Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  soil pressure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł opisuje wpływ wody gruntowej na parcie gruntu na obudowę wykopów płytowych. Jak pokazano, zakłócenia w pracy pomp odwodnieniowych mogą być przyczyną awarii konstrukcji.
EN
The article talks about the influence of water on the lateral earth pressure on retaining walls, meaning temporary shoring shields. As demonstrated, an interruption in the operation of dehydration pumps can cause a construction disaster.
PL
Główną zaletą superabsorbentów jest zdolność magazynowania roztworów. Dodatek hydrożelu do gleby ogranicza stres u roślin wynikający z niedostatków wody. Czynniki zewnętrzne tj. nacisk gleby oraz zasolenie roztworu glebowego wpływają ograniczająco na retencję wody przez SAPy.
EN
The main advantage of superabsorbents is the ability to storage solutions. Addition of hydrogel into soil reduces plants stress due to deficiencies of water. Factors such as soil pressure and salinity of soil solution, limited retention by SAPs.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju fazy dyspergującej na właściwości smarne wybranych kompozycji smarowych. Do wytworzenia smarów plastycznych użyto mineralnej, syntetycznej oraz roślinnej bazy olejowej, które następnie zagęszczono modyfikowaną krzemionką w postaci AerosiluR. Wykonano badania właściwości tribologicznych objęte normą dla smarów plastycznych wytworzonych na różnych olejach bazowych, a uzyskane wyniki porównano ze sobą i oceniono, jaki wpływ ma rodzaj zastosowanej fazy dyspergującej na wartość badanych parametrów. Do oceny właściwości tribologicznych wykorzystano wyniki badań granicznego obciążenia zużycia, obciążenia zespawania, obciążenia zacierającego, granicznego obciążenia zatarcia oraz granicznego nacisku zatarcia. Na podstawie wyników badań tribologicznych stwierdzono, że najkorzystniej na właściwości przeciwzużyciowe badanych smarów plastycznych wpływa olej rzepakowy, natomiast najskuteczniejszą ochronę przeciwzatarciową pełni olej parafinowy o czystości farmaceutycznej.
EN
In this article, the author presents the results of investigations on the influence of the dispersion phase on the lubricating properties of selected lubricated compositions. For production lubricating greases, mineral, synthetic, and vegetable oil bases are thickened with modified silica to form AerosilR. The investigation of tribological properties were carried out for lubricating greases made on different oils bases and the obtained results were compared to account for the influence of the kind of dispersion phase on the value of research parameters. The results of investigations on the limiting load of wear, weld point, scuffing load, the limiting load of scuffing, and the limiting pressure of seizure were used for the estimation of tribological properties. Using the results of the tribological investigations, we were able to ascertain the most advantageous compositions for the antiwear properties of lubricating greases that influence vegetable oil; however, the best protections against anti-scuffing are mineral oils of pharmaceutical purity.
PL
Przeprowadzono polowe badania, w których określono intensywność zużycia próbek wykonanych z dwóch gatunków stali, przy trzech wartościach nacisku na glebę. Podczas badań próbki ślizgały się po glebie o uziarnieniu pyłu zwykłego i wilgotności wynoszącej około 14,4%. Wyznaczono liniową i masową intensywność zużycia stali oraz opisano ich zużycie z zastosowaniem potęgowego modelu zużycia.
EN
The researchers performed field tests, which allowed to determine wear intensity for samples made of two steel grades, for three different values of pressure exerted on soil. During the tests samples were sliding on soil characterised by common dust grain-size distribution and humidity of approximately 14.4%. The research allowed to determine linear and mass steel wear intensity and to describe steel wear using power wear model.
PL
Zmierzono wartość nacisku gleby, występującego w czterech miejscach powierzchni natarcia lemiesza płużnego, podczas orki gleby piaszczystej, przy dwóch głębokościach uprawy. Największy nacisk występował w miejscu pomiarowym zlokalizowanym na dziobie (85,2 i 102,9 kPa odpowiednio przy uprawie na głębokość 18 i 29 cm). Był on od około 1,4 do 5,4 razy większy niż w pozostałych miejscach pomiarowych, umieszczonych na części trapezowej lemiesza. Przy zwiększeniu głębokości uprawy z 18 do 29 cm wartość nacisku gleby w miejscach pomiaru wzrosła od około 20 do 50%.
EN
The value of soil pressure occurring out in four points of attack surface of ploughshare was measured while plowing of sandy soil at two tillage depths. The largest pressure was in measuring point situated on the tip (85.2 and 102.9 kPa for tillage depth of 17.8 and 28.7 cm). These values were about 1.4 to 5.4 times larger than in remaining measuring points, placed on the trapezoidal part of the ploughshare. After enlargement the tillage depth from 17.8 to 28.7 cm she, the soil pressure value in measurement points rises up from ca 1.2 to 1.5 times.
PL
W warunkach polowych oceniono intensywność zużycia dwóch gatunków stali stosowanych przez producentów sprzętu rolniczego na elementy robocze pracujące w glebie. Badania wykonano na glebach piaszczystych o wilgotności około 10,5%. Określono jednostkową liniową oraz masową intensywność zużycia obu stali, przy trzech wartościach nacisku gleby. Ustalono również wartości współczynników występujących w potęgowym modelu zużycia.
EN
Estimation of wear intensity of two kinds of steel used by manufacturers of agricultural equipment to production of elements working in soil was conducted in field conditions. Tests were executed on sandy soils having moisture ca 10.5%. Linear as well as mass unitary intensity of wearing of these steels at three values of pressure of soil was stated. The values of coefficients occurrent in the power model of wear were also established.
PL
Opisano układ do pomiaru nacisku gleby występującego w czterech miejscach powierzchni roboczej lemiesza płużnego. Badania testacyjne wykazały poprawność działania układu. Opracowane czujniki nacisku cechują się liniową charakterystyką i stabilną wartością sygnału zerowego. Układ działał też poprawnie w zakresie przetwarzania i rejestracji mierzonego sygnału.
EN
The arrangement to measurement of soil pressure in four points of working surface of ploughshare was described. The investigations show the correctness of rule of arrangement. The worked out sensors of pressure mark with line profile and stable power of zero signal. The arrangement acted in range the processings also correctly and the registration of measured signal.
8
Content available remote Problemy pomiaru nacisku gleby na powierzchnię roboczą lemiesza płużnego
PL
Przedstawiono układ pomiarowy, opracowany do pomiaru i rejestracji wartości nacisku gleby występujących w sześciu miejscach powierzchni natarcia lemiesza płużnego. Układ dostosowany był do prowadzenia pomiarów w warunkach polowych, podczas typowej eksploatacji pługa. W czasie testowania układu stwierdzono brak stabilnego sygnału zerowego. Wartości sygnału z nieobciążonych czujników po pracy lemiesza w glebie odbiegała znacznie od wartości rejestrowanej przed jego pracą. Najprawdopodobniej taka właściwość czujników związana jest ze środowiskiem ich pracy, tj. glebą
EN
The measuring system designed to measurement and registration of values of soil pressure in six points on the ploughshare active surface was presented. The system was adapted to conducting measurements in field conditions, during typical exploitation of the plough. There was stated lack of stable zero signals while testing the system in field conditions. The signal from unloaded sensors after work of the share in soil deviated considerably from the signal value recorded before its work. It seems that such behaviour of sensors is related to their work environment, i.e. soil.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.