Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kwasy tłuszczowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Odpadowy olej rybny poddano frakcjonowaniu z zastosowaniem przeciwprądowej ekstrakcji nadkrytycznej w temp. 60°C, pod ciśnieniem 150 i 200 bar. Zastosowano dwa stopnie separacji: S1 (80, 100 i 120 bar) oraz S2 (ok. 52 bar). Znaczące zmiany w zawartości kwasów tłuszczowych w porównaniu ze składem wyjściowego oleju rybnego zaobserwowano w doświadczeniu przeprowadzonym w warunkach 200/100 bar. Zawartość kwasu erukowego we frakcji odebranej z kolumny frakcjonującej zwiększyła się prawie 3-krotnie (z 3,89 do 11,23%).
EN
Extn. of waste fish oil with supercrit. CO2 under pressure of 150 and 200 bar at 60°C was carried out. Two product sepn. stages were used: first one at 80, 100 or 120 bar and second one at approx. 52 bar. Significant changes in the fatty acid content compared to the raw material were obsd. in the product obtained from the extn. at 200 bar and sepd. at 100 bar. The erucic acid content increased three-fold in the product.
EN
During our studies concerning the isolation of sulfated polysaccharides (SPs) from freshwater algae species widespread in Poland, an improved overall extraction methodology has been developed. This new, multi-step procedure allows for obtainment of several fractions that could find use in cosmetic and food industries, with the final one containing the valuable SPs, important both from economic and scientific perspective. Moreover, the process allows for easy use of typical chelating agents to remove harmful heavy metal ions without important losses in natural compounds of interest. Furthermore, a material balance has been established for said process, allowing for its easier implementation on bigger scales, and highlighting the areas which could still be improved to positively affect the final time-cost ratio of the methodology. Combined with previously published information concerning the detailed composition of obtained fractions, we aim to provide a robust and informative outlook on the potential of native freshwater algae species as cheap, raw and easily purifiable resource, usable in a number of important industries. According to the mass balance, nearly 5 % of dry mass of Cladophora glomerata is extractable with ethanol and this fraction consists mostly of fatty acids, phenolics and pigments. Another 5 % of mass can be isolated as pure SPs from aqueous fraction. Additionally, calcium from natural incrustations on the surface of C. glomerata amounts to 17 % of dry material weight and can be reclaimed from acidic wash by simple precipitation; such calcium salts have garnered significant interest as nutritional supplements.
PL
Utlenianie tłuszczu podczas przechowywania powoduje pogorszenie jakości mięsa, jednak przez odpowiednie postępowanie z mięsem, przechowywanie go w warunkach zamrażalniczych i pakowanie możliwe jest ograniczenie powstawania niekorzystnych zmian. W pracy badano wpływ sposobu pakowania na jakość mięsa po okresie przechowywania w postaci zamrożonej. Stwierdzono, że rodzaj opakowania w okresie trzymiesięcznego przechowywania mięsa w stanie zamrożonym nie wpływa istotnie na wybrane wyróżniki jakości mięsa i tłuszczu.
EN
Oxidation of meat fat during storage decreases meat quality, but appropriate meat processing, its freezing storage and packing allow limitation of undesirable changes. In the present work, the effect of meat packing on the quality of meat after storage in a freezer was studied. Based on the results, it was concluded that the way of packing has no effect on the selected parameters of meat and fat quality after three- -months period of storage in the freezer.
PL
Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas pozwala na otrzymania informacji o zawartości ilościowej i jakościowej kwasów tłuszczowych znajdujących się w ścianach naczyń ceramicznych. Pozyskane w ten sposób dane umożliwiają przeprowadzenie analizy składu żywności, która była przygotowywana w badanych naczyniach.
EN
Biodiesel has become more attractive material for its properties such as biodegradability, renewability and very low toxicity of its combustion products. A higher quality of this fuel is essential in its potential commercialization. Analytical methods used in biodiesel analysis are constantly refined. The most popular analytical techniques include chromatography and molecular spectroscopy. The ATR-FTIR spectroscopy is one of the most important methods of spectroscopy. This paper presents the results of studies on selected oils of natural origin using ATR-FTIR infrared absorption spectroscopy. Three types of oils from pumpkin seeds and winter rapeseed were analysed. The main fatty acids were also determined in all the samples.
PL
Biodiesel staje się coraz bardziej atrakcyjnym materiałem ze względu na swoje właściwości takie jak: biodegradowalność, odnawialność oraz bardzo niską toksyczność produktów powstających z jego spalania. Jakość tego paliwa ma również docelowo zasadnicze znaczenie w jego potencjalnej komercjalizacji. Metody analityczne używane w badaniach biodiesla są cały czas udoskonalane. Do najpopularniejszych technik analitycznych zaliczyć należy chromatografię oraz metody spektroskopii molekularnej, a wśród nich spektroskopię w podczerwieni ATR-FTIR. W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych za pomocą spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni ATR-FTIR wybranych do badań olejów pochodzenia naturalnego, tj. z nasion dyni oraz rzepaku ozimego. We wszystkich próbkach oznaczono także zawartość głównych kwasów tłuszczowych.
PL
W artykule skoncentrowano się na omówieniu funkcji, jaką pełnią ciała oleiste, tzw. oleosomy, w komórkach roślinnych, przedstawiono również informacje o ich budowie, strukturze oraz składzie. Wskazano na możliwość technologicznego wyodrębniania oleosomów z komórek roślinnych i ich wykorzystania w produkcji żywności funkcjonalnej. Omówiono właściwości fizyczne i chemiczne, które mogą mieć wpływ na wytwarzanie żywności z udziałem oleosomów lub ich wodnych ekstraktów. Artykuł ma charakter publikacji przeglądowej, której celem jest wskazanie polskim producentom żywności jednego z wielu kierunków otrzymywania żywności funkcjonalnej. Inspiracją do napisania niniejszej publikacji były wieloletnie badania własne nad właściwościami oleosomów owoców rokitnika oraz prace innych autorów, które dotychczas ukazały się w czasopismach anglojęzycznych.
EN
This paper focuses on a description of the role played by oil bodies (so-called “oleosomes”) in plant cells and contains general information about their structure and composition. It also indicates the possibility of technological separation of oleosomes from plant cells and their application in functional food production. The study describes the physical and chemical properties that can affect production of food with the use of oleosomes or their aqueous extracts. The paper is intended as a review article, the aim of which is to demonstrate to Polish food producers one of various directions for obtaining functional food. This study was inspired by many years of own research on the properties of oleosomes in sea buckthorn fruit, as well as by the studies of other authors published in English-language journals.
PL
Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na właściwości prozdrowotne żywności, w tym produktów mlecznych. Szczególna wartość tych wyrobów wynika zwłaszcza z zawartości swoistych składników mleka, takich jak białka serwatkowe, nienasycone kwasy tłuszczowe, wapń czy witamina B2. Wykazują one wielokierunkowe oddziaływanie na organizm człowieka, ograniczając ryzyko wystąpienia wielu chorób cywilizacyjnych. Związki te naturalnie występują w mleku w niewielkich ilościach, dlatego – z uwagi na ich korzystne właściwości – coraz częściej stosuje się je do wzbogacania innowacyjnych produktów mlecznych oraz innych kategorii artykułów spożywczych. Wobec tak licznych właściwości prozdrowotnych składników mleka, zgodnie z oczekiwaniami współczesnych konsumentów, którzy poszukują produktów mających korzystny wpływ na ich zdrowie, należy promować mleko i produkty mleczne jako elementy właściwego stylu życia, zapewniającego dobre zdrowie i samopoczucie.
EN
Consumers increasingly pay attention to the health-promoting properties of food, including dairy products. The particular value of these products especially results from the content of specific milk components such as whey proteins, unsaturated fatty acids, calcium or vitamin B2. These components show multi-directional effects on the human body, reducing the risk of many civilization diseases. They naturally occur in milk in small amounts, and therefore, due to their beneficial properties, are increasingly used for the enrichment of innovative dairy products as well as other categories of foodstuffs. In view of the numerous health benefits of milk components, milk and dairy products should be promoted as a part of a healthy lifestyle, ensuring health and well-being. This is the way to meet the demands of contemporary consumers who are looking for products that have a positive effect on their health.
PL
Celem niniejszego artykułu przeglądowego jest przedstawienie możliwości wykorzystania tłuszczu bezgrzebieniowców w różnych gałęziach przemysłu oraz porównanie, na podstawie zebranej literatury profilu kwasów tłuszczowych zawartych w tym surowcu. Ze względu na udokumentowane działanie przeciwzapalne najbardziej rekomendowany do wykorzystania w medycynie niekonwencjonalnej i tradycyjnej jest olej ekstrahowany z tłuszczu emu. Niedostatek danych literaturowych na temat profilu kwasów tłuszczowych i wykorzystania oleju pochodzącego z tłuszczu nandu skłania do dalszych badań w tym kierunku.
EN
The purpose of this review paper was to present the possibility of using Ratite fat in different industries and to compare the fatty acid profile of this raw material. Due to the documented anti-inflammatory effect most recommended for use in unconventional and traditional medicine is the oil extracted from emu fat. The lack of bibliographic information on the fatty acid profile and the use of fat derived from nandu fuels further research in this direction.
PL
W artykule omowiono możliwości wykorzystania w przemyśle spożywczym mikroalg oraz produktow z nich otrzymywanych. Wykazano, że są one dobrym źrodłem karotenoidów, fikobiliprotein oraz kwasów tłuszczowych. Wśród karotenoidow obecnych w mikroalgach tylko trzy barwniki karotenoidowe: β-karoten oraz ksantofile – astaksantyna i luteina mają znaczenie komercyjne. Natomiast spośród kwasów z grupy omega-3 na skalę przemysłową wykorzystywany jest kwas DHA.
EN
In the article, the possibilities of using microalgae in the food industry have been discussed. It has been shown that they are a good source of carotenoids, phycobiliproteins and fatty acids. Among the carotenoids present in microalgae, only three carotenoid pigments: β-carotene and xanthophylls - astaxanthin and lutein have a commercial importance. Also, the acid of the omega-3 group, DHA is obtained from the algae on the industrial scale.
PL
Mięso gęsi jest bogatym źródłem niezbędnych dla organizmu człowieka składników odżywczych, takich jak białka, składniki mineralne oraz witaminy. Jego zaletą jest stosunkowo niska zawartość cholesterolu oraz korzystny profil kwasów tłuszczowych. Mięso to zawiera stosunkowo dużo kwasu palmitynowego (C 16:0), oleinowego (C18:1) oraz alfa-linolowego (C18:3 n-3) w porównaniu z innymi gatunkami drobiu. Mięso gęsi pod względem wartości odżywczej różni się znacznie od mięsa innych gatunków drobiu. Zaliczane jest do mięs o wysokiej wartości energetycznej, gdyż 100 g dostarcza od 339 do nawet 474 kcal. Wyroby z gęsiny cechują się wyjątkowym smakiem, a gęsi smalec to doskonały tłuszcz, który można wykorzystać w różnych potrawach, idealnie nadaje się również do smażenia.
EN
Goose meat is a rich source of nutrients, essential for the human body, such as proteins, minerals, and vitamins. Its advantage is a relatively low amount of cholesterol and preferable fatty acid profiles. Goose meat contains a relatively large proportion of palmitic (C16:0), oleic (C18:1) and alfa-linolenic acid (C18:3 n-3) compared to other species of poultry. In terms of nutritional value, goose meat differs significantly from other species of poultry meat. It belongs to the meat of high energy, because 100 grams of it provides from 339 to even 474 kcal. Products from goose meat are characterized by a unique taste, and the goose lard is an excellent fat that can be used in various dishes and it is ideal for frying purposes.
PL
Mięso jest jednym z głównych źródeł dostarczających organizmowi ludzkiemu tłuszczu. Zawartość tłuszczu i jego skład chemiczny w mięsie jest różnorodny i zależny od wielu czynników, które można podzielić na genetyczne i środowiskowe. Istotnymi genetycznymi czynnikami wpływającymi na ilość i skład tkanki tłuszczowej są genotyp, wiek i płeć zwierzęcia. Wśród czynników środowiskowych warto zwrócić uwagę na różnorodny skład podawanej zwierzęciu paszy, gdyż od składu i sposobu jej podawania w dużej mierze zależy ilość i jakość kwasów tłuszczowych w tłuszczu zwierzęcym. Tłuszcz zwierzęcy można podzielić na międzymięśniowy, śródmięśniowy i śródwłókienkowy. Najważniejszym ze względów sensorycznych tłuszczem mięsa jest IMF, czyli tłuszcz śródmięśniowy. Mięso uważane jest za źródło nasyconych kwasów tłuszczowych, jednakże w ogólnej puli kwasów tłuszczowych w tkance tłuszczowej kwasy nasycone stanowią mniej niż 50% ich ogólnej ilości. Mięso wieprzowe i drobiowe zawiera więcej jednonienasyconych kwasów tłuszczowych od mięsa wołowego. W tłuszczu zwierzęcym występują także w niewielkich ilościach NNKT-Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe oraz pewna ilość CLA (skoniugowanego kwasu linolowego, głównie w mięsie wołowym). Kwasy nasycone posiadają właściwości podwyższania całkowitej ilości cholesterolu i jego miażdżycorodnej frakcji lipoproteinowej LDL. Mimo pewnych pozytywnych właściwości cholesterolu jego złogi są odkładane na wewnętrznych ścianach naczyń krwionośnych przez co mogą przyczyniać się do arteriosklerozy.
EN
Meat is one of the main sources which supplies fat to the human body. The fat content and its chemical composition are diverse and depends on many factors which could be divided into genetic and environmental. The significant genetic factors that affect the amount and composition of fat tissue are genotype, age and sex of the animal. Among the environmental factors the diverse composition of animal fodder should be mentioned, because of its composition and feeding method largely depends the quantity and quality of fatty acids in animal fat. Animal fat could be classified as intermuscular, intramuscular and among fibrillary. The most important due to sensory quality is IMF, i.e. intramuscular fat. The meat is considered to be a source of saturated fatty acids, but in total content of fatty acids in fat tissue saturated fatty acids represents less than 50% of their total quantity. Pork and poultry meat contains more monosaturated fatty acids than beef. In the animal fat a small amount of EFA-essential fatty acids is present and a certain amount of CLA (conjugated linoleic acid, mainly in beef). Saturated acids could increase the total content of cholesterol and atherogenic lipoprotein fraction LDL. In spite of some good characteristics of cholesterol its deposits are deposited on the inner walls of the blood vessels and because of that may contribute to atherosclerosis.
PL
Z uwagi na fakt, że lipidy stanowią bezpieczne składniki kosmetyków, w części opisowej artykułu na wstępie scharakteryzowano lipidy. W dalszym ciągu omówiono kwasy tłuszczowe, oraz lipidy proste, złożone izoprenowe. Następnie podano przegląd kosmetyków zastosowujących lipidy. W części badawczej artykułu przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej z udziałem 48 respondentek w wieku 20 do 50 lat. Ankieta zawierająca 12 pytań dotyczyła stosowania kosmetyków głównie zawierających lipidy.
EN
Consideration the fact, that lipids are safety ingredients of the cosmetics, the lipids, o on the begining of the article, in the descriptive section, were described. On the next step the fatty acids, the ordinary lipids, the complex and isoprene lipids were discused. After wards there are show the cosmetics, in which lipids were used. The results of the executed questionnaire, in which 48 participants in age from 20 to 50 years took part, are presented in the article. The questionaire contained 12 questions respecting adaptation of the cosmetics included lipids.
PL
W artykule przedstawiono wartości udziału procentowego poszczególnych kwasów tłuszczowych w pestkach owoców, a także przeprowadzono analizę skupień otrzymanych wyników. Materiałem badawczym były pestki wybranych owoców pestkowych: czereśni, wiśni, moreli, brzoskwini i śliwy (odmiany: mirabelka, renklody, owalne, jajowe oraz węgierki). Badania wykonano za pomocą chromatografu gazowego HP Agilent 6890 GC-FID w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu. Wyniki badań wykazały, że najwięcej nienasyconych kwasów tłuszczowych zawiera czereśnia. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała ponadto, że śliwa mirabelka i śliwa jajowa mają zbliżony metabolizm wytworzenia – udziału procentowego kwasów tłuszczowych w stosunku do odległych odmian: śliwy renklody, wiśni i czereśni.
EN
The article presents the percentage share of selected fatty acids in fruit stones, along with the analysis of concentration of the obtained results. The research material used were stones of selected type of fruit, namely: sweet cherry, cherry, apricot, peach, plum (cultivars: Mirabelle, Greengage, intermedia oxycarpa, intermedia ovoidea, Damson). The research was carried out in the Poznań Branch of Plant Breeding and Acclimatization Institute of the National Research Institute using a gas chromatograph HP Agilent 6890 GC-FID. The results of the research have shown, that the highest amount of unsaturated fatty acids is present in the stone of sweet cherry. The carried out statistical analysis has proven, that, the plums Mirabelle and intermedia ovoidea are characterized by similar metabolism - as far as the percentage share of fatty acids goes, in relation to the more distant Greengage plum, cherry and sweet cherry.
EN
A direct effect of chemical disintegration of excess sludge is an increase in concentration of organic compounds in the sludge liquor, expressed with the levels of soluble chemical oxygen demand (SCOD) and volatile fatty acids (VFAs). The substrate used in the study was activated sludge. The aim of the study was to determine susceptibility of disintegrated excess sludge to biodegradation and dewatering. A SONICS VCX-1500 ultrasonic disintegrator with automated tune-up was used. Thermal disintegration of excess sludge was carried out in water bath with a shaker. Disintegration of excess sludge by the hybrid method was carried out as a combination of the ultrasonic and thermal methods.
EN
Environmental emissions and efficiency of a direct injection diesel engine fueled with fatty acid methyl esters (FAMEs) have been experimentally investigated and compared with petro-diesel. Rubber seed oil methyl ester, cotton seed oil methyl ester, neem oil methyl ester, and mahua oil methyl ester were used as fuels. The brake specific fuel consumption, brake thermal efficiency, and exhaust gas temperature, nitrogen oxides, carbon monoxide, hydrocarbons, and smoke emissions were investigated. Mahua oil methyl ester exhibits higher brake thermal efficiency compared to other FAMEs. The NOx was found to be higher, while CO, HC, and smoke emissions of rubber seed oil methyl ester were lower than the other fuels at all loads.
EN
It was evidenced that P. vesicularis is an efficient degrader of phenol but does not have a reporter system for monitoring bacterial survival in the environment. Therefore, P. vesicularis (pBR322) has been constructed. In this study we experimentally confirmed that introduction of plasmid pBR322 into P. vesicularis did not change its ability to degrade phenol in liquid media and after its inoculation into sterile soil. Moreover, it has been shown that plasmid pBR322 was stable in P. vesicularis during all experiments. Additionally, the pattern of fatty acid methyl esters for P. vesicularis (pBR322) looked similar to that of P. vesicularis under phenol exposure. Some fatty acids, especially branched and cyclopropane ones were sensitive markers of phenol utilization. These findings indicate that P. vesicularis (pBR322) due to the presence of plasmid could be used instead of P. vesicularis in bioaugmentation of phenol-contaminated areas.
PL
Całkowicie niezbadanym obszarem badawczym są oddziaływania składników zawartych w substancjach pomocniczych papieru na mechanizm i kinetykę jego starzenie się. Stąd zainteresowanie sub stancjami klejącymi, stosowanymi w technologii wytwarzania historycznego papieru drukowego. Podstawowym celem pracy było zastosowanie wybranych technik chromatograficznych do oznaczania naturalnych składników zawartych w klejach z zabytkowych materiałów bibliotecznych i produktów ich przemian, jako kolejnego elementu naturalnego procesu jego starzenia się. Znajomość tych danych pozwoliła na opracowanie podstaw mechanizmu tego procesu i jego wpływu na strukturalne i mechaniczne parametry zabytkowego materiału bibliotecznego. Taka wiedza ułatwia podjęcie decyzji o zakresie ingerencji konserwatorskiej i doborze właściwych materiałów lub neutralnych współczesnych substytutów.
EN
A completely unexplored area of research is constituted by the impact of secondary substances of paper on the mechanism and kinetics of paper’s aging. Hence the interest in the adhesive substances used in the manufacturing technology of historical printing paper. The main goal of the experiment was the usage of selected chromatographic techniques to mark natural ingredients in the historic library materials and the products of their reactions as yet another element of the natural process of aging. Learning the data allowed to create basic mechanism of this process and its influence on the structural and mechanical parameters of the historical library material. Such knowledge makes the decision about the degree of conservator’s interference easier as well as allows to choose appropriate materials or neutral contemporary substitutes.
PL
Ryby i przetwory rybne charakteryzują się składem substancji odżywczych, które zapewniają prawid- łowy rozwój i funkcjonowanie organizmu. Tłuszcz rybny należy do składników zawierających długo- łańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, m.in. eikozapentaenowy (EPA) i dokozaheksaenowy (DHA). Celem badań była ocena spożycia ryb i przetworów rybnych przez losowo wybraną grupę konsumentów oraz określenie ich preferencji i kryteriów, którymi się kierują, podejmując decyzje przy zakupie tych produktów spożywczych. Niespełna 30% respondentów spożywało produkty rybne w zalecanej ilości 2–3 razy na tydzień. Stwierdzono pozytywną tendencję polegającą na konsumpcji tłustych ryb morskich o wysokiej zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.
EN
Fish and fish products are characterized by the composition of nutrients, which provide proper development and functioning of the body. Fish fat is one of the ingredients, which contains long-chain polyunsaturated omega-3 fatty acids, inter alia eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA). The purpose of the research was to assess the consumption of fish and fish products by randomly selected group of consumers and to define preferences and criteria which they apply when making food purchasing decisions. Less than 30% of the respondents consumed fish products in the recommended amount of 2–3 times per week. However, there has been a positive trend of consumption of oily sea fish with a high content of polyunsaturated fatty acids.
PL
Mięso surowe oraz poddane obróbce termicznej zawiera od 0,5 do 10% tłuszczu. Natomiast przetwory z mięsa rozdrobnionego mogą zawierać nawet do 40% tłuszczu. Wśród kwasów tłuszczowych najważniejsze w żywieniu człowieka są wielonienasycone kwasy z grupy omega-3, które muszą być dostarczone razem z pożywieniem. Mięso zwierząt rzeźnych jest źrodłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym głównie kwasu α-linolenowego (ALA) z grupy omega-3. Ważnym składnikiem produktów mięsnych jest sprzężony kwas linolowy (CLA), który obniża poziom cholesterolu LDL w organizmie człowieka. Głównym źródłem CLA jest tłuszcz pozyskiwany z wołowiny i mleka.
EN
The aim of this article was to examine a problematic issue of fat content in meat. Raw and thermally processed meat contains from 0.5% to up to 10% of fat. Flaked (comminute) meat, on the other hand, can contain even up to 40% of fat. Fats are a mixture of fatty acids, with the omega-3 polyunsaturated acids being the most important in human nutrition and they must be provided in food. The meat of slaughter animals is a source of essen tial unsaturated fatty acids, including mainly the omega-3 alpha-linolenic acid (ALA). An interesting component of meat products is the conjugated linoleic acid (CLA), which lowers the level of accumulated LDL cholesterol. Fat obtained from beef and cow milk is the main source of CLA.
PL
Zastosowana w badaniach własnych receptura dodatku mineralno-tłuszczowego okazała się efektywnym narzędziem umożliwiającym poprawę cech funkcjonalnych tłuszczu mleka, poprzez wzrost zawartości cis-9, trans-11 CLA oraz kwasów n-3 (EPA i DHA). Otrzymane z mleka zmodyfikowanego masło również charakteryzowało się wyższą zawartością tych kwasów. Przechowywanie masła nie miało wyraźnego wpływu na profil kwasów tłuszczowych. Cechy sensoryczne masła uzyskanego z mleka krów żywionych wysoką dawką oleju rybnego (3%) uległy pogorszeniu.
EN
A fish oil-contg. mineral-fatty additive was prepd. and used to improve the functional properties of milk fat by increasing the concn. of cis-9, trans-11 linolic and triunsatd. fatty acids in butter. No changes in the content of fatty acids during storage of butter were obsd. Sensory properties of butter made of the milk of cows fed with high-dose of fish oil (3%) were deteriorated.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.