Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biomedicine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
4
PL
Praca prezentuje przegląd literatury w zakresie zastosowania grafenu i jego pochodnych do potencjalnej ochrony przed mikroflorą bakteryjną. Poruszono zagadnienia związane z próbą wyjaśnienia mechanizmów oddziaływania grafenu i jego pochodnych: tlenku grafenu (GO) oraz zredukowanego tlenku grafenu (rGO) na komórki bakteryjne. Porównano działanie poszczególnych form węgla na komórki Gram(+) i Gram(-), uwzględniając stężenie preparatów, rodzaj pożywki hodowlanej, a także podłoże, na którym osadzono grafen. Omówiono zagadnienia związane z powstawaniem wolnych form tlenowych (ROS), efekt ostrej krawędzi, tworzenie biofilmu oraz potencjalne zastosowania grafenu jako powłoki antybakteryjnej.
EN
The work presents a literature review on the use of graphene and its derivatives as the potential protection against bacterial microflora. Addressed issues relate to an attempt to explain the mechanisms of impact of graphene and its derivatives: graphene oxide (GO) and reduced graphene oxide (rGO) on the bacterial cells. Interaction of graphene materials (G, GO, rGO) with Gram(+) and Gram(-) were compared with regard to the concentration of the preparations, the nature of the culture medium and surface of graphene deposition. Issues related to the development of reactive oxygen species (ROS) were discussed, the effect of sharp edges of GM’s (nano-knife), biofilm formation and the potential application of graphene in nanomedicine.
PL
Nauka staje przed nowymi problemami, z którymi na pewno sobie poradzi. Problemy te jednak należy odważnie identyfikować i likwidować w miarę możliwości.
PL
Inżynieria biomateriałów oraz technologie związane z medycyną należą do jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin naukowych w ostatnich latach. Tytan i jego stopy wraz ze stopami na osnowie żelaza, kobaltu oraz stopami z pamięcią kształtu tworzą grupę biomateriałów metalicznych. Tytan i jego stopy w porównaniu z innymi materiałami metalicznymi charakteryzuje się dobrą biozgodnością, niskim w porównaniu z innymi biomateriałami metalicznymi, ale porównując do metali w ogóle do np. aluminium ma niższy moduł Younga, wysoką wytrzymałością względną i niskim ciężarem właściwym. Istotnym elementem tego materiału jest odporność korozyjna, której analiza i badania są przedmiotem niniejszej pracy. W pracy przedstawiono analizę odporności korozyjnej nowych stopów tytanu otrzymanych metodą metalurgii proszków, konsolidowanych technologią SPS z różnymi parametrami procesu. Technologia SPS jest procesem konsolidacji materiałów z proszków w określonej temperaturze i pod określonym ciśnieniem (prasowanie), które powodują odkształcenie plastyczne ziaren scalanego proszku. Tak przygotowane próbki porównano z materiałem komercyjnym – lity stop Ti6Al4V ELI w postaci pręta. Przedmiotem analizy były krzywe potencjodynamiczne wykonane na podstawie danych uzyskanych z urządzenia SP-150 marki Bio-Logic Science Instruments z przystawką niskoprądową w komorze pomiarowej o pojemności 1 litra. Porównano charakterystyki korozyjne nowych stopów tytanowych i litego stopu handlowego. Wyznaczono także porowatość, gęstość oraz twardość. Stwierdzono przesuniecie potencjału korozyjnego badanych spieków w stronę wyż- szych potencjałów względem stopu handlowego. Zaobserwowano korelację pomiędzy właściwościami korozyjnymi, a właściwościami mechanicznymi materiałów uzyskanych dla różnych parametrów spiekania.
EN
Biomaterials engineering and technologies related to medicine belong to one of the most dynamically developing scientific fields in recent years. Titanium and its alloys with iron-based cobalt alloys, as well as alloys with shape memory, form the group of metallic biomaterials. Titanium and its alloys compared with other metallic materials is characterized by good biocompatibility, a low Young’s modulus in comparison with other metallic biomaterials as well as compared to metals in general for example aluminum, high strength and low relative specific gravity. An important element of this material is corrosion resistance, whose analysis and testing are the subject of this work. The paper presents an analysis of the corrosion resistance of new titanium alloys obtained by powder metallurgy, consolidated using SPS technology with different process parameters. SPS technology is the process of consolidating material from powders at a predetermined temperature and under a certain pressure (compaction) that causes plastic deformation of the grains of the merged powders. The thus prepared samples were compared with a commercial material - Ti6Al4V ELI solid alloy in the form of a rod. The subject of analysis was potentiodynamic curves made on the basis of data obtained from the Bio-Logic Science Instruments SP-150 device with a low current attachment in a measuring chamber with a capacity of 1 liter. We compared the corrosion characteristics of the new titanium alloys and the commercial solid alloy. The porosity, density and hardness were also determined. A shift in the corrosion potential of the investigated sinters to higher potentials in relation to the commercial alloy was found. A correlation between the corrosive properties and the mechanical properties of the materials obtained employing the various sintering parameters was observed.
8
Content available remote Magnetic nanocomposites for biomedical applications
EN
Magnetic carbon nanocomposites (MCNCs), with different constitution and fractions of magnetic component, were fabricated by the pyrolysis of the polymeric precursor. X-ray diffraction, transmission electron microscopy and Raman spectroscopy revealed the presence of nanocrystallites (NCs) of Co, Fe3C and Ni embedded in porous, partially graphitized carbon matrix. Vibrating sample magnetometer measurements enabled to determine the correlation between NCs size distribution and magnetic properties. The magnetic studies confirmed that the coercivity, saturation and remanent magnetizations, as well as fraction of the magnetic component depend on the pyrolysis temperature. The Co#C and Fe3C#C composites exhibited ferromagnetic behaviour with a remanent to saturation magnetization (MR/MS) ratio ranging from 0.25 to 0.3, whereas in the Ni containing samples a relatively small MR/MS ratio points to significant contribution of superparamagnetic interactions. The Ni#C composites, having superparamagnetic and/or ferromagnetic nanocrystallites in their volume, were chosen to check the ability of heat generation in a magnetic field. It was found that the hysteresis losses were the main mechanism of heat generation. The MCNCs obtained can potentially be applied for hyperthermia treatment. As the MCNCs are proposed for biomedical application the basic cytotoxicity test were performed to evaluate a potential toxic effect of the materials on MG-63 cells line. The test results confirmed that the composites containing Fe3C are non-cytotoxic whereas the majority of the Ni#C and Co#C composites was characterized as slightly or moderately cytotoxic.
PL
Magnetyczne nanokompozyty o osnowie węglowej (MCNCs), zawierające różną zawartość i budowę fazową metalicznego komponentu, zostały wytworzone poprzez pirolizę polimerowego prekursora. Dyfrakcja rentgenowska, transmisyjna mikroskopia elektronowa i spektroskopia Ramana wykazały obecność nanokrystalitów (NCs) Co, Fe3C i Ni umiejscowionych w porowatej, częściowo zgrafityzowanej węglowej osnowie. Badania właściwości magnetycznych potwierdziły, że koercja, namagnesowanie nasycenia i remanencja oraz zawartość magnetycznego komponentu zależą od temperatury pirolizy. Kompozyty Co#C i Fe3C#C wykazują właściwości ferromagnetyczne, ze stosunkiem remanencji do namagnesowania nasycenia (MR/MS) w zakresie 0,25 – 0,3, podczas gdy dla kompozytów zawierających Ni stosunek MR/MS wskazuje na znaczący wkład od oddziaływań superparamagnetycznych. Kompozyty Ni#C, zawierające nanokrystality ferromagnetyczne lub superparamagnetyczne zostały wybrane do zbadania zdolności do generowania ciepła w zmiennym polu magnetycznym. Stwierdzono, że straty na histerezę odgrywają decydującą role w generowaniu ciepła. Wytworzone MCNCs mogą zatem być potencjalnie stosowane w hipertermii. Badania cytotoksyczności, przeprowadzone z zastosowaniem linii komórkowej MG-63 wykazały, że kompozyty zawierające Fe3C są nietoksyczne, natomiast większość kompozytów Ni#B and Co#C można określić jako mało lub umiarkowanie toksyczne.
PL
Sympozjum Wilga 2014 odbyło się już 34 raz w ostatnim tygodniu maja. Sympozjum jest organizowana pod patronatem SPIE, IEEE, Photonics Society of Poland, WEiTI PW, oraz PKOpto SEP. Zgromadziło ok. 350 osób, głównie młodych uczonych z całego kraju. Wygłoszono ok. 250 referatów i komunikatów. Główny tom materiałów sympozjalnych, zawiera ok. 130 najlepszych prac i jest opublikowany jako Proc.SPIE vol.9290. Kilkadziesiąt prac opublikowano w czasopismach naukowo-technicznych. Wiodącą tematykę Sympozjum Wilga2014 przedstawiono na następujących sesjach: nanomateriały dla fotoniki i elektroniki, astronomia i technika kosmiczna, biomedycyna, inteligencja obliczeniowa, wizualizacja i multimedia, oraz duże eksperymenty naukowe. W prawie dwudziestoletniej historii Sympozjum WILGA opublikowało kilkanaście tomów Proc.SPIE z ponad 1500 artykułów naukowo-technicznych (głównie w autorstwie polskich młodych uczonych) dostępnych w bazach danych Web of Knowledge oraz Scopus, a także Google Scholar. Jest to absolutny, i chyba niedoceniony, ewenement w skali kraju. Artykuł przedstawia pobieżny przegląd wybranych nurtów tematycznych i prac prezentowanych w czasie Sympozjum WILGA 2014.
EN
Symposium Wilga 2014, in its 34th edition, was organized during the last week of May. Symposium is organized under the auspices of SPIE, IEEE, Photonics Society of Poland, WEiTI PW, and PKOpto SEP. The event gathered around 350 persons, mainly young researchers from the whole country. There were presented around 250 speeches and communications. The main volume of Symposium Proceedings is Proc. SPIE vol.9290 which contains around 130 papers. A few tens of papers were published in technical journals. The leading topics of Wilga 2014 were gathered in key sessions: nano-materials for photonics and electronics, astronomy and space technology, biomedicine, computational intelligence, visualization and multimedia, and large research experiments. During nearly two decades of WILGA Symposium history, 15 volumes of Proc. SPIE has been published with over 1500 technical papers (authored mainly by Polish young researchers) and indexed in Web of Knowledge, Scopus and Google Scholar. It is an absolute exceptional achievement in national scale, perhaps slightly underestimated. The paper presents a digest of topical tracks, and chosen work results presented during WILGA 2014 Symposium.
PL
Sympozjum Wilga 2014 odbyło się już 34 raz w ostatnim tygodniu maja. Sympozjum jest organizowana pod patronatem SPIE, IEEE, Photonics Society of Poland, WEiTI PW, oraz PKOpto SEP. Zgromadziło ok. 350 osób, głównie młodych uczonych z całego kraju. Wygłoszono ok. 250 referatów i komunikatów. Główny tom materiałów sympozjalnych, zawiera ok. 130 najlepszych prac i jest opublikowany jako Proc. SPIE vol. 9290. Kilkadziesiąt prac opublikowano w czasopismach naukowo-technicznych. Wiodącą tematykę Sympozjum Wilga2014 przedstawiono na następujących sesjach: nano-materiały dla fotoniki i elektroniki, astronomia i technika kosmiczna, biomedycyna, inteligencja obliczeniowa, wizualizacja i multimedia, oraz duże eksperymenty naukowe. W prawie dwudziestoletniej historii Sympozjum WILGA opublikowało kilkanaście tomów Proc. SPIE z ponad 1500 artykułów naukowo-technicznych (głównie w autorstwie polskich młodych uczonych) dostępnych w bazach danych Web of Knowledge oraz Scopus, a także Google Scholar. Jest to absolutny, i chyba niedoceniony, ewenement w skali kraju. Artykuł przedstawia pobieżny przegląd wybranych nurtów tematycznych i prac prezentowanych w czasie Sympozjum WILGA 2014.
EN
Symposium Wilga 2014, in its 34th edition, was organized during the last week of May. Symposium is organized under the auspices of SPIE, IEEE, Photonics Society of Poland, WEiTI PW, and PKOpto SEP. The event gathered around 350 persons, mainly young researchers from the whole country. There were presented around 250 speeches and communications. The main volume of Symposium Proceedings is Proc. SPIE vol. 9290 which contains around 130 papers. A few tens of papers were published in technical journals. The leading topics of Wilga 2014 were gathered in key sessions: nano-materials for photonics and electronics, astronomy and space technology, biomedicine, computational intelligence, visualization and multimedia, and large research experiments. During nearly two decades of WILGA Symposium history, 15 volumes of Proc. SPIE has been published with over 1500 technical papers (authored mainly by Polish young researchers) and indexed in Web of Knowledge, Scopus and Google Scholar. It is an absolute exceptional achievement in national scale, perhaps slightly underestimated. The paper presents a digest of topical tracks, and chosen work results presented during WILGA 2014 Symposium.
EN
Important progress occurred in pulse-stimulated thermography, in particular thanks to the TSR technique, a technique based on the decomposition of thermograms on a logarithmic polynomial basis and the use of the logarithmic derivatives to enhance the detection of defects in structures. Its fields of application begin to broaden to the characterization of transient internal heat sources in experimental mechanics and biomedicine. The TSR technique is presented, in particular the last developments leading to the production of a unique synthetic image. Two recent examples of applications in experimental mechanics and biomedicine, taken from literature, are described: in situ detection of damages in a composite material during mechanical tests and in vivo visualization of subcutaneous functional angioarchitecture in humans.
PL
Sympozjum Wilga 2014 odbyło się już 34 raz w ostatnim tygodniu maja. Sympozjum jest organizowane pod patronatem SPIE, IEEE, Photonics Society of Poland, WEiTI PW, oraz PKOpto SEP. Zgromadziło ok. 350 osób, głównie młodych uczonych z całego kraju. Wygłoszono ok. 250 referatów i komunikatów. Główny tom materiałów sympozjalnych, zawiera ok. 130 najlepszych prac i jest opublikowany jako Proc.SPIE vol.9290. Kilkadziesiąt prac opublikowano w czasopismach naukowo-technicznych. Wiodącą tematykę Sympozjum Wilga2014 przedstawiono na następujących sesjach: nanomateriały dla fotoniki i elektroniki, astronomia i technika kosmiczna, biomedycyna, inteligencja obliczeniowa, wizualizacja i multimedia, oraz duże eksperymenty naukowe. W prawie dwudziestoletniej historii Sympozjum WILGA opublikowało kilkanaście tomów Proc.SPIE z ponad 1500 artykułów naukowo-technicznych (głównie w autorstwie polskich młodych uczonych) dostępnych w bazach danych Web of Knowledge oraz Scopus, a także Google Scholar. Jest to absolutny, i chyba niedoceniony, ewenement w skali kraju. Artykuł przedstawia pobieżny przegląd wybranych nurtów tematycznych i prac prezentowanych w czasie Sympozjum WILGA 2014.
EN
Symposium Wilga 2014, in its 34th edition, was organized during the last week of May. Symposium is organized under the auspices of SPIE, IEEE, Photonics Society of Poland, WEiTI PW, and PKOpto SEP. The event gathered around 350 persons, mainly young researchers from the whole country. There were presented around 250 speeches and communications. The main volume of Symposium Proceedings is Proc. SPIE vol.9290 which contains around 130 papers. A few tens of papers were published in technical journals. The leading topics of Wilga 2014 were gathered in key sessions: nanomaterials for photonics and electronics, astronomy and space technology, biomedicine, computational intelligence, visualization and multimedia, and large research experiments. During nearly two decades of WILGA Symposium history, 15 volumes of Proc. SPIE has been published with over 1500 technical papers (authored mainly by Polish young researchers) and indexed in Web of Knowledge, Scopus and Google Scholar. It is an absolute exceptional achievement in national scale, perhaps slightly underestimated. The paper presents a digest of topical tracks, and chosen work results presented during WILGA 2014 Symposium.
PL
Sympozjum Wilga 2014 odbyło się już 34 raz w ostatnim tygodniu maja. Sympozjum jest organizowana pod patronatem SPIE, IEEE, Photonics Society of Poland, WEiTI PW, oraz PKOpto SEP. Zgromadziło ok. 350 osób, głównie młodych uczonych z całego kraju. Wygłoszono ok. 250 referatów i komunikatów. Główny tom materiałów sympozjalnych, zawiera ok. 130 najlepszych prac i jest opublikowany jako Proc.SPIE vol.9290. Kilkadziesiąt prac opublikowano w czasopismach naukowo-technicznych. Wiodącą tematykę Sympozjum Wilga2014 przedstawiono na następujących sesjach: nano-materiały dla fotoniki i elektroniki, astronomia i technika kosmiczna, biomedycyna, inteligencja obliczeniowa, wizualizacja i multimedia, oraz duże eksperymenty naukowe. W prawie dwudziestoletniej historii Sympozjum WILGA opublikowało kilkanaście tomów Proc.SPIE z ponad 1500 artykułów naukowo-technicznych (głównie w autorstwie polskich młodych uczonych) dostępnych w bazach danych Web of Knowledge oraz Scopus, a także Google Scholar. Jest to absolutny, i chyba niedoceniony, ewenement w skali kraju. Artykuł przedstawia pobieżny przegląd wybranych nurtów tematycznych i prac prezentowanych w czasie Sympozjum WILGA 2014.
EN
Symposium Wilga 2014, in its 34th edition, was organized during the last week of May. Symposium is organized under the auspices of SPIE, IEEE, Photonics Society of Poland, WEiTI PW, and PKOpto SEP. The event gathered around 350 persons, mainly young researchers from the whole country. There were presented around 250 speeches and communications. The main volume of Symposium Proceedings is Proc. SPIE vol.9290 which contains around 130 papers. A few tens of papers were published in technical journals. The leading topics of Wilga 2014 were gathered in key sessions: nano-materials for photonics and electronics, astronomy and space technology, biomedicine, computational intelligence, visualization and multimedia, and large research experiments. During nearly two decades of WILGA Symposium history, 15 volumes of Proc. SPIE has been published with over 1500 technical papers (authored mainly by Polish young researchers) and indexed in Web of Knowledge, Scopus and Google Scholar. It is an absolute exceptional achievement in national scale, perhaps slightly underestimated. The paper presents a digest of topical tracks, and chosen work results presented during WILGA 2014 Symposium.
EN
In this paper there is shown, using a set of selected examples, estimation of the fractal dimension that can be used as an additional (not separated) tool for detection of abnormal cell nuclei. The perimeter P(R) is estimated using variable radiuses (R) and the fractal dimension is obtained. Fractal analysis of a boundary is not sufficient even for high resolution images apparently but extension of the number of parameters (cytoplasm and nuclei field) gives much better separation.
PL
Geometria fraktalna pozwala na opis złożoności i zmienności obiektów biologicznych, w szczególności komórek. Metryki euklidesowe nie są wystarczające do klasyfikacji obiektów tego typu [4, 5]. W artykule pokazano wykorzystując zbiór wybranych przykładów, że estymacja wymiaru fraktalnego obwodu jądra komórkowego może być używana jako dodatkowy, ale nie jedyny wskaźnik służący do detekcji atypowych jąder komórek w analizie cytologii ginekologicznej. W typowej analizie cytologicznej rozmaz jest analizowany jest w powiększeniu 400x, dzięki czemu możliwa jest analiza nieregularności obwodu jądra komórkowego, które dla prawidłowych komórek powinno być gładkim okręgiem. Wybrane przypadki pokazano z zachowaniem skali na rys. 2. Założono wykorzystanie wymiaru fraktalnego dla obwodu, a do normalizacji obrazów wykorzystano średnicę Fereta. Obwód P(R) jest estymowany dla różnych promieni R, co pozwala na wyznaczenie wymiaru fraktalnego w oparciu o wykres Richardsona. Wymiar fraktalny nie może być brany jako jedyny wskaźnik atypii (rys. 4) gdyż niektóre jądra komórek mają ten sam wymiar fraktalny (to samo nachylenie), co komórki prawidłowe. Ocena atypii możliwa jest w przypadku zastosowania wymiaru fraktalnego, pola cytoplazmy i pola jądra komórkowego, co zwiększa różnicę między poszczególnymi przypadkami. Samo wykorzystanie obu pól nie gwarantuje dużej różnicy między tymi przypadkami. Założone aspekty analizy bazują części technik oceny wykonywanych przed osoby analizujące tego typu obrazy.
15
Content available remote Fractal-based generator for microscopic cell and cell nucleus contour synthesis
EN
The cytoscreening of Pap smears is important for the prevention of cervical cancer. Image processing and pattern recognition algorithms can be applied to improvement of probably abnormal cells detection. The development such algorithms is necessary using real and synthetic images. The fractal based generator of the synthetic images is proposed in this paper.
EN
A teaching syllabus of a 3.5 year Bachelor of Science course on Biomedical Engineering and main research activities in the field of biomedical engineering that are carried out at the Technical University of Łodź (TUL) are described in the chapter. The teaching course, that was opened in 2007, is taught in English in the International Faculty of Engineering. The list of the offered subjects is outlined and those directly related to the field (i.e. 19 subjects) are discussed in more detail. More than 60% of the teaching hours of the course are devoted to tutorials and laboratories. Semester VI is the mobility semester during which the students leave for an Erasmus internship in EU country. The remaining part of the chapter covers main scientific specialties pursued at TUL, i.e. computed analysis of biomedical signals and images, laser therapy, systems aiding the disabled, biomaterials, implants, and radiation technologies in medicine.
PL
Celem prezentowanej pracy było badanie wpływu promieniowania jonizującego na wybrane fizyko-chemiczne właściwości segmentowego poliuretanu (PU). Poliuretan scharakteryzowano przy użyciu elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), pomiaru kąta zwilżania i badania właściwości termicznych i mechanicznych. Wyniki otrzymane przy zastosowaniu powyższych metod wskazują na niewielki wpływ procesów radiacyjnych na strukturę i właściwości badanego polimeru do dawki 112kGy. Zatem również ekspozycja poliuretanu na dawkę sterylizacyjną 25kGy nie zmienia właściwości chemicznych i mechanicznych.
EN
The purpose of the presented study was to investigate the effect of ionizing radiation on selected physicochemical properties of segmented polyurethane (PU). Polyurethane was characterized by electron paramagnetic resonance (EPR), measurement of dynamic contact angle and investigation of thermal and mechanical properties. The results obtained by these techniques revealed insignificant influence of radiation on structure and features of investigated polymer up to 112kGy. Thus it was confirmed that upon exposition to a sterilization dose of about 25kGy polyurethane does not change chemical and mechanical properties.
PL
Próby syntezy nanomateriałów o właściwościach antybak-teryjnych podejmowane są na świecie od kilkunastu lat. Wiele przeprowadzonych badań potwierdza fakt, że materiały zawierające cząsteczki lub jony srebra wykazują aktywność antybakteryjną. Jako nośniki nanocząstek wykorzystuje się różne biokompatybilne materiały. Jednym z najpopularniejszych nośników jest krzemionka (Si02). W niniejszej pracy do syntezy nanomateriałów krzemionkowych wykorzystano zmodyfikowaną metodę Stóbera, otrzymując matryce krzemionkowe (nanokulki) o rozmiarach średnicy około 100 nm. Jako prekursor amorficznej krzemionki użyto tetraetoksysilan (TEOS) Si(OC2H5)4. Otrzymane nanomateriały impregnowano nanocząstkami srebra, stosując procedurę Tollena. W procesie tym nanokulki umieszczano w roztworze diaminosrebra Ag(NH3)2, a następnie poddawano działaniu reduktorów: roztworu formaliny lub glukozy. Podczas badań określono wpływ działania reduktorów na ilość wyredukowanego srebra. Wykazano, że roztwór glukozy, odwrotnie niż roztwór formaliny, powoduje redukcję nanocząstek Ag na powierzchni nanokulek krzemionkowych. Analizowano wpłjfw stężenia stosowanego reduktora w procesie Tollena na widma absorpcyjne wodnej zawiesiny pokrytych srebrem nanokulek krzemionkowych za pomocą spektrometru UV-VIS. Wykazano, że maksymalna absorpcja występuje dla długości fali 411 nm i zależy od stężenia stosowanego reduktora. Nanokompozyty poddano analizie mikroskopowej z wykorzystaniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM).
EN
The preparation procedures and characterization of nano-sized materials are extensively investigated, recently. Silica nanoparticles may be used in many applications, including ceramics, chromatography, catalysis, and can be doped by various substances that can change their properties. Antibacterial materials containing various organic and inorganic substances such as tea extract, chitosan, copper, zinc, etc. are intensively studied, recently. Metallic silver or silver ions have been known to have powerful antibacterial activity. Antibacterial materials are required to be chemically durable and are required to slowly release silver ion for a long period. In our investigation the silica nanoparticles were prepared by Stober synthesis, which comprises the base catalyzed hydrolysis of TEOS in water-ethanol mixtures. The silica nanoparticles were prepared by the successive addition ethyl alcohol, ammonium water, tetraethylortosiliane (TEOS) solutions at room temperature. Here, Tollen's method for silica silver doped nanospheres production was used. Solutions of glucose and formalin at room temperature were used as the reducing agent. Silica spheres were dispersed in the water solution. The silver ammonia complex solution (Tollen's method) was added. The reduction reaction had started, a progression of color changes was observed. TEM images of silica nanoparticles, silica nanoparticles doped by silver and spectra of silvered composites were recorded, as well.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.