Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostyka nieniszcząca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the method of assessment of the technical condition of the leading edge of the horizontal stabilizer of an F-16 Block C aircraft made from composite materials. The described method was an experimental measurement of the acoustic pressures generated by the technically operational element and the element with the distorted structural continuity and then a comparison of these pressures in the curves of time and frequency in order to assess how the damage impacts the parameters of the acoustic wave. The test was performed in a dual-channel system, the pressure was induced through impacts on the investigated element with an impact hammer and then, based on the measured induction parameters and the generated acoustic wave, the function of frequency response was calculated, based on which the authors assessed how the structural damage influenced the curve characteristics of the acoustic pressure in the domain of frequency. The described method may be used as an efficient method of non-destructive diagnostics of the airframe elements of an aircraft.
PL
Artykuł przedstawia metodę oceny stanu technicznego krawędzi natarcia statecznika poziomego statku powietrznego F-16 Block C wykonanej z materiałów kompozytowych. Opisywaną metodę stanowił eksperymentalny pomiar ciśnienia akustycznego emitowanego przez element sprawny technicznie oraz element z naruszoną ciągłością struktury, a następnie porównanie ich przebiegu w domenie czasu oraz częstotliwości celem ustalenia w jaki sposób uszkodzenia wpływają na parametry emitowanej fali akustycznej. Badanie dokonywane było dwukanałowo, ciśnienie akustyczne wzbudzane było za pomocą uderzeń w badany element za pomocą młotka modalnego, następnie na podstawie zmierzonych parametrów wzbudzania oraz wywołanego nim fali akustycznej obliczono funkcję odpowiedzi częstotliwości, na podstawie której określono jak uszkodzenie struktury wpływa na przebieg charakterystyki ciśnienia akustycznego w dziedzinie częstotliwości. Opisywana metoda może służyć za skuteczną metodę diagnostyki nieniszczącej elementów płatowca statku powietrznego.
PL
Prawidłowe umieszczenie dybli i kotew w nawierzchniach betonowych zapewnia optymalne przenoszenie obciążeń i odpowiednią współpracę płyt, dlatego dyble i kotwy, w celu odpowiedniego pełnienia swojej funkcji muszą być odpowiednio zorientowane. Jednym ze sposobów weryfikacji ich orientacji jest badanie metodą georadarową. Opisane w artykule sposoby badań ułożenia kotew i dybli dotyczą pomiarów stwardniałych nawierzchni betonowych. Możliwe jest jednak zaadaptowanie przedstawionych metodologii badań do wykonywania ich także na niezwiązanych warstwach betonowych, umożliwiając poprawę ułożenia kotew i dybli tam, gdzie uzna się to za konieczne.
EN
Correct position of dowels and tie-bars in concrete pavements ensures optimal load transfer and proper slabs cooperation, that is why dowels and anchors must be correctly oriented in order to perform their function properly. One of the way to verify their orientation is Ground Penetrating Radar (GPR) survey. The methods of testing anchors and dowels described in the article refer to the measurements of hardened concrete pavements, however, it is possible to adapt the presented test methodologies to perform them also on unbound concrete mixes, enabling the anchors and dowels to be fixed where it is deemed necessary.
EN
The paper presents results of theoretical and numerical investigation of guided wave propagation in twolayer bars with geometric imperfections in the form of eccentric location of steel core. Steel rod of diameter equal to 1 cm embedded in composite mortar-type cover with external diameter equal to 5 cm has been taken into consideration. Several different rods with variable size of eccentricity are analysed. Results for rods with misalignment of the cover and the core are presented as dispersion curves which were calculated using SAFE method (semi-analytical finite element) and compared with results obtained for perfect axisymmetric rod. Moreover, numerical calculation for several cases of imperfect rods were conducted and results given in the form of displacements and accelerations maps and time-domain signals.
PL
Praca przedstawia wyniki analizy teoretycznej oraz numerycznej dotyczącej propagacji fal prowadzonych w prętach dwuwarstwowych z imperfekcjami geometrycznymi w postaci niecentrycznego położenia stalowego rdzenia. Pod uwagę wzięto pręt stalowy o średnicy 1 cm osadzony w warstwie materiału kompozytowego typu zaprawa o zewnętrznej średnicy równej 5 cm. Przeanalizowano kilka różnych przypadków mimośrodowego położenia pręta. Wyniki zarówno dla pręta bez imperfekcji, jak i dla prętów, dla których rdzeń i otulina nie są położone współosiowo zostały przedstawione w postaci krzywych dyspersji uzyskanych za pomocą metody SAFE (semi-analytical finite element). Ponadto, przeprowadzone zostały obliczenia numeryczne, a wyniki przestawione zostały w postaci przemieszczeń i przyspieszeń wywołanych ruchem falowym oraz sygnałów czasowych.
PL
W artykule opisano metodę identyfikacji prędkości fali elektromagnetycznej na podstawie analiz dyfrakcji spowodowanych obecnością inkluzji w przegrodach budowlanych żelbetowych, ceglanych oraz zespolonych żelbetowo-ceglanych. Zaprezentowano trzy modele matematyczne opisujące dyfrakcje charakterystyczne w przypadku inkluzji kołowej, pionowej inkluzji przy powierzchni skanowania oraz przy granicy między dwoma ośrodkami, przy czym w jednym z nich występuje inkluzja kołowa. Przeprowadzono analizy numeryczne metodą różnic skończonych w dziedzinie czasu w celu potwierdzenia efektywności przedstawionych modeli matematycznych w identyfikacji prędkości propagacji fali. Zaproponowaną metodę zweryfikowano za pomocą badań doświadczalnych.
EN
This study is devoted to the method of identification of electromagnetic wave velocity based on the analysis of diffractions due to the presence of inclusions in reinforced concrete, masonry and reinforced concrete masonry composite structures. Three mathematical models describing diffractions characteristic for a circular inclusion, a vertical inclusion at the scanning surface and a boundary between two media with a circular inclusion in one of them are derived. Numerical analyses using the finite-difference time-domain method were performed to confirm the effectiveness of the presented mathematical models in the identification of the wave propagation velocity. The proposed method was verified on experimental GPR data.
PL
Nowoczesne metody badań i diagnostyki kablowych linii elektroenergetycznych na napięcie do 230 kV obejmują próby napięciowe, badanie wyładowań niezupełnych i pomiar współczynnika strat dielektrycznych. Od ok. 14 lat na całym świecie coraz częściej stosowane są metody diagnostyczne z wykorzystaniem tłumionego napięcia przemiennego DAC. Na podstawie prac prowadzonych w ramach CIGRÉ i standardów IEEE poświęconych wykorzystaniu napięcia probierczego DAC, w artykule opisano różne międzynarodowe doświadczenia i praktyczne wykorzystanie napięć tłumionych AC i procedur badawczych stosowanych przy badaniach odbiorczych i diagnostycznych linii kablowych na napięcie do 230 kV, co zilustrowano przykładami praktycznymi.
EN
Modern on-site testing and diagnosis of power cable lines up to 230 kV consists of voltage testing, partial discharge detection and dissipation factor measurements. Since last 14 years more and more the use of damped AC (DAC) energizing is getting worldwide attention. Having in mind new developments by CIGRE and IEEE for the use of DAC testing in this paper different international practical application of damped AC voltages and testing procedures for on-site testing and diagnosis of underground power cable lines up to 230 kV will be discussed based on general considerations and practical examples.
EN
The paper presents an experimental investigation of elastic wave propagation in a self-drilling hollow bar system, which is commonly used in geotechnical industry as the element of grouted ground anchors and soil nails. The single self-drilling hollow bar and self-drilling system of two bars connected by a coupler were considered. Longitudinal waves were excited at one end of the bar and registered at both ends, by means of PZT plate transducers. Additionally, in the case of connected bars, the transducer was also located at the coupler. The main aim of the study was to analyse the wave attenuation because of discontinuities in the form of mounting connections occurring along the bar length. The differences in wave propagation signals registered at single bar and the system of two bars were indicated and discussed.
PL
W artykule przedstawiono badania eksperymentalne dotyczące propagacji fal sprężystych w systemie samowiercącym, który jest powszechnie stosowany w przemyśle geotechnicznym jako element iniekcyjnych kotew i gwoździ gruntowych. Badaniu podlegał pojedynczy samowiercący pręt oraz dwa pręty połączone mufą. Fale podłużne były wzbudzane na jednym końcu pręta, a rejestrowane na obu końcach, za pomocą przetworników piezoelektrycznych. Dodatkowo, w przypadku systemu dwóch połączonych prętów, czujnik był umieszczony również na mufie. Głównym celem była analiza zaniku fali ze względu na nieciągłości w postaci połączeń montażowych pojawiających się na długości pręta. W pracy omówiono różnice w propagacji fal w pojedynczym pręcie oraz systemie złożonym z dwóch prętów.
EN
The paper presents a non-destructive diagnostic technique based on guided wave propagation phenomenon used to assess the adhesive bonding between a steel bar and a concrete cover. Double-layered cylindrical specimens with different levels of debonding and its location were investigated. The influence of bonding length on the excitation of multiple modes of longitudinal guided waves was analysed. Numerical simulations of guided wave propagation in healthy and damaged specimens were conducted and differences in the occurring phenomena were specified. The analysis of the obtained results confirms the possibility to apply the guided wave propagation method in the assessment of degradation level in the adhesive bonding of multi-layered cylindrical structures.
PL
W artykule przedstawiono nieinwazyjną technikę diagnostyczną wykorzystującą zjawisko propagacji fal prowadzonych w ocenie stanu połączenia adhezyjnego pomiędzy stalowym zbrojeniem a otuliną betonową. Przeanalizowano dwuwarstwowe próbki cylindryczne z różnymi wielkościami i położeniami delaminacji między warstwami. Opisano także wpływ długości zakotwienia na wzbudzenie kolejnych modów podłużnych fal prowadzonych. Symulacje numeryczne propagacji fal zostały przeprowadzone dla prętów stalowych osadzonych w betonie w stanie bez uszkodzenia oraz z uszkodzeniem w postaci braku przyczepności między stalą a betonem. Wskazano na różnice w zachodzących zjawiskach propagacji fali w zależności od stopnia rozwarstwienia. Analiza uzyskanych rezultatów potwierdza możliwość wykorzystania zjawiska propagacji fal w ocenie stopnia degradacji połączeń adhezyjnych wielowarstwowych konstrukcji cylindrycznych.
EN
The paper presents results of experimental investigations on damage detection using guided wave propagation technique. The tested specimen was a steel plate with a defect in the form of a rectangular notch. Lamb waves were excited by a PZT actuator and sensed by a laser vibrometer. Since reflections from damage in registered signals are often masked by measurement noise, for identification of time of reflections from damage, continuous wavelet transform (CWT) was used. Obtained results indicated that application of wavelet signal processing enabled precise reconstruction of reflected wavefront from damage.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących detekcji uszkodzeń za pomocą metody propagacji fal prowadzonych. Badania przeprowadzono na stalowej płycie z uszkodzeniem w formie prostokątnego nacięcia. Fale Lamba zostały wzbudzone przy użyciu piezoaktuatora, zaś do pomiaru przebiegów czasowych zastosowano wibrometr laserowy. Ponieważ odbicia propagującej fali od uszkodzenia często bywają maskowane przez szum pomiarowy, do identyfikacji czasu odbicia zastosowano ciągłą transformatę falkową. Otrzymane wyniki wskazują, że przetwarzanie sygnałów pomiarowych fal prowadzonych za pomocą transformaty falkowej umożliwiło precyzyjną rekonstrukcję frontu fali odbitego od uszkodzenia.
EN
This paper presents an application of the ground penetration method (GPR) for diagnostics of reinforced concrete structures. In situ measurements were conducted for three civil engineering structures: the ground floor structure, the abutment of the railway viaduct and the concrete well. The dual polarized ground penetrating radar with the antenna operating at a center frequency of 2 GHz was used for GPR surveys. Three different methodologies of measurements were analyzed. The results showed that the GPR method enables quick and efficient diagnostics of concrete structures. Based on GPR results it is possible to identify the distribution and amount of reinforcement, as well as the thickness of the concrete layer.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie metody georadarowej do diagnostyki konstrukcji żelbetowych. Pomiary polowe przeprowadzono na trzech obiektach inżynierskich: konstrukcji podłogi posadowionej na gruncie, przyczółku wiaduktu kolejowego oraz rurze betonowej. Badania doświadczalne wykonano za pomocą georadaru z anteną bipolarna o częstotliwości 2 GHz. W pracy przedstawiono trzy typy metodologii pomiarów georadarowych. Przeprowadzone testy wykazały, że metoda georadarowa umożliwia szybką i wydajną diagnostykę konstrukcji żelbetowych. Na podstawie uzyskanych wyników badań była możliwa identyfikacja rozkładu i ilości zbrojenia, a także grubości warstw betonu.
EN
The paper presents numerical and experimental analyses of elastic waves propagation in a bolted lap joint. In experimental investigations condition assessment of the joint was performed with the use of symmetric waves excited by a piezoactuator. Numerical calculations were conducted in commercial finite element method software Abaqus. The influence of number of bolts and the value of the initial stress on recorded signals was examined. The study showed the possibility of using elastic waves in the context of diagnostics of bolted joints.
PL
Praca przedstawia numeryczne i eksperymentalne analizy propagacji fal sprężystych w zakładkowym połączeniu śrubowym. W badaniach eksperymentalnych wykorzystano fale wzbudzane w płaszczyźnie połączenia za pomocą piezoaktuatora. Obliczenia numeryczne wykonano w środowisku komercyjnego programu metody elementów skończonych Abaqus. W badaniach analizowano wpływ liczby śrub i wartości momentu dokręcającego na zarejestrowane sygnały. Wykazano możliwość zastosowania fal sprężystych do diagnostyki połączeń.
11
Content available remote Detekcja stanu zakotwienia pręta za pomocą fal sprężystych
PL
W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań eksperymentalnych i obliczeń numerycznych mających na celu określenie możliwości oceny stanu zakotwienia pręta stalowego w materiale kompozytowym typu zaprawa. Badanym obiektem był pręt stalowy osadzony w zaprawie o kształcie prostopadłościanu. Analizie poddano pręt stalowy otoczony zaprawą na trzech różnych długościach oraz pręt stalowy swobodny. W jednym z modeli na pewnym odcinku dokonano uszkodzenia w postaci braku współpracy między zaprawą a stalowym prętem. Do detekcji stanu zakotwienia wykorzystano zjawisko propagacji fal sprężystych. W przeprowadzonych badaniach eksperymentalnych fala została wzbudzona za pomocą wzbudnika piezoelektrycznego przymocowanego do jednego z końców pręta stalowego, natomiast odpowiedź układu została zarejestrowana bezstykowo za pomocą wibrometru laserowego. Jako wzbudzenie zastosowano ultradźwiękową paczkę falową modulowaną oknem Hanninga. Obliczenia numeryczne propagacji fal przeprowadzono metodą elementów skończonych w środowisku Abaqus/Explicit z zastosowaniem elementów bryłowych. W wyniku obliczeń wykazano zmianę charakteru zarejestrowanego sygnału propagującej fali wraz ze zmianą modułu sprężystości zaprawy. Zjawisko wycieku fali do otaczającej bryły zaprawy zwiększało intensywność wraz ze wzrostem wartości modułu sprężystości zaprawy. Identyfikację długości zakotwienia pręta przeprowadzono na podstawie analizy czasów odbić w zarejestrowanych sygnałach fali ultradźwiękowej oraz prędkości jej propagacji.
EN
The article presents results of experimental and numerical studies aimed to evaluate the possibility of condition assessment of a steel rod anchored in mortar. The tests were performed for the steel rod embedded in mortar of different lengths. One of the experimental models has been deliberately damaged by removing the part of mortar from a section of the rod. To detect the condition state of anchorage, the phenomenon of propagation of elastic waves was used. Identification of anchorage length as well as damage detection in mortar was made based on analysis of reflections in the registered wave propagating signals.
PL
W okresie eksploatacji maszyn i urządzeń dużą rolę odgrywają przeglądy techniczne, podczas których dokonuje się oceny stopnia zużycia części maszyn za pośrednictwem rozmaitych badań diagnostycznych. Wczesne wykrycie i zlokalizowanie defektów materiałowych w elementach maszyn jest bowiem zagadnieniem kluczowym dla dalszej ich eksploatacji i niejednokrotnie pozwala uniknąć poważnych awarii i katastrof. Skuteczność badań diagnostycznych rzutuje niejednokrotnie na prognozowanie okresu dalszej, bezpiecznej eksploatacji. Ma to szczególne znaczenie w przypadku tych konstrukcji inżynierskich, które z uwagi na ekstremalnie niekorzystne warunki pracy są narażone na powstanie i kumulację defektów materiałowych.
EN
Technical inspection has an essential influence on the service period of machines and appliances. The frequency and the range of inspections are established in every case upon the knowledge of service conditions and the design of a particular machine or system. Based upon this knowledge, during the inspection, the level of wear of the investigated parts is assessed by means of different diagnostic techniques. The prognosis of further safe life of the analyzed part or subsystem depends on the effectiveness of these investigations and quality of the obtained outcomes. Early detection and localization of material failures of machine parts is the key factor for their further usage, and in many case it makes it possible to avoid serious failures and catastrophes as well as probable costs and people tragedies. This paper presents a non-destructive means of detecting small scale damage of structures with variation in thermal properties of the material. The assumption is supported by numerical calculations, which are in full agreement with experimental investigations made by means of Thermovision techniques. Experiments performed and suitable numerical simulation confirms the essential connection between the state of damage and thermal transmission properties of the investigated materials.
EN
Scanning acoustic and X-ray microscopes are widely used in materials science, electronic and photonic technologies as well as medicine or building materials for non-destructive characterisation of materials, components or microcircuits. Both inspection methods used together permit among others to investigate various microelectronic active devices and passive components, printed circuit boards, thick films and electronics packaging. Such defects as cracks, subsurface delaminations or pores can be found in metals, plastics, ceramics and composites. This paper presents examples of the same electronic components and circuits observed with the aid of SONOSCAN D-9000 ultrasonic microscope with frequencies of transducers from the range of 10-230 MHz and FEINFOCUS FXS 160-32 X-ray microscopy. The used microscopes give possibility to observe defects with 20 µm resolution.
PL
Skaningowa mikroskopia akustyczna oraz mikroskopia rentgenowska są szeroko stosowane w materiałoznawstwie, technologiach elektronicznych i fotonicznych oraz w medycynie i budownictwie do nieniszczącej charakteryzacji materiałów, komponentów lub mikroukładów. Obie te metody inspekcji zastosowane razem pozwalają m.in. badać różne mikroelektroniczne przyrządy aktywne i elementy bierne, płytki i obwody drukowane, struktury grubowarstwowe i obudowy mikroelektroniczne. Defekty, takie jak pęknięcia, rozwarstwienia podpowierzchniowe (delaminacje) lub pory mogą być obserwowane w metalach, tworzywach sztucznych, ceramice oraz materiałach kompozytowych. Artykuł przedstawia kilka przykładów struktur, elementów i obwodów elektronicznych badanych za pomocą skaningowego mikroskopu akustycznego SONOSCAN D-9000 o częstotliwości przetworników 10-230 MHz oraz mikroskopu rentgenowskiego FEINFOCUS FXS 160-32, które umożliwiają obserwację defektów z rozdzielczością 20 µm.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.