Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koncentracja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim of the paper is to measure and forecast concentration of regional development potential on a regional basis. The study covered 14 GUS features, which measure the development potential. The forecast, nominal values and processes’ dynamics were calculated for data from 2010 to 2020, using author made method. The study reveals that key factors determining the diversification of the distribution of the potential include the relation of large agglomerations to their regional surroundings. Therefore, we are dealing with growth poles with different impact levels. Since 2010, the process of concentrating potential in Poland has taken different directions. In poorly developed regions, we observe constant distribution values. Most regions, especially those with medium and high levels of economic development, are characterized by a dynamic increase in the level of concentration 5% to 6% annually. This means that the growth poles «move away» from their surroundings and strengthen their position. Simultaneously, they slightly reduce the distance to the strongest developed region in Poland (Mazowsze). By 2020, these trends will remain unchanged, however regions with a moderately low level of development will observe the fastest growth.
PL
Celem pracy była ocena wpływu syntetycznych hormonów roślinnych z grupy auksyn i cytokinin na koncentrację K, Ca i Mg oraz stosunek ilościowy K:(Ca+Mg) w biomasie nadziemnej Medicago x varia T. Martyn i Trifolium pratense L. Badania realizowano w oparciu o doświadczenie pierścieniowe prowadzone na obiekcie doświadczalnym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w latach 2014-2016. Czynniki doświadczenia: – gatunek rośliny: lucerna mieszańcowa (Medicago x varia T. Martyn) odmiana Kometa oraz koniczyna łąkowa (Trifolium pratense L.) odmiana Krynia, – regulator wzrostu: (K) kontrola: woda destylowana, (A) kwas indolilo-3-masłowy (IBA – syntetyczna auksyna), (C) 6-benzyloaminopuryna (BAP – syntetyczna cytokinina), (AC) kwas indolilo-3-masłowy + 6 benzyloaminopuryna (IBA + BAP – stosunek ilościowy 1:1). Każdy odrost opryskiwano dwukrotnie. Na jednorazowy oprysk zużywano 0,2 dm3 roztwotu o stężeniu regulatora 30 mg·dm-3, uzyskując całkowite zroszenie roślin w pierścieniu. Pierścienie kontrolne opryskiwano taką samą ilością wody destylowanej. Obiekty prowadzono w trzech powtórzeniach i użytkowano trzykrotnie w sezonie wegetacyjnym. W ocenie wybranych elementów wartości użytkowej roślin, wykorzystano następujące parametry: zawartość ogólna wybranych makroelementów (K, Ca, Mg) w suchej masie roślin, stosunek ilościowy makroskładników K:(Ca+Mg). Uzyskane wyniki badań opracowano statystycznie wykorzystując analizę wariancji. O istotności wpływu czynników doświadczalnych na wartość badanych cech wnioskowano na podstawie testu F Fishera-Snedecora, a wartość NIR0,05 weryfikowano testem Tukey’a. Auksyna i cytokinina stosowane oddzielnie w uprawie lucerny mieszańcowej i koniczyny łąkowej powodowały wzrost koncentracji K i Mg w suchej masie roślin. Tylko w warunkach stosowania auksyny, udział Ca wzrastał, co nadmiernie zawężało proporcję K:(Ca+Mg).
EN
The aim of the experiment was to assess the effect of auxins and cytokinins, synthetic plant hormones, on Ca, Mg, and K concentration and the K: (Ca + Mg) ratio in the above-ground biomass of Medicago x varia t. Martyn and Trifolium pratense L.The research was based on a pot experiment conducted in an experimental facility of the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce in the years 2014-2016. The experimental factors were as follows: – plant species: alfalfa (Medicago x varia T. Martyna) cultivar Comet; red clover (Trifolium pratense L.) variety Krynia, – growth regulators: (A) indolilo 3-butyric acid (synthetic auxin IBA); (C) 6-benzylaminopurine (BAP synthetic cytokine); (AC) 3-butyric acid indolilo + 6-benzylaminopurine (IBA + BAP in the ratio 1: 1); control treated with distilled water. During each growth cycle, the grass was treated twice. For a single application, 0.2 dm3 of spray liquid with a growth regulator concentration of 30 mg·dm-3 was used until the plants in the pots were thoroughly wet. The control pots were treated with distilled water of the same amount. The experiment was repeated three times, with three harvests during the growing season. The following parameters were determined in the assessment of selected nutritional characteristics of plants: content of selected macroelements (K, Ca, Mg) in the dry mass of plants: ratio of macroelements in the dry matter plants: K: (Ca+Mg). The results of the study were statistically processed using the analysis of variance. F Fisher's test was used to assess the significance of the influence of experimental factors on the tested properties, while the LSD values were verified by the Tukey test. Auxin and cytokinin applied separately to hybrid alfalfa and red clover increased concentration of K and Mg in plant dry matter. Auxin used on its own increased Ca content, which excessively narrowed the ratio of K:(Ca+Mg)
PL
W artykule przedstawiono system zwiększający bezpieczeństwo pracy operatora maszyny i urządzeń w oparciu o pomiar poziomu koncentracji uwagi. Powstał on w odpowiedzi na wyniki analiz stanu bezpieczeństwa pracy WUG wskazujące, że najczęstszą przyczyną wypadków jest „niedostateczna koncentracja przy wykonywaniu pracy”. W artykule przedstawiono analizę rozwiązań rynkowych związanych z podjętą tematyką oraz opis proponowanego rozwiązania w postaci koncepcji systemu.
EN
The system increasing safety of machine and equipment operators by measuring the level of operator's attention is presented. The system has been developed in response to the analyses of occupational safety conditions conducted by WUG, which indicate that insufficient concentration at the workplace is the most common cause of accidents. Description of the suggested solution in a form of the system measuring concentration of attention as well as analysis of the market solutions related to the subject matter is presented.
EN
High Sb and As contents in zink and lead concentrations, have always been obtained by conducting experiments with flotation concentration of complex poly-mineral Pb-Zn-Sb-As-(Ag, Au) ore ground to varied grinding finenesses. Chemical analyses were not sufficient to explain this phenomenon. With the help of detailed mineralogical analyses of the run-of-mine ore, and, the obtained concentrates that followed, the problem has been solved. All ore minerals were identified, the degree of liberation of galena and marmatite measured, and the frequency of occurrences of certain types of binary, ternary and higher locked grains determined. The measurements of the liberation degree of galena and marmatite (at the fineness of grinding of 83% -0.074 mm), in the obtained concentrates have shown that the increase in a grinding fineness can only partially result in the increase in recovery and provide better concentration results. In addition, the use of new selective low-cost flotation reagents is required to separate hard-to-beneficiate pairs of sulphide minerals with very similar flotation properties.
PL
Wysokie zawartości Sb i As w koncentratach cynku i ołowiu zawsze były uzyskiwane przy prowadzeniu flotacji złożonych polimetalicznych mieszanin Pb-Zn-Sb-As-(Ag, Au) o drobnym uziarnieniu. Analizy chemiczne okazały się niewystarczające do wyjaśnienia tego zjawiska. Za pomocą szczegółowych analiz mineralogicznych przeprowadzanych na rudzie oraz otrzymanych koncentratach problem ten został rozwiązany. Zidentyfikowano wszystkie minerały rudne, stopień uwolnienia galeny oraz marmatytu oraz częstość występowania określonych związków dwu i trójskładnikowych lub bardziej złożonych. Pomiary stopnia uwolnienia galeny oraz marmatytu (o zawartości ziaren -0,074 mm równej około 83%) w otrzymanych koncentratach wykazały, że wzrost ilości drobnych ziaren może być jedynie częściowym powodem wzrostu uzysku i lepszych wyników jakości koncentratu. Dodatkowo, zastosowanie nowych, tanich odczynników flotacyjnych jest warunkiem rozdziału trudnych do wzbogacenia minerałów siarczkowych o podobnych właściwościach flotacyjnych.
PL
Jak pokazują badania, współcześni studenci szybko tracą koncentrację i nie są w stanie skupić się przez dłuższy czas na zajęciach o charakterze instruktywistycznym. Skutkiem tego, tradycyjny sposób przekazywania wiedzy w czasie długich wykładów może stać się nieefektywny, nawet wtedy, gdy towarzyszy mu stymulacja wizualna. Żeby zwiększyć koncentrację uczących się, edukatorzy eksperymentują, łącząc tradycyjne i elearningowe środowisko nauczania i uczenia się. Wykorzystanie łatwych w użyciu, prostych narzędzi Web 2.0 do wspomagania zajęć może przyczynić się do znacznego zwiększenia koncentracji uczących się, a więc do efektywniejszego przyswojenia przez nich wiedzy przekazywanej im w sali wykładowej. Skuteczność wprowadzenia do zajęć tradycyjnych narzędzi zwiększających ich interaktywność zostanie wsparta opiniami studentów Politechniki Gdańskiej.
EN
Recent research has shown that nowadays students quickly lose concentration and are unable to focus on information provided in an instructivist way. Long lectures even when supplemented with slide shows can demotivate a vast number of students. Greater concentration leading to deeper engagement in educational activities could be achieved by enhancing a traditional environment with web-based materials created with collaborative, communication and creativity tools. Using various techniques arousing participants’ interest, e.g., quizzes, should act as engaging stimuli in a face-to-face classroom. Courses can be more effective if they include various engaging activities designed with respect to constructivist, learnercentred principles, with the major focus on interactive learning. The paper aims to present some aspects of teaching and learning technical English, as well as to analyse the impact of simple quizzes on students’ concentration during lecture-style presentations. The ideas discussed in the paper are supported by some exemplary tasks and opinions of the students of Gdansk University of Technology who participated in my web-enhanced classes.
PL
Jednym z podstawowych czynników mających wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw jest poziom ich innowacyjności. Zdolność kreowania i wykorzystania innowacji staje się istotnym elementem, determinującym sprawność działania przedsiębiorstwa oraz jego rozwój na konkurencyjnym rynku. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw zależy od wielu czynników zarówno o charakterze zewnętrznym, jak i wewnętrznym, z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest analiza koncentracji ekonomicznych uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw w krajach UE z wykorzystaniem indeksu Herfindahla-Hirschmana.
EN
The factor that is decisive for the functioning and development of enterprises is their competitive abilities in the domestic and international markets. The level of innovation is a key factor affecting the competitive abilities. Activity of enterprises to undertake innovation projects is determined by external and internal conditions of their functioning. The aim of this paper is the concentration analysis of external conditions of the innovation level of enterprises in the selected EU countries with the use of the Herfindahl-Hirschman Index.
PL
Procesy globalizacji i integracji Polski z Unią Europejską zasadniczo zmieniły kierunek rozwoju struktur podmiotowych przemysłu spożywczego. W sektorze tym ponownie zaczęły występować procesy koncentracji produkcji, które polegały na zmniejszeniu liczby czynnych firm, głównie tych najmniejszych, oraz na wzroście liczby, a także udziału w produkcji i zatrudnieniu dużych firm. Po przeszło dziesięciu latach członkostwa w UE struktura podmiotowa polskiego przemysłu spożywczego zbliżyła się do struktury w krajach UE.
EN
The processes of globalization and Polish integration with the European Union have fundamentally changed the directions of the development of subjective structures of the food industry. The processes of concentration of production, which returned to the sector, led to reduction in the number of active firms, mainly the small ones and resulted in an increase in the number and share of production and employment of large companies. After more than ten years of membership in the EU, economic structure of Polish food industry has conformed to the EU.
EN
Entrepreneurship and innovation contribute to economic development through a change in the economic structure of businesses. Venturesome activities and innovation are about the creation of a resources configuration which allows to gain a competitive advantage. Innovation is perceived as an effect of entrepreneurship. It comes from this fact that entrepreneurship is understood as a capability to create new knowledge, and to find solutions to problems or situations. The goal of the article is to assess the inequality of the development of entrepreneurship and innovation among regions in Poland in based on levels of concentration. An analysis of the measures of entrepreneurship and innovation in relation to Polish provinces was carried out. The level of regional concentration of entrepreneurship and innovation in Poland was analyzed on the basis of separate measures.
PL
Przedsiębiorczość i innowacyjność przyczyniają się do rozwoju gospodarczego dzięki zmianie w strukturze ekonomicznej przedsiębiorstw. Działania przedsiębiorcze i innowacyjne koncentrują się na tworzeniu takiej konfiguracji zasobów, aby możliwe było osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Innowacyjność postrzegana jest jako efekt przedsiębiorczości. Wynika to z rozumienia przedsiębiorczości jako zdolności do kreowania nowej wiedzy, sposobu rozwiązania problemu czy też sytuacji. Celem artykułu jest ocena nierówności w rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce w kontekście koncentracji. Analizie poddano mierniki przedsiębiorczości i innowacyjności w odniesieniu do województw. Na podstawie wyodrębnionych mierników zbadano poziom koncentracji przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce w ujęciu regionalnym.
EN
The studies were performed on the organic plot of AES of IUNG in Grabów in 2012. Experimental factors were: 4 legumegrass mixtures (the first factor): 1 - Trifolium repens (25%) + Trifolium pratense (25%) + Lolium perenne (15%) + Dactylis glomerata (15%) + Festuca pratensis (10%) + Festuca rubra (10%); 2 - Trifolium pratense (50%) + Lolium perenne (20%) + Festuca pratensis (20%) + Phleum pratense (10%); 3 - Medicago x varia (50%) + Dactylis glomerata (20%) + Festuca pratensis (20%) + Phleum pratense (10%); 4 - Trifolium repens (25%)+ Medicago x varia (25%) + Lolium perenne (15%)+Dactylis glomerata (15%) + Festuca pratensis (10%) + Festuca rubra (10%) and 2 ways of using sward: hay/pasture and pasture (the second factor). The purpose of the research was to assess the effects of the species composition of several legume-grass mixtures utilized in a hay/pasture or pasture way (periodic cow grazing) on the weight and content of nutrients in the aerial and underground fraction of post-harvest residues. The conducted studies have shown that legumegrass mixtures left behind a large weight of post-harvest residues with a high percentage of grasses. The weight of nutrients brought into the soil varied depending on their percentage in the post-harvest residues. Most of the post-harvest residues were left by a mixture of alfalfa with grasses. More potassium was left by mixtures on pastures, while the weight of other nutrients was similar in the tested ways of sward use.
PL
Badania przeprowadzono na polu ekologicznym w RZD IUNG Grabów w 2012 roku. Czynnikami badawczymi w doświadczeniu były: 4 mieszanki bobowato-trawiaste (I czynnik): 1 - Trifolium repens (25%) + Trifolium pratense (25%) + Lolium perenne (15%) + Dactylis glomerata (15%) + Festuca pratensis (10%) + Festuca rubra (10%); 2 - Trifolium pratense (50%) + Lolium perenne (20%) + Festuca pratensis (20%) + Phleum pratense (10%); 3 - Medicago x varia (50%) + Dactylis glomerata (20%) + Festuca pratensis (20%) + Phleum pratense (10%); 4 - Trifolium repens (25%)+ Medicago x varia (25%) + Lolium perenne (15%)+Dactylis glomerata (15%) + Festuca pratensis (10%) + Festuca rubra (10%) i 2 sposoby użytkowania runi: kośno/pastwiskowy i pastwiskowy (czynnik II). Celem badań była ocena wpływu składu gatunkowego czterech mieszanek bobowato-trawiastych użytkowanych kośno/pastwiskowo i pastwiskowo (okresowy wypas krów) na masę oraz zawartość składników pokarmowych w nadziemnej i podziemnej frakcji resztek pozbiorowych. Przeprowadzone badania wykazały, że po mieszankach bobowato-trawiastych pozostała duża masa resztek pozbiorowych, szczególnie wysoki był w nich udział traw. Masa wnoszonych do gleby składników pokarmowych zależała od ich procentowej zawartości w resztkach pozbiorowych. Najwięcej resztek pozbiorowych pozostawiały mieszanki lucerny z trawami. Więcej potasu pozostało po mieszankach na pastwisku, masa pozostałych składników pokarmowych była podobna w porównywanych sposobach wykorzystaniu runi.
10
PL
Przedstawiono znaczenie rozwoju technologii chłodzenia z wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego. Systemy takie z reguły używają dodatkowego źródła ciepła pozwalającego osiągnąć temperaturę efektywnej pracy chłodziarki absorpcyjnej. W tym celu w wielu rozwiązaniach stosowane są dodatkowe źródła ciepła w postaci podgrzewaczy elektrycznych, gazowych i innych czyli używających energię nieodnawialną. W krajach południowych możliwa jest praca systemu chłodniczego wyłącznie w oparciu o energię odnawialną przy wykorzystaniu odpowiednio dużych zestawów kolektorów próżniowych. Jednakże w Polsce instalacje kolektorów słonecznych bazują najczęściej na kolektorach płaskich i nie posiadają tak dużej powierzchni. Dlatego przewidziano układ bazujący na kolektorach płaskich z dogrzewaniem czynnika roboczego w postaci koncentratora promieniowania słonecznego. W pracy przedstawiono opis stanowiska badawczego oraz wybrane wyniki badań pracy takiego hybrydowego układu. Wykonano modelowanie pracy układu hybrydowego w celu opisu temperatury na wyjściu z kolektora dla naturalnej zmienności godzinowej natężenia promieniowania słonecznego oraz dla kilku wybranych prędkości przepływu medium roboczego. Wykazano, że możliwy jest wystarczająco dokładny opis za pomocą uproszczonego modelu matematycznego koncentratora, jednakże wymagana jest znajomość parametrów technicznych koncentratora (m.in. sprawności odbiornika ciepła, sprawności koncentracji promieniowania i inne). W wielu przypadkach praktycznych dokładne określenie tych wielkości może być trudne. Dlatego przeprowadzono analizę czułości modelu na niepewności tych parametrów.
EN
The importance of developing solar cooling technologies was described in the paper. Described system mostly use additional heat source to achieve temperature sufficient for efficient operation of an absorption unit. In this aim, in many of the installation such auxiliary heat sources as: electric, gaseous, etc are applied. This heat source use non-renewable energy. In the countries of the south operation of the system using only renewable energy is possible - it require large areas of evacuated tube collectors. However, in Poland solar installations are mostly smaller and based of flat plate solar collectors. Therefore in this paper we consider system based on flate-plate collectors with heating up of working medium by a solar concentrator. Description of the experimental hybrid installation and selected results for variable medium flow are presented in the paper. It was confirmed that it is possible create sufficiently accurate description of the installation by simplified mathematical model, but it requires knowledge of some technical parameters as: efficiency of the heat receiver, concentrating ratio and others. In many practical cases accurate determination of those parameters is difficult. Appropriate anylysis of sensitivity of those parameters were performed.
11
Content available remote Chłonność terenów zieleni w mieście - studium przypadku miasta Zielona Góra
PL
Artykuł przedstawia próbę zwrócenia uwagi na brakujące standardy urbanistyczne dla terenów miejskich. Przeanalizowano aktualne wskaźniki do szacowania chłonności terenu niezbędnego do programowania ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych. Przedstawiono studia literaturowe nad wskaźnikami chłonności zagospodarowania terenu, służące ustaleniu relacji pomiędzy intensywnością i gęstością zabudowy wokół powierzchni biologicznie czynnych – lasów, parków i zieleńców. Zaprezentowano również możliwości wykorzysta modelowania z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych dla oceny chłonności i pojemności terenów miejskich. W artykule zaprezentowane zostały podstawy teoretyczne, możliwe do wykorzystania w pracach doświadczalnych, pomocnych w określeniu czynników i elementów wpływających na uwarunkowania urbanistyczne. Badanie chłonności terenów zieleni w miastach przyczynia się do zachowania różnorodności biologicznej w granicach środowiska zurbanizowanego miast. Artykuł może pomóc zidentyfikować problemy w prowadzeniu polityki zrównoważonego rozwoju w miejskich obszarach funkcjonalnych. Zapis urbanistyczny w lokalnych dokumentach planistycznych tj studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy czy miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, powinien wyróżniać i chronić tereny zieleni miejskiej z uwzględnieniem granic ich chłonności i pojemności. Konieczność monitoringu i kontroli polityki zagospodarowania przestrzennego mimo, że wymuszona ustawowo w ramach ustaleń ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wskazuje jednolitego zestawu wymaganych standardowych wskaźników urbanistycznych, które umożliwiłyby jakiekolwiek bilansowanie wartości w jednostkach przestrzennych. Widoczna jest potrzeba ujęcia ich w spójnym i kompletnym zbiorze regulacji.
EN
The article presents an attempt to draw attention to the missing standards for urban areas. Indicators which were analyzed to estimate the absorbency of the land needed for programming public recreation areas. Presented literature related indicators absorbency of land, which are used to establish links between the intensity and density of buildings around the area of biologically active - forests, parks and lawns. Also presented possibilities for use of modeling by means of artificial neural networks for evaluation absorbency and the capacity of urban areas. The article presented the basics theoretical possible to use in experimental work, help in determining the factors and elements influencing factors urban. Research absorbency of green areas in cities will affect the conservation of biodiversity within the urban environment of cities. The article can help in identifying problems in the policy of sustainable development of urban areas. Writing in the local urban planning documents (master plan) should stand out and protect urban green areas, taking into account the limits of their absorbency and capacity. Necessity monitoring and control of spatial planning policy, although Forced by statute in the context of the findings of the Act of 27 March 2003 for spatial planning and development, does not indicate uniform set the required standard of urban indicators, which allow any balancing of the spatial units. Visible is the need to recognize them in a coherent and complete set of regulations.
12
PL
W artykule zaprezentowano stanowisko laboratoryjne do pomiaru wybranych parametrów psychofizycznych kierowców z użyciem jednoelektrodowego elektroencefalografu MindWave oraz symulatora pojazdu osobowego AS1200-6 firmy AutoSim, będącego na wyposażeniu laboratorium silników spalinowych w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Przystępując do badań założono, że istnieje korelacja pomiędzy rzeczywistą a wirtualną jazdą pojazdem osobowym. Zastosowano w tym celu pomiar wskaźnika koncentracji za pomocą urządzenia MindWave. W badaniach wykorzystano autorskie oprogramowanie, pozwalające na rejestrację danych z elektroencefalografu i powiązanie ich z wydarzeniami na symulowanej trasie.
EN
In the paper a laboratory stand for measurement of some selected psychophysical parameters of drivers is presented. One-electrode electroencephalograph and the simulator AS1200-6 made by AutoSim was used. This simulator is a part of the laboratory equipment in Institute of Combustion Engines and Transport, Poznan University of Technology. Authors assumed, that the correlation between real and virtual driving exists. To prove that, the level of drive concentration measured with MindWave device has been used. The software created by the authors allows for data acquisition and to connect these data with events on a simulated route.
13
Content available remote Model DC tranzystora GaN HEMT z uwzględnieniem parametrów fizycznych
PL
Powszechnie znane metody pomiaru ruchliwości i koncentracji nośników w 2-wymiarowym gazie elektronowym (2-DEG) struktur HEMT stosowane są do oceny poszczególnych etapów procesu technologicznego. Brak jest ilościowego odniesienia uzyskanych w ten sposób wartości tych parametrów wprost do charakterystyk elektrycznych tranzystora. Dlatego zaproponowano podejście zaciskowe, aby na podstawie zależności fizycznych i charakterystyk DC I-V tranzystora wyznaczyć ruchliwość i koncentrację nośników 2-DEG w kanale struktury GaN HEMT.
EN
Commonly known method for the measurement of electron mobility and concentration in the 2-dimensional electron gas (2-DEG) of HEMT heterostructures are used to evaluate the individual stages in the technological process. Currently, there is no quantitative reference of values obtained with the use of mentioned methods directly to the electrical characteristics of the transistor. This was the main reason to apply a terminal approach in order to determine a mobility and carrier concentration in 2-DEG of GaN HEMTs heterostructures based on physical relationships and IV characteristics.
EN
Optimum cut-off grades determination in mining life affects production planning and ultimate pit limit and it is also important from social, economical and environmental aspects. Calculation of optimum cut-off grades has been less considered for mines containing various mineral processing methods. In this paper, an optimization technique is applied to obtain optimum cut-off grades for both concentration and heap leaching processes. In this technique, production costs and different recoveries of heap leaching method directed into modeling different annual cash flows in copper mines. Considering the governing constraints, the Lagrange multiplier method is practiced to optimize the cut-off grades in which the objective function is supposed to maximize Net Present Value. The results indicate the effect of heap leaching process on the optimum cut-off grades of primary and secondary sulfide deposits.
PL
Określanie optymalnego poziomu odcięcia dla zawartości procentowej pierwiastka użytecznego ma poważny wpływ na planowanie produkcji, określanie ostatecznych limitów zasobów złoża; jest to także ważna kwestia z punktu widzenia kwestii społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Obliczanie optymalnego poziomu odcięcia dla zawartości procentowej pierwiastka użytecznego nie było zwykle szeroko rozważane w przypadku kopalni prowadzących ciągły system przeróbki. W pracy tej przedstawiono technikę optymalizacji określania poziomu zawartości procentowej pierwiastka użytecznego z uwzględnieniem zarówno procesów koncentracji jak i ługowania. W metodzie uwzględniono koszty produkcji i różne wskaźniki odzysku rudy, wielkości te wykorzystane zostały do modelowania rocznych przepływów gotówki w kopalniach miedzi. Uwzględniając narzucone ograniczenia, zastosowano metodę mnożników Lagrange’a w celu optymalizacji określania poziomu zawartości procentowej pierwiastka użytecznego, gdzie przyjętą funkcją celu jest maksymalizacja wartości bieżącej netto. Wyniki wskazują wpływ procesów ługowania na zawartość procentową pierwiastka użytecznego w rudzie pochodzącej z pierwotnych lub wtórnych złóż siarczku miedzi.
PL
Artykuł pod tytułem „Analiza stanu psychofizycznego kierowcy w warunkach rzeczywistych i symulacyjnych” prezentuje badania z zakresu pomiarów współczynnika koncentracji w trakcie prowadzenia pojazdu osobowego. Próba była realizowana w warunkach rzeczywistych na terenie miasta Poznania oraz w zbliżonych warunkach symulacyjnych na symulatorze AS1200-6 znajdującej się w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Główny założeniem badania było sprawdzenie czy istnieje korelacja pomiędzy rzeczywistą, a wirtualną jazdą pojazdem osobowym. Wykorzystano do tego pomiar wskaźnika koncentracji za pomocą urządzenia MindWave. Badanie było realizowane w podobnych natężeniach ruchów ulicznych przy wykorzystywaniu różnych typów dróg (głównie miastowe, osiedlowe oraz szybkiego ruch). W artykule zaprezentowano wyniki poszczególnych pomiarów oraz zestawienia średnich wskaźników koncentracji dla danego typu manewrów pojazdem osobowym. W badaniu wzięły udział dwie osoby, z czego jedna nie miała wcześniej do czynienia z danym pojazdem osobowym, symulatorem oraz realizowaną trasą.
EN
The article on the analysis of the drivers’ psychophysical state in real and simulated conditions presents research in the area of the attention level during driving a car. The study was conducted in real conditions in Poznań and in artificial conditions simulating real driving on the AS1200-6 simulator in the Institute of Combustion Engines and Transport at Poznań University of Technology. The main goal was to verify whether there is a correlation between real and simulated driving using the attention levels obtained from MindWave device. The study was conducted in similar traffic intensity on different types of roads (mainly urban, suburban and a freeway). In the article the results of every measurement is presented along with the comparison of the attention level means of every type of maneuver using a passenger car. Two persons took part in the trial among which only one person did not have any previous interactions with neither this particular type of car nor the simulator nor the road.
EN
Issues of the retail development and its influence on the region is currently considered as particularly topical taking into account the economic attenuation in the world. The appreciation of the development of retail networks in regions of the Slovak Republic was conducted based on selected indicators of concentration. The concentration of retail units resulted in the increase of the average sales area, growth of supermarkets, hypermarkets and retail chains. From the geographical perspective, it is possible to understand the concentration as the ability of companies to center and further develop in areas with other companies present. Based on the analysis of the concentration of the retail network in regions of the Slovak Republic conducted, it can be stated that the Bratislava region demonstrates a significant dominance in the monitored period. This dominant position of the Bratislava region is in accordance with classic localization theories, mainly the theory of central cities by W. Christaller developed by J. Friedmann with the theory of the polarization evolution according to which the economic growth of the country can be strengthened by the hierarchical system of cities and their functional regions.
PL
Kwestie rozwoju sprzedaży detalicznej i jej wpływ na sytuację w regionie, są obecnie uważane za szczególne kwestie, biorąc pod uwagę zahamowanie rozwoju gospodarczego na świecie. Aprecjacja rozwoju sieci detalicznej w regionach Słowacji, została przeprowadzona na podstawie wybranych wskaźników koncentracji. Koncentracja jednostek detalicznych spowodowała wzrost poziomu sprzedaży, zwiększenie liczby supermarketów, hipermarketów i sieci handlowych. Z geograficznego punktu widzenia, możliwe jest rozumienie koncentracji jako zdolność przedsiębiorstw do scentralizowania i dalszego rozwoju w innych obszarach. W oparciu o przeprowadzoną analizę stężenia w sieci handlu detalicznego w regionach Słowacji, można stwierdzić, że region Bratysława wykazuje znaczną przewagę w badanym okresie. Ta dominująca pozycja regionu jest zgodna z klasycznymi teoriami lokalizacji, głównie teorii W. Christaller’a o centralnych miastach, opracowanej przez J. Friedmann, z teorią ewolucji polaryzacji zgodnie z którą wzrost gospodarczy kraju, może zostać wzmocniony przez hierarchiczny system miast i ich regionów.
PL
Artykuł poświęcony jest zmianom tendencji migracyjnych w funkcjonalnym regionie miejskim Bratysława w okresie 1991 - 2010. Migracja to proces bardzo dobrze odzwierciedlający transformację polityczną, społeczną oraz ekonomiczną po 1989 roku. Dzięki rozwojowi salda migracji (zarówno w całym regionie, jak i wchodzących w jego skład rdzeniu i obwodzie) - mierzonego przez wskaźnik migracji netto – można zidentyfikować przejście regionu przez poszczególne stadia, zdefiniowane przez model stadiów rozwoju regionów miejskich. Artykuł jest także oceną możliwości zastosowania tego modelu do badań rozwoju, miejskiego regionu funkcjonalnego Bratysława.
EN
The paper is aimed to the changes of migration trends in the Bratislava functional urban region during the period 1991 – 2010. Migration is the process very sensitively reflecting the political, social and economical transformation after 1989. Following the development of the migration balance in the region and its components – the core and the ring – measured by the net migration rate, it is possible to identify the shift of the region between the stages of urban development defined in the model of the stages of urban development. The article also assesses the suitability of this model for such a research in the Bratislava functional urban region.
PL
Wybrano i scharakteryzowano metody badań dostosowane do oceny błędów ruchów technologicznych. Są to: metoda oceny zmian położenia osi obrotowej, metoda pomiaru błędów nastawionych prędkości obrotowych, test interpolacji kołowej. Wybór, dokładność i parametry tych metod dostosowano do wybranych zadań obróbkowych. Zaproponowano ocenę wpływu konstrukcji maszyny na dokładność obrobionych przedmiotów. Postawiono pytanie; czy przyczyną błędów obróbki przedmiotów są błędy obrotu przedmiotu, błędy obrotu narzędzia, czy błędy nastawionego posuwu osi X, Z lub ruchu interpolowanego i czy wynikają one z właściwości konstrukcyjnych tokarki (odwzorowanie), czy z błędów regulacji ruchów technologicznych (głównie nadążania).
EN
Selected and described are methods adapted for evaluation of technological motion errors. These are: method of evaluation of rotating axes position change, method of measurement of rotational speed error, circular interpolation test. Selection, accuracy and parameters of these methods have been adapted for selected machining tasks. The question has been raised: if the cause of machining inaccuracies is error of workpiece rotation, error of tool rotation, error of set feed rate of X or Z axes or error interpolation motion and if the errors are result of properties of a lathe (reproduction) or of erroneous technological motions (mainly following error).
PL
Jedną z najbardziej pożądanych, kluczowych umiejętności absolwenta szkoły i wyższej uczelni XXI wieku jest między innymi szybkie, kreatywne uczenie się. Posiadając tę umiejętność, absolwenci tych szkół mają szansę odnosić sukcesy zawodowe w złożonej, globalnej rzeczywistości nieustających zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych. W wspomaganiu procesu szybkiego, kreatywnego uczenia pomocne są nowoczesne techniki uczenia się.
EN
One of the most desirable, key skills higher education institution graduates in the 21st century can have is fast, creative learning. Having such an ability gives graduates a chance to achieve professional success in a complex, global reality characterized by constant social, economic and technological changes. The process of fast, creative learning can be enhanced by modern learning techniques.
20
Content available remote Kontrola fuzji i przejęć w Unii Europejskiej w praktyce
PL
Kontrola fuzji i przejęć odbywa się w oparciu art. 85 i 86 TWE oraz rozporządzenie nr 139/2004 WE. Przed zgłoszeniem Komisji Europejskiej koncentracji, przedsiębiorcy mogą poinformować Komisję, że koncentracja może mieć istotny wpływ na konkurencję na rynku Unii Europejskiej. Głównym powodem zakazu transakcji M&A przez Komisję Europejską jest zwykle możliwość uzyskania pozycji dominującej na rynku poprzez przedsiębiorstwa na rynku krajowym o charakterze horyzontalnym. W latach 1990-2006 Komisja zablokowała 19 transakcji fuzji i przejęć.
EN
Control of mergers and acquisitions is based on art. 85 and 86 EC and Regulation No 139/2004 EC. Before reporting the concentration to the European Commission, the entrepreneurs may inform the Commission that the transaction may have a significant impact on competition in the European Union. The main reason for the prohibition of M & A transactions by the European Commission is usually a danger of obtaining dominant horizontal market position on by company. In years 1990-2006 the Commission has prohibited 19 mergers and acquisitions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.