Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Policja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Wybrane problemy działań prewencyjnych Policji
PL
W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny kwestie jednego z wymagających obszarów aktywności polskiej Policji, jakim są działania prewencyjne. Omówiono je przez pryzmat istoty i zakresu tychże działań, realizacji zadań służbowych przez dzielnicowych oraz innych funkcjonariuszy Policji pełniących służbę patrolowo-interwencyjną. W pracy wykorzystano powszechnie dostępne dane statystyczne dokumentujące opinie Polaków na temat Policji oraz dynamiki zmian dotyczących opinii Polaków na temat formacji. Odzwierciedlają one dane statystyczne z lat 2012–2017. Przedstawione rozważania odnoszą się do zagadnień bezpieczeństwa publicznego, które przedstawiono w oparciu o postanowienia przepisów prawa oraz stosowane w Policji rozwiązania organizacyjne.
EN
The article provides a synthetic presentation of issues in a demanding area of Polish Police activity, and namely preventive measures. These activities were discussed taking into account: the essence and scope of these activities, the implementation of official tasks by the district and other police officers performing patrol and intervention service. The study uses commonly available statistical data documenting Poles ‘opinions about the Police and the dynamics of changes regarding Poles’ opinions about the Police. These data reflect statistical data from 2012–2017. The presented considerations relate to issues of public security, which were presented on the basis of legal provisions and organizational solutions applied in the Police.
PL
Celem artykułu jest nakreślenie problematyki systemowego współdziałania w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Z racji wagi, jaką stanowi bezpieczeństwo publiczne dla społeczeństwa zarówno w wymiarze zbiorowym, jak i indywidualnym, problematyka współdziałania, jako elementu mającego w konsekwencji usprawnić system bezpieczeństwa, wydaje się być niezwykle ważną. System bezpieczeństwa publicznego jako twór skonstruowany z myślą o zapewnieniu optymalnego (pożądanego społecznie) poziomu bezpieczeństwa nie może być wartością statyczną, gdyż takie nie jest ani środowisko bezpieczeństwa, ani też podmiot bezpieczeństwa publicznego. Systemowe współdziałanie jest jednym z tych elementów, które powodują, że system bezpieczeństwa publicznego wykazuje cechy elastyczności, dostosowując się do zmiennych warunków jego funkcjonowania, co wynika bezpośrednio z potrzeby efektywnej realizacji jego funkcji. Istotnym przy tym jest, by wykreowane ono było w wymiarze systemowym, by miało bezpośredni wpływ na wypełnianie funkcji nadanej systemowi bezpieczeństwa publicznego, nie zaś jedynie na pozornie efektywne angażowanie przypisanego mu potencjału.
EN
The paper attempts to outline issues of systemic interplay in the field of public security. Given the importance of public security for the society both in the collective and individual dimensions, the issue of interplay as an element required to streamline the security system appears to be of incomparable importance. The state security system as a construct created to assure the optimum security level (i.e. one that is socially desirable) may not be perceived as a static value, because neither the security environment nor the public security entity are made that way. Systemic interaction is one of the elements that make the public security system gain flexibility features, and makes it adapt to variable conditions of its functioning, which is a direct result of the need of effective implementation of its functions. In this respect it is vital that it is created within the systemic dimension so that it has a direct impact on fulfilment of the function assigned to the public security system, and not merely on the apparently effective involvement of the potential ascribed to it.
EN
The paper attempts to outline issues of systemic interplay in the field of public security. Given the importance of public security for the society both in the collective and individual dimensions, the issue of interplay as an element required to streamline the security system appears to be of incomparable importance. The state security system as a construct created to assure the optimum security level (i.e. one that is socially desirable) may not be perceived as a static value, because neither the security environment nor the public security entity are made that way. Systemic interaction is one of the elements that make the public security system gain flexibility features, and makes it adapt to variable conditions of its functioning, which is a direct result of the need of effective implementation of its functions. In this respect it is vital that it is created within the systemic dimension so that it has a direct impact on fulfilment of the function assigned to the public security system, and not merely on the apparently effective involvement of the potential ascribed to it.
PL
Celem artykułu jest nakreślenie problematyki systemowego współdziałania w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Z racji wagi, jaką stanowi bezpieczeństwo publiczne dla społeczeństwa zarówno w wymiarze zbiorowym, jak i indywidualnym, problematyka współdziałania, jako elementu mającego w konsekwencji usprawnić system bezpieczeństwa, wydaje się być niezwykle ważną. System bezpieczeństwa publicznego jako twór skonstruowany z myślą o zapewnieniu optymalnego (pożądanego społecznie) poziomu bezpieczeństwa nie może być wartością statyczną, gdyż takie nie jest ani środowisko bezpieczeństwa, ani też podmiot bezpieczeństwa publicznego. Systemowe współdziałanie jest jednym z tych elementów, które powodują, że system bezpieczeństwa publicznego wykazuje cechy elastyczności, dostosowując się do zmiennych warunków jego funkcjonowania, co wynika bezpośrednio z potrzeby efektywnej realizacji jego funkcji. Istotnym przy tym jest, by wykreowane ono było w wymiarze systemowym, by miało bezpośredni wpływ na wypełnianie funkcji nadanej systemowi bezpieczeństwa publicznego, nie zaś jedynie na pozornie efektywne angażowanie przypisanego mu potencjału.
PL
Od wielu lat demografowie zwracają uwagę na niekorzystny trend, jakim jest depopulacja. Zjawisko to nie dotyczy jedynie Polski, ale i też prawie całej Europy. Należy zdać sobie sprawę, że kryzys demograficzny będzie miał wpływ na wiele dziedzin naszego życia, takich jak na przykład ekonomiczne, społeczne, medyczne, kulturowe i co będzie tematem poniższego artykułu – szeroko pojęte bezpieczeństwo. Niekorzystne wskaźniki demograficzne mogą skutkować wyludnianiem się obszarów mniej zurbanizowanych, migracją ludzi z mniejszych ośrodków do większych, emigracją zarobkową, ograniczonym dostępem do edukacji itp. Każde państwo w ramach stworzonego systemu bezpieczeństwa wykorzystuje zasoby ludzkie, jednak co będzie w przypadku, gdy zacznie brakować ludzi chcących podjąć służbę w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej? Jakie kroki należy przedsięwziąć już teraz, aby te służby były przygotowane na reakcję, w przypadku gdy diagnoza demografów potwierdzi się? Tego typu zagadnienie powinno zainteresować badaczy zajmujących się bezpieczeństwem.
EN
For years now demographers have been drawing attention to the adverse trend of depopulation. This phenomenon does not only concern Poland but also almost all of Europe. It should be recognised that the demographic crisis will affect many areas of our life, such as, for example, economic, social, medical and cultural aspects along with broadly understood security, which is the subject of this article. Adverse demographic indicators may cause the depopulation of less urbanized areas, migration of people from smaller centres to larger ones, labour emigration, limited access to education etc. Each country makes use of human resources as part of the established security system, yet what would happen if a shortage of people willing to serve in the police, the fire brigade or border guards happens? What activities could possibly be undertaken now so that these services are prepared for appropriate actions should the diagnosis of demographers prove to be right? This type of issue should be of interest to security researchers.
PL
Od momentu utworzenia pierwszych straży miejskich na podstawie ustawy o Policji z 1990 r. [8] straże gminne (miejskie) przeszły daleko idącą transformację. Zakres ich działania na rzecz społeczności lokalnej został znacznie rozszerzony, od realizacji zadań porządkowo-administracyjnych do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Choć terenem działania straży nadal jest teren gminy, której organy ją utworzyły (rada gminy), jej działania mają o wiele szerszy zasięg, mając na uwadze efekty jej funkcjonowania, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Straż gminna (miejska), zarówno jako samodzielnie funkcjonujący podmiot, jak i współpracujący z innymi podmiotami, takimi jak Policja, straże pożarne, pogotowie ratunkowe czy też inne służby ratownicze, zajmuje istotne miejsce wśród podmiotów należących do systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego, którego efekty funkcjonowania wychodzą daleko poza teren gminy i społeczności lokalnej.
EN
Since the establishment of the first city guards pursuant to the Police Act of 1990 [8], the municipal police (city guards) have undergone comprehensive transformations. The scope of their activities provided for the local community has been significantly extended, from the implementation of activities related to maintaining order and administrative tasks to the execution of tasks related to public safety and order. The main operating territory of the city guards remains the municipality whose bodies have established them (i.e. the commune council), and yet their activities are far more extensive than that, particularly if one takes into account the effects of their operation, especially in the field of public security and order. Both as an independent entity and in cooperation with other entities, such as the Police, the fire service, medical ambulance service or other emergency services, the municipal police (city guards) occupy an important position among entities that form a part of the public security and order system, the operational effects of which go far beyond the territory of the commune and the local community.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie roli i miejsca Policji w czasie stanu wojennego, tj. w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, zbrojnej napaści na terytorium RP lub w czasie wspólnych, wynikających z umowy międzynarodowej, działań obronnych przeciwko agresji, w oparciu o doświadczenia Policji Państwowej i Milicji Obywatelskiej. Można stwierdzić, że w wymienionych okolicznościach Policja będzie realizowała zadania określone w ustawie o Policji, jak również zadania wynikające z innych ustaw, dotyczące m.in. wsparcia sił zbrojnych własnych i sojuszniczych, obrony cywilnej oraz administracji publicznej.
EN
The purpose of the article is to present the role and place of the Police during martial law, i.e. in conditions of external threat to national security, armed attack on the territory of the Republic of Poland or during joint defense activities against aggression Resulting from an international agreement, based on the experience of the State Police and Militia Civic. It can be stated that in these circumstances the Police will carry out tasks specified in the Police Act, as well as tasks arising from other acts, including support for own and allied armed forces, civil defense and public administration.
EN
Technologies supporting the process of educating police personnel have become an indispensable element of the infrastructure of police schools. The primary source of financing for the technologies built is the National Center for Research and Development. In consultation with the Minister of National Defense and the minister competent for internal affairs, the institution carries out activities related to research for the benefit of state security and defense. In competitions for specifically defined research topics, projects that promise the most considerable real increase in national security are financed. The programs and projects being implemented aim not only to increase the Polish scientific and industrial entities’ potential but also to strive for technological independence by creating Polish “know-how” in critical technologies in the area of national security and defense. The article presents technologies supporting the training process of traffic officers developed by Polish scientific and industrial consortia. The first presented trainer is Simulator Supporting the Training of Police Officers in the Implementation of Activities at the Scene of a Road Accident (project no. DOB-BIO9/06/01/2018). On the other hand, the second training solution presented in the article is the Emergency Vehicle Driving Simulator During Typical and Extreme Operations (project no. OROB 001101/ID/11/1). The mentioned projects were co-financed by the National Center for Research and Development as part of a competition for the implementation and financing projects in the field of scientific research or development work for the national defense and security.
PL
Technologie wspomagające proces kształcenia kadr Policji obecnie stały się niezbędnym elementem infrastruktury policyjnych szkół. Głównym źródłem finansowania budowanych technologii jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Instytucja ta w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem właściwym do spraw wewnętrznych prowadzi działania związane z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. W konkursach na konkretnie sprecyzowane tematy badawcze finansowane są przedsięwzięcia, które w największym stopniu rokują rzeczywiste zwiększenie bezpieczeństwa narodowego. Celem realizowanych programów i projektów jest nie tylko zwiększenie potencjału polskich podmiotów naukowych i przemysłowych, ale także dążenie do niezależności technologicznej poprzez tworzenie polskiego „know-how” w zakresie krytycznych technologii z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa. W artykule zostaną przedstawione technologie wspomagające proces szkolenia funkcjonariuszy ruchu drogowego, które zostały wytworzone przez polskie konsorcja naukowo-przemysłowe. Pierwszym prezentowanym trenażerem jest Symulator wspomagający szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego (projekt nr DOB-BIO9/06/01/2018). Natomiast drugim rozwiązaniem szkoleniowym przedstawionym w artykule jest Symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych (projekt nr OROB 001101/ID/11/1). Wskazane projekty były współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
PL
We współczesnych warunkach Policja ze swoim potencjałem personalnym, technicznym i infrastrukturą stanowi drugie co do wielkości (obok sił zbrojnych) ogniwo systemu bezpieczeństwa naszego kraju. Jest formacją, której podstawową misją jest ochrona bezpieczeństwa obywateli oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale także stanowi jeden z ważniejszych podmiotów systemu ochrony ludności przed zagrożeniami powodowanymi przez klęski żywiołowe i katastrofy oraz inne zdarzenia powodujące sytuacje kryzysowe. Celem artykułu jest omówienie funkcjonowania Policji w sytuacjach noszących znamiona kryzysowych. W szczególności analizie poddane zostały zadania i organizacja działania Policji w zakresie przeciwdziałania tymże sytuacjom. Rozszerzający się katalog współczesnych zagrożeń wymusza wprowadzenie nowych oraz doskonalenie już istniejących rozwiązań.
EN
In the current circumstances, the Polish Police with its human, technical and infrastructural capacities is the second largest (next to the armed forces) component of the security system of the country. The formation, whose primary mission is to protect the people, and to maintain the public order and security is also one of the most important elements of the civil defense system in the event of natural disaster, catastrophe or other event causing crisis. The article aims at presenting the Police function in the situations that meet the crisis criteria. Particular attention was given to the Police tasks and operating procedures in terms of combating those situations.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono propozycję zmiany tradycyjnej Karty Zdarzenia Drogowego, wypełnianej przez funkcjonariuszy Policji w sytuacji kolizji lub wypadku drogowego. Zaproponowano Automatyczny System Akwizycji Danych (ASAD), który stanowiłby elektroniczną wersję Karty, wypełnianą częściowo, a docelowo niemal całkowicie automatycznie. Elektroniczna Karta Zdarzenia Drogowego może być aplikacją przeznaczoną na urządzenia mobilne wyposażone w aparat fotograficzny oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu, w szczególności poprzez dane komórkowe. Zamieszczono wstępne sugestie formy aplikacji wraz z przykładowymi wzorami formatek oraz źródła danych, przydatne podczas automatycznego uzupełniania wybranych pól. Rozwiązanie to ma na celu zmniejszenie liczby błędów oraz braku danych, nieuniknionych przy obecnie obowiązujących procedurach. Ponadto znacząco skróci to czas potrzebny na uzupełnianie tabel, co implikuje wymierne korzyści dla Policji w Polsce.
EN
This article presents a proposal to amend the traditional Road Event Card, completed by police officers in case of a collision or road accident. The Automatic Data Acquisition System (ASAD) has been proposed, which would be an electronic version of the Card, partially and eventually almost completely filled out automatically. The electronic Road Event Card can be an application designed for mobile devices equipped with a camera and wireless Internet connection, i.e. cellular data. Initial suggestion of the application form with exemplary forms and data sources, useful for auto-completion of selected fields have been included in the paper. The aim of this solution is to reduce the number of errors and missing data, unavoidable under the current procedures. In addition, it will significantly reduce the time needed to fill out the tables, which implies measurable benefits for the Police in Poland.
10
Content available Krajowy system ratowniczo-gaśniczy
PL
Artykuł omawia Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy bezpieczeństwa państwa publicznego, który stanowi integralną część bezpieczeństwa państwa. Przedstawia organy sytemu, do których w szczególności zalicza się Ministra Spraw Wewnętrznych, jako nadzorującego działania i funkcjonowanie oraz podległe mu organy najbardziej zaangażowane: Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Obronę Cywilną, jak również pozostałe organy ratownicze, państwowe, samorządowe, związki, organizacje pozarządowe, itd. Organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. W związku z powyższym do zadań organów w ramach systemu należy: ratowanie życia, zdrowia, mienia ludzi, ochrona środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System ten funkcjonuje na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Dużą rolę odgrywają w nim stanowiska kierowania, które zbierają najważniejsze informacje o wszelkich zaistniałych zdarzeniach na danym obszarze. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy funkcjonuje w dwóch stanach: stałego czuwania i doraźnego reagowania oraz wykonywania działań ratowniczych. Jest systemem otwartym, żywo reagującym na wszelkie zmiany i w szerokim zakresie współpracującym z otoczeniem, co jest wyrazem, iż jest on bardzo elastyczny.
EN
The article discusses the National (Emergency) Rescue and Fire System, which is an integral part of national security. It presents the bodies of the system, which in particular include the Minister of Home Affairs, as the supervisor of activities and functioning and its most involved subordinate bodies: Police, Border Guards, State Fire Service and Civil Defence, as well as other rescue authorities, i.e. state, local government, unions, NGOs, etc. The organizer of the National Rescue and Fire System is the Chief of State Fire Service. Therefore, the tasks of the bodies within the system include: saving lives, health, and property of people, environmental protection, prediction, detection and fighting of fires, natural disasters or other local hazards. This system operates at three levels: district, provincial and national levels. The major role play the control rooms, which collect important information about any event occurring in the area. National Rescue and Fire System operates in two states: constant vigilance and emergency response, and performing rescue operations. It is an open system quickly responding to any changes and in a wide range co-operating with its surroundings, which reflects its flexibility.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.