Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  UPFC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Frequency regulation is in a first line of preference for an interconnected power system. Presence of nonlinearities in the generation systems further raises the complexity level of the problem. In this scenario, this article presents a robust Automatic Generation Control (AGC) mechanism to maintain the frequency and tie-line power of the power system to their nominal values. A Coefficient Diagram Method (CDM) based AGC mechanism including an AC/DC tie-line and Unified Power Flow Controller (UPFC) has been developed and the performance in handling the frequency regulation has been analyzed. The nonlinearities such as Governor Dead-Band (GDB) and Generation Rate Constraint (GRC) are included in the system to analyze the proposed AGC scheme in a more realistic approach. The AC/DC tie-line and UPFC which are included in the proposed AGC scheme provides an immense strength to handle the active power variation as-well-as frequency regulation. To develop a more effective AGC scheme, the parameters of an AC/DC tie-line and UPFC are optimized by successful implementation of the Fruit Fly Optimization Algorithm (FOA). The justification of the proposed AGC scheme has been carried out through a step by step verification such as justifying the CDM based controller, effectiveness of the proposed scheme and robustness of the system against parameters variation. The CDM based controller has been compared with the conventional controllers to elevate the effectiveness and the supremacy of the proposed AGC scheme has been examined by comparing with previously published work. The design and simulation of the work has been carried out by the MATLAB/Simulink® tool box.
EN
The deployment of a distributed power-flow controller (DPFC) in a single- machine infinite-bus power system with two parallel transmission lines are considered for the analysis in this paper. This paper presents the network analysis of the DPFC for power flow control. The performance is evaluated on a given test system with a single line-to- ground fault. The improvement in the stability as well as power quality is evident from the results. Thus the DPFC has the ability to enhance the stability and power quality of the system.
EN
A robust auxiliary wide area damping controller is proposed for a unified power flow controller (UPFC). The mixed H2 /H∞ problem with regional pole placement, resolved by linear matrix inequality (LMI), is applied for controller design. Based on modal analysis, the optimal wide area input signals for the controller are selected. The time delay of input signals, due to electrical distance from the UPFC location is taken into account in the design procedure. The proposed controller is applied to a multimachine interconnected power system from the IRAN power grid. It is shown that the both transient and dynamic stability are significantly improved despite different disturbances and loading conditions.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję oraz sposób realizacji laboratoryjnego modelu układu UPFC. Układ zrealizowano według nowej metodyki oferującej elastyczność w szerokim zakresie testowania nowych algorytmów sterowania. W referacie zaprezentowano też przykładowe wyniki prób eksperymentalnych potwierdzające słuszność przyjętej koncepcji sterowania. Dane pomiarowe zostały również wykorzystane do celów walidacji opracowanego modelu UPFC.
EN
This paper presents a laboratory unit of Unified Power Flow Controller (UPFC), whose operational performance is assessed based on the results of tests carried out in commissioning phase of the project during which steady state and transient performance were mainly investigated. Measurement data were also used for validation purposes of the elaborated transient model of UPFC.
5
Content available remote Coordinated design of UPFC and PSS to improve power system stability
EN
A modified particle swarm optimization is proposed and used for coordinated designing of the power system stabilizer and unified power flow controller as a damping controller in the multi-machine power system. For evaluation of the effectiveness and robustness of the proposed controllers, their performances have been tested on a weakly connected power system subjected to different disturbances. The results of these studies show that the proposed coordinated controllers have an excellent capability in damping power system inter-area oscillations and enhance greatly the dynamic stability of the power system.
PL
W artykule opisano metodę projektowania struktury sterowania układem elektrycznym wielomaszynowym, gwarantującej stabilność pracy i jednostkowy współczynnik mocy. W metodzie wykorzystano zmodyfikowaną optymalizację rojem cząstek. Analizy skuteczności i odporności polegała na poddaniu zakłóceniom systemu przy połączeniu słabym. Wyniki badań potwierdzają skuteczność proponowanego rozwiązania.
6
Content available remote A Survey on Flexible AC Transmission Systems (FACTS)
EN
The flexible alternating current transmission system (FACTS), a new technology based on power electronics, proposes an opportunity to improve controllability, stability, and power transfer capability of AC transmission systems. This article presents a comprehensive review and evaluation of FACTS controllers. This paper provides an extensive analysis on the research and improvements in the power system stability development using FACTS controllers. Several technical publications related to FACTS installations have been highlighted and performance comparison of different FACTS controllers has been discussed. Moreover, some of the utility experience, real-world installations, and semiconductor technology development have been outlined.
PL
FACTS (elastyczny system transmisji prądu przemiennego) jest nową technologią bazującą na urządzeniach energoelektronicznych umożliwiającą poprawę sterowalności, stabilności i możliwości przesyłu energii. Artykuł prezentuje przegląd i ocenę kontrolerów stosowanych w tym systemie. Szczególny nacisk położono na porównanie parametrów.
PL
W publikacji przedstawiono modele linii elektroenergetycznej z przyłączonymi urządzeniami FACTS dla których określono zależności strat moc wynikających z przyłączenia układów CSC, SSSC i UPFC. Uzyskane zależności strat mocy czynnych wykorzystano do określenia różnic między stratami mocy, które wynikają ze sposobów odwzorowań linii elektroenergetycznych oraz przyłączenia urządzeń FACTS. Różnice strat mocy w linii elektroenergetycznej wyznacza się między stratą mocy czynnej linii oznaczonej jako _PFACTS z przyłączonym urządzeniem FACTS a stratą mocy czynnej dla przyjętego odwzorowania linii, czyli _Plinii.
EN
This publication presents models of an electrical line with attached FACTS devices, for which the dependencies of power loss resulting from the attachment of CSC, SSSC and UPFC were established. The obtained dependencies of active power losses were used to determine the differences between the power losses resulting from the methods of projecting electrical lines and from the attachment of FACTS devices. The differences in power loss in an electrical line is determined between the active power loss marked as _PFACTS with attached FACTS devices and active power loss for the adopted lines projection, or _Plinii.
8
Content available remote Sterowanie złożonymi systemami energoelektronicznymi
PL
W artykule przedstawiony zostanie sposób sterowania złożonymi systemami energoelektronicznymi. W zaproponowanej metodzie sterowania zastosowano oryginalne rozwiązania przesyłu sygnałów pomiarowych, monitoringu i sterowania przekształtników. Przedstawiony system składa się z centralnej jednostki sterującej oraz peryferyjnych układów pomiarowych i sterujących. Przekazywanie wszystkich sygnałów pomiarowych i sterujących w obrębie systemu odbywa się drogą światłowodową z wykorzystaniem transmisji cyfrowej. Na zakończenie w artykule przedstawiony zostanie model symulacyjny opracowanego systemu sterowania oraz wyniki badań symulacyjnych.
EN
The paper describes some methods for control complex power electronics systems. Proposed methods are used some unique techniques for data transmission from measurement and control systems in power electronics. System described in the paper consist of main control unit and measurement and control circuits. All the measurement and control signals are transmitted by a fiber. Finally there is presented simulation model of proposed control systems and also simulations results.
EN
The modeling of the electrical line has to take place with a complete representation of parameters because it ensures more precision when determining dynamic properties of transmission systems. In this article the method of equal fields used to evaluate the dynamic balance of industrial transmission system represented by means of resistance and reactance with a connected FACTS system type UPFC is presented.
PL
Modelowanie linii elektroenergetycznej musi się odbywać przy pełnym odwzorowaniu gdyż zapewnia większą dokładność przy określaniu własności dynamicznych układów przesyłowych. W artykule przedstawiono zastosowanie metody równych pól do oceny równowagi dynamicznej układu przesyłowego odwzorowanego rezystancją i reaktancją z przyłączonym układem FACTS typu UPFC.
PL
Struktury mikroprocesorowe ARM należą do grupy 32-bitowych układów RISC, są najdynamiczniej rozwijającą się grupą układów tego typu dedykowanych dla aplikacji zarówno konsumenckich i przemysłowych. Wyróżniają się przede wszystkim niskim poborem mocy, dużą wydajnością i przenośnością kodu w ramach tej rodziny. Specyfikacja ARM określa sposób organizacji rdzenia oraz zaawansowanych systemów magistralowych, co umożliwia dalej tworzenie dedykowanych systemów mikroprocesorowych w jednej kości SoC. W artykule przedstawiono krótką historię układów ARM, ich główne właściwości jak również przykłady implementacji.
EN
In this paper selected problems of testing automatic synchronizers of power generators in the real time and real conditions at work has been presented. At first prototype of computer simulator to test automatic synchronizers in close loop has been presented. And then this device (controlled by dedicated computer) was describe and compare with a class of such devices which were controlled by PC computer.
11
Content available remote Mikroprocesorowy układ sterowania systemem UPFC
PL
Nieodłączną częścią aktywnych systemów energoelektronicznych są układy sterowania często bazujące na zaawansowanych systemach mikroprocesorowych DSP. Wraz z dynamicznym rozwojem segmentu uniwersalnych mikrokontrolerów 32-bitowych, coraz częściej staje się możliwe wykorzystanie układu tego typu. W artykule przedstawiono układ sterowania systemem filtracji aktywnej UPFC z wykorzystaniem mikrokontrolera ARM. Integralną częścią zaproponowanego rozwiązania jest system pomiarowo-transmisyjny, wykonany w oparciu o układy logiki programowalnej.
EN
The integrated part of power electronics systems are control circuits which frequently based on advanced DSP microprocessor systems. Dynamic development of 32-bit general purpose microprocessors and microcontrollers causes that more often such devices can be used in power electronics. The paper describes control circuit for active power filtering system UPFC which used ARM microcontroller. Intrinsic part of proposed control circuit is measurement and transmission system using one-wire transmission based on programmable logic devices.
12
Content available remote Współpraca systemów energoelektronicznych z liniami zasilającymi
PL
W artykule omówione zostaną zagadnienia związane z przeciwdziałaniem skutkom zwarć w liniach energetycznych za pomocą systemów energoelektronicznych. Wykorzystując możliwości układów UPFC można wpływać na ograniczenie szybkości narastania prądów zwarcia co zapewni czas niezbędny na zadziałanie klasycznych zabezpieczeń zwarciowych. Jednocześnie w stanie normalnej pracy linii układ UPFC zapewni filtrację napięć i prądów oraz stabilizację napięcia. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych przeprowadzonych w programie Matlab.
EN
The paper discusses how to prevent results of power faults in the grid using power electronics systems such as UPFC. Using UPFC there is possibility to reduce fault current, and provide necessary operation time for classical fault protection. Proposed system acts as typical UPFC, it can compensate both voltage and current disturbances as well as to stabilize voltage on the load. The paper describes results of computer simulation of the UPFC realized in Matlab/Simulink.
13
Content available remote Uniwersalny wielofunkcyjny sprzęg międzysystemowy
PL
W referacie przedstawiono sposoby i nowe urządzenia sprzęgające systemy elektroenergetyczne. Szczegółowo omówiono zasadę działania i właściwości układu UPFC. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono celowość budowy sprzęgów jako wielosystemowych. Omówiono przykładowe wielosystemowe sprzęgi AC (IPFC) i DC (IDCC). Przedstawiono koncepcję uniwersalnego sprzęgu wielofunkcyjnego, jako połączenia układów IPFC i IDCC wraz z zasobnikiem energii, jako potencjalny kierunek rozwoju podstacji rozdzielczych.
EN
Paper presents different ways as well as new arrangements to couple number of Electric Power Systems. Principle of operation and properties of the UPFC arrangements are carefully outlined. To results of the carried out investigations one can add advisability of building couplers as interline. Exemplary interline couplers AC (IPFC) and DC (IDCC) were carefully talked over. There was also introduced conception of the universal Multifunctional Power F!ow Controllers (MPFC), as connection of the IPFC and IDCC arrangements alongside with energy storage, as potential direction of development of distribution substations.
PL
W pracy przedstawiono opis stanowiska do badań symulacyjnych międzyliniowych sterowników mocy tzw. IPFC przeznaczonych do współpracy z liniami zasilającymi prądu przemiennego. Przedstawiono wybrane algorytmy sterowania pracą tego typu układów oraz wybrane wyniki badań symulacyjnych.
EN
The aniele describes the laboratory stand designed for simulate andsearch of IPFC (Interline Power Flow Control) for cooperate with AC power lines. There are featured the selected algorithm of systems control and results of simulate tests.
PL
Urządzenia FACTS a w szczególności typu UPFC mogą być stosowane w systemie elektroenergetycznym do regulacji w celu poprawy stabilności oraz tłumienia kołysań mocy. W artykule towarzyszącym (część I) opisano matematyczny liniowy model wielomaszynowego systemu elektroenergetycznego zawierającego urządzenie FACTS typu UPFC. W tym referacie przedstawiono zastosowanie metody LQR do projektowania optymalnego regulatora urządzenia UPFC. Przeprowadzono szczegółową analizę wyboru wskaźnika jakości wykorzystywanego w procesie optymalizacji. Określono wpływ poszczególnych zmiennych stanu oraz zmiennych sterujących na efektywność sterowania. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, które potwierdziły dużą efektywność proponowanego regulatora zarówno w przypadku tłumienia kołysań mocy jak i poprawy jakości regulacji napięcia generatora.
EN
FACTS devices, and in particular the Unified Power Flow Controller (UPFC) can be used to enhance the power system stability by improving voltage control and damping power swings. In the accompanying paper (Part I) the mathematical model of a multi-machine system, for which UPFC has been used is presented. This paper presents the application of the LQR method in designing of UPFC controller. A detailed analysis of the performance index selection has been conducted. The influence of different state variables and control variables in control efficiency is defined. Finally results of simulation tests undertaken, which confirmed the efficiency of the control device proposed in power swing damping and improving the quality of generator voltage control are presented.
PL
W artykule przedstawiono metodę wybory lokalizacji urządzenia FACTS typu UPFC w systemie elektroenergetycznym. Proponowana metoda polega na analizie charakterystyk amplitudowych transmitancji. Rozważania teoretyczne zostały poparte badaniami w przypadku wielomaszynowego systemu testowego. Uzyskane wyniki badań potwierdziły skuteczność proponowanej metody.
EN
This paper presents a selection method of UPFC device location in the power system. The proposed method consists on analysis of transfer function magnitude characteristics. Simulation analysis of a multi-machine power system model has been performed in order to confirm the elaborated theoretical background. The results of analysis have confirmed the efficiency of the proposed method.
17
Content available remote Wykorzystanie urządzeń energoelektronicznych w systemie elektroenergetycznym
PL
W artykule przedstawiono układy energoelektroniczne umożliwiające kontrolę przesyłu mocy (UPFC), poprawę jakości energii (APF) i kompensację składowych nieaktywnych prądu (SVC, STATCOM). Przedstawiono najważniejsze różnice między układami energoelektronicznymi a układami z elementami pasywnymi (L,C).
EN
The application of power electronics to the control of power flow (Unified Power Flow Controller), energy quality (Active Power Filter) and compensation non active power (Static Var Compensator, STATCOM) are presents in the paper. The most important differences between equipment with passive elements (L,C) and power electronics were described.
PL
Zainicjowane na poczatku lat 90. ubiegłego wieku w UAS badania nad zastosowaniem elektroniki wielkiej mocy dla sterowania i optymalizacji warunków pracy systemów elektroenergetycznych - FACTS przyniosło oczekiwane rezultaty. Dziś sterowniki FACTS, począwszy od kompensatorów statycznych - SVC po zintegrowany sterownik mocy - UPFC, coraz częściej są przedmiotem zainteresowań energetyki krajowej, szczególnie w środowisku naukowo-badawczym. Stąd z satysfakcją publikujemy niniejszy artykuł będący kontynuacją tematyki z zakresu współczesnych układów sterowania systemem elektroenergetycznym zapoczątkowaną na naszych łamach przez prof. G. Plenzlera.
PL
W artykule przedstawiono problematykę realizacji podstawowych kryteriów decyzyjnych elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej dla linii przesyłowych z regulatorem przepływu mocy UPFC. zaproponowano model układu przesyłowego z UPFC zrealizowany w środowisku programowym PSCAD/EMTDC, w oparciu o które przeprowadzono analizę symulacyjną zakłóceń zwarciowych. Wyniki badań wykorzystano do oceny poprawności działania wybranych kryteriów zabezpieczeniowych: odległościowego, porównawczoprądowego oraz porównawczofazowego. Uzyskane wyniki stanowią istotne przesłanki do sformułowania i parametryzacji kryteriów zabezpieczenia adaptacyjnego linii w elastycznych ukladach przesyłowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.