Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 232

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  farm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
Introduction/background: The paper has considerable cognitive value for the increase of knowledge in one of the areas of structural transformations in agriculture and rural regions, namely in tendencies regarding the varying number of farms and the size of utilised agricultural areas. Aim of the paper: The purpose of this paper is a synthetic evaluation of selected aspects of structural transformations observed in agriculture in Świętokrzyskie Province in the period 2005-2018. Materials and methods: The study was conducted in a number of poviats, for which original 20 data were presented as regards agriculture and farming in Świętokrzyskie Province, in the dynamic perspective, for the period 2005-2018. The actual data were obtained from the the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture in Poland. The paper uses the basic measurements applicable in statistical analysis, dynamic analysis and cause-and-effect analysis. Results and conclusions: Based on the conducted study, it was found that the area of farms was reduced by 2.53% in 2005-2018 in Świętokrzyskie Province; the largest reduction was observed in the following poviats: Skarżysko (15.93%) and Kielce (13.3%); However, much more serious changes were noted in the number of farms. These changes were observed in all poviats, and the reduction in the number of farms was 56.1% across the whole region. In 2005-2018, there was a marked increase in the average size of an individual farm, from 2.8 ha to 6.1 ha, which may be seen as a major change as compared to previous tendencies in the agrarian structure of farms in Poland.
EN
The main aim of the article is to identify pro-environmental actions in farms in the Wielkopolska region. The article uses the results of surveys carried out in 2020 in a group of 120 agricultural holdings from Wielkopolska running agricultural accounting according to the FADN (Farm Accountancy Data Network) system. The time scope of the analyses referred to the period 2016-2019, and in the case of economic data to 2018. The issue of proenvironmental activity on farms is complex due to the integration of the economic and environmental dimensions, which requires further scientific knowledge. It was found that the investigated farms in Wielkopolska, which undertook pro-environmental actions, most often realized it in the area of land improvement. The farms which showed the highest activity in terms of undertaken pro-environmental measures were more strongly connected with the market. The managers of these farms are open to innovative ecological solutions despite their quite high age (e.g. half of them are planning to install photovoltaics). It was also found that it was easier for larger farms to carry out pro-environmental measures due to the wider possibilities of income creation. In the case of smaller farms, there is a greater need to implement measures from the area of pro-environmental investments. In turn, in larger units, measures reducing production intensity, and in all groups concerning land improvement.
PL
Głównym celem pracy jest rozpoznanie działań prośrodowiskowych w gospodarstwach rolnych w Wielkopolsce. W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych zrealizowanych w 2020 roku w grupie 120 gospodarstw rolnych z Wielkopolski prowadzących rachunkowość rolną według systemu FADN. Zakres czasowy analiz odnosił się do okresu 2016-2019, a w przypadku danych ekonomicznych do roku 2018. Problematyka aktywności prośrodowiskowej gospodarstw rolnych jest złożona ze względu na integrację wymiaru ekonomicznego i środowiskowego, co wymaga dalszego poznania naukowego. Stwierdzono, że badane gospodarstwa rolne w Wielkopolsce, które podejmowały działania prośrodowiskowe najczęściej realizowały to w obszarze dotyczącym poprawy stanu gruntów. Gospodarstwa, które wykazywały się najwyższą aktywnością w zakresie podejmowanych działań prośrodowiskowych były silniej powiązane z rynkiem. Kierownicy tych gospodarstw pomimo dość wysokiego wieku są otwarci na innowacyjne rozwiązania ekologiczne (np. połowa z nich planuje zainstalowanie fotowoltaiki). Stwierdzono również, że większym gospodarstwom łatwiej jest prowadzić działania prośrodowiskowe ze względu na szersze możliwości kreacji dochodów. W przypadku gospodarstw mniejszych istnieje większa potrzeba realizacji działań z obszaru inwestycji prośrodowiskowych, w większych jednostkach z kolei działania obniżające intensywność produkcji, a we wszystkich grupach dotyczące poprawy stanu gruntów.
EN
The article discusses the issue of strategies implemented in Polish farms and innovations created as a result. On farms, as well as in enterprises from other industries, net income is assumed as the main goal. In order to achieve it, the direction of development is defined, which may be manifested, for example, by directing production, modernization of the farm or increasing production efficiency. To this end, a strategy is created and implemented in the farms, as a result of which innovation takes place. The objective is to achieve a competitive advantage and maximize net income. Research purpose of this work is to identify the implemented strategies and innovations introduced, as a result, in Polish farms.
EN
The primary objective of the article is to identify the accumulation processes in farms in Poland based on the economic size as well as the context of eco-efficiency (from the perspective of Environmental Sustainable Value). In addition, the importance of subsidies in generating accumulation was specified and the context of eco-efficiency was taken into account. Analysis of the environmental context was carried out with the use of the assessment of subsidies for public goods and return to cost ratio (RTC) based on the concept of Sustainable Value (SV). Cross-analysis has shown that with the transition to groups of farms with an increasing economic size, the situation was more favourable from the perspective of the accumulation rate and its level per 1 ha. Subsidies play a significant role in shaping accumulation. It was observed that the higher rate of accumulation associated with the transition to groups of farms with greater economic strength is accompanied by an increase in eco-efficiency through the prism of the RTC indicator. Larger (but not the largest) farms are more efficient in using the transformation of environmental inputs into production output, which does not mean that they exert an absolutely lower environmental pressure.
PL
Głównym celem artykułu jest rozpoznanie procesów akumulacji w gospodarstwach rolnych w Polsce ze względu na wielkość ekonomiczną jak również kontekst eko-efektywności (z perspektywy Environmental Sustainable Value). Do badania kontekstu środowiskowego wykorzystano ocenę dopłat za dobra publiczne oraz return to cost ratio (RTC), opierający się na koncepcji Sustainable Value (SV). Analiza przekrojowa wykazała, że wraz z przechodzeniem do grup gospodarstw o coraz większej wielkości ekonomicznej sytuacja była coraz korzystniejsza z perspektywy stopy akumulacji, jak i jej poziomu na 1 ha. Istotny udział w kształtowaniu akumulacji mają subsydia. Dostrzeżono, że wyższej stopie akumulacji związanej z przechodzeniem do grup gospodarstw rolnych o większej sile ekonomicznej, towarzyszy wzrost eko-efektywności przez pryzmat wskaźnika RTC. Gospodarstwa większe (ale nie największe) efektywniej wykorzystują transformację nakładów środowiskowych na efekty produkcyjne, co nie oznacza że wywierają absolutnie niższą presję środowiskową.
PL
W pracy określono wpływ rozłogu - układu pól w stosunku do ośrodka gospodarczego na odległości i ponoszone nakłady w transporcie wewnętrznym. Analiz dokonano dla trzech wariantów W0 - układ aktualny, W1 - zbliżenie pól do ośrodka o 50%, W2 - ułożenie wszystkich pól wokół gospodarstwa. Odległości przejazdu wyniosły W0 - 1,11 km, W1 - 0,51 km (54,05% mniej do W0), W2 - 0,09 km (91,89% mniej do W0 i 82,23% mniej do W1. Analiza wpływu rozłogu pozwala stwierdzić, iż przy średnim czasie przejazdów w wariancie 0 (4,0 h) w wariancie 2 czas przejazdów zmniejszył się średnio do 0,31 h czyli jest 12,9 razy niższy. Z kolei koszty zużycia paliwa średnio dla badanych gospodarstw w zł·ha-1 kształtują się następująco: W0 - 120,27 zł, W1 - 65,25zł (45,74% mniej do W0), W2 -9,31 zł (992,25% mniej do W0 i 85,73% mniej do W1 ). Jednocześnie znaczny wpływ na ponoszone nakłady ma kierunek produkcji i związana z nim intensywność produkcji.
EN
The paper describes the influence of the distribution - the arrangement of fields in relation to the economic center on the distance and the expenditure incurred in internal transport. The analysis was done for three variants W0 - current layout, W1 - approximation of fields to center by 50%, W2 - arrangement of all fields around the farm. The distance traveled was W0 - 1.11 km, W1 - 0.51 km (54.05% less to W0), W2 - 0.09 km (91.89% less to W0 and 82.23% less to W1. Analysis of the influence of the spread allows us to conclude that, with average journey time in variant 0 (4.0 h) in variant 2, the journey time decreased on average to 0.31 h, ie 12.9 times lower. On the other hand, the average fuel costs for the tested farms in PLN · ha-1 were as follows: W0 - PLN 120.27, W1 - PLN 65.25 (45.74% less than W0), W2-9.31 (992, by 25% less to W0 and 85.73% less on W1). At the same time, the direction of production and the intensity of production at the same time have a significant impact on the incurred expenditures.
PL
Pierwszym pytaniem jakie zadają inwestorzy budujący obiekty rolnicze jest: “dlaczego ceramika”?
7
Content available Level and structure of inputs in specialist farms
EN
The objective of the paper is to determine the size of human and objectified labour in selected specialist vegetable farms. The paper covered studies carried out in the area of southern Poland in 50 organic vegetable farms. Based on the detailed studies, the size and structure of work, and energy inputs used in the production process were determined. The highest inputs of labour per a unit of the production area and 1 tonne of a product were incurred in production of Cucurbita vegetables - 1883.1 and 547.74 man-hour, while the lowest of Solanacea vegetables - 342.8 and 7.11 man-hour. From among all analysed groups of plants, the highest energy inputs were incurred in cultivation of root and onion vegetables and they were three times higher than in traditional farms. Contrary, the lowest inputs were incurred in cultivation of brassica and Solanaceae vegetables.
PL
Celem pracy było określenie wielkości nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej w wybranych gospodarstwach specjalistycznych zajmujących się uprawą warzyw. Zakresem pracy objęto badania przeprowadzone na terenie Polski południowej w 50 gospodarstwach ekologicznych nastawionych na produkcję warzyw. Na podstawie szczegółowych badań określono wielkość i strukturę nakładów pracy oraz energii wykorzystanej w procesie produkcji. Największe nakłady pracy w przeliczeniu na jednostkę powierzchni produkcyjnej i 1 tonę produktu ponoszono przy produkcji warzyw dyniowatych - 1883,1 i 547,74 rbh, natomiast najmniejsze warzyw psiankowatych - 342,8 i 7,11 rbh. Spośród wszystkich analizowanych grup roślin największe nakłady energetyczne ponoszono w uprawie warzyw korzeniowych i cebulowych i były one 3-krotnie wyższe niż w gospodarstwach konwencjonalnych. Najniższe natomiast nakłady odnotowano w uprawie warzyw kapustnych i psiankowatych.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy porównawczej posiadania i wykorzystania ciągników rolniczych w 12 modelowych gospodarstwach rodzinnych o powierzchni od 8 do 150 ha UR. Porównywano liczbowe wyposażenie w ciągniki oraz ich wartość odtworzeniową i amortyzację, a także ich roczne wykorzystanie i strukturę tego wykorzystania. Poza metodami opisu w badaniach zastosowano także statystyczne metody regresji i korelacji. Stwierdzono, że wraz ze zwiększaniem się powierzchni gospodarstwa zmniejsza się jednostkowa wartość odtworzeniowa ciągników w tys. zł·ha-1 UR oraz zmniejsza się jednostkowe wykorzystanie ciągników w cnh·ha-1·UR i w kWh·ha-1·UR. Uzyskane parametry liczbowe mogą być wykorzystywane do opracowywania prognoz zmian nakładów energetycznych w polskim rolnictwie do 2030 r.
EN
Results of a comparative analysis of equipment with agricultural tractors and their utilization on 12 model family farms (area from 8 to 150 ha AL) have been presented in the study. The stock of tractors and their reconstruction value and depreciation as well as annual use and its structure have been compared. Apart from description methods, statistical methods of regression and correlation have been applied. It has been stated that along with an increase of the area of model farms the unitary reconstruction value of tractors in thous. PLN·ha-1·AL and their unitary annual use in tractor-hour·ha-1·AL and kWh·ha-1·AL decrease. Acquired number parameters can be used when elaboration of forecasts of energy input changes in Polish agriculture until 2030.
EN
The paper presents the issue of modelling reliability of microclimate. It is very important to conduct the risk analysis in poultry farms in order to indicate the most dangerous elements of the discussed system in the aspect of maintaining usefulness. The main objective of the paper was to carry out the risk analysis for the system that maintains microclimate in a poultry farm. It was assumed in the paper that the ventilation system influences maintaining microclimate in a henhouse. Simultaneously, the most effective methods of risk reduction are indicated and a rational assessment of the safety level is made. Studies carried out in the paper enabled identification of the risk analysis approach which the best reflects the issue of maintaining technical equipment devices in operation. With the use of the matrix, the indica-tor and probabilistic approach, the exploitation risk related to the occurrence of previously defined failures of the henhouse ventilation system was assessed. Based on the results of analysis, a conclusion could have been made that concurrent results were obtained with the use of the matrix and probabilistic approaches. In these cases, for all failures the highest and the lowest exploitation risks of occurrence of certain failures in the ventilation system in a henhouse were the same.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie modelowania niezawodności mikroklimatu. Na fermach drobiu niezmiernie ważne jest przeprowadzenie analizy ryzyka w celu wskazania najbardziej niebezpiecznych elementów rozpatrywanego systemu w aspekcie utrzymania stanu zdatności. Głównym celem pracy było dokonanie analizy ryzyka dla systemu odpowiedzialnego za utrzymanie mikroklimatu na fermie drobiu. W pracy przyjęto, że elementem mającym największy wpływ na utrzymanie mikroklimatu w kurniku jest system wentylacji. Równocześnie wskazywane są najskuteczniejsze sposoby zmniejszenia ryzyka i dokonywana jest racjonalna ocena poziomu bezpieczeństwa. Przeprowadzone w pracy badania umożliwiły zidentyfikowanie, która ze stosowanych metod analizy ryzyka najlepiej odzwierciedla zagadnienie utrzymania w ruchu urządzeń wyposażenia technicznego kurnika. Z wykorzystaniem metody matrycowej, metody wskaźnikowej oraz metody probabilistycznej oszacowano ryzyko eksploatacyjne związane z wystąpieniem wcześniej zdefiniowanych uszkodzeń systemu wentylacji kurnika. Na podstawie wyników analiz można było wywnioskować, że korzystając z metody matrycowej oraz probabilistycznej otrzymano zbieżne wyniki. W tych przypadkach dla wszystkich uszkodzeń pokrywały się największe oraz najmniejsze ryzyka eksploatacyjne wystąpienia poszczególnych uszkodzeń w systemie wentylacji w kurniku.
EN
Comparative analyses in the national scale were carried out in 300 individual farms from Małopolskie and Świętokrzyskie Voivodeship in order to search for relations between the production intensity level, work performance and land efficiency and factors which shape them. The analyses concerned the use of Bayesian modelling algorithms for forecasting development of various economic and agricultural indicators which decide on the intensity and competitiveness of agriculture. The paper constitutes the second stage of research, which was preceded with previous preparation of data for modelling with the use of an exploratory overview of available data and TwoStep Cluster Analysis (Grotkiewicz et al., 2016). Based on the analyses, which were carried out, networks were built which present the relations between the analyzed variables, and conditional similarities were verified.
PL
Poszukując zależności między poziomem intensywności produkcji a wydajnością pracy i ziemi oraz czynnikami je kształtującymi, przeprowadzono analizy porównawcze w skali krajowej na tle 300 gospodarstw indywidualnych z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Analiza dotyczyła zastosowania algorytmów modelowania bayesowskiego do przewidywania rozwoju różnych wskaźników ekonomiczno-rolniczych decydujących o intensywności i konkurencyjności rolnictwa. Praca stanowi drugi etap badań, który poprzedzony był wcześniejszym przygotowaniem danych do modelowania wykorzystując do tego eksploracyjny przegląd dostępnych danych, oraz technikę TwoStep Cluster Analysis (Grotkiewicz i in., 2016). W oparciu o przeprowadzone analizy zbudowano sieci obrazujące związki pomiędzy analizowanymi zmiennymi oraz sprawdzono prawdopodobieństwa warunkowe.
EN
The objective of the paper was to determine the impact of organic farms equipment with technical production means on the economic outcomes. The research covered 50 organic farms located in the southern Poland. Equipment of farms with technical production means, basic production categories and the index of technical equipment efficiency (WUT) as well as the technical investment index (WIT) were determined. Low equipment of farms with machines and transport means in comparison to the conventional farms was reported. It was calculated that each PLN 100 spent on maintenance and exploitation of the machinery park allowed achieving an agricultural income at the level of PLN 13.
PL
Celem pracy było określenie wpływu wyposażenia gospodarstw ekologicznych w techniczne środki produkcji na wyniki ekonomiczne. Zakresem pracy objęto 50 gospodarstw ekologicznych położonych w Polsce Południowej. Określono wyposażenie gospodarstw w techniczne środki produkcji, podstawowe kategorie produkcji oraz wskaźnik efektywności uzbrojenia technicznego (WUT) oraz wskaźnik inwestycyjności technicznej (WIT). Stwierdzono niskie wyposażenie gospodarstw w maszyny i środki transportowe w porównaniu do gospodarstw konwencjonalnych. Obliczono, że każde 100 PLN wydatkowane na utrzymanie i eksplantację parku maszynowego pozwoliło osiągnąć dochód rolniczy na poziomie 13 PLN.
EN
The volumes of wastes produced at selected farms and the manner of their management are subject to analysis in this study. The wastes from plastics have been divided into four basic groups depending on their type. The volumes and the assortment of wasted from plastics formed at the time of agrarian production in the period of 3 years have been analysed. On the basis of the performed studies, the volumes of wastes from plastics produced at a farm amounts to 57,4 kg⋅ha-1 of a farm’s area. In the analysed period no statistically important changes in the volumes of wastes from plastics were observed at the examined farms.
PL
Analizie poddano ilości odpadów wytwarzanych w wybranych gospodarstwach rolniczych oraz sposób ich zagospodarowania. Odpady z tworzyw sztucznych podzielono na cztery podstawowe grupy w zależności od ich rodzaju. Analizowano ilość oraz asortyment odpadów z tworzyw sztucznych powstających podczas produkcji rolniczej w okresie trzech lat. Na podstawie zrealizowanych badań zidentyfikowano ilości odpadów z tworzyw sztucznych wytwarzanych w gospodarstwach rolniczych, co jak obliczono wynosi średnio 57,4 kg⋅ha-1 powierzchni gospodarstwa i w badanym okresie nie stwierdzono zmian istotnych statystycznie.
EN
The aim of the studies was determining the spatial distribution of premises and the technical means of production resources on farms in the years 1996, 2002 and 2010. The database has been developed for 36 counties of the Śląskie voivodship. The spatial database developed for the analysed voivodships assumed a county as the smallest indivisible unit of the geographical space. The data describing the technical means of production on farms were obtained from inquiries conducted by the European Statistical Office. Diagnostic variables describing the technical equipment on farms included: self-propelled machinery, tractors and usable areas. The analysis of spatial distribution was conducted for the assumed period of time and spatial changes were determined. On the basis of the analysed diagnostic variables the synthetic indicator was determined, which described the multivariate phenomenon by means of one variable. The analysis show that in 1996 agricultural farms were better equipped on the level of the measure of development 0.306 than in 2002, when the measure of development was lower by 0.100.
PL
W artykule przedstawiono analizę wypadków, które miały miejsce podczas czynności związanych z transportem rolniczym w gospodarstwach indywidualnych województwa zachodniopomorskiego w latach 2008-2015. Dane opracowano na podstawie informacji udostępnionych przez Oddział Regionalny KRUS w Koszalinie. Stwierdzono, że do największej ilości zdarzeń dochodzi podczas transportu z udziałem przyczep i ciągników rolniczych oraz podczas wykonywania ręcznych prac transportowych. Największy odsetek zdarzeń miał miejsce na polach i łąkach, w obejściu gospodarstw i podczas poruszania się po drogach publicznych. Rolnicy wskutek wypadku najczęściej doznają urazów kończyn górnych i dolnych, a także wielonarządowych.
EN
In the article is presented an analysis of accidents that occurred during the activities related to transport in agricultural farms in West Pomeranian Province in 2008-2015. Data were elaborated on the basis of information provided by the Department of Regional Agricultural Social Insurance Fund in Koszalin. It was found that the largest number of events occurred during transport involving trailers and tractors as well as during manual handling. The highest percentage of events took place on the fields and meadows, farms farmyard and during moving on public roads. Farmers suffered as a result of the accident of the upper and lower limbs, as well as multiple organs of their bodies.
EN
The article presents advantages resulting from implementation of the precise agriculture technology in a farm. The objective of the paper was to analyse devices used in precise agriculture on the example of the selected agricultural farm located in Podlaskie Voivodeship. Documentation of the farm and data included in the questionnaire of the survey carried out with the farm owner were the source of indispensable information. For determination of the costs of return of investments planned in the farm, the method of data analysis and TeeJeet calculation were used. Implementation of the precise agriculture technology in the investigated farm caused reduction of the costs related to running a farm. The introduced changes allowed saving approximately PLN 14 thousand annually on crop protection treatments and approximately PLN 19 thousand annually on the precise sowing of mineral fertilizers. Costs related to the purchase of devices which allow generation of such savings return after 3-4 years.
PL
W pracy przedstawiono korzyści wynikające z wdrożenia technologii rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwie rolnym. Celem pracy była analiza zastosowania urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie precyzyjnym, na przykładzie wybranego gospodarstwa rolnego, położonego w województwie podlaskim. Źródłem niezbędnych informacji wykorzystanych podczas analizy była dokumentacja gospodarstwa oraz dane zawarte w kwestionariuszu wywiadu przeprowadzonego z właścicielem gospodarstwa. Do określenia kosztów zwrotu planowanych w gospodarstwie inwestycji wykorzystano metodę analizy danych dodatkowo wykorzystano kalkulator firmy TeeJeet. Wdrożenie technologii rolnictwa precyzyjnego w badanym gospodarstwie przyczyniło się do obniżenia kosztów związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Wprowadzone zmiany pozwoliły zaoszczędzić około 14 tys. PLN rocznie na zabiegach ochrony roślin oraz około 19 tys. PLN rocznie na precyzyjnym wysiewie nawozów mineralnych. Koszty związane z zakupem urządzeń pozwalających na wygenerowanie takich oszczędności zwracają się po około 3-4 latach.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań w zakresie wyposażenia i wykorzystania środków technicznych w 53 wybranych gospodarstwach rodzinnych o powierzchni od 8 do 150 ha UR, podzielonych na 5 grup obszarowych po 10 gospodarstw w grupach I–IV i 13 gospodarstw w grupie V. Zestawiono wyniki badań terenowych za 2009 i za 2010 r. oraz wyniki projektów modernizacji na 2015 r. i prognoz rozwoju gospodarstw do 2020 r. Stwierdzono, że we wszystkich grupach obszarowych gospodarstw nadal będzie zwiększać się powierzchnia posiadanych użytków rolnych (UR). Zmniejszać się będzie jednostkowa wartość odtworzeniowa środków technicznych – średnio z 22,15 tys. zł·ha-1 w 2009 r. do 21,95 tys. zł·ha-1 w 2020 r. Największe jednostkowe wyposażenie techniczne wystąpi w 2020 r. w grupie II (31,95 tys. zł·ha–1), a najmniejsze w grupie V (15,68 tys. zł·ha-1). Średni okres trwania maszyn będzie zmniejszał się z 27,6 lat w 2009 r. do 26,1 lat w 2020 r. Największe zmiany okresu trwania maszyn wystąpią w IV grupie gospodarstw (z 30,2 do 25,3 lat). Badane gospodarstwa rodzinne będą prowadzić rozwojową działalność inwestycyjną, modernizując techniki i technologie produkcji nie tylko do końca 2015 r., ale także do 2020 r. i po tym okresie. Najtrudniej będzie prowadzić działalność inwestycyjną w gospodarstwach grupy I, łatwiej w gospodarstwach grupy II i III, najłatwiej w gospodarstwach grupy IV i V.
EN
This paper presents the results of research on equipment and the use of technical measures in 53 selected family farms with an area from 8 to 150 ha AL, divided into 5 area groups, consisting respectively of 10 farms (groups I–IV) and 13 farms (group V). A juxtaposition was made from the results of field studies for 2009 and 2010, along with the results of modernization projects for 2015 and the development prognoses for 2020. It was found that in all area groups of farms, there will still be an increase in the area of owned arable land (AL). There will be a decrease in the unit replacement value of technical measures – on average from 22.15 thous. PLN·ha-1 in 2009 to 21.95 thous. PLN·ha-1 in 2020. The biggest unitary technical equipment will occur in 2020 in group II (31.95 thous. PLN·ha–1) and the smallest in group V (15.68 thous. PLN·ha-1). The average life period of machines will decrease from 27.6 years in 2009 to 26.1 years in 2020. The biggest changes of the life period of machines will occur in the fourth (IV) group of farms (from 30.2 to 25.3 years). The examined family farms will conduct developmentoriented investment activities, modernizing techniques and technologies of production not only to the end of 2015 but also to 2020 and after this period. Conducting investment activities on farms will be the hardest in group I, groups II and III will prove less of a challenge, whereas groups IV and V will pose no difficulties.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań techniczno-ekonomicznych 53 gospodarstw rodzinnych o powierzchni od 8 do 150 ha UR, podzielonych na 5 grup obszarowych po 10 gospodarstw w grupach I–IV i 13 gospodarstw w grupie V. Badano potrzeby i możliwości rozwojowe tych grup gospodarstw oraz efekty modernizacji, wyrażane uzyskiwanym wynagrodzeniem za pracę i możliwościami inwestycyjnymi. Zestawiono wyniki badań terenowych za 2009 i za 2010 r. oraz wyniki projektów modernizacji w 2015 r. i prognoz rozwoju gospodarstw do 2020 r. Stwierdzono, że najlepsze możliwości rozwojowe mają największe obszarowo gospodarstwa grup IV i V (średnio 64,10 i 98,39 ha UR·gosp.-1 w 2020 r.). Natomiast gospodarstwa grup I i II (średnio 24,01 i 34,02 ha UR·gosp.-1 w 2020 r.) powinny mniej swoich dochodów przeznaczać na wynagrodzenie za pracę własną, a więcej na inwestycyjną działalność odtworzeniową i rozwojową.
EN
Paper presents the results of technical-economic studies on 53 family farms of the acreage from 8 to 150 ha AL. Farms were divided into 5 acreage groups, 10 farms in groups I–IV and 13 farms in group V. Development requirements and possibilities of these farm groups were surveyed as well as modernization effects expressed by obtained incomes for labour and investment possibilities. The results of terrain investigations for years 2009 and 2010, as well as the results of modernization projects for 2015 and prediction of the farm development until 2020, were settled. It was found that the best development possibilities exist for the farms of greatest acreage in IV and V groups (on average 64.10 and 98.39 ha AL per farm in 2020 year). However, the farms of groups I and II (average acreage 24.01 and 34.02 ha AL per farm in 2020) should less of their incomes release in form of payment for own labour and more for the investment activity, either reproductive and developmental.
19
PL
W pracy przedstawiono możliwości oceny efektów i efektywności produkcji gospodarstwa rolnego, szacowanej nie tylko w jednostkach pieniężnych (zł), ale także w umownych jednostkach zbożowych (JZ) lub w porównywalnych jednostkach energetycznych (GJ lub kWh). Zaprezentowano uproszczoną metodykę szacowania skumulowanych nakładów materiałowo-energetycznych i badania energochłonności produkcji roślinnej i zwierzęcej w przykładowym zmodernizowanym gospodarstwie rodzinnym o powierzchni 45 ha UR. Metodyka może być wykorzystywana w badaniach efektywności energetycznej poszczególnych rodzajów biomasy rolniczej przeznaczonej na potrzeby żywnościowe lub energetyczne (OZE).
EN
The paper presents the possibilities for assessing the effects and effectiveness of farm production, estimated not only in monetary units (PLN), but also in contractual corn units (CU), or in comparable units of energy (GJ or kWh). It also shows a simplified methodology for the estimation of accumulated material and energy expenditures and examining energy consumption of plant and animal production in the model, modernized family farm with an area of 45 ha AL. The methodology can be used to study energy efficiency of different types of agricultural biomass allocated for food or energy needs (RES).
20
PL
W pracy przedstawiono zbiorcze wyniki badań techniczno-ekonomicznych, prowadzonych w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w latach 2009–2012 w 53 wybranych gospodarstwach rodzinnych o powierzchni 8–150 ha˖UR. Zestawiono wyniki badań terenowych za 2009 i za 2010 r. oraz wyniki projektów modernizacji na 2015 r. i prognoz rozwoju gospodarstw do 2020 r. Stwierdzono, że wybrane gospodarstwa nadal będą powiększać powierzchnię swoich UR i obsadę zwierząt. Ich jednostkowe przychody (tys. zł˖ha-1) nie będą zwiększać się, a jednostkowe rozchody zmniejszą się, tym samym zwiększą się jednostkowe dochody w tys. zł˖ha-1, zwłaszcza w zł za godzinę pracy własnej członków rodziny. Zmniejszać się będzie wartość odtworzeniowa posiadanych środków technicznych, których średni okres trwania będzie się skracał – z 27,64 lat w 2009 r. do 24,50 lat w 2020 r.
EN
This paper presented cumulative results of technical and economic research conducted at the Institute of Technology and Life Sciences in the years 2009–2012 concerning 53 selected family farms with an area of 8–150 ha•AL. A compilation was made including field research results from the year 2009 and 2010 as well as results of modernization projects for the year 2015 and farm development prognostics to the year 2020. It was found that the selected farms will continue to increase their surface of AL and livestock units. Their unitary revenues (thous. PLN˖ha-1) will not be increasing and unitary expenditures will decrease, thereby causing a rise in the unitary incomes in thous. PLN˖ha-1 particularly in PLN per hour of the family members own labour. There will also be a decrease in the replacement value of owned technical measures, for which the average life period will shorten – from 27.64 years in the year 2009 to 24.50 years in the year 2020.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.