade profiles for the axial flow fans used for ventilation in mining industry. Originality/ value The application of an appropriate aerofoil blade profile will impart energy efficiency to the mine ventilation fans and thereby result in energy saving in mine ventilation.
PL
Rozwój branży budowlanej skierowany jest głównie na ograniczenia związane z zagospodarowaniem jak największej objętości budynku na cele mieszkalno-gospodarcze. Postęp w tym kierunku zmusza projektantów budowlanych do ograniczania miejsca w kubaturze budynku na urządzenia peryferyjne takie jak dźwigi. W związku z tym konstruktorzy oraz projektanci tych urządzeń są zmuszani do opracowywania coraz to nowszych rozwiązań, mających na celu spełnienie założeń wynikających z bezpiecznej eksploatacji oraz z założeń o minimalizacji miejsc na zabudowę dźwigów. W poniższym artykule opisano pionierskie rozwiązanie urządzenia do napinania linki ogranicznika prędkości (obciążki), które jest odpowiedzialne za wywołanie odpowiedniego naciągu liny w celu uruchomienia zespołu hamującego dźwigu w przypadku przekroczenia prędkości nominalnej dźwigu o 0,3 m/s. Proponowane rozwiązania zostało zaprojektowane i obliczone w oparciu o założenie zminimalizowania gabarytów urządzenia.
PL
W artykule przedstawiono możliwości programu SolidWorks, typowej aplikacji 3D, w projektowaniu mechanicznych wyciągarek samochodowych. W tym celu stworzono model wciągarki mechanicznej i poddano go analizie MES w module SolidWorks Simulation.
EN
This paper presents the capabilities of SolidWorks, a typical 3D application in the design of automotive mechanical winches. To this end, a model of mechanical winch and subjected to FEM analysis, SolidWorks Simulation module.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania komputerowego wspomagania projektowania na przykładzie wciągarki bramowej i podnośnika elektromechanicznego. Przeprowadzono modelowanie 3D oraz dokonano analiz naprężeń i odkształceń występujących podczas pracy zaprezentowanych dźwignic warsztatowych.
EN
The paper presents the possibility of using computer aided design as an example gantry cranes and lifting electromechanical. Performed 3D modeling and analysis have been stresses and strains that occur during operation presented crane workshop.
PL
Artykuły spożywcze i surowce do ich produkcji wymagają transportu oraz składowania. Obecnie wykonanie tych zadań jest związane z mechanizacją prac, a to wymaga wykorzystania do przemieszczania jednostek ładunkowych różnych urządzeń transportowych i pomocniczych umożliwiających zachowanie prawidłowych warunków pracy. W artykule zaprezentowano najczęściej wykorzystywane urządzenia transportu bliskiego oraz wybrane urządzenia pomocnicze mające wpływ na prawidłowe warunki pracy, a także ich zalety i wady. Zwrócono uwagę na zagrożenia związane z ich eksploatacją.
EN
Groceries and raw materials used in food industry require transportation and storing. Currently, these tasks are mechanized. This calls for various transport and auxiliary devices, necessary for moving unit loads, and ensuring proper working conditions. The paper presents the most frequently used close transport means and auxiliary devices and their advantages and disadvantages. Some threats connected with their utilization have been pointed out.
PL
Omówiono wymagania dotyczące rozwiązań dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych. Przedstawiono przykłady zmian w istniejących budynkach wielkopłytowych, w celu ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stwierdzono, że wymaga to m.in. przebudowy szybu dźwigowego i likwidacji zsypu na śmieci.
EN
Prefabricated tower blocks erected in the 1970s are considered inaccessible for the disabled, as the lifts are not designed to serve the ground level - to reach them, one has to climb one flight of stairs. The paper proposes a solution to this problem that involves rebuilding the existing lift shaft and dismantling the rubbish chute.
PL
W artykule przedstawiono możliwości przeprowadzenia analizy dynamiki modelu podnośnika koszowego za pomocą wirtualnego środowiska komputerowego, stworzonego przez program Working Model® firmy MSC Working Knowledge Software Corp. Pokazano sposób wykorzystania tego programu do przeprowadzania badań symulacyjnych ruchu podnośnika. Zaprezentowano możliwości wizualizacji otrzymywanych wyników.
EN
In this paper the virtual simulation and analysis of dynamics for the cage (bucket) boom lift using Working Model® software is presented. Virtual simulations are the most efficient method to analyze the dynamics of the mechanical systems. In the paper some results from numerical simulations are shown as diagrams.
18
Content available remote Przenoszenie mostu nad mostem
PL
W czasie II Wojny Światowej w trakcie oblężenia Poznania w styczniu i lutym 1945 r. wszystkie mosty w mieście zostały całkowicie zniszczone. Z powodu nowych koncepcji organizacji ruchu, jeden z nich - najstarszy - nie został po wojnie odbudowany. W roku 2000 zdecydowano rozebrać jeden z głównych mostów miejskich (zbyt wąski dla aktualnych warunków ruchu) i zbudować nowy most. Główne przęsło rozbieranego mostu posiadało wymiary dokładnie takie, jak wcześniej wspomniany nie odbudowany do tej pory stary most. Opisano problemy związane z transportem stalowej konstrukcji mostu (o dług. 70 m, szer. 15 m i ciężarze ok. 450 ton) na odległość 1 km, wzdłuż rzeki i ponad istniejącym mostem.
EN
During beleaguer of Poznań during II World War in January and February 1945 all Poznan bridges were total destroyed. Because of a new conception of traffic organization, one of them - the oldest - was not rebuilt. In the 2000 it was decided to pull down one of the main town bridges (it was too narrow for the actual traffic) and to built a new one. The main span of the dismantled bridge had dimensions exactly like the till-now-not-rebuilt bridge, mentioned earlier. The presented paper describes the problems related to transportation of the 70m long, 15 m broad and 450 tons of weight steel bridge structure through distance of 1 km along the river and above an existing bridge.
PL
Typowe układy dźwigowe oparte na zasadzie działania sprzężenia ciernego między kołem, a liną są narażone w warunkach ekstremalnych na nadmierne zużycia. Zużycie może się objawiać jako zmiana przekroju poprzecznego np.: rowków linowych w kole lub wydłużeniem lin nośnych, co pociąga za sobą zmianę przekroju poprzecznego liny. W związku z tym, przestoje związane ze skróceniem lin po nadmiernym wydłużeniu, powodują wzrost kosztów eksploatacji dźwigu. Dodatkowo, nie można przewidzieć w jakim czasie nastąpi wydłużenie lin do wartości krytycznej. Oznacza to skomplikowany charakter zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami pracy przy obecności wielu sprzężeń. Analiza opracowań o charakterze teoretycznym pozwala wnioskować, że rozwiązanie tego problemu można znaleźć stosując do monitorowania parametrów pracy systemy, oparte na czujnikach umieszczonych w szybie. System taki powinien zapewnić właściwe monitorowanie pracy układów transportowych oraz inteligentne sterowanie opierające się na analizie parametrów charakterystycznych dla danego obiektu, a mogących wpłynąć na wystąpienie stanów krytycznych.
EN
The typical lifts leaning on principle arrangements of working of coupling friction between wheel, and the rope be subject in extreme conditions on excessive wastes. Waste can manifest itself as change of section transverse e.g. rope grooves in wheel or extension catenary wire, which attracts behind the change of transverse section tenches. They in relationship from this the, connected from shortening the ropes after excessive extension standstills, cause the growth of working expenses. It additionally, it was not it been possible was to foresee in what time extension will happen tench to critical value. This marks the complicated character of dependence among individual parameters of work near of many couplings. The analysis of studies about theoretical character permits to infer it that solution of this problem was it been possible was to find applying to monitoring of parameters of work the systems, leaning on situated in shaft sensors. System such should to assure proper the monitoring the work of forwarding arrangements as well as the intelligent be basing on analysis of characteristic parameters for given object steering, and liable to influence on pronouncement the critical states.
PL
Prezentowany artykuł jest wynikiem pracy autorów przy projektowaniu dwóch urządzeń wspomagających pracę kaskaderów: wyciągarki i katapulty. Ze względu na wymagania stawiane tym urządzeniom, proces konstruowania musiał być poprzedzony starannym modelowaniem ich pracy w układzie człowiek-maszyna.
EN
Presented article is effect of authors' work on modeled work of two devices aiding stuntman's work: a catapult and a lift. To meet all requirements for such devices, construction process had to be precede by careful modeling of their work in case man-machine.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.