Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Włączenie nowej instalacji neutralizacji kwasu azotowego amoniakiem do ciągu technologicznego wytwarzania granulowanych nawozów saletrzanych w Zakładach Azotowych Kędzierzyn (Grupa Azoty) spowodowało okresowe pogorszenie jakości produktów, przejawiające się m.in. w obniżeniu wytrzymałości granul na ściskanie oraz spadku ich odporności na szoki temperaturowe. Bezpośrednią przyczyną tych zjawisk były trudności z zapewnieniem stałości składu strumienia stopu kierowanego do węzła granulacji. W wyniku wprowadzenia zmian w pracy instalacji neutralizacji przywrócono jakość wytwarzanych produktów.
EN
After the new unit of HNO3 neutralization with NH3 was taken into operation in the granular fertilizer prodn. line, a deterioration of the product quality was obsd. as the compression strength of granules and their thermal shock resistance decreased. Effect of additives, impurities, NH4NO2 concn. and temp. on the product quality was studied to improve the prodn. process. Change of the site of H2SO4 dosing to HNO3 before neutralization resulted in restoring the product quality.
2
Content available remote Reakcje chemiczne w procesach granulacji wybranych nawozów mineralnych
PL
Omówiono reakcje chemiczne zachodzące w trakcie procesów granulacji nawozów mineralnych o różnych składach i przy wykorzystaniu różnych metod granulacji. Wykazano, że ograniczony przebieg reakcji między wypełniaczami węglanowymi a azotanem amonu oraz superfosfatem wpływa korzystnie na przebieg procesu granulacji i na właściwości produktów. W przypadku nawozów wieloskładnikowych zawierających fosforany amonu, sole potasowe i azotan amonu, w układzie może przebiegać kilka reakcji podwójnej wymiany między poszczególnymi składnikami układu, powodując wyraźne obniżenie temperatury krystalizacji powstających układów soli, co wymusza zmiany parametrów pracy instalacji granulacji nawozów.
EN
A review, with 25 refs., of reactions occurring during granulation of multicomponent NH₄, Na, K, Ca and/or Mg nitrate, sulfate and phosphate as well as urea-contg. fertilizers.
3
Content available remote Kędzierzyńska technologia granulowanych nawozów saletrzanych
PL
Omówiono główne założenia technologii wytwarzania granulowanych nawozów saletrzanych, stosowanej w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA oraz oferowanej przez te Zakłady innym wytwórniom nawozów (trzy kontrakty na sprzedaż licencji pięciu linii produkcyjnych). W wyniku stosowania tej technologii uzyskuje się produkty o najwyższej jakości, zachowujące swoje korzystne właściwości użytkowe nawet przez kilkanaście lat.
EN
Development of a domestic technol. for prodn. of granular NH4NO3-based fertilizers and the product range on the Polish market were presented. The products met the highest quality requirements and preserve their properties even for more than 10 yr.
PL
Omówiono sposoby wytwarzania oraz rodzaje dodatków stosowanych w technologii nawozów saletrzanych. Przedstawiono wyniki oceny zagrożenia bezpieczeństwa wytwarzania tego typu nawozów oraz oceny jakości granulatów uzyskiwanych w warunkach przemysłowych. Stwierdzono, że przy mechanicznym sposobie granulacji nawozów saletrzanych zagrożenie bezpieczeństwa procesowego jest znacznie mniejsze, a jakość granulatów zdecydowanie lepsza w porównaniu z granulacją wieżową.
EN
Many inorg. substances (minerals) were added to NH4NO2 to study their effect on its mass loss and decompn. (up to 20% by mass) during thermal gravimetric and differential thermal anal. (up to 400°C). Com. NH4NO2 and NH4NO3 + Ca(NO3)2 mixts. granulated mech. or by a tower process were studied similarly. Addn. of dolomite and CaCO3 resulted in the highest decreasing the mass loss of NH4NO3. The mech. granulation of the fertilizers was found more efficient than the tower granulation.
5
Content available remote Postęp w technologii nawozów saletrzanych granulowanych mechanicznie w ZAK SA
PL
Przedstawiono historię modernizacji ciągu technologicznego nawozów saletrzanych Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA. Obecnie Zakłady posiadają nowoczesny ciąg technologiczny wytwarzania nawozów saletrzanych, w skład którego wchodzą wytwórnie amoniaku i kwasu azotowego oraz dwie instalacje granulacji mechanicznej. Dzięki zastosowaniu mechanicznego sposobu granulacji istnieje możliwość wytwarzania szerokiej gamy nawozów saletrzanych zawierających oprócz azotu także siarkę, bor, potas, fosfor, sód, wapń i magnez.
EN
History of modernization of technol. for prodn. of nitro-chalk fertilizers was presented. Now, a modern prodn. line of nitro-chalk fertilizers with NH3 and HNO3 units and 2 plants for mech. granulation used for prodn. of the S, B, K, P, Na, Ca and Mg-contg. nitro-chalk fertilizers is under operation.
EN
The paper presents the new possibilities developing computing systems in reference to Data Bases as a Service realized by mean the mobile data bases making part of cloud computing systems that can be used for transport implementations. The advantages and disadvantage using the mobile data bases involved in cloud computing systems operating in wireless environment are shown. Systems demonstrated in the paper are illustrated the examples of service implementations addressed to the intelligent transport systems and logistics supply chain management.
PL
W pracy zaprezentowano nowe możliwości tworzenia systemów chmur obliczeniowych wykorzystujące jako usługę bazy danych realizowane poprzez mobilne bazy danych, które mogą być użyte dla potrzeb transportu. Podano zalety i wady implementacji takich systemów w bezprzewodowym środowisku pracy systemów chmur obliczeniowych. Systemy demonstrowane w pracy są ilustrowane na przykładach zastosowań mobilnych baz danych w usługach adresowanych do inteligentnych systemów transportu i systemów zarządzania łańcuchami dostaw.
PL
Artykuł prezentuje nowe podejście budowy programowalnych usług w środowisku Web. Dotyczy podejścia zwanego Cloud Computing, które oparta jest na wykorzystaniu software i systemowej infrastruktury z zewnętrznych zasobów od dostarczycieli usług Web. Rozważane w artykule problemy koncentrują się na zasadach Cloud Computing i przykładach ich implementacji w logistyce. Przykłady te dotyczą logistycznych autonomicznych agentów softwarowych wykorzystywanych do kontroli łańcuchów operacji logistycznych poprzez Web.
EN
The paper presents a new approach to build in the Web environment programmed services for logistic purposes. It is referred to so called the Cloud Computing concept based on the use the system software and system infrastructure to handle logistic services using the systems of Web outsourcing providers who deliver each required software and hardware. The problems considered in the paper are focused on the principles of Cloud Computing approach and examples of its logistic implementations. Shown implementations are addressed mainly to the logistics software autonomous agents used in the control of chain logistic operations by the use of Web.
8
Content available Straż Graniczna w aspekcie układu z Schengen
PL
Przystąpienie Polski do Układu z Schengen i zmiana zasad ruchu granicznego na znaczącym odcinku granicy RP spowodowały ogromne zmiany w sposobach pełnienia służby granicznej. Jednolity dotąd system ochrony granicy podzielił się na dwa zupełnie różne i nieporównywalne metody działania. Pierwszy – tradycyjny, oparty na kontroli ruchu granicznego w przejściu granicznym i patrolowaniu linii granicy, oraz drugi – zupełnie nowy, polegający bardziej na pracy rozpoznawczej i prewencyjnej, niż na fizycznej ochronie granicy. Straż Graniczna stała się także odpowiedzialnym współuczestnikiem krajowego i europejskiego systemu bezpieczeństwa, ponosząc odpowiedzialność za jedną z najbardziej narażonych na ataki i najtrudniejszą do opanowania sferą bezpieczeństwa, jaką jest komunikacja lotnicza.
EN
Joining the Schengen Agreement and changing the rules of border crossing in the significant parts of the Polish border enforced changes in the service at these borders. The monolithic system of border protection was divided into two different and incomparable border protection systems. The first system, a traditional one, is based on border crossing controls and border patrolling. The second system, a brand new one, is concentrated on reconnaissance and prevention rather than physical border protection. The Polish Border Guard has become responsible not only for state security. Since then it has been a part of the European security system. It has also become responsible for the sphere of security that is the most dangerous, vulnerable to attacks and hard to protect, namely air transport.
EN
In the paper the Wireless Sensor Networks, their operations frameworks, architecture and topologies are presented. An attention is focused on programmable Web service applicability of these sensor networks in implementations referred to two programming levels: low programming level of data sensors and high language programming level in distributed structures addressed to dedicated application. Wireless Sensor Network Systems implementations are illustrated in logistics implementation.
PL
Artykuł prezentuje nowe podejście budowy programowalnych usług w środowisku Web. Dotyczy technologii zwanej Cloud Computing, która oparta jest na wykorzystaniu softwaru i systemowej infrastruktury z zewnętrznych zasobów od dostarczycieli usług Web. Rozważane w artykule problemy koncentrują sie na zasadach Cloud Computing i przykładach ich implementacji w transporcie. Przykłady te dotyczą logistycznych autonomicznych agentów softwarowych wykorzystywanych do kontroli łańcuchów operacji logistycznych poprzez Web.
EN
The paper presents a new approach to build in the Web environment programmed services for businesses and transportation. It is referred to so called Cloud Computing technology based on the using, mainly, the system software and system infrastructure by mean of the Web outsourcing service providers. Considered in the paper the problems are focused on the principles of Cloud Computing and examples of transport applications. These later are related to the logistics software autonomous agents implemented to control the chain of logistic operations by the use of Web.
EN
In the paper the Wireless Sensor Networks their operations frameworks, architecture and topologies are presented. A great attention is paid to programming in these networks. Two levels of programming are distinguished: low level programming of data sensors and distributed high language level programming addressed to dedicated applications. The transport implementations of wireless sensor networks are demonstrated in two areas: the intelligent road implementation and the logistics.
PL
W pracy prezentowane są bezprzewodowe sieci sensorów: ich zasady pracy, architektura i topologie. Duża uwaga poświęcona jest programowaniu w tych sieciach. Wyróżniane są dwa poziomy programowania: niski poziom programowania danych sensorów i rozproszony poziom w językach wysokiego poziomu adresowany do dedykowanych aplikacji. Zastosowania w transporcie bezprzewodowych sieci sensorów pokazane są w dwu obszarach: inteligentnych zastosowań drogowych i logistyce.
EN
The paper describes programming of advanced services addressed to logistics services to manage distributed functionalities in the Web environment. The program components are defined and the components operating principles. Considerations are referred to actually the most representative component technologies: Enterprise Java Bean (EJB), CORBA Component Model (CCM) and .NET of MS Corporation. They are illustrated by the implementation framework using in Web Services various types of program components independent on the data formats and programming languages which describe supplying chain management.
PL
Praca dotyczy realizacji zaawansowanych usług dla potrzeb logistyki w rozproszonym środowisku Web i wykorzystującym metody programowania sieciowego w podejściu komponentowym. Zdefiniowany jest komponent programowy i jego mechanizmy operowania w środowisku Web. Rozważania są odnoszone do aktualnie najbardziej reprezentatywnych technologii komponentowych Enterprise Java Bean (EJB), CORBA Component Model (CCM) and.NET of MS Corporation. Zademonstrowany jest również przykład szkieletu budowy aplikacji logistycznej WEB poprzez zróżnicowane typy komponentów. Komponenty te są niezależne od formatu danych i języków programowania i służą do informatycznego wspomagania zarządzania logistycznym łańcuchem dostaw.
EN
The paper deals with advanced services addressed to logistics services to manage distributed functionalities using the Web and the network component programming. The program components are defined and the components operating principles. Considerations are referred to actually the most representative technologies: Enterprise Java Bean (EJB), CORBA Component Model (CCM) and .NET of MS Corporation. They are illustrated by the implementation framework using in Web Services various types of program components independent on the data formats and programming languages which describe supplying chain management.
PL
Praca dotyczy realizacji zaawansowanych usług dla potrzeb logistyki w rozproszonym środowisku Web i wykorzystującym metody programowania sieciowego w podejściu komponentowym. Zdefiniowany jest komponent programowy i jego mechanizmy operowania w środowisku Web. Rozważania są odnoszone do aktualnie najbardziej reprezentatywnych technologii komponentowych Enterprise Java Bean (EJB), CORBA Component Model (CCM) and .NET of MS Corporation. Zademonstrowany jest również przykład szkieletu budowy aplikacji logistycznej WEB poprzez zróżnicowane typy komponentów. Komponenty te są niezależne od formatu danych i języków programowania i służą do informatycznego wspomagania zarządzania logistycznym łańcuchem dostaw.
PL
Celem publikacji jest przedstawienie architektury - Spring FRAMEWORK ze wskazaniem jej możliwości w budowie zaawansowanych aplikacji WWW w tym aplikacji służących potrzebom transportu, a zwłaszcza logistyki. Uwaga skupia się na możliwościach tej architektury odnoszonej do jej cech i jej podstawowych mechanizmów pracy "wstrzykiwania" zależności oraz programowania aspektowego. W transporcie, a zwłaszcza logistyce, architektura Spring odgrywać może istotną rolę, ponieważ pozwala ona implementować różne standardy m.in. dla istotnych w transporcie zastosowań aplikacji bazo danowych. Służą temu rozproszone interfejsy JDBC (Java Data Base Connectivity), które wspomagane podejściem oferowanym przez architekturę Spring dają znacznie sprawniejszą obsługę relacyjnych baz danych.
EN
The aim of the paper is presentation of Spring FRAMEWORK system architecture and showing the possibilities to build advanced WWW implementations for transport purposes, particularly logistics. An attention is focused on possibilities of this architecture referred to its features and basic "injection" dependence mechanism related to aspect programming. In the transport such architecture can play substantial role as it allows to implement various standards, espaecialy, data base aplications important for transport needs. For this purposes the distributed JDBC interfaces are used, which if supported by the Spring FRAMEWORK assures much more effective manner operating the date bases.
15
Content available remote Web Service Oriented Architecture for transport purposes
EN
In the paper, the Web Service Oriented Architecture (SOA) approach and its implementation for transport purposes is presented. Attention is focused on principles of the SOA system arrangement for heterogenic work environment and integration of needed business services by the use of common Web access. In transport applications, possibilities of such service integration are demonstrated on the example of logistic application addressed to Internet-aided supply chain management.
PL
W pracy zaprezentowano systemowe zasady tworzenia aranżacji i wymiany usług biznesowych w podejściu opartym na Web Service Oriented Architecture (SOA) oraz zastosowanie tego podejścia do zastosowań w transporcie. Uwaga skupia się na zasadach tworzenia i integracji współpracy w heterogenicznym systemowym środowisku usług biznesowych, które mogą być udostępniane przez ogólnie wykorzystywane platformy standardu Web. Zastosowanie w transporcie możliwości wymiany i integracji tych usług opartych na systemowych rozwiązaniach SOA jest adresowane na potrzeby logistyki w komputerowym wspomaganiu zarządzaniem łańcuchami dostaw.
16
Content available remote Warehousing space modelling
EN
In the paper, modelling of minimum warehousing service length ways was presented. Modelling procedures was based on Floyd algorithm with warehouse representation which is made by a set of specified warehouse working points determined storage locations as: palette racks, shelf racks, block racks or temporary distribution points making interoperating buffer of material input / outputs as well as warehousing zones and a whole warehouse operations. A main goal of carried out considerations was finding of warehouse operating ways and correspondent them the shorts service times. This was done using original computer program allowing the automatic operations, which for increasing the accuracy of evaluation are taking into consideration the arc curves of operating ways for specified warehousing points.
PL
W artykule przedstawiono metodę modelowania minimalnych długości dróg serwisowych w magazynach wysokiego składowania. Procedury modelowania oparto o algorytm Floyda odnoszony do charakterystycznych, roboczych punktów magazynowych zadawanych czasowym składowaniem i strefami przeładunkowych operacji składowanych materiałów. Celem prowadzonych analiz było wyznaczenie w łańcuchach operacji dróg serwisowych zapewniających najkrótsze czasy obsługi. Dokonano tego przez opracowanie oryginalnych programów komputerowych, które pozwoliły na dokładniejsze analizy m.in. przez uwzględnianie łuków dróg serwisowania dla charakterystycznych rejonów magazynów.
17
Content available remote Wodór w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA
PL
Opisano warianty stosowanej w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA technologii katalitycznego półspalania metanu. Przedstawiono sposoby konwersji gazu syntezowego do wodoru. Opisano też techniki doczyszczania gazu wodorowego, stosowanego do otrzymywania alkoholi oxo poprzez uwodornienie aldehydów.
EN
Natural gas, ~40,000 m3 (S.T.P.)/hr. is converted into syngas contg. H2 66.9%, CO 18.8%, CO2 12.0%, CH4 0.6%, N2 1.7 mol%, which is used to make 1150 ton NH3/24 hrs. This is achieved in catalytic partial oxidation reactor working at 3.6 MPa with pure O2 and steam as reagents to CH4 and contg. about 30 ton of Ni-on-Al2O3 catalyst. The flameless catalytic partial oxidation with CO2 added yields a (1:1) H2:CO syngas, suitable for ox syntheses. Pressure swing adsorption on zeolites and membrane techniques repurify the partial oxidn. H2 to become 99–100% and 99.3–99.4% resp.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.